Cổ ĐạiĐiền VănNgôn TìnhXuyên Không

Điền Viên Nuông Chiều: Thợ Săn Tướng Công Ngươi Hảo Bổng

Hán Việt: Điền viên kiều sủng: Liệp hộ tương công nhĩ hảo bổng

Thợ săn cứu cái tiểu tức phụ, không phải vì giặt quần áo nấu cơm ấm ổ chăn?

Xem ở ca ca diện mạo giai, dáng người hảo, có hại ta cũng nhận.

Không phải một đêm năm sáu bảy tám chín lần sao? Chịu khổ đương ăn bổ! Bất quá, trong chớp mắt thợ săn như thế nào biến tướng quân?

Tướng quân đại nhân, ngươi còn thiếu ấm giường sao? Nếu không, chúng ta thanh toán xong?

PS: Bản thổ làm ruộng văn, quyển sách nội đầu đã qua, xin yên tâm nhập hố ~ hoan nghênh cất chứa cùng đề cử phiếu

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Sắc Nhi Tỷ Yếu Phấn Đấu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần 1
 • #2: Phần 2
 • #3: Phần 3
 • #4: Phần 4
 • #5: Phần 5
 • #6: Phần 6
 • #7: Phần 7
 • #8: Phần 8
 • #9: Phần 9
 • #10: Phần 10
 • #11: Phần 11
 • #12: Phần 12
 • #13: Phần 13
 • #14: Phần 14
 • #15: Phần 15
 • #16: Phần 16
 • #17: Phần 17
 • #18: Phần 18
 • #19: Phần 19
 • #20: Phần 20
 • #21: Phần 21
 • #22: Phần 22
 • #23: Phần 23
 • #24: Phần 24
 • #25: Phần 25
 • #26: Phần 26
 • #27: Phần 27
 • #28: Phần 28
 • #29: Phần 29
 • #30: Phần 30
 • #31: Phần 31
 • #32: Phần 32
 • #33: Phần 33
 • #34: Phần 34
 • #35: Phần 35
 • #36: Phần 36
 • #37: Phần 37
 • #38: Phần 38
 • #39: Phần 39
 • #40: Phần 40
 • #41: Phần 41
 • #42: Phần 42
 • #43: Phần 43
 • #44: Phần 44
 • #45: Phần 45
 • #46: Phần 46
 • #47: Phần 47
 • #48: Phần 48
 • #49: Phần 49
 • #50: Phần 50
 • #51: Phần 51
 • #52: Phần 52
 • #53: Phần 53
 • #54: Phần 54
 • #55: Phần 55
 • #56: Phần 56
 • #57: Phần 57
 • #58: Phần 58
 • #59: Phần 59
 • #60: Phần 60
 • #61: Phần 61
 • #62: Phần 62
 • #63: Phần 63
 • #64: Phần 64
 • #65: Phần 65
 • #66: Phần 66
 • #67: Phần 67
 • #68: Phần 68
 • #69: Phần 69
 • #70: Phần 70
 • #71: Phần 71
 • #72: Phần 72
 • #73: Phần 73
 • #74: Phần 74
 • #75: Phần 75
 • #76: Phần 76
 • #77: Phần 77
 • #78: Phần 78
 • #79: Phần 79
 • #80: Phần 80
 • #81: Phần 81
 • #82: Phần 82
 • #83: Phần 83
 • #84: Phần 84
 • #85: Phần 85
 • #86: Phần 86
 • #87: Phần 87
 • #88: Phần 88
 • #89: Phần 89
 • #90: Phần 90
 • #91: Phần 91
 • #92: Phần 92
 • #93: Phần 93
 • #94: Phần 94
 • #95: Phần 95
 • #96: Phần 96
 • #97: Phần 97
 • #98: Phần 98
 • #99: Phần 99
 • #100: Phần 100
 • #101: Phần 101
 • #102: Phần 102
 • #103: Phần 103
 • #104: Phần 104
 • #105: Phần 105
 • #106: Phần 106
 • #107: Phần 107
 • #108: Phần 108
 • #109: Phần 109
 • #110: Phần 110
 • #111: Phần 111
 • #112: Phần 112
 • #113: Phần 113
 • #114: Phần 114
 • #115: Phần 115
 • #116: Phần 116
 • #117: Phần 117
 • #118: Phần 118
 • #119: Phần 119
 • #120: Phần 120
 • #121: Phần 121
 • #122: Phần 122
 • #123: Phần 123
 • #124: Phần 124
 • #125: Phần 125
 • #126: Phần 126
