Hiện Đại Ngôn Tình Xuyên Không Xuyên Nhanh

Ta Là Nữ Pháo Hôi [ Xuyên Nhanh ]

Ta Là Nữ Pháo Hôi [ Xuyên Nhanh ]Hán Việt: Ngã thị nữ pháo hôi [ khoái xuyên ]

Văn án:

Có vai chính quang hoàn, có thú vị linh hồn, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đây là nữ chính.

Xuất thân bạch phú mỹ, phần mềm phần cứng đỉnh cấp phối trí, đây là nữ vai phụ.

Chỉ có mặt, khác cái gì cũng không có, đây là nữ pháo hôi.

Tiêu Dao xuyên thành nữ pháo hôi.

May mắn, nàng có đầu óc.

Tag: Vả mặt mau xuyên sảng văn thăng cấp lưu

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiêu Dao ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn: wikidth.com


Vấn đề là có mấy truyện cũ ta không có backup nên đã bị mất, gone with the wind, sayonara... Chư vị nào thấy truyện nào không có chương load thì vui lòng report nhé. Đa tạ.
P/S: Dạo này sao thấy ratings có vẻ hơi ít thì phải. Không biết có phải do mấy cái ★★★★★ nó nhỏ quá nên chư vị đồng đạo không nhìn thấy ta??

