Dị Giới Đồng Nhân Xuyên Không

Siêu Duy Đại Lĩnh Chủ

Bị siêu duy trò chơi khối Rubic chọn trúng Chenyu bước lên chinh phục chư thiên, trò chơi Vạn Giới đường đi.

Chenyu: Bảo vật là của ta, mỹ nữ là của ta, các ngươi dưới chân Thổ Địa, cũng là ta!

PS: Thứ nhất thế giới vì Heroes of Might and Magic (đang tiến hành), cái thứ hai thế giới vì cơ giáp chiến tranh (cùng loại is)

Main tà ác gần như cầm thú cẩn thận vào đọc.

Converter: Inoha

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Cơ Lạc Chi Huyết. QD
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0001.mp32019-01-12 05:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0002.mp32019-01-12 05:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0003.mp32019-01-12 05:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0004.mp32019-01-12 05:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0005.mp32019-01-12 05:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0006.mp32019-01-12 05:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0007.mp32019-01-12 05:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0008.mp32019-01-12 05:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0009.mp32019-01-12 05:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0010.mp32019-01-12 05:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0011.mp32019-01-12 05:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0012.mp32019-01-12 05:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0013.mp32019-01-12 05:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0014.mp32019-01-12 05:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0015.mp32019-01-12 05:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0016.mp32019-01-12 05:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0017.mp32019-01-12 05:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0018.mp32019-01-12 05:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0019.mp32019-01-12 05:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0020.mp32019-01-12 05:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0021.mp32019-01-12 05:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0022.mp32019-01-12 05:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0023.mp32019-01-12 05:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0024.mp32019-01-12 05:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0025.mp32019-01-12 05:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0026.mp32019-01-12 05:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0027.mp32019-01-12 05:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0028.mp32019-01-12 05:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0029.mp32019-01-12 05:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0030.mp32019-01-12 05:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0031.mp32019-01-12 05:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0032.mp32019-01-12 05:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0033.mp32019-01-12 05:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0034.mp32019-01-12 05:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0035.mp32019-01-12 05:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0036.mp32019-01-12 05:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0037.mp32019-01-12 05:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0038.mp32019-01-12 05:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0039.mp32019-01-12 05:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0040.mp32019-01-12 05:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0041.mp32019-01-12 05:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0042.mp32019-01-12 05:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0043.mp32019-01-12 05:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0044.mp32019-01-12 05:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0045.mp32019-01-12 05:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0046.mp32019-01-12 05:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0047.mp32019-01-12 05:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0048.mp32019-01-12 05:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0049.mp32019-01-12 05:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0050.mp32019-01-12 05:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0051.mp32019-01-12 05:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0052.mp32019-01-12 05:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0053.mp32019-01-12 05:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0054.mp32019-01-12 05:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0055.mp32019-01-12 05:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0056.mp32019-01-12 05:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0057.mp32019-01-12 05:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0058.mp32019-01-12 05:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0059.mp32019-01-12 05:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0060.mp32019-01-12 05:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0061.mp32019-01-12 05:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0062.mp32019-01-12 05:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0063.mp32019-01-12 05:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0064.mp32019-01-12 05:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0065.mp32019-01-12 05:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0066.mp32019-01-12 05:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0067.mp32019-01-12 05:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0068.mp32019-01-12 05:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0069.mp32019-01-12 05:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0070.mp32019-01-12 05:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0071.mp32019-01-12 05:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0072.mp32019-01-12 05:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0073.mp32019-01-12 05:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0074.mp32019-01-12 05:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0075.mp32019-01-12 05:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0076.mp32019-01-12 05:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0077.mp32019-01-12 05:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0078.mp32019-01-12 05:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0079.mp32019-01-12 05:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0080.mp32019-01-12 05:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0081.mp32019-01-12 05:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0082.mp32019-01-12 05:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0083.mp32019-01-12 05:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0084.mp32019-01-12 05:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0085.mp32019-01-12 05:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0086.mp32019-01-12 05:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0087.mp32019-01-12 05:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0088.mp32019-01-12 05:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0089.mp32019-01-12 05:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0090.mp32019-01-12 05:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0091.mp32019-01-12 05:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0092.mp32019-01-12 05:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0093.mp32019-01-12 05:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0094.mp32019-01-12 05:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0095.mp32019-01-12 05:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0096.mp32019-01-12 05:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0097.mp32019-01-12 05:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0098.mp32019-01-12 05:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0099.mp32019-01-12 05:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0100.mp32019-01-12 05:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0101.mp32019-01-12 05:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0102.mp32019-01-12 05:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0103.mp32019-01-12 05:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0104.mp32019-01-12 05:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0105.mp32019-01-12 05:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0106.mp32019-01-12 05:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0107.mp32019-01-12 05:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0108.mp32019-01-12 05:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0109.mp32019-01-12 05:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0110.mp32019-01-12 05:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0111.mp32019-01-12 05:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0112.mp32019-01-12 06:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0113.mp32019-01-12 06:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0114.mp32019-01-12 06:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0115.mp32019-01-12 06:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0116.mp32019-01-12 06:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0117.mp32019-01-12 06:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0118.mp32019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0119.mp32019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0120.mp32019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0121.mp32019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0122.mp32019-01-12 06:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0123.mp32019-01-12 06:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0124.mp32019-01-12 06:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0125.mp32019-01-12 06:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0126.mp32019-01-12 06:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0127.mp32019-01-12 06:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0128.mp32019-01-12 06:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0129.mp32019-01-12 06:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0130.mp32019-01-12 06:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0131.mp32019-01-12 06:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0132.mp32019-01-12 06:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0133.mp32019-01-12 06:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0134.mp32019-01-12 06:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0135.mp32019-01-12 06:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0136.mp32019-01-12 06:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0137.mp32019-01-12 06:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0138.mp32019-01-12 06:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0139.mp32019-01-12 06:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0140.mp32019-01-12 06:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0141.mp32019-01-12 06:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0142.mp32019-01-12 06:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0143.mp32019-01-12 06:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0144.mp32019-01-12 06:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0145.mp32019-01-12 06:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0146.mp32019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0147.mp32019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0148.mp32019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0149.mp32019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0150.mp32019-01-12 06:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0151.mp32019-01-12 06:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0152.mp32019-01-12 06:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0153.mp32019-01-12 06:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0154.mp32019-01-12 06:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0155.mp32019-01-12 06:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0156.mp32019-01-12 06:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0157.mp32019-01-12 06:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0158.mp32019-01-12 06:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0159.mp32019-01-12 06:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0160.mp32019-01-12 06:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0161.mp32019-01-12 06:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0162.mp32019-01-12 06:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0163.mp32019-01-12 06:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0164.mp32019-01-12 06:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0165.mp32019-01-12 06:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0166.mp32019-01-12 06:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0167.mp32019-01-12 06:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0168.mp32019-01-12 06:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0169.mp32019-01-12 06:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0170.mp32019-01-12 06:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0171.mp32019-01-12 06:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0172.mp32019-01-12 06:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0173.mp32019-01-12 06:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0174.mp32019-01-12 06:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0175.mp32019-01-12 06:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0176.mp32019-01-12 06:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0177.mp32019-01-12 06:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0178.mp32019-01-12 06:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0179.mp32019-01-12 06:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0180.mp32019-01-12 06:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0181.mp32019-01-12 06:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0182.mp32019-01-12 06:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0183.mp32019-01-12 06:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0184.mp32019-01-12 06:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0185.mp32019-01-12 06:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0186.mp32019-01-12 06:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0187.mp32019-01-12 06:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0188.mp32019-01-12 06:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0189.mp32019-01-12 06:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0190.mp32019-01-12 06:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0191.mp32019-01-12 06:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0192.mp32019-01-12 06:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0193.mp32019-01-12 06:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0194.mp32019-01-12 06:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0195.mp32019-01-12 06:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0196.mp32019-01-12 06:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0197.mp32019-01-12 06:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0198.mp32019-01-12 06:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0199.mp32019-01-12 06:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0200.mp32019-01-12 06:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0201.mp32019-01-12 06:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0202.mp32019-01-12 06:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0203.mp32019-01-12 06:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0204.mp32019-01-12 06:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0205.mp32019-01-12 06:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0206.mp32019-01-12 06:26
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0207.mp32019-01-12 06:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0208.mp32019-01-12 06:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0209.mp32019-01-12 06:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0210.mp32019-01-12 06:27
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0211.mp32019-01-12 06:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0212.mp32019-01-12 06:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0213.mp32019-01-12 06:28