 • #127: Phần 127
 • #128: Phần 128
 • #129: Phần 129
 • #130: Phần 130
 • #131: Phần 131
 • #132: Phần 132
 • #133: Phần 133
 • #134: Phần 134
 • #135: Phần 135
 • #136: Phần 136
 • #137: Phần 137
 • #138: Phần 138
 • #139: Phần 139
 • #140: Phần 140
 • #141: Phần 141
 • #142: Phần 142
 • #143: Phần 143
 • #144: Phần 144
 • #145: Phần 145
 • #146: Phần 146
 • #147: Phần 147
 • #148: Phần 148
 • #149: Phần 149
 • #150: Phần 150
 • #151: Phần 151
 • #152: Phần 152
 • #153: Phần 153
 • #154: Phần 154
 • #155: Phần 155
 • #156: Phần 156
 • #157: Phần 157
 • #158: Phần 158
 • #159: Phần 159
 • #160: Phần 160
 • #161: Phần 161
 • #162: Phần 162
 • #163: Phần 163
 • #164: Phần 164
 • #165: Phần 165
 • #166: Phần 166
 • #167: Phần 167
 • #168: Phần 168
 • #169: Phần 169
 • #170: Phần 170
 • #171: Phần 171
 • #172: Phần 172
 • #173: Phần 173
 • #174: Phần 174
 • #175: Phần 175
 • #176: Phần 176
 • #177: Phần 177
 • #178: Phần 178
 • #179: Phần 179
 • #180: Phần 180
 • #181: Phần 181
 • #182: Phần 182
 • #183: Phần 183
 • #184: Phần 184
 • #185: Phần 185
 • #186: Phần 186
 • #187: Phần 187
 • #188: Phần 188
 • #189: Phần 189
 • #190: Phần 190
 • #191: Phần 191
 • #192: Phần 192
 • #193: Phần 193
 • #194: Phần 194
 • #195: Phần 195
 • #196: Phần 196
 • #197: Phần 197
 • #198: Phần 198
 • #199: Phần 199
 • #200: Phần 200
 • #201: Phần 201
 • #202: Phần 202
 • #203: Phần 203
 • #204: Phần 204
 • #205: Phần 205
 • #206: Phần 206
 • #207: Phần 207
 • #208: Phần 208
 • #209: Phần 209
 • #210: Phần 210
 • #211: Phần 211
 • #212: Phần 212
 • #213: Phần 213
 • #214: Phần 214
 • #215: Phần 215
 • #216: Phần 216
 • #217: Phần 217
 • #218: Phần 218
 • #219: Phần 219
 • #220: Phần 220
 • #221: Phần 221
 • #222: Phần 222
 • #223: Phần 223
 • #224: Phần 224
 • #225: Phần 225
 • #226: Phần 226
 • #227: Phần 227
 • #228: Phần 228
 • #229: Phần 229
 • #230: Phần 230
 • #231: Phần 231
 • #232: Phần 232
 • #233: Phần 233
 • #234: Phần 234
 • #235: Phần 235
 • #236: Phần 236
 • #237: Phần 237
 • #238: Phần 238
 • #239: Phần 239
 • #240: Phần 240
 • #241: Phần 241
 • #242: Phần 242
 • #243: Phần 243
 • #244: Phần 244
 • #245: Phần 245
 • #246: Phần 246
 • #247: Phần 247
 • #248: Phần 248
 • #249: Phần 249
 • #250: Phần 250
 • #251: Phần 251
 • #252: Phần 252
 • #253: Phần 253
 • #254: Phần 254
 • #255: Phần 255
 • #256: Phần 256
 • #257: Phần 257
 • #258: Phần 258
 • #259: Phần 259
 • #260: Phần 260
 • #261: Phần 261
 • #262: Phần 262
 • #263: Phần 263
 • #264: Phần 264
 • #265: Phần 265
 • #266: Phần 266
 • #267: Phần 267
 • #268: Phần 268
 • #269: Phần 269
 • #270: Phần 270
 • #271: Phần 271
 • #272: Phần 272
 • #273: Phần 273
 • #274: Phần 274
 • #275: Phần 275
 • #276: Phần 276
 • #277: Phần 277
 • #278: Phần 278
 • #279: Phần 279
 • #280: Phần 280
 • #281: Phần 281
