Huyền Huyễn

Đế Bá

Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.

Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.

Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.

Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.

Đây là cố sự về một tiểu tử bất tử Nhân tộc dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế…

Xem bản dịch tại đây…


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Yếm Bút Tiêu Sinh
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • de-ba-chuong-0001.mp32018-03-16 06:18
 • de-ba-chuong-0002.mp32018-03-16 06:18
 • de-ba-chuong-0003.mp32018-03-16 06:18
 • de-ba-chuong-0004.mp32018-03-16 06:19
 • de-ba-chuong-0005.mp32018-03-16 06:19
 • de-ba-chuong-0006.mp32018-03-16 06:19
 • de-ba-chuong-0007.mp32018-03-16 06:19
 • de-ba-chuong-0008.mp32018-03-16 06:19
 • de-ba-chuong-0009.mp32018-03-16 06:19
 • de-ba-chuong-0010.mp32018-03-16 06:20
 • de-ba-chuong-0011.mp32018-03-16 06:20
 • de-ba-chuong-0012.mp32018-03-16 06:20
 • de-ba-chuong-0013.mp32018-03-16 06:20
 • de-ba-chuong-0014.mp32018-03-16 06:20
 • de-ba-chuong-0015.mp32018-03-16 06:20
 • de-ba-chuong-0016.mp32018-03-16 06:20
 • de-ba-chuong-0017.mp32018-03-16 06:21
 • de-ba-chuong-0018.mp32018-03-16 06:21
 • de-ba-chuong-0019.mp32018-03-16 06:21
 • de-ba-chuong-0020.mp32018-03-16 06:21
 • de-ba-chuong-0021.mp32018-03-16 06:21
 • de-ba-chuong-0022.mp32018-03-16 06:21
 • de-ba-chuong-0023.mp32018-03-16 06:22
 • de-ba-chuong-0024.mp32018-03-16 06:22
 • de-ba-chuong-0025.mp32018-03-16 06:22
 • de-ba-chuong-0026.mp32018-03-16 06:22
 • de-ba-chuong-0027.mp32018-03-16 06:22
 • de-ba-chuong-0028.mp32018-03-16 06:22
 • de-ba-chuong-0029.mp32018-03-16 06:23
 • de-ba-chuong-0030.mp32018-03-16 06:23
 • de-ba-chuong-0031.mp32018-03-16 06:23
 • de-ba-chuong-0032.mp32018-03-16 06:23
 • de-ba-chuong-0033.mp32018-03-16 06:23
 • de-ba-chuong-0034.mp32018-03-16 06:23
 • de-ba-chuong-0035.mp32018-03-16 06:23
 • de-ba-chuong-0036.mp32018-03-16 06:24
 • de-ba-chuong-0037.mp32018-03-16 06:24
 • de-ba-chuong-0038.mp32018-03-16 06:24
 • de-ba-chuong-0039.mp32018-03-16 06:24
 • de-ba-chuong-0040.mp32018-03-16 06:24
 • de-ba-chuong-0041.mp32018-03-16 06:24
 • de-ba-chuong-0042.mp32018-03-16 06:25
 • de-ba-chuong-0043.mp32018-03-16 06:25
 • de-ba-chuong-0044.mp32018-03-16 06:25
 • de-ba-chuong-0045.mp32018-03-16 06:25
 • de-ba-chuong-0046.mp32018-03-16 06:25
 • de-ba-chuong-0047.mp32018-03-16 06:25
 • de-ba-chuong-0048.mp32018-03-16 06:25
 • de-ba-chuong-0049.mp32018-03-16 06:26
 • de-ba-chuong-0050.mp32018-03-16 06:26
 • de-ba-chuong-0051.mp32018-03-16 06:26
 • de-ba-chuong-0052.mp32018-03-16 06:26
 • de-ba-chuong-0053.mp32018-03-16 06:26
 • de-ba-chuong-0054.mp32018-03-16 06:26
 • de-ba-chuong-0055.mp32018-03-16 06:26
 • de-ba-chuong-0056.mp32018-03-16 06:27
 • de-ba-chuong-0057.mp32018-03-16 06:27
 • de-ba-chuong-0058.mp32018-03-16 06:27
 • de-ba-chuong-0059.mp32018-03-16 06:27
 • de-ba-chuong-0060.mp32018-03-16 06:27
 • de-ba-chuong-0061.mp32018-03-16 06:28
 • de-ba-chuong-0062.mp32018-03-16 06:28
 • de-ba-chuong-0063.mp32018-03-16 06:28
 • de-ba-chuong-0064.mp32018-03-16 06:28
 • de-ba-chuong-0065.mp32018-03-16 06:28
 • de-ba-chuong-0066.mp32018-03-16 06:29
 • de-ba-chuong-0067.mp32018-03-16 06:29
 • de-ba-chuong-0068.mp32018-03-16 06:29
 • de-ba-chuong-0069.mp32018-03-16 06:29
 • de-ba-chuong-0070.mp32018-03-16 06:29
 • de-ba-chuong-0071.mp32018-03-16 06:29
 • de-ba-chuong-0072.mp32018-03-16 06:30
 • de-ba-chuong-0073.mp32018-03-16 06:30
 • de-ba-chuong-0074.mp32018-03-16 06:30
 • de-ba-chuong-0075.mp32018-03-16 06:30
 • de-ba-chuong-0076.mp32018-03-16 06:30
 • de-ba-chuong-0077.mp32018-03-16 06:30
 • de-ba-chuong-0078.mp32018-03-16 06:31
 • de-ba-chuong-0079.mp32018-03-16 06:31
 • de-ba-chuong-0080.mp32018-03-16 06:31
 • de-ba-chuong-0081.mp32018-03-16 06:31
 • de-ba-chuong-0082.mp32018-03-16 06:31
 • de-ba-chuong-0083.mp32018-03-16 06:31
 • de-ba-chuong-0084.mp32018-03-16 06:32
 • de-ba-chuong-0085.mp32018-03-16 06:32
 • de-ba-chuong-0086.mp32018-03-16 06:32
 • de-ba-chuong-0087.mp32018-03-16 06:32
 • de-ba-chuong-0088.mp32018-03-16 06:32
 • de-ba-chuong-0089.mp32018-03-16 06:32
 • de-ba-chuong-0090.mp32018-03-16 06:33
 • de-ba-chuong-0091.mp32018-03-16 06:33
 • de-ba-chuong-0092.mp32018-03-16 06:33
 • de-ba-chuong-0093.mp32018-03-16 06:33
 • de-ba-chuong-0094.mp32018-03-16 06:33
 • de-ba-chuong-0095.mp32018-03-16 06:33
 • de-ba-chuong-0096.mp32018-03-16 06:34
 • de-ba-chuong-0097.mp32018-03-16 06:34
 • de-ba-chuong-0098.mp32018-03-16 06:34
 • de-ba-chuong-0099.mp32018-03-16 06:34
 • de-ba-chuong-0100.mp32018-03-16 06:34
 • de-ba-chuong-0101.mp32018-03-16 06:34
 • de-ba-chuong-0102.mp32018-03-16 06:35
 • de-ba-chuong-0103.mp32018-03-16 06:35
 • de-ba-chuong-0104.mp32018-03-16 06:35
 • de-ba-chuong-0105.mp32018-03-16 06:35
 • de-ba-chuong-0106.mp32018-03-16 06:35
 • de-ba-chuong-0107.mp32018-03-16 06:35
 • de-ba-chuong-0108.mp32018-03-16 06:35
 • de-ba-chuong-0109.mp32018-03-16 06:36
 • de-ba-chuong-0110.mp32018-03-16 06:36
 • de-ba-chuong-0111.mp32018-03-16 06:36
 • de-ba-chuong-0112.mp32018-03-16 06:36
 • de-ba-chuong-0113.mp32018-03-16 06:36
 • de-ba-chuong-0114.mp32018-03-16 06:36
 • de-ba-chuong-0115.mp32018-03-16 06:37
 • de-ba-chuong-0116.mp32018-03-16 06:37
 • de-ba-chuong-0117.mp32018-03-16 06:37
 • de-ba-chuong-0118.mp32018-03-16 06:37
 • de-ba-chuong-0119.mp32018-03-16 06:37
 • de-ba-chuong-0120.mp32018-03-16 06:37
 • de-ba-chuong-0121.mp32018-03-16 06:38
 • de-ba-chuong-0122.mp32018-03-16 06:38
 • de-ba-chuong-0123.mp32018-03-16 06:38
 • de-ba-chuong-0124.mp32018-03-16 06:38
 • de-ba-chuong-0125.mp32018-03-16 06:38
 • de-ba-chuong-0126.mp32018-03-16 06:38
 • de-ba-chuong-0127.mp32018-03-16 06:39
 • de-ba-chuong-0128.mp32018-03-16 06:39
 • de-ba-chuong-0129.mp32018-03-16 06:39
 • de-ba-chuong-0130.mp32018-03-16 06:39
 • de-ba-chuong-0131.mp32018-03-16 06:39
 • de-ba-chuong-0132.mp32018-03-16 06:39
 • de-ba-chuong-0133.mp32018-03-16 06:39
 • de-ba-chuong-0134.mp32018-03-16 06:40
 • de-ba-chuong-0135.mp32018-03-16 06:40
 • de-ba-chuong-0136.mp32018-03-16 06:40
 • de-ba-chuong-0137.mp32018-03-16 06:40
 • de-ba-chuong-0138.mp32018-03-16 06:40
 • de-ba-chuong-0139.mp32018-03-16 06:40
 • de-ba-chuong-0140.mp32018-03-16 06:41
 • de-ba-chuong-0141.mp32018-03-16 06:41
 • de-ba-chuong-0142.mp32018-03-16 06:41
 • de-ba-chuong-0143.mp32018-03-16 06:41
 • de-ba-chuong-0144.mp32018-03-16 06:41
 • de-ba-chuong-0145.mp32018-03-16 06:41
 • de-ba-chuong-0146.mp32018-03-16 06:41
 • de-ba-chuong-0147.mp32018-03-16 06:42
 • de-ba-chuong-0148.mp32018-03-16 06:42
 • de-ba-chuong-0149.mp32018-03-16 06:42
 • de-ba-chuong-0150.mp32018-03-16 06:42
 • de-ba-chuong-0151.mp32018-03-16 06:42
 • de-ba-chuong-0152.mp32018-03-16 06:42
 • de-ba-chuong-0153.mp32018-03-16 06:43
 • de-ba-chuong-0154.mp32018-03-16 06:43
 • de-ba-chuong-0155.mp32018-03-16 06:43
 • de-ba-chuong-0156.mp32018-03-16 06:43
 • de-ba-chuong-0157.mp32018-03-16 06:43
 • de-ba-chuong-0158.mp32018-03-16 06:43
 • de-ba-chuong-0159.mp32018-03-16 06:44
 • de-ba-chuong-0160.mp32018-03-16 06:44
 • de-ba-chuong-0161.mp32018-03-16 06:44
 • de-ba-chuong-0162.mp32018-03-16 06:44
 • de-ba-chuong-0163.mp32018-03-16 06:44
 • de-ba-chuong-0164.mp32018-03-16 06:44
 • de-ba-chuong-0165.mp32018-03-16 06:44
 • de-ba-chuong-0166.mp32018-03-16 06:45
 • de-ba-chuong-0167.mp32018-03-16 06:45
 • de-ba-chuong-0168.mp32018-03-16 06:45
 • de-ba-chuong-0169.mp32018-03-16 06:45
 • de-ba-chuong-0170.mp32018-03-16 06:45
 • de-ba-chuong-0171.mp32018-03-16 06:45
 • de-ba-chuong-0172.mp32018-03-16 06:46
 • de-ba-chuong-0173.mp32018-03-16 06:46
 • de-ba-chuong-0174.mp32018-03-16 06:46
 • de-ba-chuong-0175.mp32018-03-16 06:46
 • de-ba-chuong-0176.mp32018-03-16 06:46
 • de-ba-chuong-0177.mp32018-03-16 06:46
 • de-ba-chuong-0178.mp32018-03-16 06:46
 • de-ba-chuong-0179.mp32018-03-16 06:47
 • de-ba-chuong-0180.mp32018-03-16 06:47
 • de-ba-chuong-0181.mp32018-03-16 06:47
 • de-ba-chuong-0182.mp32018-03-16 06:47
 • de-ba-chuong-0183.mp32018-03-16 06:47
 • de-ba-chuong-0184.mp32018-03-16 06:47
 • de-ba-chuong-0185.mp32018-03-16 06:48
 • de-ba-chuong-0186.mp32018-03-16 06:48
 • de-ba-chuong-0187.mp32018-03-16 06:48
 • de-ba-chuong-0188.mp32018-03-16 06:48
 • de-ba-chuong-0189.mp32018-03-16 06:48
 • de-ba-chuong-0190.mp32018-03-16 06:48
 • de-ba-chuong-0191.mp32018-03-16 06:48
 • de-ba-chuong-0192.mp32018-03-16 06:49
 • de-ba-chuong-0193.mp32018-03-16 06:49
 • de-ba-chuong-0194.mp32018-03-16 06:49
 • de-ba-chuong-0195.mp32018-03-16 06:49
 • de-ba-chuong-0196.mp32018-03-16 06:49
 • de-ba-chuong-0197.mp32018-03-16 06:49
 • de-ba-chuong-0198.mp32018-03-16 06:50
 • de-ba-chuong-0199.mp32018-03-16 06:50
 • de-ba-chuong-0200.mp32018-03-16 06:50
 • de-ba-chuong-0201.mp32018-03-16 06:50
 • de-ba-chuong-0202.mp32018-03-16 06:50
 • de-ba-chuong-0203.mp32018-03-16 06:50
 • de-ba-chuong-0204.mp32018-03-16 06:51
 • de-ba-chuong-0205.mp32018-03-16 06:51
 • de-ba-chuong-0206.mp32018-03-16 06:51
 • de-ba-chuong-0207.mp32018-03-16 06:51
 • de-ba-chuong-0208.mp32018-03-16 06:51
 • de-ba-chuong-0209.mp32018-03-16 06:51
 • de-ba-chuong-0210.mp32018-03-16 06:51
 • de-ba-chuong-0211.mp32018-03-16 06:52
 • de-ba-chuong-0212.mp32018-03-16 06:52
 • de-ba-chuong-0213.mp32018-03-16 06:52
 • de-ba-chuong-0214.mp32018-03-16 06:52
 • de-ba-chuong-0215.mp32018-03-16 06:52
 • de-ba-chuong-0216.mp32018-03-16 06:52
 • de-ba-chuong-0217.mp32018-03-16 06:53
 • de-ba-chuong-0218.mp32018-03-16 06:53
 • de-ba-chuong-0219.mp32018-03-16 06:53
 • de-ba-chuong-0220.mp32018-03-16 06:53
 • de-ba-chuong-0221.mp32018-03-16 06:53
 • de-ba-chuong-0222.mp32018-03-16 06:53
 • de-ba-chuong-0223.mp32018-03-16 06:54
 • de-ba-chuong-0224.mp32018-03-16 06:54
 • de-ba-chuong-0225.mp32018-03-16 06:54
 • de-ba-chuong-0226.mp32018-03-16 06:54
 • de-ba-chuong-0227.mp32018-03-16 06:54
 • de-ba-chuong-0228.mp32018-03-16 06:54
 • de-ba-chuong-0229.mp32018-03-16 06:54
 • de-ba-chuong-0230.mp32018-03-16 06:55
 • de-ba-chuong-0231.mp32018-03-16 06:55
 • de-ba-chuong-0232.mp32018-03-16 06:55
 • de-ba-chuong-0233.mp32018-03-16 06:55
 • de-ba-chuong-0234.mp32018-03-16 06:55
 • de-ba-chuong-0235.mp32018-03-16 06:55
 • de-ba-chuong-0236.mp32018-03-16 06:56
 • de-ba-chuong-0237.mp32018-03-16 06:56
 • de-ba-chuong-0238.mp32018-03-16 06:56
 • de-ba-chuong-0239.mp32018-03-16 06:56
 • de-ba-chuong-0240.mp32018-03-16 06:56
 • de-ba-chuong-0241.mp32018-03-16 06:56
 • de-ba-chuong-0242.mp32018-03-16 06:57
 • de-ba-chuong-0243.mp32018-03-16 06:57
 • de-ba-chuong-0244.mp32018-03-16 06:57
 • de-ba-chuong-0245.mp32018-03-16 06:57
 • de-ba-chuong-0246.mp32018-03-16 06:57
 • de-ba-chuong-0247.mp32018-03-16 06:57
 • de-ba-chuong-0248.mp32018-03-16 06:57