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0214.mp32019-01-12 06:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0215.mp32019-01-12 06:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0216.mp32019-01-12 06:29
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0217.mp32019-01-12 06:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0218.mp32019-01-12 06:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0219.mp32019-01-12 06:30
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0220.mp32019-01-12 06:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0221.mp32019-01-12 06:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0222.mp32019-01-12 06:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0223.mp32019-01-12 06:31
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0224.mp32019-01-12 06:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0225.mp32019-01-12 06:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0226.mp32019-01-12 06:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0227.mp32019-01-12 06:32
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0228.mp32019-01-12 06:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0229.mp32019-01-12 06:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0230.mp32019-01-12 06:33
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0231.mp32019-01-12 06:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0232.mp32019-01-12 06:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0233.mp32019-01-12 06:34
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0234.mp32019-01-12 06:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0235.mp32019-01-12 06:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0236.mp32019-01-12 06:35
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0237.mp32019-01-12 06:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0238.mp32019-01-12 06:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0239.mp32019-01-12 06:36
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0240.mp32019-01-12 06:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0241.mp32019-01-12 06:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0242.mp32019-01-12 06:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0243.mp32019-01-12 06:37
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0244.mp32019-01-12 06:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0245.mp32019-01-12 06:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0246.mp32019-01-12 06:38
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0247.mp32019-01-12 06:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0248.mp32019-01-12 06:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0249.mp32019-01-12 06:39
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0250.mp32019-01-12 06:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0251.mp32019-01-12 06:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0252.mp32019-01-12 06:40
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0253.mp32019-01-12 06:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0254.mp32019-01-12 06:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0255.mp32019-01-12 06:41
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0256.mp32019-01-12 06:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0257.mp32019-01-12 06:42
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0258.mp32019-01-12 06:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0259.mp32019-01-12 06:43
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0260.mp32019-01-12 06:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0261.mp32019-01-12 06:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0262.mp32019-01-12 06:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0263.mp32019-01-12 06:44
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0264.mp32019-01-12 06:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0265.mp32019-01-12 06:45
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0266.mp32019-01-12 06:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0267.mp32019-01-12 06:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0268.mp32019-01-12 06:46
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0269.mp32019-01-12 06:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0270.mp32019-01-12 06:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0271.mp32019-01-12 06:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0272.mp32019-01-12 06:47
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0273.mp32019-01-12 06:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0274.mp32019-01-12 06:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0275.mp32019-01-12 06:48
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0276.mp32019-01-12 06:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0277.mp32019-01-12 06:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0278.mp32019-01-12 06:49
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0279.mp32019-01-12 06:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0280.mp32019-01-12 06:50
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0281.mp32019-01-12 06:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0282.mp32019-01-12 06:51
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0283.mp32019-01-12 06:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0284.mp32019-01-12 06:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0285.mp32019-01-12 06:52
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0286.mp32019-01-12 06:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0287.mp32019-01-12 06:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0288.mp32019-01-12 06:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0289.mp32019-01-12 06:53
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0290.mp32019-01-12 06:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0291.mp32019-01-12 06:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0292.mp32019-01-12 06:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0293.mp32019-01-12 06:54
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0294.mp32019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0295.mp32019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0296.mp32019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0297.mp32019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0298.mp32019-01-12 06:55
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0299.mp32019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0300.mp32019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0301.mp32019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0302.mp32019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0303.mp32019-01-12 06:56
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0304.mp32019-01-12 06:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0305.mp32019-01-12 06:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0306.mp32019-01-12 06:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0307.mp32019-01-12 06:57
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0308.mp32019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0309.mp32019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0310.mp32019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0311.mp32019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0312.mp32019-01-12 06:58
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0313.mp32019-01-12 06:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0314.mp32019-01-12 06:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0315.mp32019-01-12 06:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0316.mp32019-01-12 06:59
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0317.mp32019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0318.mp32019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0319.mp32019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0320.mp32019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0321.mp32019-01-12 07:00
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0322.mp32019-01-12 07:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0323.mp32019-01-12 07:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0324.mp32019-01-12 07:01