 •  Nhị Nguyệt Lạc Tuyết
 •  
 •  
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đệ 1 chương
 • #2: Đệ 2 chương
 • #3: Đệ 3 chương
 • #4: Đệ 4 chương
 • #5: Đệ 5 chương
 • #6: Đệ 6 chương
 • #7: Đệ 7 chương
 • #8: Đệ 8 chương
 • #9: Đệ 9 chương
 • #10: Đệ 10 chương
 • #11: Đệ 11 chương
 • #12: Đệ 12 chương
 • #13: Đệ 13 chương
 • #14: Đệ 14 chương
 • #15: Đệ 15 chương
 • #16: Đệ 16 chương
 • #17: Đệ 17 chương
 • #18: Đệ 18 chương
 • #19: Đệ 19 chương
 • #20: Đệ 20 chương
 • #21: Đệ 21 chương
 • #22: Đệ 22 chương
 • #23: Đệ 23 chương
 • #24: Đệ 24 chương
 • #25: Đệ 25 chương
 • #26: Đệ 26 chương
 • #27: Đệ 27 chương
 • #28: Đệ 28 chương
 • #29: Đệ 29 chương
 • #30: Đệ 30 chương
 • #31: Đệ 31 chương
 • #32: Đệ 32 chương
 • #33: Đệ 33 chương
 • #34: Đệ 34 chương
 • #35: Đệ 35 chương
 • #36: Đệ 36 chương
 • #37: Đệ 37 chương
 • #38: Đệ 38 chương
 • #39: Đệ 39 chương
 • #40: Đệ 40 chương
 • #41: Đệ 41 chương
 • #42: Đệ 42 chương
 • #43: Đệ 43 chương
 • #44: Đệ 44 chương
 • #45: Đệ 45 chương
 • #46: Đệ 46 chương
 • #47: Đệ 47 chương
 • #48: Đệ 48 chương
 • #49: Đệ 49 chương
 • #50: Đệ 50 chương
 • #51: Đệ 51 chương
 • #52: Đệ 52 chương
 • #53: Đệ 53 chương
 • #54: Đệ 54 chương
 • #55: Đệ 55 chương
 • #56: Đệ 56 chương
 • #57: Đệ 57 chương
 • #58: Đệ 58 chương
 • #59: Đệ 59 chương
 • #60: Đệ 60 chương
 • #61: Đệ 61 chương
 • #62: Đệ 62 chương
 • #63: Đệ 63 chương
 • #64: Đệ 64 chương
 • #65: Đệ 65 chương
 • #66: Đệ 66 chương
 • #67: Đệ 67 chương
 • #68: Đệ 68 chương
 • #69: Đệ 69 chương
 • #70: Đệ 70 chương
 • #71: Đệ 71 chương
 • #72: Đệ 72 chương
 • #73: Đệ 73 chương
 • #74: Đệ 74 chương
 • #75: Đệ 75 chương
 • #76: Đệ 76 chương
 • #77: Đệ 77 chương
 • #78: Đệ 78 chương
 • #79: Đệ 79 chương
 • #80: Đệ 80 chương
 • #81: Đệ 81 chương
 • #82: Đệ 82 chương
 • #83: Đệ 83 chương
 • #84: Đệ 84 chương
 • #85: Đệ 85 chương
 • #86: Đệ 86 chương
 • #87: Đệ 87 chương
 • #88: Đệ 88 chương
 • #89: Đệ 89 chương
 • #90: Đệ 90 chương
 • #91: Đệ 91 chương
 • #92: Đệ 92 chương
 • #93: Đệ 93 chương
 • #94: Đệ 94 chương
 • #95: Đệ 95 chương
 • #96: Đệ 96 chương
 • #97: Đệ 97 chương
 • #98: Đệ 98 chương
 • #99: Đệ 99 chương
 • #100: Đệ 100 chương
 • #101: Đệ 101 chương
 • #102: Đệ 102 chương
 • #103: Đệ 103 chương
 • #104: Đệ 104 chương
 • #105: Đệ 105 chương
 • #106: Đệ 106 chương
 • #107: Đệ 107 chương
 • #108: Đệ 108 chương
 • #109: Đệ 109 chương
 • #110: Đệ 110 chương
 • #111: Đệ 111 chương
 • #112: Đệ 112 chương
 • #113: Đệ 113 chương
 • #114: Đệ 114 chương
 • #115: Đệ 115 chương
 • #116: Đệ 116 chương
 • #117: Đệ 117 chương
 • #118: Đệ 118 chương
 • #119: Đệ 119 chương
 • #120: Đệ 120 chương
 • #121: Đệ 121 chương
 • #122: Đệ 122 chương
 • #123: Đệ 123 chương
 • #124: Đệ 124 chương
 • #125: Đệ 125 chương
 • #126: Đệ 126 chương
 • #127: Đệ 127 chương
 • #128: Đệ 128 chương
 • #129: Đệ 129 chương
 • #130: Đệ 130 chương
 • #131: Đệ 131 chương
 • #132: Đệ 132 chương
 • #133: Đệ 133 chương
 • #134: Đệ 134 chương
 • #135: Đệ 135 chương
 • #136: Đệ 136 chương
 • #137: Đệ 137 chương
 • #138: Đệ 138 chương
 • #139: Đệ 139 chương
 • #140: Đệ 140 chương
 • #141: Đệ 141 chương
 • #142: Đệ 142 chương
 • #143: Đệ 143 chương
 • #144: Đệ 144 chương
 • #145: Đệ 145 chương
 • #146: Đệ 146 chương
 • #147: Đệ 147 chương
 • #148: Đệ 148 chương
 • #149: Đệ 149 chương
 • #150: Đệ 150 chương
 • #151: Đệ 151 chương
 • #152: Đệ 152 chương
 • #153: Đệ 153 chương
 • #154: Đệ 154 chương
 • #155: Đệ 155 chương
 • #156: Đệ 156 chương
 • #157: Đệ 157 chương
 • #158: Đệ 158 chương
 • #159: Đệ 159 chương
 • #160: Đệ 160 chương
 • #161: Đệ 161 chương
 • #162: Đệ 162 chương
 • #163: Đệ 163 chương
 • #164: Đệ 164 chương
 • #165: Đệ 165 chương
 • #166: Đệ 166 chương
 • #167: Đệ 167 chương
 • #168: Đệ 168 chương
 • #169: Đệ 169 chương
 • #170: Đệ 170 chương
 • #171: Đệ 171 chương
 • #172: Đệ 172 chương
 • #173: Đệ 173 chương
 • #174: Đệ 174 chương
 • #175: Đệ 175 chương
 • #176: Đệ 176 chương
 • #177: Đệ 177 chương
 • #178: Đệ 178 chương
 • #179: Đệ 179 chương
 • #180: Đệ 180 chương
 • #181: Đệ 181 chương
 • #182: Đệ 182 chương
 • #183: Đệ 183 chương
 • #184: Đệ 184 chương
 • #185: Đệ 185 chương
 • #186: Đệ 186 chương
 • #187: Đệ 187 chương
 • #188: Đệ 188 chương
 • #189: Đệ 189 chương
 • #190: Đệ 190 chương
 • #191: Đệ 191 chương
 • #192: Đệ 192 chương
 • #193: Đệ 193 chương
 • #194: Đệ 194 chương
 • #195: Đệ 195 chương
 • #196: Đệ 196 chương
 • #197: Đệ 197 chương
 • #198: Đệ 198 chương
 • #199: Đệ 199 chương
 • #200: Đệ 200 chương
 • #201: Đệ 201 chương
 • #202: Đệ 202 chương
 • #203: Đệ 203 chương
 • #204: Đệ 204 chương
 • #205: Đệ 205 chương
 • #206: Đệ 206 chương
 • #207: Đệ 207 chương
 • #208: Đệ 208 chương
 • #209: Đệ 209 chương
 • #210: Đệ 210 chương
 • #211: Đệ 211 chương
 • #212: Đệ 212 chương
 • #213: Đệ 213 chương
 • #214: Đệ 214 chương
 • #215: Đệ 215 chương
 • #216: Đệ 216 chương
 • #217: Đệ 217 chương
 • #218: Đệ 218 chương
 • #219: Đệ 219 chương
 • #220: Đệ 220 chương
 • #221: Đệ 221 chương
 • #222: Đệ 222 chương
 • #223: Đệ 223 chương
 • #224: Đệ 224 chương