 • de-ba-chuong-0249.mp32018-03-16 06:58
 • de-ba-chuong-0250.mp32018-03-16 06:58
 • de-ba-chuong-0251.mp32018-03-16 06:58
 • de-ba-chuong-0252.mp32018-03-16 06:58
 • de-ba-chuong-0253.mp32018-03-16 06:58
 • de-ba-chuong-0254.mp32018-03-16 06:58
 • de-ba-chuong-0255.mp32018-03-16 06:59
 • de-ba-chuong-0256.mp32018-03-16 06:59
 • de-ba-chuong-0257.mp32018-03-16 06:59
 • de-ba-chuong-0258.mp32018-03-16 06:59
 • de-ba-chuong-0259.mp32018-03-16 06:59
 • de-ba-chuong-0260.mp32018-03-16 06:59
 • de-ba-chuong-0261.mp32018-03-16 07:00
 • de-ba-chuong-0262.mp32018-03-16 07:00
 • de-ba-chuong-0263.mp32018-03-16 07:00
 • de-ba-chuong-0264.mp32018-03-16 07:00
 • de-ba-chuong-0265.mp32018-03-16 07:00
 • de-ba-chuong-0266.mp32018-03-16 07:00
 • de-ba-chuong-0267.mp32018-03-16 07:00
 • de-ba-chuong-0268.mp32018-03-16 07:01
 • de-ba-chuong-0269.mp32018-03-16 07:01
 • de-ba-chuong-0270.mp32018-03-16 07:01
 • de-ba-chuong-0271.mp32018-03-16 07:01
 • de-ba-chuong-0272.mp32018-03-16 07:01
 • de-ba-chuong-0273.mp32018-03-16 07:01
 • de-ba-chuong-0274.mp32018-03-16 07:02
 • de-ba-chuong-0275.mp32018-03-16 07:02
 • de-ba-chuong-0276.mp32018-03-16 07:02
 • de-ba-chuong-0277.mp32018-03-16 07:02
 • de-ba-chuong-0278.mp32018-03-16 07:02
 • de-ba-chuong-0279.mp32018-03-16 07:02
 • de-ba-chuong-0280.mp32018-03-16 07:03
 • de-ba-chuong-0281.mp32018-03-16 07:03
 • de-ba-chuong-0282.mp32018-03-16 07:03
 • de-ba-chuong-0283.mp32018-03-16 07:03
 • de-ba-chuong-0284.mp32018-03-16 07:03
 • de-ba-chuong-0285.mp32018-03-16 07:03
 • de-ba-chuong-0286.mp32018-03-16 07:04
 • de-ba-chuong-0287.mp32018-03-16 07:04
 • de-ba-chuong-0288.mp32018-03-16 07:04
 • de-ba-chuong-0289.mp32018-03-16 07:04
 • de-ba-chuong-0290.mp32018-03-16 07:04
 • de-ba-chuong-0291.mp32018-03-16 07:04
 • de-ba-chuong-0292.mp32018-03-16 07:05
 • de-ba-chuong-0293.mp32018-03-16 07:05
 • de-ba-chuong-0294.mp32018-03-16 07:05
 • de-ba-chuong-0295.mp32018-03-16 07:05
 • de-ba-chuong-0296.mp32018-03-16 07:05
 • de-ba-chuong-0297.mp32018-03-16 07:05
 • de-ba-chuong-0298.mp32018-03-16 07:05
 • de-ba-chuong-0299.mp32018-03-16 07:06
 • de-ba-chuong-0300.mp32018-03-16 07:06
 • de-ba-chuong-0301.mp32018-03-16 07:06
 • de-ba-chuong-0302.mp32018-03-16 07:06
 • de-ba-chuong-0303.mp32018-03-16 07:06
 • de-ba-chuong-0304.mp32018-03-16 07:06
 • de-ba-chuong-0305.mp32018-03-16 07:07
 • de-ba-chuong-0306.mp32018-03-16 07:07
 • de-ba-chuong-0307.mp32018-03-16 07:07
 • de-ba-chuong-0308.mp32018-03-16 07:07
 • de-ba-chuong-0309.mp32018-03-16 07:07
 • de-ba-chuong-0310.mp32018-03-16 07:07
 • de-ba-chuong-0311.mp32018-03-16 07:07
 • de-ba-chuong-0312.mp32018-03-16 07:08
 • de-ba-chuong-0313.mp32018-03-16 07:08
 • de-ba-chuong-0314.mp32018-03-16 07:08
 • de-ba-chuong-0315.mp32018-03-16 07:08
 • de-ba-chuong-0316.mp32018-03-16 07:08
 • de-ba-chuong-0317.mp32018-03-16 07:08
 • de-ba-chuong-0318.mp32018-03-16 07:09
 • de-ba-chuong-0319.mp32018-03-16 07:09
 • de-ba-chuong-0320.mp32018-03-16 07:09
 • de-ba-chuong-0321.mp32018-03-16 07:09
 • de-ba-chuong-0322.mp32018-03-16 07:09
 • de-ba-chuong-0323.mp32018-03-16 07:09
 • de-ba-chuong-0324.mp32018-03-16 07:09
 • de-ba-chuong-0325.mp32018-03-16 07:10
 • de-ba-chuong-0326.mp32018-03-16 07:10
 • de-ba-chuong-0327.mp32018-03-16 07:10
 • de-ba-chuong-0328.mp32018-03-16 07:10
 • de-ba-chuong-0329.mp32018-03-16 07:10
 • de-ba-chuong-0330.mp32018-03-16 07:10
 • de-ba-chuong-0331.mp32018-03-16 07:11
 • de-ba-chuong-0332.mp32018-03-16 07:11
 • de-ba-chuong-0333.mp32018-03-16 07:11
 • de-ba-chuong-0334.mp32018-03-16 07:11
 • de-ba-chuong-0335.mp32018-03-16 07:11
 • de-ba-chuong-0336.mp32018-03-16 07:11
 • de-ba-chuong-0337.mp32018-03-16 07:12
 • de-ba-chuong-0338.mp32018-03-16 07:12
 • de-ba-chuong-0339.mp32018-03-16 07:12
 • de-ba-chuong-0340.mp32018-03-16 07:12
 • de-ba-chuong-0341.mp32018-03-16 07:12
 • de-ba-chuong-0342.mp32018-03-16 07:12
 • de-ba-chuong-0343.mp32018-03-16 07:13
 • de-ba-chuong-0344.mp32018-03-16 07:13
 • de-ba-chuong-0345.mp32018-03-16 07:13
 • de-ba-chuong-0346.mp32018-03-16 07:13
 • de-ba-chuong-0347.mp32018-03-16 07:13
 • de-ba-chuong-0348.mp32018-03-16 07:13
 • de-ba-chuong-0349.mp32018-03-16 07:13
 • de-ba-chuong-0350.mp32018-03-16 07:14
 • de-ba-chuong-0351.mp32018-03-16 07:14
 • de-ba-chuong-0352.mp32018-03-16 07:14
 • de-ba-chuong-0353.mp32018-03-16 07:14
 • de-ba-chuong-0354.mp32018-03-16 07:14
 • de-ba-chuong-0355.mp32018-03-16 07:14
 • de-ba-chuong-0356.mp32018-03-16 07:14
 • de-ba-chuong-0357.mp32018-03-16 07:15
 • de-ba-chuong-0358.mp32018-03-16 07:15
 • de-ba-chuong-0359.mp32018-03-16 07:15
 • de-ba-chuong-0360.mp32018-03-16 07:15
 • de-ba-chuong-0361.mp32018-03-16 07:15
 • de-ba-chuong-0362.mp32018-03-16 07:15
 • de-ba-chuong-0363.mp32018-03-16 07:16
 • de-ba-chuong-0364.mp32018-03-16 07:16
 • de-ba-chuong-0365.mp32018-03-16 07:16
 • de-ba-chuong-0366.mp32018-03-16 07:16
 • de-ba-chuong-0367.mp32018-03-16 07:16
 • de-ba-chuong-0368.mp32018-03-16 07:16
 • de-ba-chuong-0369.mp32018-03-16 07:16
 • de-ba-chuong-0370.mp32018-03-16 07:17
 • de-ba-chuong-0371.mp32018-03-16 07:17
 • de-ba-chuong-0372.mp32018-03-16 07:17
 • de-ba-chuong-0373.mp32018-03-16 07:17
 • de-ba-chuong-0374.mp32018-03-16 07:17
 • de-ba-chuong-0375.mp32018-03-16 07:17
 • de-ba-chuong-0376.mp32018-03-16 07:18
 • de-ba-chuong-0377.mp32018-03-16 07:18
 • de-ba-chuong-0378.mp32018-03-16 07:18
 • de-ba-chuong-0379.mp32018-03-16 07:18
 • de-ba-chuong-0380.mp32018-03-16 07:18
 • de-ba-chuong-0381.mp32018-03-16 07:18
 • de-ba-chuong-0382.mp32018-03-16 07:19
 • de-ba-chuong-0383.mp32018-03-16 07:19
 • de-ba-chuong-0384.mp32018-03-16 07:19
 • de-ba-chuong-0385.mp32018-03-16 07:19
 • de-ba-chuong-0386.mp32018-03-16 07:19
 • de-ba-chuong-0387.mp32018-03-16 07:19
 • de-ba-chuong-0388.mp32018-03-16 07:20
 • de-ba-chuong-0389.mp32018-03-16 07:20
 • de-ba-chuong-0390.mp32018-03-16 07:20
 • de-ba-chuong-0391.mp32018-03-16 07:20
 • de-ba-chuong-0392.mp32018-03-16 07:20
 • de-ba-chuong-0393.mp32018-03-16 07:20
 • de-ba-chuong-0394.mp32018-03-16 07:21
 • de-ba-chuong-0395.mp32018-03-16 07:21
 • de-ba-chuong-0396.mp32018-03-16 07:21
 • de-ba-chuong-0397.mp32018-03-16 07:21
 • de-ba-chuong-0398.mp32018-03-16 07:21
 • de-ba-chuong-0399.mp32018-03-16 07:21
 • de-ba-chuong-0400.mp32018-03-16 07:21
 • de-ba-chuong-0401.mp32018-03-16 07:22
 • de-ba-chuong-0402.mp32018-03-16 07:22
 • de-ba-chuong-0403.mp32018-03-16 07:22
 • de-ba-chuong-0404.mp32018-03-16 07:22
 • de-ba-chuong-0405.mp32018-03-16 07:22
 • de-ba-chuong-0406.mp32018-03-16 07:22
 • de-ba-chuong-0407.mp32018-03-16 07:23
 • de-ba-chuong-0408.mp32018-03-16 07:23
 • de-ba-chuong-0409.mp32018-03-16 07:23
 • de-ba-chuong-0410.mp32018-03-16 07:23
 • de-ba-chuong-0411.mp32018-03-16 07:23
 • de-ba-chuong-0412.mp32018-03-16 07:23
 • de-ba-chuong-0413.mp32018-03-16 07:24
 • de-ba-chuong-0414.mp32018-03-16 07:24
 • de-ba-chuong-0415.mp32018-03-16 07:24
 • de-ba-chuong-0416.mp32018-03-16 07:24
 • de-ba-chuong-0417.mp32018-03-16 07:24
 • de-ba-chuong-0418.mp32018-03-16 07:24
 • de-ba-chuong-0419.mp32018-03-16 07:25
 • de-ba-chuong-0420.mp32018-03-16 07:25
 • de-ba-chuong-0421.mp32018-03-16 07:25
 • de-ba-chuong-0422.mp32018-03-16 07:25
 • de-ba-chuong-0423.mp32018-03-16 07:25
 • de-ba-chuong-0424.mp32018-03-16 07:25
 • de-ba-chuong-0425.mp32018-03-16 07:26
 • de-ba-chuong-0426.mp32018-03-16 07:26
 • de-ba-chuong-0427.mp32018-03-16 07:26
 • de-ba-chuong-0428.mp32018-03-16 07:26
 • de-ba-chuong-0429.mp32018-03-16 07:26
 • de-ba-chuong-0430.mp32018-03-16 07:26
 • de-ba-chuong-0431.mp32018-03-16 07:26
 • de-ba-chuong-0432.mp32018-03-16 07:27
 • de-ba-chuong-0433.mp32018-03-16 07:27
 • de-ba-chuong-0434.mp32018-03-16 07:27
 • de-ba-chuong-0435.mp32018-03-16 07:27
 • de-ba-chuong-0436.mp32018-03-16 07:27
 • de-ba-chuong-0437.mp32018-03-16 07:27
 • de-ba-chuong-0438.mp32018-03-16 07:28
 • de-ba-chuong-0439.mp32018-03-16 07:28
 • de-ba-chuong-0440.mp32018-03-16 07:28
 • de-ba-chuong-0441.mp32018-03-16 07:28
 • de-ba-chuong-0442.mp32018-03-16 07:28
 • de-ba-chuong-0443.mp32018-03-16 07:28
 • de-ba-chuong-0444.mp32018-03-16 07:28
 • de-ba-chuong-0445.mp32018-03-16 07:29
 • de-ba-chuong-0446.mp32018-03-16 07:29
 • de-ba-chuong-0447.mp32018-03-16 07:29
 • de-ba-chuong-0448.mp32018-03-16 07:29
 • de-ba-chuong-0449.mp32018-03-16 07:29
 • de-ba-chuong-0450.mp32018-03-16 07:29
 • de-ba-chuong-0451.mp32018-03-16 07:30
 • de-ba-chuong-0452.mp32018-03-16 07:30
 • de-ba-chuong-0453.mp32018-03-16 07:30
 • de-ba-chuong-0454.mp32018-03-16 07:30
 • de-ba-chuong-0455.mp32018-03-16 07:30
 • de-ba-chuong-0456.mp32018-03-16 07:30
 • de-ba-chuong-0457.mp32018-03-16 07:30
 • de-ba-chuong-0458.mp32018-03-16 07:31
 • de-ba-chuong-0459.mp32018-03-16 07:31
 • de-ba-chuong-0460.mp32018-03-16 07:31
 • de-ba-chuong-0461.mp32018-03-16 07:31
 • de-ba-chuong-0462.mp32018-03-16 07:31
 • de-ba-chuong-0463.mp32018-03-16 07:31
 • de-ba-chuong-0464.mp32018-03-16 07:32
 • de-ba-chuong-0465.mp32018-03-16 07:32
 • de-ba-chuong-0466.mp32018-03-16 07:32
 • de-ba-chuong-0467.mp32018-03-16 07:32
 • de-ba-chuong-0468.mp32018-03-16 07:32
 • de-ba-chuong-0469.mp32018-03-16 07:32
 • de-ba-chuong-0470.mp32018-03-16 07:32
 • de-ba-chuong-0471.mp32018-03-16 07:33
 • de-ba-chuong-0472.mp32018-03-16 07:33
 • de-ba-chuong-0473.mp32018-03-16 07:33
 • de-ba-chuong-0474.mp32018-03-16 07:33
 • de-ba-chuong-0475.mp32018-03-16 07:33
 • de-ba-chuong-0476.mp32018-03-16 07:33
 • de-ba-chuong-0477.mp32018-03-16 07:34
 • de-ba-chuong-0478.mp32018-03-16 07:34
 • de-ba-chuong-0479.mp32018-03-16 07:34
 • de-ba-chuong-0480.mp32018-03-16 07:34
 • de-ba-chuong-0481.mp32018-03-16 07:34
 • de-ba-chuong-0482.mp32018-03-16 07:34
 • de-ba-chuong-0483.mp32018-03-16 07:34
 • de-ba-chuong-0484.mp32018-03-16 07:35
 • de-ba-chuong-0485.mp32018-03-16 07:35
 • de-ba-chuong-0486.mp32018-03-16 07:35
 • de-ba-chuong-0487.mp32018-03-16 07:35
 • de-ba-chuong-0488.mp32018-03-16 07:35
 • de-ba-chuong-0489.mp32018-03-16 07:35
 • de-ba-chuong-0490.mp32018-03-16 07:36
 • de-ba-chuong-0491.mp32018-03-16 07:36
 • de-ba-chuong-0492.mp32018-03-16 07:36
 • de-ba-chuong-0493.mp32018-03-16 07:36
 • de-ba-chuong-0494.mp32018-03-16 07:36
 • de-ba-chuong-0495.mp32018-03-16 07:36
 • de-ba-chuong-0496.mp32018-03-16 07:36
 • de-ba-chuong-0497.mp32018-03-16 07:37
 • de-ba-chuong-0498.mp32018-03-16 07:37
 • de-ba-chuong-0499.mp32018-03-16 07:37
 • de-ba-chuong-0500.mp32018-03-16 07:37
 • de-ba-chuong-0501.mp32018-03-16 07:37
 • de-ba-chuong-0502.mp32018-03-16 07:37
 • de-ba-chuong-0503.mp32018-03-16 07:38
 • de-ba-chuong-0504.mp32018-03-16 07:38
 • de-ba-chuong-0505.mp32018-03-16 07:38
 • de-ba-chuong-0506.mp32018-03-16 07:38
 • de-ba-chuong-0507.mp32018-03-16 07:38
 • de-ba-chuong-0508.mp32018-03-16 07:38
 • de-ba-chuong-0509.mp32018-03-16 07:38