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0325.mp32019-01-12 07:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0326.mp32019-01-12 07:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0327.mp32019-01-12 07:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0328.mp32019-01-12 07:02
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0329.mp32019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0330.mp32019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0331.mp32019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0332.mp32019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0333.mp32019-01-12 07:03
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0334.mp32019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0335.mp32019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0336.mp32019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0337.mp32019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0338.mp32019-01-12 07:04
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0339.mp32019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0340.mp32019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0341.mp32019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0342.mp32019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0343.mp32019-01-12 07:05
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0344.mp32019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0345.mp32019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0346.mp32019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0347.mp32019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0348.mp32019-01-12 07:06
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0349.mp32019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0350.mp32019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0351.mp32019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0352.mp32019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0353.mp32019-01-12 07:07
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0354.mp32019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0355.mp32019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0356.mp32019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0357.mp32019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0358.mp32019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0359.mp32019-01-12 07:08
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0360.mp32019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0361.mp32019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0362.mp32019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0363.mp32019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0364.mp32019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0365.mp32019-01-12 07:09
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0366.mp32019-01-12 07:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0367.mp32019-01-12 07:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0368.mp32019-01-12 07:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0369.mp32019-01-12 07:10
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0370.mp32019-01-12 07:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0371.mp32019-01-12 07:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0372.mp32019-01-12 07:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0373.mp32019-01-12 07:11
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0374.mp32019-01-12 07:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0375.mp32019-01-12 07:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0376.mp32019-01-12 07:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0377.mp32019-01-12 07:12
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0378.mp32019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0379.mp32019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0380.mp32019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0381.mp32019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0382.mp32019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0383.mp32019-01-12 07:13
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0384.mp32019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0385.mp32019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0386.mp32019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0387.mp32019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0388.mp32019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0389.mp32019-01-12 07:14
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0390.mp32019-01-12 07:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0391.mp32019-01-12 07:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0392.mp32019-01-12 07:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0393.mp32019-01-12 07:15
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0394.mp32019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0395.mp32019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0396.mp32019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0397.mp32019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0398.mp32019-01-12 07:16
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0399.mp32019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0400.mp32019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0401.mp32019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0402.mp32019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0403.mp32019-01-12 07:17
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0404.mp32019-01-12 07:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0405.mp32019-01-12 07:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0406.mp32019-01-12 07:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0407.mp32019-01-12 07:18
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0408.mp32019-01-12 07:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0409.mp32019-01-12 07:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0410.mp32019-01-12 07:19
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0411.mp32019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0412.mp32019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0413.mp32019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0414.mp32019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0415.mp32019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0416.mp32019-01-12 07:20
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0417.mp32019-01-12 07:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0418.mp32019-01-12 07:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0419.mp32019-01-12 07:21
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0420.mp32019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0421.mp32019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0422.mp32019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0423.mp32019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0424.mp32019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0425.mp32019-01-12 07:22
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0426.mp32019-01-12 07:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0427.mp32019-01-12 07:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0428.mp32019-01-12 07:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0429.mp32019-01-12 07:23
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0430.mp32019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0431.mp32019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0432.mp32019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0433.mp32019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0434.mp32019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0435.mp32019-01-12 07:24
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0436.mp32019-01-12 07:25
 • sieu-duy-dai-linh-chu-chuong-0437.mp32019-01-12 07:26

Related posts

Điền Viên Nuông Chiều: Thợ Săn Tướng Công Ngươi Hảo Bổng

TiKay

Mau Xuyên Cứu Vớt Hắc Hóa BOSS Nam Chính

TiKay

Ngàn Kiếp Vẫn Yêu Em

TiKay

Khiếp Sợ ! Đã Nói Là Tổng Nghệ Tuyển Tú Vậy Mà

THUYS♥️

Kiếm Động Cửu Thiên

TiKay

Ma Quỷ Bài Thi

THUYS♥️

Leave a Reply