 • #282: Phần 282
 • #283: Phần 283
 • #284: Phần 284
 • #285: Phần 285
 • #286: Phần 286
 • #287: Phần 287
 • #288: Phần 288
 • #289: Phần 289
 • #290: Phần 290
 • #291: Phần 291
 • #292: Phần 292
 • #293: Phần 293
 • #294: Phần 294
 • #295: Phần 295
 • #296: Phần 296
 • #297: Phần 297
 • #298: Phần 298
 • #299: Phần 299
 • #300: Phần 300
 • #301: Phần 301
 • #302: Phần 302
 • #303: Phần 303
 • #304: Phần 304
 • #305: Phần 305
 • #306: Phần 306
 • #307: Phần 307
 • #308: Phần 308
 • #309: Phần 309
 • #310: Phần 310
 • #311: Phần 311
 • #312: Phần 312
 • #313: Phần 313
 • #314: Phần 314
 • #315: Phần 315
 • #316: Phần 316
 • #317: Phần 317
 • #318: Phần 318
 • #319: Phần 319
 • #320: Phần 320
 • #321: Phần 321
 • #322: Phần 322
 • #323: Phần 323
 • #324: Phần 324
 • #325: Phần 325
 • #326: Phần 326
 • #327: Phần 327
 • #328: Phần 328
 • #329: Phần 329
 • #330: Phần 330
 • #331: Phần 331
 • #332: Phần 332
 • #333: Phần 333
 • #334: Phần 334
 • #335: Phần 335
 • #336: Phần 336
 • #337: Phần 337
 • #338: Phần 338
 • #339: Phần 339
 • #340: Phần 340
 • #341: Phần 341
 • #342: Phần 342
 • #343: Phần 343
 • #344: Phần 344
 • #345: Phần 345
 • #346: Phần 346
 • #347: Phần 347
 • #348: Phần 348
 • #349: Phần 349
 • #350: Phần 350
 • #351: Phần 351
 • #352: Phần 352
 • #353: Phần 353
 • #354: Phần 354
 • #355: Phần 355
 • #356: Phần 356
 • #357: Phần 357
 • #358: Phần 358
 • #359: Phần 359
 • #360: Phần 360
 • #361: Phần 361
 • #362: Phần 362
 • #363: Phần 363
 • #364: Phần 364
 • #365: Phần 365
 • #366: Phần 366
 • #367: Phần 367
 • #368: Phần 368
 • #369: Phần 369
 • #370: Phần 370
 • #371: Phần 371
 • #372: Phần 372
 • #373: Phần 373
 • #374: Phần 374
 • #375: Phần 375
 • #376: Phần 376
 • #377: Phần 377
 • #378: Phần 378
 • #379: Phần 379
 • #380: Phần 380
 • #381: Phần 381
 • #382: Phần 382
 • #383: Phần 383
 • #384: Phần 384
 • #385: Phần 385
 • #386: Phần 386
 • #387: Phần 387
 • #388: Phần 388
 • #389: Phần 389
 • #390: Phần 390
 • #391: Phần 391
 • #392: Phần 392
 • #393: Phần 393
 • #394: Phần 394
 • #395: Phần 395
 • #396: Phần 396
 • #397: Phần 397
 • #398: Phần 398
 • #399: Phần 399
 • #400: Phần 400
 • #401: Phần 401
 • #402: Phần 402
 • #403: Phần 403
 • #404: Phần 404
 • #405: Phần 405
 • #406: Phần 406
 • #407: Phần 407
 • #408: Phần 408
 • #409: Phần 409
 • #410: Phần 410
 • #411: Phần 411
 • #412: Phần 412
 • #413: Phần 413
 • #414: Phần 414
 • #415: Phần 415
 • #416: Phần 416
 • #417: Phần 417
 • #418: Phần 418
 • #419: Phần 419
 • #420: Phần 420
 • #421: Phần 421
 • #422: Phần 422
 • #423: Phần 423
 • #424: Phần 424
 • #425: Phần 425
 • #426: Phần 426
 • #427: Phần 427
 • #428: Phần 428
 • #429: Phần 429
 • #430: Phần 430
 • #431: Phần 431
 • #432: Phần 432
 • #433: Phần 433
 • #434: Phần 434
 • #435: Phần 435
 • #436: Phần 436
 • #437: Phần 437