 • de-ba-chuong-0510.mp32018-03-16 07:39
 • de-ba-chuong-0511.mp32018-03-16 07:39
 • de-ba-chuong-0512.mp32018-03-16 07:39
 • de-ba-chuong-0513.mp32018-03-16 07:39
 • de-ba-chuong-0514.mp32018-03-16 07:39
 • de-ba-chuong-0515.mp32018-03-16 07:39
 • de-ba-chuong-0516.mp32018-03-16 07:40
 • de-ba-chuong-0517.mp32018-03-16 07:40
 • de-ba-chuong-0518.mp32018-03-16 07:40
 • de-ba-chuong-0519.mp32018-03-16 07:40
 • de-ba-chuong-0520.mp32018-03-16 07:40
 • de-ba-chuong-0521.mp32018-03-16 07:40
 • de-ba-chuong-0522.mp32018-03-16 07:40
 • de-ba-chuong-0523.mp32018-03-16 07:41
 • de-ba-chuong-0524.mp32018-03-16 07:41
 • de-ba-chuong-0525.mp32018-03-16 07:41
 • de-ba-chuong-0526.mp32018-03-16 07:41
 • de-ba-chuong-0527.mp32018-03-16 07:41
 • de-ba-chuong-0528.mp32018-03-16 07:41
 • de-ba-chuong-0529.mp32018-03-16 07:42
 • de-ba-chuong-0530.mp32018-03-16 07:42
 • de-ba-chuong-0531.mp32018-03-16 07:42
 • de-ba-chuong-0532.mp32018-03-16 07:42
 • de-ba-chuong-0533.mp32018-03-16 07:42
 • de-ba-chuong-0534.mp32018-03-16 07:42
 • de-ba-chuong-0535.mp32018-03-16 07:42
 • de-ba-chuong-0536.mp32018-03-16 07:43
 • de-ba-chuong-0537.mp32018-03-16 07:43
 • de-ba-chuong-0538.mp32018-03-16 07:43
 • de-ba-chuong-0539.mp32018-03-16 07:43
 • de-ba-chuong-0540.mp32018-03-16 07:43
 • de-ba-chuong-0541.mp32018-03-16 07:43
 • de-ba-chuong-0542.mp32018-03-16 07:44
 • de-ba-chuong-0543.mp32018-03-16 07:44
 • de-ba-chuong-0544.mp32018-03-16 07:44
 • de-ba-chuong-0545.mp32018-03-16 07:44
 • de-ba-chuong-0546.mp32018-03-16 07:44
 • de-ba-chuong-0547.mp32018-03-16 07:44
 • de-ba-chuong-0548.mp32018-03-16 07:45
 • de-ba-chuong-0549.mp32018-03-16 07:45
 • de-ba-chuong-0550.mp32018-03-16 07:45
 • de-ba-chuong-0551.mp32018-03-16 07:45
 • de-ba-chuong-0552.mp32018-03-16 07:45
 • de-ba-chuong-0553.mp32018-03-16 07:45
 • de-ba-chuong-0554.mp32018-03-16 07:45
 • de-ba-chuong-0555.mp32018-03-16 07:46
 • de-ba-chuong-0556.mp32018-03-16 07:46
 • de-ba-chuong-0557.mp32018-03-16 07:46
 • de-ba-chuong-0558.mp32018-03-16 07:46
 • de-ba-chuong-0559.mp32018-03-16 07:46
 • de-ba-chuong-0560.mp32018-03-16 07:46
 • de-ba-chuong-0561.mp32018-03-16 07:47
 • de-ba-chuong-0562.mp32018-03-16 07:47
 • de-ba-chuong-0563.mp32018-03-16 07:47
 • de-ba-chuong-0564.mp32018-03-16 07:47
 • de-ba-chuong-0565.mp32018-03-16 07:47
 • de-ba-chuong-0566.mp32018-03-16 07:47
 • de-ba-chuong-0567.mp32018-03-16 07:47
 • de-ba-chuong-0568.mp32018-03-16 07:48
 • de-ba-chuong-0569.mp32018-03-16 07:48
 • de-ba-chuong-0570.mp32018-03-16 07:48
 • de-ba-chuong-0571.mp32018-03-16 07:48
 • de-ba-chuong-0572.mp32018-03-16 07:48
 • de-ba-chuong-0573.mp32018-03-16 07:48
 • de-ba-chuong-0574.mp32018-03-16 07:49
 • de-ba-chuong-0575.mp32018-03-16 07:49
 • de-ba-chuong-0576.mp32018-03-16 07:49
 • de-ba-chuong-0577.mp32018-03-16 07:49
 • de-ba-chuong-0578.mp32018-03-16 07:49
 • de-ba-chuong-0579.mp32018-03-16 07:49
 • de-ba-chuong-0580.mp32018-03-16 07:49
 • de-ba-chuong-0581.mp32018-03-16 07:50
 • de-ba-chuong-0582.mp32018-03-16 07:50
 • de-ba-chuong-0583.mp32018-03-16 07:50
 • de-ba-chuong-0584.mp32018-03-16 07:50
 • de-ba-chuong-0585.mp32018-03-16 07:50
 • de-ba-chuong-0586.mp32018-03-16 07:50
 • de-ba-chuong-0587.mp32018-03-16 07:51
 • de-ba-chuong-0588.mp32018-03-16 07:51
 • de-ba-chuong-0589.mp32018-03-16 07:51
 • de-ba-chuong-0590.mp32018-03-16 07:51
 • de-ba-chuong-0591.mp32018-03-16 07:51
 • de-ba-chuong-0592.mp32018-03-16 07:51
 • de-ba-chuong-0593.mp32018-03-16 07:51
 • de-ba-chuong-0594.mp32018-03-16 07:52
 • de-ba-chuong-0595.mp32018-03-16 07:52
 • de-ba-chuong-0596.mp32018-03-16 07:52
 • de-ba-chuong-0597.mp32018-03-16 07:52
 • de-ba-chuong-0598.mp32018-03-16 07:52
 • de-ba-chuong-0599.mp32018-03-16 07:52
 • de-ba-chuong-0600.mp32018-03-16 07:53
 • de-ba-chuong-0601.mp32018-03-16 07:53
 • de-ba-chuong-0602.mp32018-03-16 07:53
 • de-ba-chuong-0603.mp32018-03-16 07:53
 • de-ba-chuong-0604.mp32018-03-16 07:53
 • de-ba-chuong-0605.mp32018-03-16 07:53
 • de-ba-chuong-0606.mp32018-03-16 07:53
 • de-ba-chuong-0607.mp32018-03-16 07:54
 • de-ba-chuong-0608.mp32018-03-16 07:54
 • de-ba-chuong-0609.mp32018-03-16 07:54
 • de-ba-chuong-0610.mp32018-03-16 07:54
 • de-ba-chuong-0611.mp32018-03-16 07:54
 • de-ba-chuong-0612.mp32018-03-16 07:54
 • de-ba-chuong-0613.mp32018-03-16 07:54
 • de-ba-chuong-0614.mp32018-03-16 07:55
 • de-ba-chuong-0615.mp32018-03-16 07:55
 • de-ba-chuong-0616.mp32018-03-16 07:55
 • de-ba-chuong-0617.mp32018-03-16 07:55
 • de-ba-chuong-0618.mp32018-03-16 07:55
 • de-ba-chuong-0619.mp32018-03-16 07:55
 • de-ba-chuong-0620.mp32018-03-16 07:56
 • de-ba-chuong-0621.mp32018-03-16 07:56
 • de-ba-chuong-0622.mp32018-03-16 07:56
 • de-ba-chuong-0623.mp32018-03-16 07:56
 • de-ba-chuong-0624.mp32018-03-16 07:56
 • de-ba-chuong-0625.mp32018-03-16 07:56
 • de-ba-chuong-0626.mp32018-03-16 07:56
 • de-ba-chuong-0627.mp32018-03-16 07:57
 • de-ba-chuong-0628.mp32018-03-16 07:57
 • de-ba-chuong-0629.mp32018-03-16 07:57
 • de-ba-chuong-0630.mp32018-03-16 07:57
 • de-ba-chuong-0631.mp32018-03-16 07:57
 • de-ba-chuong-0632.mp32018-03-16 07:57
 • de-ba-chuong-0633.mp32018-03-16 07:58
 • de-ba-chuong-0634.mp32018-03-16 07:58
 • de-ba-chuong-0635.mp32018-03-16 07:58
 • de-ba-chuong-0636.mp32018-03-16 07:58
 • de-ba-chuong-0637.mp32018-03-16 07:58
 • de-ba-chuong-0638.mp32018-03-16 07:58
 • de-ba-chuong-0639.mp32018-03-16 07:59
 • de-ba-chuong-0640.mp32018-03-16 07:59
 • de-ba-chuong-0641.mp32018-03-16 07:59
 • de-ba-chuong-0642.mp32018-03-16 07:59
 • de-ba-chuong-0643.mp32018-03-16 07:59
 • de-ba-chuong-0644.mp32018-03-16 07:59
 • de-ba-chuong-0645.mp32018-03-16 07:59
 • de-ba-chuong-0646.mp32018-03-16 08:00
 • de-ba-chuong-0647.mp32018-03-16 08:00
 • de-ba-chuong-0648.mp32018-03-16 08:00
 • de-ba-chuong-0649.mp32018-03-16 08:00
 • de-ba-chuong-0650.mp32018-03-16 08:00
 • de-ba-chuong-0651.mp32018-03-16 08:00
 • de-ba-chuong-0652.mp32018-03-16 08:01
 • de-ba-chuong-0653.mp32018-03-16 08:01
 • de-ba-chuong-0654.mp32018-03-16 08:01
 • de-ba-chuong-0655.mp32018-03-16 08:01
 • de-ba-chuong-0656.mp32018-03-16 08:01
 • de-ba-chuong-0657.mp32018-03-16 08:01
 • de-ba-chuong-0658.mp32018-03-16 08:02
 • de-ba-chuong-0659.mp32018-03-16 08:02
 • de-ba-chuong-0660.mp32018-03-16 08:02
 • de-ba-chuong-0661.mp32018-03-16 08:02
 • de-ba-chuong-0662.mp32018-03-16 08:02
 • de-ba-chuong-0663.mp32018-03-16 08:02
 • de-ba-chuong-0664.mp32018-03-16 08:02
 • de-ba-chuong-0665.mp32018-03-16 08:03
 • de-ba-chuong-0666.mp32018-03-16 08:03
 • de-ba-chuong-0667.mp32018-03-16 08:03
 • de-ba-chuong-0668.mp32018-03-16 08:03
 • de-ba-chuong-0669.mp32018-03-16 08:03
 • de-ba-chuong-0670.mp32018-03-16 08:03
 • de-ba-chuong-0671.mp32018-03-16 08:03
 • de-ba-chuong-0672.mp32018-03-16 08:04
 • de-ba-chuong-0673.mp32018-03-16 08:04
 • de-ba-chuong-0674.mp32018-03-16 08:04
 • de-ba-chuong-0675.mp32018-03-16 08:04
 • de-ba-chuong-0676.mp32018-03-16 08:04
 • de-ba-chuong-0677.mp32018-03-16 08:04
 • de-ba-chuong-0678.mp32018-03-16 08:04
 • de-ba-chuong-0679.mp32018-03-16 08:05
 • de-ba-chuong-0680.mp32018-03-16 08:05
 • de-ba-chuong-0681.mp32018-03-16 08:05
 • de-ba-chuong-0682.mp32018-03-16 08:05
 • de-ba-chuong-0683.mp32018-03-16 08:05
 • de-ba-chuong-0684.mp32018-03-16 08:05
 • de-ba-chuong-0685.mp32018-03-16 08:06
 • de-ba-chuong-0686.mp32018-03-16 08:06
 • de-ba-chuong-0687.mp32018-03-16 08:06
 • de-ba-chuong-0688.mp32018-03-16 08:06
 • de-ba-chuong-0689.mp32018-03-16 08:06
 • de-ba-chuong-0690.mp32018-03-16 08:06
 • de-ba-chuong-0691.mp32018-03-16 08:06
 • de-ba-chuong-0692.mp32018-03-16 08:07
 • de-ba-chuong-0693.mp32018-03-16 08:07
 • de-ba-chuong-0694.mp32018-03-16 08:07
 • de-ba-chuong-0695.mp32018-03-16 08:07
 • de-ba-chuong-0696.mp32018-03-16 08:07
 • de-ba-chuong-0697.mp32018-03-16 08:07
 • de-ba-chuong-0698.mp32018-03-16 08:07
 • de-ba-chuong-0699.mp32018-03-16 08:08
 • de-ba-chuong-0700.mp32018-03-16 08:08
 • de-ba-chuong-0701.mp32018-03-16 08:08
 • de-ba-chuong-0702.mp32018-03-16 08:08
 • de-ba-chuong-0703.mp32018-03-16 08:08
 • de-ba-chuong-0704.mp32018-03-16 08:08
 • de-ba-chuong-0705.mp32018-03-16 08:09
 • de-ba-chuong-0706.mp32018-03-16 08:09
 • de-ba-chuong-0707.mp32018-03-16 08:09
 • de-ba-chuong-0708.mp32018-03-16 08:09
 • de-ba-chuong-0709.mp32018-03-16 08:09
 • de-ba-chuong-0710.mp32018-03-16 08:09
 • de-ba-chuong-0711.mp32018-03-16 08:10
 • de-ba-chuong-0712.mp32018-03-16 08:10
 • de-ba-chuong-0713.mp32018-03-16 08:10
 • de-ba-chuong-0714.mp32018-03-16 08:10
 • de-ba-chuong-0715.mp32018-03-16 08:10
 • de-ba-chuong-0716.mp32018-03-16 08:10
 • de-ba-chuong-0717.mp32018-03-16 08:10
 • de-ba-chuong-0718.mp32018-03-16 08:11
 • de-ba-chuong-0719.mp32018-03-16 08:11
 • de-ba-chuong-0720.mp32018-03-16 08:11
 • de-ba-chuong-0721.mp32018-03-16 08:11
 • de-ba-chuong-0722.mp32018-03-16 08:11
 • de-ba-chuong-0723.mp32018-03-16 08:11
 • de-ba-chuong-0724.mp32018-03-16 08:11
 • de-ba-chuong-0725.mp32018-03-16 08:12
 • de-ba-chuong-0726.mp32018-03-16 08:12
 • de-ba-chuong-0727.mp32018-03-16 08:12
 • de-ba-chuong-0728.mp32018-03-16 08:12
 • de-ba-chuong-0729.mp32018-03-16 08:12
 • de-ba-chuong-0730.mp32018-03-16 08:12
 • de-ba-chuong-0731.mp32018-03-16 08:13
 • de-ba-chuong-0732.mp32018-03-16 08:13
 • de-ba-chuong-0733.mp32018-03-16 08:13
 • de-ba-chuong-0734.mp32018-03-16 08:13
 • de-ba-chuong-0735.mp32018-03-16 08:13
 • de-ba-chuong-0736.mp32018-03-16 08:13
 • de-ba-chuong-0737.mp32018-03-16 08:13
 • de-ba-chuong-0738.mp32018-03-16 08:14
 • de-ba-chuong-0739.mp32018-03-16 08:14
 • de-ba-chuong-0740.mp32018-03-16 08:14
 • de-ba-chuong-0741.mp32018-03-16 08:14
 • de-ba-chuong-0742.mp32018-03-16 08:14
 • de-ba-chuong-0743.mp32018-03-16 08:14
 • de-ba-chuong-0744.mp32018-03-16 08:14
 • de-ba-chuong-0745.mp32018-03-16 08:15
 • de-ba-chuong-0746.mp32018-03-16 08:15
 • de-ba-chuong-0747.mp32018-03-16 08:15
 • de-ba-chuong-0748.mp32018-03-16 08:15
 • de-ba-chuong-0749.mp32018-03-16 08:15
 • de-ba-chuong-0750.mp32018-03-16 08:15
 • de-ba-chuong-0751.mp32018-03-16 08:15
 • de-ba-chuong-0752.mp32018-03-16 08:16
 • de-ba-chuong-0753.mp32018-03-16 08:16
 • de-ba-chuong-0754.mp32018-03-16 08:16
 • de-ba-chuong-0755.mp32018-03-16 08:16
 • de-ba-chuong-0756.mp32018-03-16 08:16
 • de-ba-chuong-0757.mp32018-03-16 08:16
 • de-ba-chuong-0758.mp32018-03-16 08:16
 • de-ba-chuong-0759.mp32018-03-16 08:17
 • de-ba-chuong-0760.mp32018-03-16 08:17
 • de-ba-chuong-0761.mp32018-03-16 08:17
 • de-ba-chuong-0762.mp32018-03-16 08:17
 • de-ba-chuong-0763.mp32018-03-16 08:17
 • de-ba-chuong-0764.mp32018-03-16 08:17
 • de-ba-chuong-0765.mp32018-03-16 08:18
 • de-ba-chuong-0766.mp32018-03-16 08:18
 • de-ba-chuong-0767.mp32018-03-16 08:18
 • de-ba-chuong-0768.mp32018-03-16 08:18
 • de-ba-chuong-0769.mp32018-03-16 08:18