 • #225: Đệ 225 chương
 • #226: Đệ 226 chương
 • #227: Đệ 227 chương
 • #228: Đệ 228 chương
 • #229: Đệ 229 chương
 • #230: Đệ 230 chương
 • #231: Đệ 231 chương
 • #232: Đệ 232 chương
 • #233: Đệ 233 chương
 • #234: Đệ 234 chương
 • #235: Đệ 235 chương
 • #236: Đệ 236 chương
 • #237: Đệ 237 chương
 • #238: Đệ 238 chương
 • #239: Đệ 239 chương
 • #240: Đệ 240 chương
 • #241: Đệ 241 chương
 • #242: Đệ 242 chương
 • #243: Đệ 243 chương
 • #244: Đệ 244 chương
 • #245: Đệ 245 chương
 • #246: Đệ 246 chương
 • #247: Đệ 247 chương
 • #248: Đệ 248 chương
 • #249: Đệ 249 chương
 • #250: Đệ 250 chương
 • #251: Đệ 251 chương
 • #252: Đệ 252 chương
 • #253: Đệ 253 chương
 • #254: Đệ 254 chương
 • #255: Đệ 255 chương
 • #256: Đệ 256 chương
 • #257: Đệ 257 chương
 • #258: Đệ 258 chương
 • #259: Đệ 259 chương
 • #260: Đệ 260 chương
 • #261: Đệ 261 chương
 • #262: Đệ 262 chương
 • #263: Đệ 263 chương
 • #264: Đệ 264 chương
 • #265: Đệ 265 chương
 • #266: Đệ 266 chương
 • #267: Đệ 267 chương
 • #268: Đệ 268 chương
 • #269: Đệ 269 chương
 • #270: Đệ 270 chương
 • #271: Đệ 271 chương
 • #272: Đệ 272 chương
 • #273: Đệ 273 chương
 • #274: Đệ 274 chương
 • #275: Đệ 275 chương
 • #276: Đệ 276 chương
 • #277: Đệ 277 chương
 • #278: Đệ 278 chương
 • #279: Đệ 279 chương
 • #280: Đệ 280 chương
 • #281: Đệ 281 chương
 • #282: Đệ 282 chương
 • #283: Đệ 283 chương
 • #284: Đệ 284 chương
 • #285: Đệ 285 chương
 • #286: Đệ 286 chương
 • #287: Đệ 287 chương
 • #288: Đệ 288 chương
 • #289: Đệ 289 chương
 • #290: Đệ 290 chương
 • #291: Đệ 291 chương
 • #292: Đệ 292 chương
 • #293: Đệ 293 chương
 • #294: Đệ 294 chương
 • #295: Đệ 295 chương
 • #296: Đệ 296 chương
 • #297: Đệ 297 chương
 • #298: Đệ 298 chương
 • #299: Đệ 299 chương
 • #300: 300, đệ 300 chương
 • #301: 301, đệ 301 chương
 • #302: 302, đệ 302 chương
 • #303: 303, đệ 303 chương
 • #304: 304, đệ 304 chương
 • #305: 305, đệ 305 chương
 • #306: 306, đệ 306 chương
 • #307: 307, đệ 307 chương
 • #308: 308, đệ 308 chương
 • #309: 309, đệ 309 chương
 • #310: 310, đệ 310 chương
 • #311: Chương 311
 • #312: Chương 312
 • #313: Chương 313
 • #314: Chương 314
 • #315: Chương 315
 • #316: 316, đệ 316 chương
 • #317: 317, đệ 317 chương
 • #318: 318, đệ 318 chương
 • #319: 319, đệ 319 chương
 • #320: 320, đệ 320 chương
 • #321: 321, đệ 321 chương
 • #322: 322, đệ 322 chương
 • #323: 323, đệ 323 chương
 • #324: 324, đệ 324 chương
 • #325: 325, đệ 325 chương
 • #326: 326, đệ 326 chương
 • #327: 327, đệ 327 chương
 • #328: 328, đệ 328 chương
 • #329: 329, đệ 329 chương
 • #330: 330, đệ 330 chương
 • #331: 331, đệ 331 chương
 • #332: 332, đệ 332 chương
 • #333: 333, đệ 333 chương
 • #334: 334, đệ 334 chương
 • #335: 335, đệ 335 chương
 • #336: 336, đệ 336 chương
 • #337: 337, đệ 337 chương
 • #338: 338, đệ 338 chương
 • #339: 339, đệ 339 chương
 • #340: 340, đệ 340 chương
 • #341: 341, đệ 341 chương
 • #342: 342, đệ 342 chương
 • #343: 343, đệ 343 chương
 • #344: 344, đệ 344 chương
 • #345: 345, đệ 345 chương
 • #346: 346, đệ 346 chương
 • #347: 347, đệ 347 chương
 • #348: 348, đệ 348 chương
 • #349: 349, đệ 349 chương
 • #350: 350, đệ 350 chương
 • #351: 351, đệ 351 chương
 • #352: 352, đệ 352 chương
 • #353: 353, đệ 353 chương
 • #354: 354, đệ 354 chương
 • #355: 355, đệ 355 chương
 • #356: 356, đệ 356 chương
 • #357: 357, đệ 357 chương
 • #358: 358, đệ 358 chương
 • #359: Đệ 359 chương
 • #360: Đệ 360 chương
 • #361: Đệ 361 chương
 • #362: Đệ 362 chương
 • #363: Đệ 363 chương
 • #364: Đệ 364 chương
 • #365: 364, đệ 365 chương
 • #366: 365, đệ 366 chương
 • #367: Đệ 367 chương
 • #368: 367, đệ 368 chương
 • #369: Đệ 369 chương
 • #370: 369, đệ 370 chương
 • #371: Đệ 371 chương
 • #372: Đệ 372 chương
 • #373: Đệ 373 chương
 • #374: Đệ 374 chương
 • #375: Đệ 375 chương
 • #376: Đệ 376 chương
 • #377: Đệ 377 chương
 • #378: 378 chương
 • #379: Đệ 379 chương
 • #380: Đệ 380 chương
 • #381: Đệ 381 chương
 • #382: Đệ 382 chương
 • #383: Đệ 383 chương
 • #384: Đệ 384 chương
 • #385: Đệ 385 chương
 • #386: Đệ 386 chương
 • #387: Đệ 387 chương
 • #388: Đệ 388 chương
 • #389: Đệ 389 chương
 • #390: Đệ 390 chương
 • #391: Đệ 391 chương
 • #392: Đệ 392 chương
 • #393: Đệ 393 chương
 • #394: Đệ 394 chương
 • #395: Đệ 395 chương
 • #396: Đệ 396 chương
 • #397: Đệ 397 chương
 • #398: 397, đệ 398 chương
 • #399: 398, đệ 399 chương
 • #400: 399, đệ 400 chương
 • #401: 400, đệ 401 chương
 • #402: 401, đệ 402 chương
 • #403: 402, đệ 403 chương
 • #404: 403, đệ 404 chương
 • #405: 404, đệ 405 chương
 • #406: 405, đệ 406 chương
 • #407: 406, đệ 407 chương
 • #408: 407, đệ 408 chương
 • #409: 408, đệ 409 chương
 • #410: 409, đệ 410 chương
 • #411: 410, đệ 411 chương
 • #412: 411, đệ 412 chương
 • #413: 412, đệ 413 chương
 • #414: 413, đệ 414 chương
 • #415: 414, đệ 415 chương
 • #416: 415, đệ 416 chương
 • #417: 416, đệ 417 chương
 • #418: 417, đệ 418 chương
 • #419: 418, đệ 419 chương
 • #420: 419, đệ 420 chương
 • #421: 420, đệ 421 chương
 • #422: 421, đệ 422 chương
 • #423: 422, đệ 423 chương
 • #424: 423, đệ 424 chương
 • #425: 424, đệ 425 chương