 • #438: Phần 438
 • #439: Phần 439
 • #440: Phần 440
 • #441: Phần 441
 • #442: Phần 442
 • #443: Phần 443
 • #444: Phần 444
 • #445: Phần 445
 • #446: Phần 446
 • #447: Phần 447
 • #448: Phần 448
 • #449: Phần 449
 • #450: Phần 450
 • #451: Phần 451
 • #452: Phần 452
 • #453: Phần 453
 • #454: Phần 454
 • #455: Phần 455
 • #456: Phần 456
 • #457: Phần 457
 • #458: Phần 458
 • #459: Phần 459
 • #460: Phần 460
 • #461: Phần 461
 • #462: Phần 462
 • #463: Phần 463
 • #464: Phần 464
 • #465: Phần 465
 • #466: Phần 466
 • #467: Phần 467
 • #468: Phần 468
 • #469: Phần 469
 • #470: Phần 470
 • #471: Phần 471
 • #472: Phần 472
 • #473: Phần 473
 • #474: Phần 474
 • #475: Phần 475
 • #476: Phần 476
 • #477: Phần 477
 • #478: Phần 478
 • #479: Phần 479
 • #480: Phần 480
 • #481: Phần 481
 • #482: Phần 482
 • #483: Phần 483
 • #484: Phần 484
 • #485: Phần 485
 • #486: Phần 486
 • #487: Phần 487
 • #488: Phần 488
 • #489: Phần 489
 • #490: Phần 490
 • #491: Phần 491
 • #492: Phần 492
 • #493: Phần 493
 • #494: Phần 494
 • #495: Phần 495
 • #496: Phần 496
 • #497: Phần 497
 • #498: Phần 498
 • #499: Phần 499
 • #500: Phần 500
 • #501: Phần 501
 • #502: Phần 502
 • #503: Phần 503
 • #504: Phần 504
 • #505: Phần 505
 • #506: Phần 506
 • #507: Phần 507
 • #508: Phần 508
 • #509: Phần 509
 • #510: Phần 510
 • #511: Phần 511
 • #512: Phần 512
 • #513: Phần 513
 • #514: Phần 514
 • #515: Phần 515
 • #516: Phần 516
 • #517: Phần 517
 • #518: Phần 518
 • #519: Phần 519
 • #520: Phần 520
 • #521: Phần 521
 • #522: Phần 522
 • #523: Phần 523
 • #524: Phần 524
 • #525: Phần 525
 • #526: Phần 526
 • #527: Phần 527
 • #528: Phần 528
 • #529: Phần 529
 • #530: Phần 530
 • #531: Phần 531
 • #532: Phần 532
 • #533: Phần 533
 • #534: Phần 534
 • #535: Phần 535
 • #536: Phần 536
 • #537: Phần 537
 • #538: Phần 538
 • #539: Phần 539
 • #540: Phần 540
 • #541: Phần 541
 • #542: Phần 542
 • #543: Phần 543
 • #544: Phần 544
 • #545: Phần 545
 • #546: Phần 546
 • #547: Phần 547
 • #548: Phần 548
 • #549: Phần 549
 • #550: Phần 550
 • #551: Phần 551
 • #552: Phần 552
 • #553: Phần 553
 • #554: Phần 554
 • #555: Phần 555
 • #556: Phần 556
 • #557: Phần 557
 • #558: Phần 558
 • #559: Phần 559
 • #560: Phần 560
 • #561: Phần 561
 • #562: Phần 562
 • #563: Phần 563
 • #564: Phần 564
 • #565: Phần 565
 • #566: Phần 566
 • #567: Phần 567
 • #568: Phần 568
 • #569: Phần 569
 • #570: Phần 570
 • #571: Phần 571
 • #572: Phần 572
 • #573: Phần 573
 • #574: Phần 574
 • #575: Phần 575
 • #576: Phần 576
 • #577: Phần 577
 • #578: Phần 578
 • #579: Phần 579
 • #580: Phần 580
 • #581: Phần 581
 • #582: Phần 582
 • #583: Phần 583
 • #584: Phần 584
 • #585: Phần 585
 • #586: Phần 586
 • #587: Phần 587
 • #588: Phần 588
 • #589: Phần 589
 • #590: Phần 590
 • #591: Phần 591
 • #592: Phần 592
 • #593: Phần 593