 • de-ba-chuong-0770.mp32018-03-16 08:18
 • de-ba-chuong-0771.mp32018-03-16 08:18
 • de-ba-chuong-0772.mp32018-03-16 08:19
 • de-ba-chuong-0773.mp32018-03-16 08:19
 • de-ba-chuong-0774.mp32018-03-16 08:19
 • de-ba-chuong-0775.mp32018-03-16 08:19
 • de-ba-chuong-0776.mp32018-03-16 08:19
 • de-ba-chuong-0777.mp32018-03-16 08:19
 • de-ba-chuong-0778.mp32018-03-16 08:19
 • de-ba-chuong-0779.mp32018-03-16 08:20
 • de-ba-chuong-0780.mp32018-03-16 08:20
 • de-ba-chuong-0781.mp32018-03-16 08:20
 • de-ba-chuong-0782.mp32018-03-16 08:20
 • de-ba-chuong-0783.mp32018-03-16 08:20
 • de-ba-chuong-0784.mp32018-03-16 08:20
 • de-ba-chuong-0785.mp32018-03-16 08:20
 • de-ba-chuong-0786.mp32018-03-16 08:21
 • de-ba-chuong-0787.mp32018-03-16 08:21
 • de-ba-chuong-0788.mp32018-03-16 08:21
 • de-ba-chuong-0789.mp32018-03-16 08:21
 • de-ba-chuong-0790.mp32018-03-16 08:21
 • de-ba-chuong-0791.mp32018-03-16 08:21
 • de-ba-chuong-0792.mp32018-03-16 08:22
 • de-ba-chuong-0793.mp32018-03-16 08:22
 • de-ba-chuong-0794.mp32018-03-16 08:22
 • de-ba-chuong-0795.mp32018-03-16 08:22
 • de-ba-chuong-0796.mp32018-03-16 08:22
 • de-ba-chuong-0797.mp32018-03-16 08:22
 • de-ba-chuong-0798.mp32018-03-16 08:22
 • de-ba-chuong-0799.mp32018-03-16 08:23
 • de-ba-chuong-0800.mp32018-03-16 08:23
 • de-ba-chuong-0801.mp32018-03-16 08:23
 • de-ba-chuong-0802.mp32018-03-16 08:23
 • de-ba-chuong-0803.mp32018-03-16 08:23
 • de-ba-chuong-0804.mp32018-03-16 08:23
 • de-ba-chuong-0805.mp32018-03-16 08:23
 • de-ba-chuong-0806.mp32018-03-16 08:24
 • de-ba-chuong-0807.mp32018-03-16 08:24
 • de-ba-chuong-0808.mp32018-03-16 08:24
 • de-ba-chuong-0809.mp32018-03-16 08:24
 • de-ba-chuong-0810.mp32018-03-16 08:24
 • de-ba-chuong-0811.mp32018-03-16 08:24
 • de-ba-chuong-0812.mp32018-03-16 08:25
 • de-ba-chuong-0813.mp32018-03-16 08:25
 • de-ba-chuong-0814.mp32018-03-16 08:25
 • de-ba-chuong-0815.mp32018-03-16 08:25
 • de-ba-chuong-0816.mp32018-03-16 08:25
 • de-ba-chuong-0817.mp32018-03-16 08:25
 • de-ba-chuong-0818.mp32018-03-16 08:25
 • de-ba-chuong-0819.mp32018-03-16 08:26
 • de-ba-chuong-0820.mp32018-03-16 08:26
 • de-ba-chuong-0821.mp32018-03-16 08:26
 • de-ba-chuong-0822.mp32018-03-16 08:26
 • de-ba-chuong-0823.mp32018-03-16 08:26
 • de-ba-chuong-0824.mp32018-03-16 08:26
 • de-ba-chuong-0825.mp32018-03-16 08:27
 • de-ba-chuong-0826.mp32018-03-16 08:27
 • de-ba-chuong-0827.mp32018-03-16 08:27
 • de-ba-chuong-0828.mp32018-03-16 08:27
 • de-ba-chuong-0829.mp32018-03-16 08:27
 • de-ba-chuong-0830.mp32018-03-16 08:27
 • de-ba-chuong-0831.mp32018-03-16 08:27
 • de-ba-chuong-0832.mp32018-03-16 08:28
 • de-ba-chuong-0833.mp32018-03-16 08:28
 • de-ba-chuong-0834.mp32018-03-16 08:28
 • de-ba-chuong-0835.mp32018-03-16 08:28
 • de-ba-chuong-0836.mp32018-03-16 08:28
 • de-ba-chuong-0837.mp32018-03-16 08:29
 • de-ba-chuong-0838.mp32018-03-16 08:29
 • de-ba-chuong-0839.mp32018-03-16 08:29
 • de-ba-chuong-0840.mp32018-03-16 08:29
 • de-ba-chuong-0841.mp32018-03-16 08:29
 • de-ba-chuong-0842.mp32018-03-16 08:29
 • de-ba-chuong-0843.mp32018-03-16 08:29
 • de-ba-chuong-0844.mp32018-03-16 08:30
 • de-ba-chuong-0845.mp32018-03-16 08:30
 • de-ba-chuong-0846.mp32018-03-16 08:30
 • de-ba-chuong-0847.mp32018-03-16 08:30
 • de-ba-chuong-0848.mp32018-03-16 08:30
 • de-ba-chuong-0849.mp32018-03-16 08:30
 • de-ba-chuong-0850.mp32018-03-16 08:31
 • de-ba-chuong-0851.mp32018-03-16 08:31
 • de-ba-chuong-0852.mp32018-03-16 08:31
 • de-ba-chuong-0853.mp32018-03-16 08:31
 • de-ba-chuong-0854.mp32018-03-16 08:31
 • de-ba-chuong-0855.mp32018-03-16 08:31
 • de-ba-chuong-0856.mp32018-03-16 08:31
 • de-ba-chuong-0857.mp32018-03-16 08:32
 • de-ba-chuong-0858.mp32018-03-16 08:32
 • de-ba-chuong-0859.mp32018-03-16 08:32
 • de-ba-chuong-0860.mp32018-03-16 08:32
 • de-ba-chuong-0861.mp32018-03-16 08:32
 • de-ba-chuong-0862.mp32018-03-16 08:32
 • de-ba-chuong-0863.mp32018-03-16 08:33
 • de-ba-chuong-0864.mp32018-03-16 08:33
 • de-ba-chuong-0865.mp32018-03-16 08:33
 • de-ba-chuong-0866.mp32018-03-16 08:33
 • de-ba-chuong-0867.mp32018-03-16 08:33
 • de-ba-chuong-0868.mp32018-03-16 08:33
 • de-ba-chuong-0869.mp32018-03-16 08:33
 • de-ba-chuong-0870.mp32018-03-16 08:34
 • de-ba-chuong-0871.mp32018-03-16 08:34
 • de-ba-chuong-0872.mp32018-03-16 08:34
 • de-ba-chuong-0873.mp32018-03-16 08:34
 • de-ba-chuong-0874.mp32018-03-16 08:34
 • de-ba-chuong-0875.mp32018-03-16 08:34
 • de-ba-chuong-0876.mp32018-03-16 08:34
 • de-ba-chuong-0877.mp32018-03-16 08:35
 • de-ba-chuong-0878.mp32018-03-16 08:35
 • de-ba-chuong-0879.mp32018-03-16 08:35
 • de-ba-chuong-0880.mp32018-03-16 08:35
 • de-ba-chuong-0881.mp32018-03-16 08:35
 • de-ba-chuong-0882.mp32018-03-16 08:35
 • de-ba-chuong-0883.mp32018-03-16 08:36
 • de-ba-chuong-0884.mp32018-03-16 08:36
 • de-ba-chuong-0885.mp32018-03-16 08:36
 • de-ba-chuong-0886.mp32018-03-16 08:36
 • de-ba-chuong-0887.mp32018-03-16 08:36
 • de-ba-chuong-0888.mp32018-03-16 08:36
 • de-ba-chuong-0889.mp32018-03-16 08:36
 • de-ba-chuong-0890.mp32018-03-16 08:37
 • de-ba-chuong-0891.mp32018-03-16 08:37
 • de-ba-chuong-0892.mp32018-03-16 08:37
 • de-ba-chuong-0893.mp32018-03-16 08:37
 • de-ba-chuong-0894.mp32018-03-16 08:37
 • de-ba-chuong-0895.mp32018-03-16 08:37
 • de-ba-chuong-0896.mp32018-03-16 08:38
 • de-ba-chuong-0897.mp32018-03-16 08:38
 • de-ba-chuong-0898.mp32018-03-16 08:38
 • de-ba-chuong-0899.mp32018-03-16 08:38
 • de-ba-chuong-0900.mp32018-03-16 08:38
 • de-ba-chuong-0901.mp32018-03-16 08:38
 • de-ba-chuong-0902.mp32018-03-16 08:38
 • de-ba-chuong-0903.mp32018-03-16 08:39
 • de-ba-chuong-0904.mp32018-03-16 08:39
 • de-ba-chuong-0905.mp32018-03-16 08:39
 • de-ba-chuong-0906.mp32018-03-16 08:39
 • de-ba-chuong-0907.mp32018-03-16 08:39
 • de-ba-chuong-0908.mp32018-03-16 08:39
 • de-ba-chuong-0909.mp32018-03-16 08:40
 • de-ba-chuong-0910.mp32018-03-16 08:40
 • de-ba-chuong-0911.mp32018-03-16 08:40
 • de-ba-chuong-0912.mp32018-03-16 08:40
 • de-ba-chuong-0913.mp32018-03-16 08:40
 • de-ba-chuong-0914.mp32018-03-16 08:40
 • de-ba-chuong-0915.mp32018-03-16 08:40
 • de-ba-chuong-0916.mp32018-03-16 08:41
 • de-ba-chuong-0917.mp32018-03-16 08:41
 • de-ba-chuong-0918.mp32018-03-16 08:41
 • de-ba-chuong-0919.mp32018-03-16 08:41
 • de-ba-chuong-0920.mp32018-03-16 08:41
 • de-ba-chuong-0921.mp32018-03-16 08:41
 • de-ba-chuong-0922.mp32018-03-16 08:41
 • de-ba-chuong-0923.mp32018-03-16 08:42
 • de-ba-chuong-0924.mp32018-03-16 08:42
 • de-ba-chuong-0925.mp32018-03-16 08:42
 • de-ba-chuong-0926.mp32018-03-16 08:42
 • de-ba-chuong-0927.mp32018-03-16 08:42
 • de-ba-chuong-0928.mp32018-03-16 08:42
 • de-ba-chuong-0929.mp32018-03-16 08:42
 • de-ba-chuong-0930.mp32018-03-16 08:43
 • de-ba-chuong-0931.mp32018-03-16 08:43
 • de-ba-chuong-0932.mp32018-03-16 08:43
 • de-ba-chuong-0933.mp32018-03-16 08:43
 • de-ba-chuong-0934.mp32018-03-16 08:43
 • de-ba-chuong-0935.mp32018-03-16 08:43
 • de-ba-chuong-0936.mp32018-03-16 08:43
 • de-ba-chuong-0937.mp32018-03-16 08:44
 • de-ba-chuong-0938.mp32018-03-16 08:44
 • de-ba-chuong-0939.mp32018-03-16 08:44
 • de-ba-chuong-0940.mp32018-03-16 08:44
 • de-ba-chuong-0941.mp32018-03-16 08:44
 • de-ba-chuong-0942.mp32018-03-16 08:44
 • de-ba-chuong-0943.mp32018-03-16 08:44
 • de-ba-chuong-0944.mp32018-03-16 08:45
 • de-ba-chuong-0945.mp32018-03-16 08:45
 • de-ba-chuong-0946.mp32018-03-16 08:45
 • de-ba-chuong-0947.mp32018-03-16 08:45
 • de-ba-chuong-0948.mp32018-03-16 08:45
 • de-ba-chuong-0949.mp32018-03-16 08:45
 • de-ba-chuong-0950.mp32018-03-16 08:45
 • de-ba-chuong-0951.mp32018-03-16 08:46
 • de-ba-chuong-0952.mp32018-03-16 08:46
 • de-ba-chuong-0953.mp32018-03-16 08:46
 • de-ba-chuong-0954.mp32018-03-16 08:46
 • de-ba-chuong-0955.mp32018-03-16 08:46
 • de-ba-chuong-0956.mp32018-03-16 08:46
 • de-ba-chuong-0957.mp32018-03-16 08:47
 • de-ba-chuong-0958.mp32018-03-16 08:47
 • de-ba-chuong-0959.mp32018-03-16 08:47
 • de-ba-chuong-0960.mp32018-03-16 08:47
 • de-ba-chuong-0961.mp32018-03-16 08:47
 • de-ba-chuong-0962.mp32018-03-16 08:47
 • de-ba-chuong-0963.mp32018-03-16 08:47
 • de-ba-chuong-0964.mp32018-03-16 08:48
 • de-ba-chuong-0965.mp32018-03-16 08:48
 • de-ba-chuong-0966.mp32018-03-16 08:48
 • de-ba-chuong-0967.mp32018-03-16 08:48
 • de-ba-chuong-0968.mp32018-03-16 08:48
 • de-ba-chuong-0969.mp32018-03-16 08:48
 • de-ba-chuong-0970.mp32018-03-16 08:48
 • de-ba-chuong-0971.mp32018-03-16 08:49
 • de-ba-chuong-0972.mp32018-03-16 08:49
 • de-ba-chuong-0973.mp32018-03-16 08:49
 • de-ba-chuong-0974.mp32018-03-16 08:49
 • de-ba-chuong-0975.mp32018-03-16 08:49
 • de-ba-chuong-0976.mp32018-03-16 08:49
 • de-ba-chuong-0977.mp32018-03-16 08:49
 • de-ba-chuong-0978.mp32018-03-16 08:50
 • de-ba-chuong-0979.mp32018-03-16 08:50
 • de-ba-chuong-0980.mp32018-03-16 08:50
 • de-ba-chuong-0981.mp32018-03-16 08:50
 • de-ba-chuong-0982.mp32018-03-16 08:50
 • de-ba-chuong-0983.mp32018-03-16 08:50
 • de-ba-chuong-0984.mp32018-03-16 08:50
 • de-ba-chuong-0985.mp32018-03-16 08:51
 • de-ba-chuong-0986.mp32018-03-16 08:51
 • de-ba-chuong-0987.mp32018-03-16 08:51
 • de-ba-chuong-0988.mp32018-03-16 08:51
 • de-ba-chuong-0989.mp32018-03-16 08:51
 • de-ba-chuong-0990.mp32018-03-16 08:51
 • de-ba-chuong-0991.mp32018-03-16 08:52
 • de-ba-chuong-0992.mp32018-03-16 08:52
 • de-ba-chuong-0993.mp32018-03-16 08:52
 • de-ba-chuong-0994.mp32018-03-16 08:52
 • de-ba-chuong-0995.mp32018-03-16 08:52
 • de-ba-chuong-0996.mp32018-03-16 08:52
 • de-ba-chuong-0997.mp32018-03-16 08:52
 • de-ba-chuong-0998.mp32018-03-16 08:53
 • de-ba-chuong-0999.mp32018-03-16 08:53
 • de-ba-chuong-1000.mp32018-03-16 08:53
 • de-ba-chuong-1001.mp32018-03-16 08:53
 • de-ba-chuong-1002.mp32018-03-16 08:53
 • de-ba-chuong-1003.mp32018-03-16 08:53
 • de-ba-chuong-1004.mp32018-03-16 08:54
 • de-ba-chuong-1005.mp32018-03-16 08:54
 • de-ba-chuong-1006.mp32018-03-16 08:54
 • de-ba-chuong-1007.mp32018-03-16 08:54
 • de-ba-chuong-1008.mp32018-03-16 08:54
 • de-ba-chuong-1009.mp32018-03-16 08:54
 • de-ba-chuong-1010.mp32018-03-16 08:54
 • de-ba-chuong-1011.mp32018-03-16 08:55
 • de-ba-chuong-1012.mp32018-03-16 08:55
 • de-ba-chuong-1013.mp32018-03-16 08:55
 • de-ba-chuong-1014.mp32018-03-16 08:55
 • de-ba-chuong-1015.mp32018-03-16 08:55
 • de-ba-chuong-1016.mp32018-03-16 08:55
 • de-ba-chuong-1017.mp32018-03-16 08:56
 • de-ba-chuong-1018.mp32018-03-16 08:56
 • de-ba-chuong-1019.mp32018-03-16 08:56
 • de-ba-chuong-1020.mp32018-03-16 08:56
 • de-ba-chuong-1021.mp32018-03-16 08:56
 • de-ba-chuong-1022.mp32018-03-16 08:56
 • de-ba-chuong-1023.mp32018-03-16 08:56
 • de-ba-chuong-1024.mp32018-03-16 08:57
 • de-ba-chuong-1025.mp32018-03-16 08:57
 • de-ba-chuong-1026.mp32018-03-16 08:57
 • de-ba-chuong-1027.mp32018-03-16 08:57
 • de-ba-chuong-1028.mp32018-03-16 08:57
 • de-ba-chuong-1029.mp32018-03-16 08:57
 • de-ba-chuong-1030.mp32018-03-16 08:57