 • #426: 425, đệ 426 chương
 • #427: 426, đệ 427 chương
 • #428: 427, đệ 428 chương
 • #429: 428, đệ 429 chương
 • #430: 429, đệ 430 chương
 • #431: 430, đệ 431 chương
 • #432: 431, đệ 432 chương
 • #433: 432, đệ 433 chương
 • #434: 433, đệ 434 chương
 • #435: 434, đệ 435 chương
 • #436: 435, đệ 436 chương
 • #437: 436, đệ 437 chương
 • #438: 437, đệ 438 chương
 • #439: 438, đệ 439 chương
 • #440: 439, đệ 440 chương
 • #441: 440, đệ 441 chương
 • #442: 441, đệ 442 chương
 • #443: 442, đệ 443 chương
 • #444: 443, đệ 444 chương
 • #445: 444, đệ 445 chương
 • #446: 445, đệ 446 chương
 • #447: 446, đệ 447 chương
 • #448: 447, đệ 448 chương
 • #449: 448, đệ 449 chương
 • #450: 449, đệ 450 chương
 • #451: 450, đệ 451 chương
 • #452: 451, đệ 452 chương
 • #453: 452, đệ 453 chương
 • #454: 453, đệ 454 chương
 • #455: 454, đệ 455 chương
 • #456: 455, đệ 456 chương
 • #457: 456, đệ 457 chương
 • #458: 457, đệ 458 chương
 • #459: 458, đệ 459 chương
 • #460: 459, đệ 460 chương
 • #461: 460, đệ 461 chương
 • #462: 461, đệ 462 chương
 • #463: 462, đệ 463 chương
 • #464: 463, đệ 464 chương
 • #465: 464, đệ 465 chương
 • #466: 465, đệ 466 chương
 • #467: 466, đệ 467 chương
 • #468: 467, đệ 468 chương
 • #469: 468, đệ 469 chương
 • #470: 469, đệ 470 chương
 • #471: 470, đệ 471 chương
 • #472: 471, đệ 472 chương
 • #473: 472, đệ 473 chương
 • #474: 473, đệ 474 chương
 • #475: 474, đệ 475 chương
 • #476: 475, đệ 476 chương
 • #477: 476, đệ 477 chương
 • #478: 477, đệ 478 chương
 • #479: 478, đệ 479 chương
 • #480: 479, đệ 480 chương
 • #481: 480, đệ 481 chương
 • #482: 481, đệ 482 chương
 • #483: 482, đệ 483 chương
 • #484: 483, đệ 484 chương
 • #485: 484, đệ 485 chương
 • #486: 485, đệ 486 chương
 • #487: 486, đệ 487 chương
 • #488: 487, đệ 488 chương
 • #489: 488, đệ 489 chương
 • #490: 489, đệ 490 chương
 • #491: 490, đệ 491 chương
 • #492: 491, đệ 492 chương
 • #493: 492, đệ 493 chương
 • #494: 493, đệ 494 chương
 • #495: 494, đệ 495 chương
 • #496: 495, đệ 496 chương
 • #497: 496, đệ 497 chương
 • #498: 497, đệ 498 chương
 • #499: 498, đệ 499 chương
 • #500: 499, đệ 500 chương
 • #501: 500, đệ 501 chương
 • #502: 501, đệ 502 chương
 • #503: 502, đệ 503 chương
 • #504: 503, đệ 504 chương
 • #505: 504, đệ 505 chương
 • #506: 505, đệ 506 chương
 • #507: 506, đệ 507 chương
 • #508: 507, đệ 508 chương
 • #509: 508, đệ 509 chương
 • #510: 509, đệ 510 chương
 • #511: 510, đệ 511 chương
 • #512: 511, đệ 512 chương
 • #513: 512, đệ 513 chương
 • #514: 513, đệ 514 chương
 • #515: 514, đệ 515 chương
 • #516: 515, đệ 516 chương
 • #517: 516, đệ 517 chương
 • #518: 517, đệ 518 chương
 • #519: 518, đệ 519 chương
 • #520: 519, đệ 520 chương
 • #521: 520, đệ 521 chương
 • #522: Đệ 522 chương
 • #523: Đệ 523 chương
 • #524: Đệ 524 chương
 • #525: Đệ 525 chương
 • #526: Đệ 526 chương
 • #527: 527, đệ 527 chương
 • #528: 528, đệ 528 chương
 • #529: 529, đệ 529 chương
 • #530: Chương 530 đệ 530 chương
 • #531: 531, đệ 531 chương
 • #532: 532, đệ 532 chương
 • #533: 533, đệ 533 chương
 • #534: 534, đệ 534 chương
 • #535: 535, đệ 535 chương
 • #536: 536, đệ 536 chương
 • #537: 537, đệ 537 chương
 • #538: 538, đệ 538 chương
 • #539: 539, đệ 539 chương
 • #540: 540, đệ 540 chương
 • #541: 541, đệ 541 chương
 • #542: 542, đệ 542 chương
 • #543: 543, đệ 543 chương
 • #544: 544, đệ 544 chương
 • #545: 545, đệ 545 chương
 • #546: 546, đệ 546 chương
 • #547: 547, đệ 547 chương
 • #548: 548, đệ 548 chương
 • #549: 549, đệ 549 chương
 • #550: 550, đệ 550 chương
 • #551: 551, đệ 551 chương
 • #552: 552, đệ 552 chương
 • #553: 553, đệ 553 chương
 • #554: 554, đệ 554 chương
 • #555: 555, đệ 555 chương
 • #556: 556, đệ 556 chương
 • #557: 557, đệ 557 chương
 • #558: 558, đệ 558 chương
 • #559: 559, đệ 559 chương
 • #560: 560, đệ 560 chương
 • #561: 561, đệ 561 chương
 • #562: 562, đệ 562 chương
 • #563: 563, đệ 563 chương
 • #564: 564, đệ 564 chương
 • #565: 565, đệ 565 chương
 • #566: 566, đệ 566 chương
 • #567: 567, đệ 567 chương
 • #568: 568, đệ 568 chương
 • #569: 569, đệ 569 chương
 • #570: 570, đệ 570 chương
 • #571: 571, đệ 571 chương
 • #572: 572, đệ 572 chương
 • #573: 573, đệ 573 chương
 • #574: 574, đệ 574 chương
 • #575: 575, đệ 575 chương
 • #576: 576, đệ 576 chương
 • #577: 577, đệ 577 chương
 • #578: 578, đệ 578 chương
 • #579: 579, đệ 579 chương
 • #580: 580, đệ 580 chương
 • #581: 581, đệ 581 chương
 • #582: 582, đệ 582 chương
 • #583: 583, đệ 583 chương
 • #584: 584, đệ 584 chương
 • #585: 585, đệ 585 chương
 • #586: 587, đệ 587 chương
 • #587: 588, đệ 588 chương
 • #588: 589, đệ 589 chương
 • #589: 590, đệ 590 chương
 • #590: 591, đệ 591 chương
 • #591: 592, đệ 592 chương
 • #592: 593, đệ 593 chương
 • #593: 594, đệ 594 chương
 • #594: 595, đệ 595 chương
 • #595: 596, đệ 596 chương
 • #596: 597, đệ 597 chương
 • #597: Chương 598 đệ 598 chương
 • #598: Chương 599 đệ 599 chương
 • #599: Chương 600 đệ 600 chương
 • #600: Chương 601 đệ 601 chương
 • #601: Chương 602 đệ 602 chương
 • #602: Chương 603 đệ 603 chương
 • #603: Chương 604 đệ 604 chương