 • #594: Phần 594
 • #595: Phần 595
 • #596: Phần 596
 • #597: Phần 597
 • #598: Phần 598
 • #599: Phần 599
 • #600: Phần 600
 • #601: Phần 601
 • #602: Phần 602
 • #603: Phần 603
 • #604: Phần 604
 • #605: Phần 605
 • #606: Phần 606
 • #607: Phần 607
 • #608: Phần 608
 • #609: Phần 609
 • #610: Phần 610
 • #611: Phần 611
 • #612: Phần 612
 • #613: Phần 613
 • #614: Phần 614
 • #615: Phần 615
 • #616: Phần 616
 • #617: Phần 617
 • #618: Phần 618
 • #619: Phần 619
 • #620: Phần 620
 • #621: Phần 621
 • #622: Phần 622
 • #623: Phần 623
 • #624: Phần 624
 • #625: Phần 625
 • #626: Phần 626
 • #627: Phần 627
 • #628: Phần 628
 • #629: Phần 629
 • #630: Phần 630
 • #631: Phần 631
 • #632: Phần 632
 • #633: Phần 633
 • #634: Phần 634
 • #635: Phần 635
 • #636: Phần 636
 • #637: Phần 637
 • #638: Phần 638
 • #639: Phần 639
 • #640: Phần 640
 • #641: Phần 641
 • #642: Phần 642
 • #643: Phần 643
 • #644: Phần 644
 • #645: Phần 645
 • #646: Phần 646
 • #647: Phần 647
 • #648: Phần 648
 • #649: Phần 649
 • #650: Phần 650
 • #651: Phần 651
 • #652: Phần 652
 • #653: Phần 653
 • #654: Phần 654
 • #655: Phần 655
 • #656: Phần 656
 • #657: Phần 657
 • #658: Phần 658
 • #659: Phần 659
 • #660: Phần 660
 • #661: Phần 661
 • #662: Phần 662
 • #663: Phần 663
 • #664: Phần 664
 • #665: Phần 665
 • #666: Phần 666
 • #667: Phần 667
 • #668: Phần 668
 • #669: Phần 669
 • #670: Phần 670
 • #671: Phần 671
 • #672: Phần 672
 • #673: Phần 673
 • #674: Phần 674
 • #675: Phần 675
 • #676: Phần 676
 • #677: Phần 677
 • #678: Phần 678
 • #679: Phần 679
 • #680: Phần 680
 • #681: Phần 681
 • #682: Phần 682
 • #683: Phần 683
 • #684: Phần 684
 • #685: Phần 685
 • #686: Phần 686
 • #687: Phần 687
 • #688: Phần 688
 • #689: Phần 689
 • #690: Phần 690
 • #691: Phần 691
 • #692: Phần 692
 • #693: Phần 693
 • #694: Phần 694
 • #695: Phần 695
 • #696: Phần 696
 • #697: Phần 697
 • #698: Phần 698
 • #699: Phần 699
 • #700: Phần 700
 • #701: Phần 701
 • #702: Phần 702
 • #703: Phần 703
 • #704: Phần 704
 • #705: Phần 705
 • #706: Phần 706
 • #707: Phần 707
 • #708: Phần 708
 • #709: Phần 709
 • #710: Phần 710
 • #711: Phần 711
 • #712: Phần 712
 • #713: Phần 713
 • #714: Phần 714
 • #715: Phần 715
 • #716: Phần 716
 • #717: Phần 717
 • #718: Phần 718
 • #719: Phần 719
 • #720: Phần 720
 • #721: Phần 721
 • #722: Phần 722
 • #723: Phần 723
 • #724: Phần 724
 • #725: Phần 725
 • #726: Phần 726
 • #727: Phần 727
 • #728: Phần 728
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Quý Thiếp Chi Nữ

THUYS♥️

Quỷ Vương Độc Sủng: Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi

THUYS♥️

Nông Nữ Quá Bưu Hãn: Phu Quân, Không Thể Trêu Vào!

TiKay

Tận Thế Đệ Nhất Sủng [ Xuyên Thư ]

THUYS♥️

Vạn Nhân Mê Vai Ác Nghịch Tập Kế Hoạch [ Xuyên Nhanh ]

TiKay

Y Lộ Bạn Ngươi Hành

TiKay

Leave a Reply