 • de-ba-chuong-1031.mp32018-03-16 08:58
 • de-ba-chuong-1032.mp32018-03-16 08:58
 • de-ba-chuong-1033.mp32018-03-16 08:58
 • de-ba-chuong-1034.mp32018-03-16 08:58
 • de-ba-chuong-1035.mp32018-03-16 08:58
 • de-ba-chuong-1036.mp32018-03-16 08:58
 • de-ba-chuong-1037.mp32018-03-16 08:59
 • de-ba-chuong-1038.mp32018-03-16 08:59
 • de-ba-chuong-1039.mp32018-03-16 08:59
 • de-ba-chuong-1040.mp32018-03-16 08:59
 • de-ba-chuong-1041.mp32018-03-16 08:59
 • de-ba-chuong-1042.mp32018-03-16 08:59
 • de-ba-chuong-1043.mp32018-03-16 08:59
 • de-ba-chuong-1044.mp32018-03-16 08:59
 • de-ba-chuong-1045.mp32018-03-16 09:00
 • de-ba-chuong-1046.mp32018-03-16 09:00
 • de-ba-chuong-1047.mp32018-03-16 09:00
 • de-ba-chuong-1048.mp32018-03-16 09:00
 • de-ba-chuong-1049.mp32018-03-16 09:00
 • de-ba-chuong-1050.mp32018-03-16 09:00
 • de-ba-chuong-1051.mp32018-03-16 09:01
 • de-ba-chuong-1052.mp32018-03-16 09:01
 • de-ba-chuong-1053.mp32018-03-16 09:01
 • de-ba-chuong-1054.mp32018-03-16 09:01
 • de-ba-chuong-1055.mp32018-03-16 09:01
 • de-ba-chuong-1056.mp32018-03-16 09:01
 • de-ba-chuong-1057.mp32018-03-16 09:01
 • de-ba-chuong-1058.mp32018-03-16 09:02
 • de-ba-chuong-1059.mp32018-03-16 09:02
 • de-ba-chuong-1060.mp32018-03-16 09:02
 • de-ba-chuong-1061.mp32018-03-16 09:02
 • de-ba-chuong-1062.mp32018-03-16 09:02
 • de-ba-chuong-1063.mp32018-03-16 09:02
 • de-ba-chuong-1064.mp32018-03-16 09:02
 • de-ba-chuong-1065.mp32018-03-16 09:03
 • de-ba-chuong-1066.mp32018-03-16 09:03
 • de-ba-chuong-1067.mp32018-03-16 09:03
 • de-ba-chuong-1068.mp32018-03-16 09:03
 • de-ba-chuong-1069.mp32018-03-16 09:03
 • de-ba-chuong-1070.mp32018-03-16 09:03
 • de-ba-chuong-1071.mp32018-03-16 09:04
 • de-ba-chuong-1072.mp32018-03-16 09:04
 • de-ba-chuong-1073.mp32018-03-16 09:04
 • de-ba-chuong-1074.mp32018-03-16 09:04
 • de-ba-chuong-1075.mp32018-03-16 09:04
 • de-ba-chuong-1076.mp32018-03-16 09:04
 • de-ba-chuong-1077.mp32018-03-16 09:04
 • de-ba-chuong-1078.mp32018-03-16 09:05
 • de-ba-chuong-1079.mp32018-03-16 09:05
 • de-ba-chuong-1080.mp32018-03-16 09:05
 • de-ba-chuong-1081.mp32018-03-16 09:05
 • de-ba-chuong-1082.mp32018-03-16 09:05
 • de-ba-chuong-1083.mp32018-03-16 09:05
 • de-ba-chuong-1084.mp32018-03-16 09:05
 • de-ba-chuong-1085.mp32018-03-16 09:06
 • de-ba-chuong-1086.mp32018-03-16 09:06
 • de-ba-chuong-1087.mp32018-03-16 09:06
 • de-ba-chuong-1088.mp32018-03-16 09:06
 • de-ba-chuong-1089.mp32018-03-16 09:06
 • de-ba-chuong-1090.mp32018-03-16 09:06
 • de-ba-chuong-1091.mp32018-03-16 09:06
 • de-ba-chuong-1092.mp32018-03-16 09:07
 • de-ba-chuong-1093.mp32018-03-16 09:07
 • de-ba-chuong-1094.mp32018-03-16 09:07
 • de-ba-chuong-1095.mp32018-03-16 09:07
 • de-ba-chuong-1096.mp32018-03-16 09:07
 • de-ba-chuong-1097.mp32018-03-16 09:07
 • de-ba-chuong-1098.mp32018-03-16 09:08
 • de-ba-chuong-1099.mp32018-03-16 09:08
 • de-ba-chuong-1100.mp32018-03-16 09:08
 • de-ba-chuong-1101.mp32018-03-16 09:08
 • de-ba-chuong-1102.mp32018-03-16 09:08
 • de-ba-chuong-1103.mp32018-03-16 09:08
 • de-ba-chuong-1104.mp32018-03-16 09:08
 • de-ba-chuong-1105.mp32018-03-16 09:09
 • de-ba-chuong-1106.mp32018-03-16 09:09
 • de-ba-chuong-1107.mp32018-03-16 09:09
 • de-ba-chuong-1108.mp32018-03-16 09:09
 • de-ba-chuong-1109.mp32018-03-16 09:09
 • de-ba-chuong-1110.mp32018-03-16 09:09
 • de-ba-chuong-1111.mp32018-03-16 09:09
 • de-ba-chuong-1112.mp32018-03-16 09:10
 • de-ba-chuong-1113.mp32018-03-16 09:10
 • de-ba-chuong-1114.mp32018-03-16 09:10
 • de-ba-chuong-1115.mp32018-03-16 09:10
 • de-ba-chuong-1116.mp32018-03-16 09:10
 • de-ba-chuong-1117.mp32018-03-16 09:10
 • de-ba-chuong-1118.mp32018-03-16 09:10
 • de-ba-chuong-1119.mp32018-03-16 09:11
 • de-ba-chuong-1120.mp32018-03-16 09:11
 • de-ba-chuong-1121.mp32018-03-16 09:11
 • de-ba-chuong-1122.mp32018-03-16 09:11
 • de-ba-chuong-1123.mp32018-03-16 09:11
 • de-ba-chuong-1124.mp32018-03-16 09:11
 • de-ba-chuong-1125.mp32018-03-16 09:12
 • de-ba-chuong-1126.mp32018-03-16 09:12
 • de-ba-chuong-1127.mp32018-03-16 09:12
 • de-ba-chuong-1128.mp32018-03-16 09:12
 • de-ba-chuong-1129.mp32018-03-16 09:12
 • de-ba-chuong-1130.mp32018-03-16 09:12
 • de-ba-chuong-1131.mp32018-03-16 09:12
 • de-ba-chuong-1132.mp32018-03-16 09:13
 • de-ba-chuong-1133.mp32018-03-16 09:13
 • de-ba-chuong-1134.mp32018-03-16 09:13
 • de-ba-chuong-1135.mp32018-03-16 09:13
 • de-ba-chuong-1136.mp32018-03-16 09:13
 • de-ba-chuong-1137.mp32018-03-16 09:13
 • de-ba-chuong-1138.mp32018-03-16 09:13
 • de-ba-chuong-1139.mp32018-03-16 09:14
 • de-ba-chuong-1140.mp32018-03-16 09:14
 • de-ba-chuong-1141.mp32018-03-16 09:14
 • de-ba-chuong-1142.mp32018-03-16 09:14
 • de-ba-chuong-1143.mp32018-03-16 09:14
 • de-ba-chuong-1144.mp32018-03-16 09:14
 • de-ba-chuong-1145.mp32018-03-16 09:14
 • de-ba-chuong-1146.mp32018-03-16 09:15
 • de-ba-chuong-1147.mp32018-03-16 09:15
 • de-ba-chuong-1148.mp32018-03-16 09:15
 • de-ba-chuong-1149.mp32018-03-16 09:15
 • de-ba-chuong-1150.mp32018-03-16 09:15
 • de-ba-chuong-1151.mp32018-03-16 09:15
 • de-ba-chuong-1152.mp32018-03-16 09:15
 • de-ba-chuong-1153.mp32018-03-16 09:16
 • de-ba-chuong-1154.mp32018-03-16 09:16
 • de-ba-chuong-1155.mp32018-03-16 09:16
 • de-ba-chuong-1156.mp32018-03-16 09:16
 • de-ba-chuong-1157.mp32018-03-16 09:16
 • de-ba-chuong-1158.mp32018-03-16 09:16
 • de-ba-chuong-1159.mp32018-03-16 09:16
 • de-ba-chuong-1160.mp32018-03-16 09:17
 • de-ba-chuong-1161.mp32018-03-16 09:17
 • de-ba-chuong-1162.mp32018-03-16 09:17
 • de-ba-chuong-1163.mp32018-03-16 09:17
 • de-ba-chuong-1164.mp32018-03-16 09:17
 • de-ba-chuong-1165.mp32018-03-16 09:17
 • de-ba-chuong-1166.mp32018-03-16 09:18
 • de-ba-chuong-1167.mp32018-03-16 09:18
 • de-ba-chuong-1168.mp32018-03-16 09:18
 • de-ba-chuong-1169.mp32018-03-16 09:18
 • de-ba-chuong-1170.mp32018-03-16 09:18
 • de-ba-chuong-1171.mp32018-03-16 09:18
 • de-ba-chuong-1172.mp32018-03-16 09:18
 • de-ba-chuong-1173.mp32018-03-16 09:19
 • de-ba-chuong-1174.mp32018-03-16 09:19
 • de-ba-chuong-1175.mp32018-03-16 09:19
 • de-ba-chuong-1176.mp32018-03-16 09:19
 • de-ba-chuong-1177.mp32018-03-16 09:19
 • de-ba-chuong-1178.mp32018-03-16 09:19
 • de-ba-chuong-1179.mp32018-03-16 09:19
 • de-ba-chuong-1180.mp32018-03-16 09:20
 • de-ba-chuong-1181.mp32018-03-16 09:20
 • de-ba-chuong-1182.mp32018-03-16 09:20
 • de-ba-chuong-1183.mp32018-03-16 09:20
 • de-ba-chuong-1184.mp32018-03-16 09:20
 • de-ba-chuong-1185.mp32018-03-16 09:20
 • de-ba-chuong-1186.mp32018-03-16 09:20
 • de-ba-chuong-1187.mp32018-03-16 09:21
 • de-ba-chuong-1188.mp32018-03-16 09:21
 • de-ba-chuong-1189.mp32018-03-16 09:21
 • de-ba-chuong-1190.mp32018-03-16 09:21
 • de-ba-chuong-1191.mp32018-03-16 09:21
 • de-ba-chuong-1192.mp32018-03-16 09:21
 • de-ba-chuong-1193.mp32018-03-16 09:22
 • de-ba-chuong-1194.mp32018-03-16 09:22
 • de-ba-chuong-1195.mp32018-03-16 09:22
 • de-ba-chuong-1196.mp32018-03-16 09:22
 • de-ba-chuong-1197.mp32018-03-16 09:22
 • de-ba-chuong-1198.mp32018-03-16 09:22
 • de-ba-chuong-1199.mp32018-03-16 09:22
 • de-ba-chuong-1200.mp32018-03-16 09:23
 • de-ba-chuong-1201.mp32018-03-16 09:23
 • de-ba-chuong-1202.mp32018-03-16 09:23
 • de-ba-chuong-1203.mp32018-03-16 09:23
 • de-ba-chuong-1204.mp32018-03-16 09:23
 • de-ba-chuong-1205.mp32018-03-16 09:23
 • de-ba-chuong-1206.mp32018-03-16 09:23
 • de-ba-chuong-1207.mp32018-03-16 09:24
 • de-ba-chuong-1208.mp32018-03-16 09:24
 • de-ba-chuong-1209.mp32018-03-16 09:24
 • de-ba-chuong-1210.mp32018-03-16 09:24
 • de-ba-chuong-1211.mp32018-03-16 09:24
 • de-ba-chuong-1212.mp32018-03-16 09:24
 • de-ba-chuong-1213.mp32018-03-16 09:25
 • de-ba-chuong-1214.mp32018-03-16 09:25
 • de-ba-chuong-1215.mp32018-03-16 09:25
 • de-ba-chuong-1216.mp32018-03-16 09:25
 • de-ba-chuong-1217.mp32018-03-16 09:25
 • de-ba-chuong-1218.mp32018-03-16 09:25
 • de-ba-chuong-1219.mp32018-03-16 09:25
 • de-ba-chuong-1220.mp32018-03-16 09:25
 • de-ba-chuong-1221.mp32018-03-16 09:26
 • de-ba-chuong-1222.mp32018-03-16 09:26
 • de-ba-chuong-1223.mp32018-03-16 09:26
 • de-ba-chuong-1224.mp32018-03-16 09:26
 • de-ba-chuong-1225.mp32018-03-16 09:26
 • de-ba-chuong-1226.mp32018-03-16 09:26
 • de-ba-chuong-1227.mp32018-03-16 09:27
 • de-ba-chuong-1228.mp32018-03-16 09:27
 • de-ba-chuong-1229.mp32018-03-16 09:27
 • de-ba-chuong-1230.mp32018-03-16 09:27
 • de-ba-chuong-1231.mp32018-03-16 09:27
 • de-ba-chuong-1232.mp32018-03-16 09:27
 • de-ba-chuong-1233.mp32018-03-16 09:27
 • de-ba-chuong-1234.mp32018-03-16 09:28
 • de-ba-chuong-1235.mp32018-03-16 09:28
 • de-ba-chuong-1236.mp32018-03-16 09:28
 • de-ba-chuong-1237.mp32018-03-16 09:28
 • de-ba-chuong-1238.mp32018-03-16 09:28
 • de-ba-chuong-1239.mp32018-03-16 09:28
 • de-ba-chuong-1240.mp32018-03-16 09:28
 • de-ba-chuong-1241.mp32018-03-16 09:29
 • de-ba-chuong-1242.mp32018-03-16 09:29
 • de-ba-chuong-1243.mp32018-03-16 09:29
 • de-ba-chuong-1244.mp32018-03-16 09:29
 • de-ba-chuong-1245.mp32018-03-16 09:29
 • de-ba-chuong-1246.mp32018-03-16 09:29
 • de-ba-chuong-1247.mp32018-03-16 09:29
 • de-ba-chuong-1248.mp32018-03-16 09:30
 • de-ba-chuong-1249.mp32018-03-16 09:30
 • de-ba-chuong-1250.mp32018-03-16 09:30
 • de-ba-chuong-1251.mp32018-03-16 09:30
 • de-ba-chuong-1252.mp32018-03-16 09:30
 • de-ba-chuong-1253.mp32018-03-16 09:30
 • de-ba-chuong-1254.mp32018-03-16 09:30
 • de-ba-chuong-1255.mp32018-03-16 09:31
 • de-ba-chuong-1256.mp32018-03-16 09:31
 • de-ba-chuong-1257.mp32018-03-16 09:31
 • de-ba-chuong-1258.mp32018-03-16 09:31
 • de-ba-chuong-1259.mp32018-03-16 09:31
 • de-ba-chuong-1260.mp32018-03-16 09:31
 • de-ba-chuong-1261.mp32018-03-16 09:32
 • de-ba-chuong-1262.mp32018-03-16 09:32
 • de-ba-chuong-1263.mp32018-03-16 09:32
 • de-ba-chuong-1264.mp32018-03-16 09:32
 • de-ba-chuong-1265.mp32018-03-16 09:32
 • de-ba-chuong-1266.mp32018-03-16 09:32
 • de-ba-chuong-1267.mp32018-03-16 09:32
 • de-ba-chuong-1268.mp32018-03-16 09:33
 • de-ba-chuong-1269.mp32018-03-16 09:33
 • de-ba-chuong-1270.mp32018-03-16 09:33
 • de-ba-chuong-1271.mp32018-03-16 09:33
 • de-ba-chuong-1272.mp32018-03-16 09:33
 • de-ba-chuong-1273.mp32018-03-16 09:33
 • de-ba-chuong-1274.mp32018-03-16 09:33
 • de-ba-chuong-1275.mp32018-03-16 09:34
 • de-ba-chuong-1276.mp32018-03-16 09:34
 • de-ba-chuong-1277.mp32018-03-16 09:34
 • de-ba-chuong-1278.mp32018-03-16 09:34
 • de-ba-chuong-1279.mp32018-03-16 09:34
 • de-ba-chuong-1280.mp32018-03-16 09:34
 • de-ba-chuong-1281.mp32018-03-16 09:34
 • de-ba-chuong-1282.mp32018-03-16 09:35
 • de-ba-chuong-1283.mp32018-03-16 09:35
 • de-ba-chuong-1284.mp32018-03-16 09:35
 • de-ba-chuong-1285.mp32018-03-16 09:35
 • de-ba-chuong-1286.mp32018-03-16 09:35
 • de-ba-chuong-1287.mp32018-03-16 09:35
 • de-ba-chuong-1288.mp32018-03-16 09:35
 • de-ba-chuong-1289.mp32018-03-16 09:36
 • de-ba-chuong-1290.mp32018-03-16 09:37