 • #604: Chương 605 đệ 605 chương
 • #605: Chương 606 đệ 606 chương
 • #606: Chương 607 đệ 607 chương
 • #607: Chương 608 đệ 608 chương
 • #608: Chương 609 đệ 609 chương
 • #609: Chương 610 đệ 610 chương
 • #610: Chương 611
 • #611: Chương 612 đệ 612 chương
 • #612: Chương 613 đệ 613 chương
 • #613: Chương 614 đệ 614 chương
 • #614: Chương 615 đệ 615 chương
 • #615: Chương 616 đệ 616 chương
 • #616: Chương 617 đệ 617 chương
 • #617: Chương 618 đệ 618 chương
 • #618: Chương 619 đệ 619 chương
 • #619: Chương 620 đệ 620 chương
 • #620: Chương 621 đệ 621 chương
 • #621: Chương 622 đệ 622 chương
 • #622: Chương 623 đệ 623 chương
 • #623: Chương 624 đệ 624 chương
 • #624: Chương 625 đệ 625 chương
 • #625: Chương 626 đệ 626 chương
 • #626: Chương 627 đệ 627 chương
 • #627: Chương 628 đệ 628 chương
 • #628: Chương 629 đệ 629 chương
 • #629: Chương 630 đệ 630 chương
 • #630: Chương 631 đệ 631 chương
 • #631: Chương 632 đệ 632 chương
 • #632: Chương 633 đệ 633 chương
 • #633: Chương 634 đệ 634 chương
 • #634: Chương 635 đệ 635 chương
 • #635: Chương 636 đệ 636 chương
 • #636: Chương 637 đệ 637 chương
 • #637: Chương 638 đệ 638 chương
 • #638: Chương 639 đệ 639 chương
 • #639: Chương 640 đệ 640 chương
 • #640: Chương 641 đệ 641 chương
 • #641: Chương 642 đệ 642 chương
 • #642: Chương 643 đệ 643 chương
 • #643: Chương 644 đệ 644 chương
 • #644: Chương 645 đệ 645 chương
 • #645: Chương 646 đệ 646 chương
 • #646: Chương 647 đệ 647 chương
 • #647: Chương 648 đệ 648 chương
 • #648: Chương 649 đệ 649 chương
 • #649: Chương 650 đệ 650 chương
 • #650: Chương 651 đệ 651 chương
 • #651: Chương 652 đệ 652 chương
 • #652: Chương 653 đệ 653 chương
 • #653: Chương 654 đệ 654 chương
 • #654: Chương 655 đệ 655 chương
 • #655: Chương 656 đệ 656 chương
 • #656: Chương 657 đệ 657 chương
 • #657: Chương 658 đệ 658 chương
 • #658: Chương 659 đệ 659 chương
 • #659: Chương 660 đệ 660 chương
 • #660: Chương 661 đệ 661 chương
 • #661: Chương 662 đệ 662 chương
 • #662: Chương 663 đệ 663 chương
 • #663: Chương 664 đệ 664 chương
 • #664: Chương 665 đệ 665 chương
 • #665: Chương 666 đệ 666 chương
 • #666: Chương 667 đệ 667 chương
 • #667: Chương 668 đệ 668 chương
 • #668: Chương 669 đệ 669 chương
 • #669: Chương 670 đệ 670 chương
 • #670: Chương 671 đệ 671 chương
 • #671: Chương 672 đệ 672 chương
 • #672: Chương 673 đệ 673 chương
 • #673: Chương 674 đệ 674 chương
 • #674: Chương 675 đệ 675 chương
 • #675: Chương 676 đệ 676 chương
 • #676: Chương 677 đệ 677 chương
 • #677: Chương 678 đệ 678 chương
 • #678: Chương 679 đệ 679 chương
 • #679: Chương 680 đệ 680 chương
 • #680: Chương 681 đệ 681 chương
 • #681: Chương 682 đệ 682 chương
 • #682: Chương 683 đệ 683 chương
 • #683: Chương 684 đệ 684 chương
 • #684: Chương 684 đệ 684 chương
 • #685: Chương 686 đệ 686 chương
 • #686: Chương 687 đệ 687 chương
 • #687: Chương 688 đệ 688 chương
 • #688: Chương 689 đệ 689 chương
 • #689: Chương 689 đệ 689 chương
 • #690: Chương 690 đệ 690 chương
 • #691: Chương 690 đệ 690 chương
 • #692: Chương 691 đệ 691 chương
 • #693: Chương 692 đệ 692 chương
 • #694: Chương 693 đệ 693 chương
 • #695: Chương 694 đệ 694 chương
 • #696: Chương 695 đệ 695 chương
 • #697: Chương 696 đệ 696 chương
 • #698: Chương 697 đệ 697 chương
 • #699: Chương 698 đệ 698 chương
 • #700: Chương 699 đệ 699 chương
 • #701: Chương 700 đệ 700 chương
 • #702: Chương 701 đệ 701 chương
 • #703: Chương 702 đệ 702 chương
 • #704: Chương 703 đệ 703 chương
 • #705: Chương 704 đệ 704 chương
 • #706: Chương 705 đệ 705 chương
 • #707: Chương 706 đệ 706 chương
 • #708: Chương 707 đệ 707 chương
 • #709: Chương 708 đệ 708 chương
 • #710: Chương 709 đệ 709 chương
 • #711: Chương 710 đệ 710 chương
 • #712: Chương 711 đệ 711 chương
 • #713: Chương 712 đệ 712 chương
 • #714: Chương 713 đệ 713 chương
 • #715: Chương 714 đệ 714 chương
 • #716: Chương 715 đệ 715 chương
 • #717: Chương 716 đệ 716 chương
 • #718: Chương 717 đệ 717 chương
 • #719: Chương 718 đệ 718 chương
 • #720: Chương 719 đệ 719 chương
 • #721: Chương 720 đệ 720 chương
 • #722: Chương 721 đệ 721 chương
 • #723: Chương 722 đệ 722 chương
 • #724: Chương 723 đệ 723 chương
 • #725: Chương 724 đệ 724 chương
 • #726: Chương 725 đệ 725 chương
 • #727: Chương 726 đệ 726 chương
 • #728: Chương 727 đệ 727 chương
 • #729: Chương 728 đệ 728 chương
 • #730: Chương 729 đệ 729 chương
 • #731: Chương 730 đệ 730 chương
 • #732: Chương 731 đệ 731 chương
 • #733: Chương 732 đệ 732 chương
 • #734: Chương 733 đệ 733 chương
 • #735: Chương 734 đệ 734 chương
 • #736: Chương 735 đệ 735 chương
 • #737: Chương 736 đệ 736 chương
 • #738: Chương 737 đệ 737 chương
 • #739: Chương 738 đệ 738 chương
 • #740: Chương 739 đệ 739 chương
 • #741: Chương 740 đệ 740 chương
 • #742: Chương 741 đệ 741 chương
 • #743: Chương 742 đệ 742 chương
 • #744: Chương 743 đệ 743 chương
 • #745: Chương 744 đệ 744 chương
 • #746: Chương 745 đệ 745 chương
 • #747: Chương 746 đệ 746 chương
 • #748: Chương 747 đệ 747 chương
 • #749: Chương 748 đệ 748 chương
 • #750: Chương 749 đệ 749 chương
 • #751: Chương 750 đệ 750 chương
 • #752: Chương 751 đệ 751 chương