 • de-ba-chuong-1291.mp32018-03-16 09:37
 • de-ba-chuong-1292.mp32018-03-16 09:37
 • de-ba-chuong-1293.mp32018-03-16 09:37
 • de-ba-chuong-1294.mp32018-03-16 09:37
 • de-ba-chuong-1295.mp32018-03-16 09:37
 • de-ba-chuong-1296.mp32018-03-16 09:38
 • de-ba-chuong-1297.mp32018-03-16 09:38
 • de-ba-chuong-1298.mp32018-03-16 09:38
 • de-ba-chuong-1299.mp32018-03-16 09:38
 • de-ba-chuong-1300.mp32018-03-16 09:38
 • de-ba-chuong-1301.mp32018-03-16 09:38
 • de-ba-chuong-1302.mp32018-03-16 09:38
 • de-ba-chuong-1303.mp32018-03-16 09:39
 • de-ba-chuong-1304.mp32018-03-16 09:39
 • de-ba-chuong-1305.mp32018-03-16 09:39
 • de-ba-chuong-1306.mp32018-03-16 09:39
 • de-ba-chuong-1307.mp32018-03-16 09:39
 • de-ba-chuong-1308.mp32018-03-16 09:39
 • de-ba-chuong-1309.mp32018-03-16 09:39
 • de-ba-chuong-1310.mp32018-03-16 09:40
 • de-ba-chuong-1311.mp32018-03-16 09:40
 • de-ba-chuong-1312.mp32018-03-16 09:40
 • de-ba-chuong-1313.mp32018-03-16 09:40
 • de-ba-chuong-1314.mp32018-03-16 09:40
 • de-ba-chuong-1315.mp32018-03-16 09:40
 • de-ba-chuong-1316.mp32018-03-16 09:41
 • de-ba-chuong-1317.mp32018-03-16 09:41
 • de-ba-chuong-1318.mp32018-03-16 09:41
 • de-ba-chuong-1319.mp32018-03-16 09:41
 • de-ba-chuong-1320.mp32018-03-16 09:41
 • de-ba-chuong-1321.mp32018-03-16 09:41
 • de-ba-chuong-1322.mp32018-03-16 09:41
 • de-ba-chuong-1323.mp32018-03-16 09:42
 • de-ba-chuong-1324.mp32018-03-16 09:42
 • de-ba-chuong-1325.mp32018-03-16 09:42
 • de-ba-chuong-1326.mp32018-03-16 19:15
 • de-ba-chuong-1327.mp32018-03-16 19:15
 • de-ba-chuong-1328.mp32018-03-16 19:15
 • de-ba-chuong-1329.mp32018-03-16 19:15
 • de-ba-chuong-1330.mp32018-03-16 19:15
 • de-ba-chuong-1331.mp32018-03-16 19:15
 • de-ba-chuong-1332.mp32018-03-16 19:16
 • de-ba-chuong-1333.mp32018-03-16 19:16
 • de-ba-chuong-1334.mp32018-03-16 19:16
 • de-ba-chuong-1335.mp32018-03-16 19:16
 • de-ba-chuong-1336.mp32018-03-16 19:16
 • de-ba-chuong-1337.mp32018-03-16 19:17
 • de-ba-chuong-1338.mp32018-03-16 19:17
 • de-ba-chuong-1339.mp32018-03-16 19:17
 • de-ba-chuong-1340.mp32018-03-16 19:17
 • de-ba-chuong-1341.mp32018-03-16 19:17
 • de-ba-chuong-1342.mp32018-03-16 19:17
 • de-ba-chuong-1343.mp32018-03-16 19:18
 • de-ba-chuong-1344.mp32018-03-16 19:18
 • de-ba-chuong-1345.mp32018-03-16 19:18
 • de-ba-chuong-1346.mp32018-03-16 19:18
 • de-ba-chuong-1347.mp32018-03-16 19:18
 • de-ba-chuong-1348.mp32018-03-16 19:19
 • de-ba-chuong-1349.mp32018-03-16 19:19
 • de-ba-chuong-1350.mp32018-03-16 19:19
 • de-ba-chuong-1351.mp32018-03-16 19:19
 • de-ba-chuong-1352.mp32018-03-16 19:19
 • de-ba-chuong-1353.mp32018-03-16 19:20
 • de-ba-chuong-1354.mp32018-03-16 19:20
 • de-ba-chuong-1355.mp32018-03-16 19:20
 • de-ba-chuong-1356.mp32018-03-16 19:20
 • de-ba-chuong-1357.mp32018-03-16 19:20
 • de-ba-chuong-1358.mp32018-03-16 19:20
 • de-ba-chuong-1359.mp32018-03-16 19:21
 • de-ba-chuong-1360.mp32018-03-16 19:21
 • de-ba-chuong-1361.mp32018-03-16 19:21
 • de-ba-chuong-1362.mp32018-03-16 19:21
 • de-ba-chuong-1363.mp32018-03-16 19:21
 • de-ba-chuong-1364.mp32018-03-16 19:21
 • de-ba-chuong-1365.mp32018-03-16 19:22
 • de-ba-chuong-1366.mp32018-03-16 19:22
 • de-ba-chuong-1367.mp32018-03-16 19:22
 • de-ba-chuong-1368.mp32018-03-16 19:22
 • de-ba-chuong-1369.mp32018-03-16 19:22
 • de-ba-chuong-1370.mp32018-03-16 19:22
 • de-ba-chuong-1371.mp32018-03-16 19:23
 • de-ba-chuong-1372.mp32018-03-16 19:23
 • de-ba-chuong-1373.mp32018-03-16 19:23
 • de-ba-chuong-1374.mp32018-03-16 19:23
 • de-ba-chuong-1375.mp32018-03-16 19:23
 • de-ba-chuong-1376.mp32018-03-16 19:24
 • de-ba-chuong-1377.mp32018-03-16 19:24
 • de-ba-chuong-1378.mp32018-03-16 19:24
 • de-ba-chuong-1379.mp32018-03-16 19:24
 • de-ba-chuong-1380.mp32018-03-16 19:24
 • de-ba-chuong-1381.mp32018-03-16 19:24
 • de-ba-chuong-1382.mp32018-03-16 19:25
 • de-ba-chuong-1383.mp32018-03-16 19:25
 • de-ba-chuong-1384.mp32018-03-16 19:25
 • de-ba-chuong-1385.mp32018-03-16 19:25
 • de-ba-chuong-1386.mp32018-03-16 19:25
 • de-ba-chuong-1387.mp32018-03-16 19:26
 • de-ba-chuong-1388.mp32018-03-16 19:26
 • de-ba-chuong-1389.mp32018-03-16 19:26
 • de-ba-chuong-1390.mp32018-03-16 19:26
 • de-ba-chuong-1391.mp32018-03-16 19:26
 • de-ba-chuong-1392.mp32018-03-16 19:26
 • de-ba-chuong-1393.mp32018-03-16 19:27
 • de-ba-chuong-1394.mp32018-03-16 19:27
 • de-ba-chuong-1395.mp32018-03-16 19:27
 • de-ba-chuong-1396.mp32018-03-16 19:27
 • de-ba-chuong-1397.mp32018-03-16 19:27
 • de-ba-chuong-1398.mp32018-03-16 19:27
 • de-ba-chuong-1399.mp32018-03-16 19:28
 • de-ba-chuong-1400.mp32018-03-16 19:28
 • de-ba-chuong-1401.mp32018-03-16 19:28
 • de-ba-chuong-1402.mp32018-03-16 19:28
 • de-ba-chuong-1403.mp32018-03-16 19:28
 • de-ba-chuong-1404.mp32018-03-16 19:29
 • de-ba-chuong-1405.mp32018-03-16 19:29
 • de-ba-chuong-1406.mp32018-03-16 19:29
 • de-ba-chuong-1407.mp32018-03-16 19:29
 • de-ba-chuong-1408.mp32018-03-16 19:29
 • de-ba-chuong-1409.mp32018-03-16 19:29
 • de-ba-chuong-1410.mp32018-03-16 19:30
 • de-ba-chuong-1411.mp32018-03-16 19:30
 • de-ba-chuong-1412.mp32018-03-16 19:30
 • de-ba-chuong-1413.mp32018-03-16 19:30
 • de-ba-chuong-1414.mp32018-03-16 19:30
 • de-ba-chuong-1415.mp32018-03-16 19:30
 • de-ba-chuong-1416.mp32018-03-16 19:31
 • de-ba-chuong-1417.mp32018-03-16 19:31
 • de-ba-chuong-1418.mp32018-03-16 19:31
 • de-ba-chuong-1419.mp32018-03-16 19:31
 • de-ba-chuong-1420.mp32018-03-16 19:31
 • de-ba-chuong-1421.mp32018-03-16 19:31
 • de-ba-chuong-1422.mp32018-03-16 19:32
 • de-ba-chuong-1423.mp32018-03-16 19:32
 • de-ba-chuong-1424.mp32018-03-16 19:32
 • de-ba-chuong-1425.mp32018-03-16 19:32
 • de-ba-chuong-1426.mp32018-03-16 19:32
 • de-ba-chuong-1427.mp32018-03-16 19:32
 • de-ba-chuong-1428.mp32018-03-16 19:33
 • de-ba-chuong-1429.mp32018-03-16 19:33
 • de-ba-chuong-1430.mp32018-03-16 19:33
 • de-ba-chuong-1431.mp32018-03-16 19:33
 • de-ba-chuong-1432.mp32018-03-16 19:33
 • de-ba-chuong-1433.mp32018-03-16 19:33
 • de-ba-chuong-1434.mp32018-03-16 19:34
 • de-ba-chuong-1435.mp32018-03-16 19:34
 • de-ba-chuong-1436.mp32018-03-16 19:34
 • de-ba-chuong-1437.mp32018-03-16 19:34
 • de-ba-chuong-1438.mp32018-03-16 19:34
 • de-ba-chuong-1439.mp32018-03-16 19:35
 • de-ba-chuong-1440.mp32018-03-16 19:35
 • de-ba-chuong-1441.mp32018-03-16 19:35
 • de-ba-chuong-1442.mp32018-03-16 19:35
 • de-ba-chuong-1443.mp32018-03-16 19:35
 • de-ba-chuong-1444.mp32018-03-16 19:35
 • de-ba-chuong-1445.mp32018-03-16 19:36
 • de-ba-chuong-1446.mp32018-03-16 19:36
 • de-ba-chuong-1447.mp32018-03-16 19:36
 • de-ba-chuong-1448.mp32018-03-16 19:36
 • de-ba-chuong-1449.mp32018-03-16 19:36
 • de-ba-chuong-1450.mp32018-03-16 19:36
 • de-ba-chuong-1451.mp32018-03-16 19:37
 • de-ba-chuong-1452.mp32018-03-16 19:37
 • de-ba-chuong-1453.mp32018-03-16 19:37
 • de-ba-chuong-1454.mp32018-03-16 19:37
 • de-ba-chuong-1455.mp32018-03-16 19:37
 • de-ba-chuong-1456.mp32018-03-16 19:38
 • de-ba-chuong-1457.mp32018-03-16 19:38
 • de-ba-chuong-1458.mp32018-03-16 19:38
 • de-ba-chuong-1459.mp32018-03-16 19:38
 • de-ba-chuong-1460.mp32018-03-16 19:38
 • de-ba-chuong-1461.mp32018-03-16 19:38
 • de-ba-chuong-1462.mp32018-03-16 19:38
 • de-ba-chuong-1463.mp32018-03-16 19:39
 • de-ba-chuong-1464.mp32018-03-16 19:39
 • de-ba-chuong-1465.mp32018-03-16 19:39
 • de-ba-chuong-1466.mp32018-03-16 19:39
 • de-ba-chuong-1467.mp32018-03-16 19:39
 • de-ba-chuong-1468.mp32018-03-16 19:40
 • de-ba-chuong-1469.mp32018-03-16 19:40
 • de-ba-chuong-1470.mp32018-03-16 19:40
 • de-ba-chuong-1471.mp32018-03-16 19:40
 • de-ba-chuong-1472.mp32018-03-16 19:40
 • de-ba-chuong-1473.mp32018-03-16 19:41
 • de-ba-chuong-1474.mp32018-03-16 19:41
 • de-ba-chuong-1475.mp32018-03-16 19:41
 • de-ba-chuong-1476.mp32018-03-16 19:41
 • de-ba-chuong-1477.mp32018-03-16 19:41
 • de-ba-chuong-1478.mp32018-03-16 19:41
 • de-ba-chuong-1479.mp32018-03-16 19:42
 • de-ba-chuong-1480.mp32018-03-16 19:42
 • de-ba-chuong-1481.mp32018-03-16 19:42
 • de-ba-chuong-1482.mp32018-03-16 19:42
 • de-ba-chuong-1483.mp32018-03-16 19:42
 • de-ba-chuong-1484.mp32018-03-16 19:42
 • de-ba-chuong-1485.mp32018-03-16 19:43
 • de-ba-chuong-1486.mp32018-03-16 19:43
 • de-ba-chuong-1487.mp32018-03-16 19:43
 • de-ba-chuong-1488.mp32018-03-16 19:43
 • de-ba-chuong-1489.mp32018-03-16 19:44
 • de-ba-chuong-1490.mp32018-03-16 19:44
 • de-ba-chuong-1491.mp32018-03-16 19:44
 • de-ba-chuong-1492.mp32018-03-16 19:44
 • de-ba-chuong-1493.mp32018-03-16 19:44
 • de-ba-chuong-1494.mp32018-03-16 19:44
 • de-ba-chuong-1495.mp32018-03-16 19:45
 • de-ba-chuong-1496.mp32018-03-16 19:45
 • de-ba-chuong-1497.mp32018-03-16 19:45
 • de-ba-chuong-1498.mp32018-03-16 19:45
 • de-ba-chuong-1499.mp32018-03-16 19:45
 • de-ba-chuong-1500.mp32018-03-16 19:46
 • de-ba-chuong-1501.mp32018-03-16 19:46
 • de-ba-chuong-1502.mp32018-03-16 19:46
 • de-ba-chuong-1503.mp32018-03-16 19:46
 • de-ba-chuong-1504.mp32018-03-16 19:46
 • de-ba-chuong-1505.mp32018-03-16 19:46
 • de-ba-chuong-1506.mp32018-03-16 19:47
 • de-ba-chuong-1507.mp32018-03-16 19:47
 • de-ba-chuong-1508.mp32018-03-16 19:47
 • de-ba-chuong-1509.mp32018-03-16 19:47
 • de-ba-chuong-1510.mp32018-03-16 19:47
 • de-ba-chuong-1511.mp32018-03-16 19:47
 • de-ba-chuong-1512.mp32018-03-16 19:48
 • de-ba-chuong-1513.mp32018-03-16 19:48
 • de-ba-chuong-1514.mp32018-03-16 19:48
 • de-ba-chuong-1515.mp32018-03-16 19:48
 • de-ba-chuong-1516.mp32018-03-16 19:48
 • de-ba-chuong-1517.mp32018-03-16 19:48
 • de-ba-chuong-1518.mp32018-03-16 19:49
 • de-ba-chuong-1519.mp32018-03-16 19:49
 • de-ba-chuong-1520.mp32018-03-16 19:49
 • de-ba-chuong-1521.mp32018-03-16 19:49
 • de-ba-chuong-1522.mp32018-03-16 19:49
 • de-ba-chuong-1523.mp32018-03-16 19:50
 • de-ba-chuong-1524.mp32018-03-16 19:50
 • de-ba-chuong-1525.mp32018-03-16 19:50
 • de-ba-chuong-1526.mp32018-03-16 19:50
 • de-ba-chuong-1527.mp32018-03-16 19:50
 • de-ba-chuong-1528.mp32018-03-16 19:50
 • de-ba-chuong-1529.mp32018-03-16 19:51
 • de-ba-chuong-1530.mp32018-03-16 19:51
 • de-ba-chuong-1531.mp32018-03-16 19:51
 • de-ba-chuong-1532.mp32018-03-16 19:51
 • de-ba-chuong-1533.mp32018-03-16 19:51
 • de-ba-chuong-1534.mp32018-03-16 19:51
 • de-ba-chuong-1535.mp32018-03-16 19:52
 • de-ba-chuong-1536.mp32018-03-16 19:52
 • de-ba-chuong-1537.mp32018-03-16 19:52
 • de-ba-chuong-1538.mp32018-03-16 19:52
 • de-ba-chuong-1539.mp32018-03-16 19:52
 • de-ba-chuong-1540.mp32018-03-16 19:52
 • de-ba-chuong-1541.mp32018-03-16 19:53
 • de-ba-chuong-1542.mp32018-03-16 19:53
 • de-ba-chuong-1543.mp32018-03-16 19:53
 • de-ba-chuong-1544.mp32018-03-16 19:53
 • de-ba-chuong-1545.mp32018-03-16 19:53
 • de-ba-chuong-1546.mp32018-03-16 19:53
 • de-ba-chuong-1547.mp32018-03-16 19:54
 • de-ba-chuong-1548.mp32018-03-16 19:54
 • de-ba-chuong-1549.mp32018-03-16 19:54
 • de-ba-chuong-1550.mp32018-03-16 19:54
 • de-ba-chuong-1551.mp32018-03-16 19:54