 • #753: Chương 752 đệ 752 chương
 • #754: Chương 752 đệ 752 chương
 • #755: Chương 753 đệ 753 chương
 • #756: Chương 754 đệ 754 chương
 • #757: Chương 755 đệ 755 chương
 • #758: Chương 755 đệ 755 chương
 • #759: Chương 756 đệ 756 chương
 • #760: Chương 757 đệ 757 chương
 • #761: Chương 758 đệ 758 chương
 • #762: Chương 759 đệ 759 chương
 • #763: Chương 760 đệ 760 chương
 • #764: Chương 761 đệ 761 chương
 • #765: Chương 762 đệ 762 chương
 • #766: Chương 763 đệ 763 chương
 • #767: Chương 764 đệ 764 chương
 • #768: Chương 765 đệ 765 chương
 • #769: Chương 766 đệ 766 chương
 • #770: Chương 766 đệ 766 chương
 • #771: Chương 767 đệ 767 chương
 • #772: Chương 768 đệ 768 chương
 • #773: Chương 769 đệ 769 chương
 • #774: Chương 770 đệ 770 chương
 • #775: Chương 771 đệ 771 chương
 • #776: Chương 772 đệ 772 chương
 • #777: Chương 773 đệ 773 chương
 • #778: Chương 774 đệ 774 chương
 • #779: Chương 774 đệ 774 chương
 • #780: Chương 775 đệ 775 chương
 • #781: Chương 776 đệ 776 chương
 • #782: Chương 777 đệ 777 chương
 • #783: Chương 778 đệ 778 chương
 • #784: Chương 779 đệ 779 chương
 • #785: Chương 780 đệ 780 chương
 • #786: Chương 781 đệ 781 chương
 • #787: Chương 782 đệ 782 chương
 • #788: Chương 783 đệ 783 chương
 • #789: Chương 784 đệ 784 chương
 • #790: Chương 785 đệ 785 chương
 • #791: Chương 786 đệ 786 chương
 • #792: Chương 787 đệ 787 chương
 • #793: Chương 788 đệ 788 chương
 • #794: Chương 789 đệ 789 chương
 • #795: Chương 790 đệ 790 chương
 • #796: Chương 791 đệ 791 chương
 • #797: Chương 792 đệ 792 chương
 • #798: Chương 793 đệ 793 chương
 • #799: Chương 794 đệ 794 chương
 • #800: Chương 795 đệ 795 chương
 • #801: Chương 796 đệ 796 chương
 • #802: Chương 797 đệ 797 chương
 • #803: Chương 798 đệ 798 chương
 • #804: Chương 799 đệ 799 chương
 • #805: Chương 800 đệ 800 chương
 • #806: Chương 801 đệ 801 chương
 • #807: Chương 802 đệ 802 chương
 • #808: Chương 803 đệ 803 chương
 • #809: Chương 804 đệ 804 chương
 • #810: Chương 805 đệ 805 chương
 • #811: Chương 806 đệ 806 chương
 • #812: Chương 807 đệ 807 chương
 • #813: Chương 808 đệ 808 chương
 • #814: Chương 809 đệ 809 chương
 • #815: Chương 810 đệ 810 chương
 • #816: Chương 811 đệ 811 chương
 • #817: Chương 812 đệ 812 chương
 • #818: Chương 813 đệ 813 chương
 • #819: Chương 814 đệ 814 chương
 • #820: Chương 815 đệ 815 chương
 • #821: Chương 816 đệ 816 chương
 • #822: Chương 817 đệ 817 chương
 • #823: Chương 818 đệ 818 chương
 • #824: Chương 819 đệ 819 chương
 • #825: Chương 820 đệ 820 chương
 • #826: Chương 821 đệ 821 chương
 • #827: Chương 822 đệ 822 chương
 • #828: Chương 823 đệ 823 chương
 • #829: Chương 824 đệ 824 chương
 • #830: Chương 825 đệ 825 chương
 • #831: Chương 826 đệ 826 chương
 • #832: Chương 827 đệ 827 chương
 • #833: Chương 828 đệ 828 chương
 • #834: Chương 829 đệ 829 chương
 • #835: Chương 830 đệ 830 chương
 • #836: Chương 831 đệ 831 chương
 • #837: Chương 832 đệ 832 chương
 • #838: Chương 833 đệ 833 chương
 • #839: Chương 834 đệ 834 chương
 • #840: Chương 835 đệ 835 chương
 • #841: Chương 836 đệ 836 chương
 • #842: Chương 837 đệ 837 chương
 • #843: Chương 838 đệ 838 chương
 • #844: Chương 839 đệ 839 chương
 • #845: Chương 840 đệ 840 chương
 • #846: Chương 841 đệ 841 chương
 • #847: Chương 842 đệ 842 chương
 • #848: Chương 843 đệ 843 chương
 • #849: Chương 844 đệ 844 chương
 • #850: Chương 845 đệ 845 chương
 • #851: Chương 846 đệ 846 chương
 • #852: Chương 847 đệ 847 chương
 • #853: Chương 848 đệ 848 chương
 • #854: Chương 849 đệ 849 chương
 • #855: Chương 850 đệ 850 chương
 • #856: Chương 851 đệ 851 chương
 • #857: Chương 852 đệ 852 chương
 • #858: Chương 853 đệ 853 chương
 • #859: Chương 854 đệ 854 chương
 • #860: Chương 855 đệ 855 chương
 • #861: Chương 856 đệ 856 chương
 • #862: Chương 857 đệ 857 chương
 • #863: Chương 858 đệ 858 chương
 • #864: Chương 859 đệ 859 chương
 • #865: Chương 860 đệ 860 chương
 • #866: Chương 861 đệ 861 chương
 • #867: Chương 862 đệ 862 chương
 • #868: Chương 863 đệ 863 chương
 • #869: Chương 864 đệ 864 chương
 • #870: Chương 865 đệ 865 chương
 • #871: Chương 866 đệ 866 chương
 • #872: Chương 867 đệ 867 chương
 • #873: Chương 868 đệ 868 chương
 • #874: Chương 869 đệ 869 chương
 • #875: Chương 870 đệ 870 chương
 • #876: Chương 871 đệ 871 chương
 • #877: Chương 872 đệ 872 chương
 • #878: Chương 873 đệ 873 chương
 • #879: Chương 874 đệ 874 chương
 • #880: Chương 875 đệ 875 chương
 • #881: Chương 876 đệ 876 chương
 • #882: Chương 877 đệ 877 chương
 • #883: Chương 878 đệ 878 chương
 • #884: Chương 879 đệ 879 chương
 • #885: Chương 880 đệ 880 chương
 • #886: Chương 881 đệ 881 chương
 • #887: Chương 882 đệ 882 chương
 • #888: Chương 883 đệ 883 chương
 • #889: Chương 884 đệ 884 chương
 • #890: Chương 885 đệ 885 chương
 • #891: Chương 886 đệ 886 chương
 • #892: Chương 887 đệ 887 chương
 • #893: Chương 888 đệ 888 chương
 • #894: Chương 889 đệ 889 chương
 • #895: Chương 890 đệ 890 chương
 • #896: Chương 891 đệ 891 chương
 • #897: Chương 892 đệ 892 chương
 • #898: Chương 893 đệ 893 chương
 • #899: Chương 894 đệ 894 chương