 • de-ba-chuong-1552.mp32018-03-16 19:55
 • de-ba-chuong-1553.mp32018-03-16 19:55
 • de-ba-chuong-1554.mp32018-03-16 19:55
 • de-ba-chuong-1555.mp32018-03-16 19:55
 • de-ba-chuong-1556.mp32018-03-16 19:55
 • de-ba-chuong-1557.mp32018-03-16 19:55
 • de-ba-chuong-1558.mp32018-03-16 19:56
 • de-ba-chuong-1559.mp32018-03-16 19:56
 • de-ba-chuong-1560.mp32018-03-16 19:56
 • de-ba-chuong-1561.mp32018-03-16 19:56
 • de-ba-chuong-1562.mp32018-03-16 19:56
 • de-ba-chuong-1563.mp32018-03-16 19:57
 • de-ba-chuong-1564.mp32018-03-16 19:57
 • de-ba-chuong-1565.mp32018-03-16 19:57
 • de-ba-chuong-1566.mp32018-03-16 19:57
 • de-ba-chuong-1567.mp32018-03-16 19:57
 • de-ba-chuong-1568.mp32018-03-16 19:58
 • de-ba-chuong-1569.mp32018-03-16 19:58
 • de-ba-chuong-1570.mp32018-03-16 19:58
 • de-ba-chuong-1571.mp32018-03-16 19:58
 • de-ba-chuong-1572.mp32018-03-16 19:59
 • de-ba-chuong-1573.mp32018-03-16 19:59
 • de-ba-chuong-1574.mp32018-03-16 19:59
 • de-ba-chuong-1575.mp32018-03-16 19:59
 • de-ba-chuong-1576.mp32018-03-16 20:00
 • de-ba-chuong-1577.mp32018-03-16 20:00
 • de-ba-chuong-1578.mp32018-03-16 20:00
 • de-ba-chuong-1579.mp32018-03-16 20:00
 • de-ba-chuong-1580.mp32018-03-16 20:00
 • de-ba-chuong-1581.mp32018-03-16 20:00
 • de-ba-chuong-1582.mp32018-03-16 20:01
 • de-ba-chuong-1583.mp32018-03-16 20:01
 • de-ba-chuong-1584.mp32018-03-16 20:01
 • de-ba-chuong-1585.mp32018-03-16 20:01
 • de-ba-chuong-1586.mp32018-03-16 20:01
 • de-ba-chuong-1587.mp32018-03-16 20:02
 • de-ba-chuong-1588.mp32018-03-16 20:02
 • de-ba-chuong-1589.mp32018-03-16 20:02
 • de-ba-chuong-1590.mp32018-03-16 20:02
 • de-ba-chuong-1591.mp32018-03-16 20:02
 • de-ba-chuong-1592.mp32018-03-16 20:02
 • de-ba-chuong-1593.mp32018-03-16 20:03
 • de-ba-chuong-1594.mp32018-03-16 20:03
 • de-ba-chuong-1595.mp32018-03-16 20:03
 • de-ba-chuong-1596.mp32018-03-16 20:03
 • de-ba-chuong-1597.mp32018-03-16 20:03
 • de-ba-chuong-1598.mp32018-03-16 20:03
 • de-ba-chuong-1599.mp32018-03-16 20:04
 • de-ba-chuong-1600.mp32018-03-16 20:04
 • de-ba-chuong-1601.mp32018-03-16 20:04
 • de-ba-chuong-1602.mp32018-03-16 20:04
 • de-ba-chuong-1603.mp32018-03-16 20:04
 • de-ba-chuong-1604.mp32018-03-16 20:05
 • de-ba-chuong-1605.mp32018-03-16 20:05
 • de-ba-chuong-1606.mp32018-03-16 20:05
 • de-ba-chuong-1607.mp32018-03-16 20:05
 • de-ba-chuong-1608.mp32018-03-16 20:05
 • de-ba-chuong-1609.mp32018-03-16 20:05
 • de-ba-chuong-1610.mp32018-03-16 20:06
 • de-ba-chuong-1611.mp32018-03-16 20:06
 • de-ba-chuong-1612.mp32018-03-16 20:06
 • de-ba-chuong-1613.mp32018-03-16 20:06
 • de-ba-chuong-1614.mp32018-03-16 20:06
 • de-ba-chuong-1615.mp32018-03-16 20:07
 • de-ba-chuong-1616.mp32018-03-16 20:07
 • de-ba-chuong-1617.mp32018-03-16 20:07
 • de-ba-chuong-1618.mp32018-03-16 20:07
 • de-ba-chuong-1619.mp32018-03-16 20:07
 • de-ba-chuong-1620.mp32018-03-16 20:08
 • de-ba-chuong-1621.mp32018-03-16 20:08
 • de-ba-chuong-1622.mp32018-03-16 20:08
 • de-ba-chuong-1623.mp32018-03-16 20:08
 • de-ba-chuong-1624.mp32018-03-16 20:08
 • de-ba-chuong-1625.mp32018-03-16 20:09
 • de-ba-chuong-1626.mp32018-03-16 20:09
 • de-ba-chuong-1627.mp32018-03-16 20:09
 • de-ba-chuong-1628.mp32018-03-16 20:09
 • de-ba-chuong-1629.mp32018-03-16 20:09
 • de-ba-chuong-1630.mp32018-03-16 20:09
 • de-ba-chuong-1631.mp32018-03-16 20:10
 • de-ba-chuong-1632.mp32018-03-16 20:10
 • de-ba-chuong-1633.mp32018-03-16 20:10
 • de-ba-chuong-1634.mp32018-03-16 20:10
 • de-ba-chuong-1635.mp32018-03-16 20:10
 • de-ba-chuong-1636.mp32018-03-16 20:10
 • de-ba-chuong-1637.mp32018-03-16 20:11
 • de-ba-chuong-1638.mp32018-03-16 20:11
 • de-ba-chuong-1639.mp32018-03-16 20:11
 • de-ba-chuong-1640.mp32018-03-16 20:11
 • de-ba-chuong-1641.mp32018-03-16 20:11
 • de-ba-chuong-1642.mp32018-03-16 20:12
 • de-ba-chuong-1643.mp32018-03-16 20:12
 • de-ba-chuong-1644.mp32018-03-16 20:12
 • de-ba-chuong-1645.mp32018-03-16 20:12
 • de-ba-chuong-1646.mp32018-03-16 20:12
 • de-ba-chuong-1647.mp32018-03-16 20:13
 • de-ba-chuong-1648.mp32018-03-16 20:13
 • de-ba-chuong-1649.mp32018-03-16 20:13
 • de-ba-chuong-1650.mp32018-03-16 20:13
 • de-ba-chuong-1651.mp32018-03-16 20:13
 • de-ba-chuong-1652.mp32018-03-16 20:13
 • de-ba-chuong-1653.mp32018-03-16 20:14
 • de-ba-chuong-1654.mp32018-03-16 20:14
 • de-ba-chuong-1655.mp32018-03-16 20:14
 • de-ba-chuong-1656.mp32018-03-16 20:14
 • de-ba-chuong-1657.mp32018-03-16 20:14
 • de-ba-chuong-1658.mp32018-03-16 20:14
 • de-ba-chuong-1659.mp32018-03-16 20:15
 • de-ba-chuong-1660.mp32018-03-16 20:15
 • de-ba-chuong-1661.mp32018-03-16 20:15
 • de-ba-chuong-1662.mp32018-03-16 20:15
 • de-ba-chuong-1663.mp32018-03-16 20:15
 • de-ba-chuong-1664.mp32018-03-16 20:16
 • de-ba-chuong-1665.mp32018-03-16 20:16
 • de-ba-chuong-1666.mp32018-03-16 20:16
 • de-ba-chuong-1667.mp32018-03-16 20:16
 • de-ba-chuong-1668.mp32018-03-16 20:16
 • de-ba-chuong-1669.mp32018-03-16 20:17
 • de-ba-chuong-1670.mp32018-03-16 20:17
 • de-ba-chuong-1671.mp32018-03-16 20:17
 • de-ba-chuong-1672.mp32018-03-16 20:17
 • de-ba-chuong-1673.mp32018-03-16 20:17
 • de-ba-chuong-1674.mp32018-03-16 20:17
 • de-ba-chuong-1675.mp32018-03-16 20:18
 • de-ba-chuong-1676.mp32018-03-16 20:18
 • de-ba-chuong-1677.mp32018-03-16 20:18
 • de-ba-chuong-1678.mp32018-03-16 20:18
 • de-ba-chuong-1679.mp32018-03-16 20:18
 • de-ba-chuong-1680.mp32018-03-16 20:19
 • de-ba-chuong-1681.mp32018-03-16 20:19
 • de-ba-chuong-1682.mp32018-03-16 20:19
 • de-ba-chuong-1683.mp32018-03-16 20:19
 • de-ba-chuong-1684.mp32018-03-16 20:19
 • de-ba-chuong-1685.mp32018-03-16 20:20
 • de-ba-chuong-1686.mp32018-03-16 20:20
 • de-ba-chuong-1687.mp32018-03-16 20:20
 • de-ba-chuong-1688.mp32018-03-16 20:20
 • de-ba-chuong-1689.mp32018-03-16 20:20
 • de-ba-chuong-1690.mp32018-03-16 20:20
 • de-ba-chuong-1691.mp32018-03-16 20:20
 • de-ba-chuong-1692.mp32018-03-16 20:21
 • de-ba-chuong-1693.mp32018-03-16 20:21
 • de-ba-chuong-1694.mp32018-03-16 20:21
 • de-ba-chuong-1695.mp32018-03-16 20:21
 • de-ba-chuong-1696.mp32018-03-16 20:22
 • de-ba-chuong-1697.mp32018-03-16 20:22
 • de-ba-chuong-1698.mp32018-03-16 20:22
 • de-ba-chuong-1699.mp32018-03-16 20:22
 • de-ba-chuong-1700.mp32018-03-16 20:22
 • de-ba-chuong-1701.mp32018-03-16 20:22
 • de-ba-chuong-1702.mp32018-03-16 20:23
 • de-ba-chuong-1703.mp32018-03-16 20:23
 • de-ba-chuong-1704.mp32018-03-16 20:23
 • de-ba-chuong-1705.mp32018-03-16 20:23
 • de-ba-chuong-1706.mp32018-03-16 20:23
 • de-ba-chuong-1707.mp32018-03-16 20:24
 • de-ba-chuong-1708.mp32018-03-16 20:24
 • de-ba-chuong-1709.mp32018-03-16 20:24
 • de-ba-chuong-1710.mp32018-03-16 20:24
 • de-ba-chuong-1711.mp32018-03-16 20:24
 • de-ba-chuong-1712.mp32018-03-16 20:25
 • de-ba-chuong-1713.mp32018-03-16 20:25
 • de-ba-chuong-1714.mp32018-03-16 20:25
 • de-ba-chuong-1715.mp32018-03-16 20:25
 • de-ba-chuong-1716.mp32018-03-16 20:25
 • de-ba-chuong-1717.mp32018-03-16 20:26
 • de-ba-chuong-1718.mp32018-03-16 20:26
 • de-ba-chuong-1719.mp32018-03-16 20:26
 • de-ba-chuong-1720.mp32018-03-16 20:26
 • de-ba-chuong-1721.mp32018-03-16 20:26
 • de-ba-chuong-1722.mp32018-03-16 20:26
 • de-ba-chuong-1723.mp32018-03-16 20:27
 • de-ba-chuong-1724.mp32018-03-16 20:27
 • de-ba-chuong-1725.mp32018-03-16 20:27
 • de-ba-chuong-1726.mp32018-03-16 20:27
 • de-ba-chuong-1727.mp32018-03-16 20:27
 • de-ba-chuong-1728.mp32018-03-16 20:27
 • de-ba-chuong-1729.mp32018-03-16 20:28
 • de-ba-chuong-1730.mp32018-03-16 20:28
 • de-ba-chuong-1731.mp32018-03-16 20:28
 • de-ba-chuong-1732.mp32018-03-16 20:28
 • de-ba-chuong-1733.mp32018-03-16 20:28
 • de-ba-chuong-1734.mp32018-03-16 20:29
 • de-ba-chuong-1735.mp32018-03-16 20:29
 • de-ba-chuong-1736.mp32018-03-16 20:29
 • de-ba-chuong-1737.mp32018-03-16 20:29
 • de-ba-chuong-1738.mp32018-03-16 20:29
 • de-ba-chuong-1739.mp32018-03-16 20:29
 • de-ba-chuong-1740.mp32018-03-16 20:30
 • de-ba-chuong-1741.mp32018-03-16 20:30
 • de-ba-chuong-1742.mp32018-03-16 20:30
 • de-ba-chuong-1743.mp32018-03-16 20:30
 • de-ba-chuong-1744.mp32018-03-16 20:30
 • de-ba-chuong-1745.mp32018-03-16 20:31
 • de-ba-chuong-1746.mp32018-03-16 20:31
 • de-ba-chuong-1747.mp32018-03-16 20:31
 • de-ba-chuong-1748.mp32018-03-16 20:31
 • de-ba-chuong-1749.mp32018-03-16 20:31
 • de-ba-chuong-1750.mp32018-03-16 20:31
 • de-ba-chuong-1751.mp32018-03-16 20:32
 • de-ba-chuong-1752.mp32018-03-16 20:32
 • de-ba-chuong-1753.mp32018-03-16 20:32
 • de-ba-chuong-1754.mp32018-03-16 20:32
 • de-ba-chuong-1755.mp32018-03-16 20:32
 • de-ba-chuong-1756.mp32018-03-16 20:32
 • de-ba-chuong-1757.mp32018-03-16 20:33
 • de-ba-chuong-1758.mp32018-03-16 20:33
 • de-ba-chuong-1759.mp32018-03-16 20:33
 • de-ba-chuong-1760.mp32018-03-16 20:33
 • de-ba-chuong-1761.mp32018-03-16 20:33
 • de-ba-chuong-1762.mp32018-03-16 20:34
 • de-ba-chuong-1763.mp32018-03-16 20:34
 • de-ba-chuong-1764.mp32018-03-16 20:34
 • de-ba-chuong-1765.mp32018-03-16 20:34
 • de-ba-chuong-1766.mp32018-03-16 20:34
 • de-ba-chuong-1767.mp32018-03-16 20:34
 • de-ba-chuong-1768.mp32018-03-16 20:35
 • de-ba-chuong-1769.mp32018-03-16 20:35
 • de-ba-chuong-1770.mp32018-03-16 20:35
 • de-ba-chuong-1771.mp32018-03-16 20:35
 • de-ba-chuong-1772.mp32018-03-16 20:35
 • de-ba-chuong-1773.mp32018-03-16 20:36
 • de-ba-chuong-1774.mp32018-03-16 20:36
 • de-ba-chuong-1775.mp32018-03-16 20:36
 • de-ba-chuong-1776.mp32018-03-16 20:36
 • de-ba-chuong-1777.mp32018-03-16 20:36
 • de-ba-chuong-1778.mp32018-03-16 20:37
 • de-ba-chuong-1779.mp32018-03-16 20:37
 • de-ba-chuong-1780.mp32018-03-16 20:37
 • de-ba-chuong-1781.mp32018-03-16 20:37
 • de-ba-chuong-1782.mp32018-03-16 20:37
 • de-ba-chuong-1783.mp32018-03-16 20:37
 • de-ba-chuong-1784.mp32018-03-16 20:38
 • de-ba-chuong-1785.mp32018-03-16 20:38
 • de-ba-chuong-1786.mp32018-03-16 20:38
 • de-ba-chuong-1787.mp32018-03-16 20:38
 • de-ba-chuong-1788.mp32018-03-16 20:38
 • de-ba-chuong-1789.mp32018-03-16 20:39
 • de-ba-chuong-1790.mp32018-03-16 20:39
 • de-ba-chuong-1791.mp32018-03-16 20:39
 • de-ba-chuong-1792.mp32018-03-16 20:39
 • de-ba-chuong-1793.mp32018-03-16 20:39
 • de-ba-chuong-1794.mp32018-03-16 20:40
 • de-ba-chuong-1795.mp32018-03-16 20:40
 • de-ba-chuong-1796.mp32018-03-16 20:40
 • de-ba-chuong-1797.mp32018-03-16 20:40
 • de-ba-chuong-1798.mp32018-03-16 20:40
 • de-ba-chuong-1799.mp32018-03-16 20:41
 • de-ba-chuong-1800.mp32018-03-16 20:41
 • de-ba-chuong-1801.mp32018-03-16 20:41
 • de-ba-chuong-1802.mp32018-03-16 20:41
 • de-ba-chuong-1803.mp32018-03-16 20:41
 • de-ba-chuong-1804.mp32018-03-16 20:41
 • de-ba-chuong-1805.mp32018-03-16 20:42
 • de-ba-chuong-1806.mp32018-03-16 20:42
 • de-ba-chuong-1807.mp32018-03-16 20:42
 • de-ba-chuong-1808.mp32018-03-16 20:42
 • de-ba-chuong-1809.mp32018-03-16 20:43
 • de-ba-chuong-1810.mp32018-03-16 20:43
 • de-ba-chuong-1811.mp32018-03-16 20:43