 • #900: Chương 895 đệ 895 chương
 • #901: Chương 896 đệ 896 chương
 • #902: Chương 897 đệ 897 chương
 • #903: Chương 898 đệ 898 chương
 • #904: Chương 899 đệ 899 chương
 • #905: Chương 900 đệ 900 chương
 • #906: Chương 901 đệ 901 chương
 • #907: Chương 902 đệ 902 chương
 • #908: Chương 903 đệ 903 chương
 • #909: Chương 904 đệ 904 chương
 • #910: Chương 905 đệ 905 chương
 • #911: Chương 906 đệ 906 chương
 • #912: Chương 907 đệ 907 chương
 • #913: Chương 908 đệ 908 chương
 • #914: Chương 909 đệ 909 chương
 • #915: Chương 910 đệ 910 chương
 • #916: Chương 911 đệ 911 chương
 • #917: Chương 912 đệ 912 chương
 • #918: Chương 913 đệ 913 chương
 • #919: Chương 914 đệ 914 chương
 • #920: Chương 915 đệ 915 chương
 • #921: Chương 916 đệ 916 chương
 • #922: Chương 917 đệ 917 chương
 • #923: Chương 918 đệ 918 chương
 • #924: Chương 919 đệ 919 chương
 • #925: Chương 920 đệ 920 chương
 • #926: Chương 921 đệ 921 chương
 • #927: Chương 922 đệ 922 chương
 • #928: Chương 923 đệ 923 chương
 • #929: Chương 924 đệ 924 chương
 • #930: Chương 925 đệ 925 chương
 • #931: Chương 926 đệ 926 chương
 • #932: Chương 927 đệ 927 chương
 • #933: Chương 928 đệ 928 chương
 • #934: Chương 929 đệ 929 chương
 • #935: Chương 930 đệ 930 chương
 • #936: Chương 931 đệ 931 chương
 • #937: Chương 932 đệ 932 chương
 • #938: Chương 933 đệ 933 chương
 • #939: Chương 934 đệ 934 chương
 • #940: Chương 935 đệ 935 chương
 • #941: Chương 936 đệ 936 chương
 • #942: Chương 937 đệ 937 chương
 • #943: Chương 938 đệ 938 chương
 • #944: Chương 939 đệ 939 chương
 • #945: Chương 940 đệ 940 chương
 • #946: Chương 941 đệ 941 chương
 • #947: Chương 942 đệ 942 chương
 • #948: Chương 943 đệ 943 chương
 • #949: Chương 944 đệ 944 chương
 • #950: Chương 945 đệ 945 chương
 • #951: Chương 946 đệ 946 chương
 • #952: Chương 947 đệ 947 chương
 • #953: Chương 948 đệ 948 chương
 • #954: Chương 949 đệ 949 chương
 • #955: Chương 950 đệ 950 chương
 • #956: Chương 951 đệ 951 chương
 • #957: Chương 952 đệ 952 chương
 • #958: Chương 953 đệ 953 chương
 • #959: Chương 954 đệ 954 chương
 • #960: Chương 955 đệ 955 chương
 • #961: Chương 956 đệ 956 chương
 • #962: Chương 957 đệ 957 chương
 • #963: Chương 958 đệ 958 chương
 • #964: Chương 959 đệ 959 chương
 • #965: Chương 960 đệ 960 chương
 • #966: Chương 961 đệ 961 chương
 • #967: Chương 962 đệ 962 chương
 • #968: Chương 963 đệ 963 chương
 • #969: Chương 964 đệ 964 chương
 • #970: Chương 965 đệ 965 chương
 • #971: Chương 966 đệ 966 chương
 • #972: Chương 967 đệ 967 chương
 • #973: Chương 968 đệ 968 chương
 • #974: Chương 969 đệ 969 chương
 • #975: Chương 970 đệ 970 chương
 • #976: Chương 971 đệ 971 chương
 • #977: Chương 972 đệ 972 chương
 • #978: Chương 973 đệ 973 chương
 • #979: Chương 974 đệ 974 chương
 • #980: Chương 975 đệ 975 chương
 • #981: Chương 976 đệ 976 chương
 • #982: Chương 977 đệ 977 chương
 • #983: Chương 978 đệ 978 chương
 • #984: Chương 979 đệ 979 chương
 • #985: Chương 980 đệ 980 chương
 • #986: Chương 981 đệ 981 chương
 • #987: Chương 982 đệ 982 chương
 • #988: Chương 983 đệ 983 chương
 • #989: Chương 984 đệ 984 chương
 • #990: Chương 985 đệ 985 chương
 • #991: Chương 986 đệ 986 chương
 • #992: Chương 987 đệ 987 chương
 • #993: Chương 988 đệ 988 chương
 • #994: Chương 989 đệ 989 chương
 • #995: Chương 990 đệ 990 chương
 • #996: Chương 991 đệ 991 chương
 • #997: Chương 992 đệ 992 chương
 • #998: Chương 993 đệ 993 chương
 • #999: Chương 994 đệ 994 chương
 • #1000: Chương 995 đệ 995 chương
 • #1001: Chương 996 đệ 996 chương
 • #1002: Chương 997 đệ 997 chương
 • #1003: Chương 998 đệ 998 chương
 • #1004: Chương 999 đệ 999 chương
 • #1005: Chương 1000 đệ 1000 chương
 • #1006: Chương 1001 đệ 1001 chương
 • #1007: Chương 1002 đệ 1002 chương
 • #1008: Chương 1003 đệ 1003 chương
 • #1009: Chương 1004 đệ 1004 chương
 • #1010: Chương 1005 đệ 1005 chương
 • #1011: Chương 1006 đệ 1006 chương
 • #1012: Chương 1007 đệ 1007 chương
 • #1013: Chương 1008 đệ 1008 chương
 • #1014: Chương 1009 đệ 1009 chương
 • #1015: Chương 1010 đệ 1010 chương
 • #1016: Chương 1011 đệ 1011 chương
 • #1017: Chương 1012 đệ 1012 chương
 • #1018: Chương 1013 đệ 1013 chương
 • #1019: Chương 1014 đệ 1014 chương
 • #1020: Chương 1015 đệ 1015 chương
 • #1021: Chương 1016 đệ 1016 chương
 • #1022: Chương 1017 đệ 1017 chương
 • #1023: Chương 1018 đệ 1018 chương
 • #1024: Chương 1019 đệ 1019 chương
 • #1025: Chương 1020 đệ 1020 chương
 • #1026: Chương 1021 đệ 1021 chương
 • #1027: Chương 1022 đệ 1022 chương
 • #1028: Chương 1023 đệ 1023 chương
 • #1029: Chương 1024 đệ 1024 chương
 • #1030: Chương 1025 đệ 1025 chương
 • #1031: Chương 1026 đệ 1026 chương
 • #1032: Chương 1027 đệ 1027 chương
 • #1033: Chương 1028 đệ 1028 chương
 • #1034: Chương 1029 đệ 1029 chương
 • #1035: Chương 1030 đệ 1030 chương
 • #1036: Chương 1031 đệ 1031 chương
 • #1037: Chương 1032 đệ 1032 chương
 • #1038: Chương 1033 đệ 1033 chương
 • #1039: Chương 1034 đệ 1034 chương
 • #1040: Chương 1035 đệ 1035 chương
 • #1041: Chương 1036 đệ 1036 chương
 • #1042: Chương 1037 đệ 1037 chương
Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.4]

Related posts

Khoái Xuyên Chi Cặn Bã Nữ Hoàn Lương Ký

THUYS♥️

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

TiKay

Điền Viên Khuê Sự

THUYS♥️

Mì Sợi Tây Thi Làm Giàu Nhớ

TiKay

Trưởng Tỷ Như Thế Nào Còn Không Có Gả Chồng

TiKay

[ tổng khủng ] này cái quỷ gì đồ vật! /what the fuck!

TiKay

9 comments

khanhhung2512 January 27, 2022 at 1:23 am

Chương mới nhất là 1041 mà nhỉ?

Reply
TiKay January 27, 2022 at 7:50 am

Để mình coi lại, chắc lúc upload lên bị thiếu

Reply
Giang March 5, 2022 at 3:49 am

Chưa nghe được truyện này nhé sếp

Reply
Giang March 5, 2022 at 7:41 am

Xử lý giúp mình truyện này với, đang cày hay thì đứt dây đàn 😢

Reply
TiKay March 5, 2022 at 9:26 pm

xong rồi nhé đạo hữu, tiếp tục cày thôi 🙂

Reply
Giang March 6, 2022 at 5:11 am

Thanks đã nghe được chỉ tội ko next chương và đang nghe bị dừng và play thì chạy từ đầu chương 😢

Reply
TiKay March 6, 2022 at 8:46 am

mình mới sửa lại cái player để nhảy sang chương tiếp theo, Đạo hữu refresh lại để nó load cái code mới nhé.

Reply
Trang March 6, 2022 at 10:22 pm

Mình nghe cũng bị như vậy. Nghe dc xíu dừng rồi

Reply
Giang March 10, 2022 at 2:20 am

Vẫn cứ đang nghe lại dừng bang chủ ạ

Reply

Leave a Reply