 • de-ba-chuong-1812.mp32018-03-16 20:43
 • de-ba-chuong-1813.mp32018-03-16 20:43
 • de-ba-chuong-1814.mp32018-03-16 20:43
 • de-ba-chuong-1815.mp32018-03-16 20:44
 • de-ba-chuong-1816.mp32018-03-16 20:44
 • de-ba-chuong-1817.mp32018-03-16 20:44
 • de-ba-chuong-1818.mp32018-03-16 20:44
 • de-ba-chuong-1819.mp32018-03-16 20:44
 • de-ba-chuong-1820.mp32018-03-16 20:45
 • de-ba-chuong-1821.mp32018-03-16 20:45
 • de-ba-chuong-1822.mp32018-03-16 20:45
 • de-ba-chuong-1823.mp32018-03-16 20:45
 • de-ba-chuong-1824.mp32018-03-16 20:46
 • de-ba-chuong-1825.mp32018-03-16 20:46
 • de-ba-chuong-1826.mp32018-03-16 20:46
 • de-ba-chuong-1827.mp32018-03-16 20:46
 • de-ba-chuong-1828.mp32018-03-16 20:46
 • de-ba-chuong-1829.mp32018-03-16 20:47
 • de-ba-chuong-1830.mp32018-03-16 20:47
 • de-ba-chuong-1831.mp32018-03-16 20:47
 • de-ba-chuong-1832.mp32018-03-16 20:47
 • de-ba-chuong-1833.mp32018-03-16 20:47
 • de-ba-chuong-1834.mp32018-03-16 20:48
 • de-ba-chuong-1835.mp32018-03-16 20:48
 • de-ba-chuong-1836.mp32018-03-16 20:48
 • de-ba-chuong-1837.mp32018-03-16 20:48
 • de-ba-chuong-1838.mp32018-03-16 20:48
 • de-ba-chuong-1839.mp32018-03-16 20:48
 • de-ba-chuong-1840.mp32018-03-16 20:49
 • de-ba-chuong-1841.mp32018-03-16 20:49
 • de-ba-chuong-1842.mp32018-03-16 20:49
 • de-ba-chuong-1843.mp32018-03-16 20:49
 • de-ba-chuong-1844.mp32018-03-16 20:49
 • de-ba-chuong-1845.mp32018-03-16 20:50
 • de-ba-chuong-1846.mp32018-03-16 20:50
 • de-ba-chuong-1847.mp32018-03-16 20:50
 • de-ba-chuong-1848.mp32018-03-16 20:50
 • de-ba-chuong-1849.mp32018-03-16 20:50
 • de-ba-chuong-1850.mp32018-03-16 20:50
 • de-ba-chuong-1851.mp32018-03-16 20:51
 • de-ba-chuong-1852.mp32018-03-16 20:51
 • de-ba-chuong-1853.mp32018-03-16 20:51
 • de-ba-chuong-1854.mp32018-03-16 20:51
 • de-ba-chuong-1855.mp32018-03-16 20:51
 • de-ba-chuong-1856.mp32018-03-16 20:52
 • de-ba-chuong-1857.mp32018-03-16 20:52
 • de-ba-chuong-1858.mp32018-03-16 20:52
 • de-ba-chuong-1859.mp32018-03-16 20:52
 • de-ba-chuong-1860.mp32018-03-16 20:52
 • de-ba-chuong-1861.mp32018-03-16 20:52
 • de-ba-chuong-1862.mp32018-03-16 20:53
 • de-ba-chuong-1863.mp32018-03-16 20:53
 • de-ba-chuong-1864.mp32018-03-16 20:53
 • de-ba-chuong-1865.mp32018-03-16 20:53
 • de-ba-chuong-1866.mp32018-03-16 20:53
 • de-ba-chuong-1867.mp32018-03-16 20:53
 • de-ba-chuong-1868.mp32018-03-16 20:54
 • de-ba-chuong-1869.mp32018-03-16 20:54
 • de-ba-chuong-1870.mp32018-03-16 20:54
 • de-ba-chuong-1871.mp32018-03-16 20:54
 • de-ba-chuong-1872.mp32018-03-16 20:54
 • de-ba-chuong-1873.mp32018-03-16 20:54
 • de-ba-chuong-1874.mp32018-03-16 20:55
 • de-ba-chuong-1875.mp32018-03-16 20:55
 • de-ba-chuong-1876.mp32018-03-16 20:55
 • de-ba-chuong-1877.mp32018-03-16 20:55
 • de-ba-chuong-1878.mp32018-03-16 20:55
 • de-ba-chuong-1879.mp32018-03-16 20:55
 • de-ba-chuong-1880.mp32018-03-16 20:56
 • de-ba-chuong-1881.mp32018-03-16 20:56
 • de-ba-chuong-1882.mp32018-03-16 20:56
 • de-ba-chuong-1883.mp32018-03-16 20:56
 • de-ba-chuong-1884.mp32018-03-16 20:56
 • de-ba-chuong-1885.mp32018-03-16 20:57
 • de-ba-chuong-1886.mp32018-03-16 20:57
 • de-ba-chuong-1887.mp32018-03-16 20:57
 • de-ba-chuong-1888.mp32018-03-16 20:57
 • de-ba-chuong-1889.mp32018-03-16 20:57
 • de-ba-chuong-1890.mp32018-03-16 20:58
 • de-ba-chuong-1891.mp32018-03-16 20:58
 • de-ba-chuong-1892.mp32018-03-16 20:58
 • de-ba-chuong-1893.mp32018-03-16 20:58
 • de-ba-chuong-1894.mp32018-03-16 20:58
 • de-ba-chuong-1895.mp32018-03-16 20:59
 • de-ba-chuong-1896.mp32018-03-16 20:59
 • de-ba-chuong-1897.mp32018-03-16 20:59
 • de-ba-chuong-1898.mp32018-03-16 20:59
 • de-ba-chuong-1899.mp32018-03-16 20:59
 • de-ba-chuong-1900.mp32018-03-16 21:00
 • de-ba-chuong-1901.mp32018-03-16 21:00
 • de-ba-chuong-1902.mp32018-03-16 21:00
 • de-ba-chuong-1903.mp32018-03-16 21:00
 • de-ba-chuong-1904.mp32018-03-16 21:00
 • de-ba-chuong-1905.mp32018-03-16 21:00
 • de-ba-chuong-1906.mp32018-03-16 21:01
 • de-ba-chuong-1907.mp32018-03-16 21:01
 • de-ba-chuong-1908.mp32018-03-16 21:01
 • de-ba-chuong-1909.mp32018-03-16 21:01
 • de-ba-chuong-1910.mp32018-03-16 21:01
 • de-ba-chuong-1911.mp32018-03-16 21:01
 • de-ba-chuong-1912.mp32018-03-16 21:02
 • de-ba-chuong-1913.mp32018-03-16 21:02
 • de-ba-chuong-1914.mp32018-03-16 21:02
 • de-ba-chuong-1915.mp32018-03-16 21:02
 • de-ba-chuong-1916.mp32018-03-16 21:02
 • de-ba-chuong-1917.mp32018-03-16 21:02
 • de-ba-chuong-1918.mp32018-03-16 21:03
 • de-ba-chuong-1919.mp32018-03-16 21:03
 • de-ba-chuong-1920.mp32018-03-16 21:03
 • de-ba-chuong-1921.mp32018-03-16 21:03
 • de-ba-chuong-1922.mp32018-03-16 21:03
 • de-ba-chuong-1923.mp32018-03-16 21:04
 • de-ba-chuong-1924.mp32018-03-16 21:04
 • de-ba-chuong-1925.mp32018-03-16 21:04
 • de-ba-chuong-1926.mp32018-03-16 21:04
 • de-ba-chuong-1927.mp32018-03-16 21:04
 • de-ba-chuong-1928.mp32018-03-16 21:04
 • de-ba-chuong-1929.mp32018-03-16 21:05
 • de-ba-chuong-1930.mp32018-03-16 21:05
 • de-ba-chuong-1931.mp32018-03-16 21:05
 • de-ba-chuong-1932.mp32018-03-16 21:05
 • de-ba-chuong-1933.mp32018-03-16 21:05
 • de-ba-chuong-1934.mp32018-03-16 21:05
 • de-ba-chuong-1935.mp32018-03-16 21:06
 • de-ba-chuong-1936.mp32018-03-16 21:06
 • de-ba-chuong-1937.mp32018-03-16 21:06
 • de-ba-chuong-1938.mp32018-03-16 21:06
 • de-ba-chuong-1939.mp32018-03-16 21:06
 • de-ba-chuong-1940.mp32018-03-16 21:07
 • de-ba-chuong-1941.mp32018-03-16 21:07
 • de-ba-chuong-1942.mp32018-03-16 21:07
 • de-ba-chuong-1943.mp32018-03-16 21:07
 • de-ba-chuong-1944.mp32018-03-16 21:07
 • de-ba-chuong-1945.mp32018-03-16 21:07
 • de-ba-chuong-1946.mp32018-03-16 21:08
 • de-ba-chuong-1947.mp32018-03-16 21:08
 • de-ba-chuong-1948.mp32018-03-16 21:08
 • de-ba-chuong-1949.mp32018-03-16 21:08
 • de-ba-chuong-1950.mp32018-03-16 21:08
 • de-ba-chuong-1951.mp32018-03-16 21:08
 • de-ba-chuong-1952.mp32018-03-16 21:09
 • de-ba-chuong-1953.mp32018-03-16 21:09
 • de-ba-chuong-1954.mp32018-03-16 21:09
 • de-ba-chuong-1955.mp32018-03-16 21:09
 • de-ba-chuong-1956.mp32018-03-16 21:09
 • de-ba-chuong-1957.mp32018-03-16 21:10
 • de-ba-chuong-1958.mp32018-03-16 21:10
 • de-ba-chuong-1959.mp32018-03-16 21:10
 • de-ba-chuong-1960.mp32018-03-16 21:10
 • de-ba-chuong-1961.mp32018-03-16 21:10
 • de-ba-chuong-1962.mp32018-03-16 21:10
 • de-ba-chuong-1963.mp32018-03-16 21:11
 • de-ba-chuong-1964.mp32018-03-16 21:11
 • de-ba-chuong-1965.mp32018-03-16 21:11
 • de-ba-chuong-1966.mp32018-03-16 21:11
 • de-ba-chuong-1967.mp32018-03-16 21:11
 • de-ba-chuong-1968.mp32018-03-16 21:12
 • de-ba-chuong-1969.mp32018-03-16 21:12
 • de-ba-chuong-1970.mp32018-03-16 21:12
 • de-ba-chuong-1971.mp32018-03-16 21:12
 • de-ba-chuong-1972.mp32018-03-16 21:12
 • de-ba-chuong-1973.mp32018-03-16 21:12
 • de-ba-chuong-1974.mp32018-03-16 21:13
 • de-ba-chuong-1975.mp32018-03-16 21:13
 • de-ba-chuong-1976.mp32018-03-16 21:13
 • de-ba-chuong-1977.mp32018-03-16 21:13
 • de-ba-chuong-1978.mp32018-03-16 21:13
 • de-ba-chuong-1979.mp32018-03-16 21:13
 • de-ba-chuong-1980.mp32018-03-16 21:14
 • de-ba-chuong-1981.mp32018-03-16 21:14
 • de-ba-chuong-1982.mp32018-03-16 21:14
 • de-ba-chuong-1983.mp32018-03-16 21:14
 • de-ba-chuong-1984.mp32018-03-16 21:14
 • de-ba-chuong-1985.mp32018-03-16 21:15
 • de-ba-chuong-1986.mp32018-03-16 21:15
 • de-ba-chuong-1987.mp32018-03-16 21:15
 • de-ba-chuong-1988.mp32018-03-16 21:15
 • de-ba-chuong-1989.mp32018-03-16 21:15
 • de-ba-chuong-1990.mp32018-03-16 21:15
 • de-ba-chuong-1991.mp32018-03-16 21:16
 • de-ba-chuong-1992.mp32018-03-16 21:16
 • de-ba-chuong-1993.mp32018-03-16 21:16
 • de-ba-chuong-1994.mp32018-03-16 21:16
 • de-ba-chuong-1995.mp32018-03-16 21:16
 • de-ba-chuong-1996.mp32018-03-16 21:16
 • de-ba-chuong-1997.mp32018-03-16 21:17
 • de-ba-chuong-1998.mp32018-03-16 21:17
 • de-ba-chuong-1999.mp32018-03-16 21:17
 • de-ba-chuong-2000.mp32018-03-16 21:17
 • de-ba-chuong-2001.mp32018-03-16 21:17
 • de-ba-chuong-2002.mp32018-03-16 21:18
 • de-ba-chuong-2003.mp32018-03-16 21:18
 • de-ba-chuong-2004.mp32018-03-16 21:18
 • de-ba-chuong-2005.mp32018-03-16 21:18
 • de-ba-chuong-2006.mp32018-03-16 21:18
 • de-ba-chuong-2007.mp32018-03-16 21:19
 • de-ba-chuong-2008.mp32018-03-16 21:19
 • de-ba-chuong-2009.mp32018-03-16 21:19
 • de-ba-chuong-2010.mp32018-03-16 21:19
 • de-ba-chuong-2011.mp32018-03-16 21:19
 • de-ba-chuong-2012.mp32018-03-16 21:20
 • de-ba-chuong-2013.mp32018-03-16 21:20
 • de-ba-chuong-2014.mp32018-03-16 21:20
 • de-ba-chuong-2015.mp32018-03-16 21:20
 • de-ba-chuong-2016.mp32018-03-16 21:20
 • de-ba-chuong-2017.mp32018-03-16 21:20
 • de-ba-chuong-2018.mp32018-03-16 21:21
 • de-ba-chuong-2019.mp32018-03-16 23:43
 • de-ba-chuong-2020.mp32018-03-16 23:43
 • de-ba-chuong-2021.mp32018-03-16 23:44
 • de-ba-chuong-2022.mp32018-03-16 23:44
 • de-ba-chuong-2023.mp32018-03-16 23:44
 • de-ba-chuong-2024.mp32018-03-16 23:44
 • de-ba-chuong-2025.mp32018-03-16 23:44
 • de-ba-chuong-2026.mp32018-03-16 23:44
 • de-ba-chuong-2027.mp32018-03-16 23:45
 • de-ba-chuong-2028.mp32018-03-16 23:45
 • de-ba-chuong-2029.mp32018-03-16 23:45
 • de-ba-chuong-2030.mp32018-03-16 23:45
 • de-ba-chuong-2031.mp32018-03-16 23:45
 • de-ba-chuong-2032.mp32018-03-16 23:45
 • de-ba-chuong-2033.mp32018-03-16 23:46
 • de-ba-chuong-2034.mp32018-03-16 23:46
 • de-ba-chuong-2035.mp32018-03-16 23:46
 • de-ba-chuong-2036.mp32018-03-16 23:46
 • de-ba-chuong-2037.mp32018-03-16 23:46
 • de-ba-chuong-2038.mp32018-03-16 23:46
 • de-ba-chuong-2039.mp32018-03-16 23:47
 • de-ba-chuong-2040.mp32018-03-16 23:47
 • de-ba-chuong-2041.mp32018-03-16 23:47
 • de-ba-chuong-2042.mp32018-03-16 23:47
 • de-ba-chuong-2043.mp32018-03-16 23:47
 • de-ba-chuong-2044.mp32018-03-16 23:47
 • de-ba-chuong-2045.mp32018-03-16 23:48
 • de-ba-chuong-2046.mp32018-03-16 23:48
 • de-ba-chuong-2047.mp32018-03-16 23:48
 • de-ba-chuong-2048.mp32018-03-16 23:48
 • de-ba-chuong-2049.mp32018-03-16 23:48
 • de-ba-chuong-2050.mp32018-03-16 23:49
 • de-ba-chuong-2051.mp32018-03-16 23:49
 • de-ba-chuong-2052.mp32018-03-16 23:49
 • de-ba-chuong-2053.mp32018-03-16 23:49
 • de-ba-chuong-2054.mp32018-03-16 23:49
 • de-ba-chuong-2055.mp32018-03-16 23:49
 • de-ba-chuong-2056.mp32018-03-16 23:50
 • de-ba-chuong-2057.mp32018-03-16 23:50
 • de-ba-chuong-2058.mp32018-03-16 23:50
 • de-ba-chuong-2059.mp32018-03-16 23:50
 • de-ba-chuong-2060.mp32018-03-16 23:50
 • de-ba-chuong-2061.mp32018-03-16 23:50
 • de-ba-chuong-2062.mp32018-03-16 23:51
 • de-ba-chuong-2063.mp32018-03-16 23:51
 • de-ba-chuong-2064.mp32018-03-16 23:51
 • de-ba-chuong-2065.mp32018-03-16 23:51
 • de-ba-chuong-2066.mp32018-03-16 23:51
 • de-ba-chuong-2067.mp32018-03-16 23:52
 • de-ba-chuong-2068.mp32018-03-16 23:52
 • de-ba-chuong-2069.mp32018-03-16 23:52
 • de-ba-chuong-2070.mp32018-03-16 23:52
 • de-ba-chuong-2071.mp32018-03-16 23:52
 • de-ba-chuong-2072.mp32018-03-16 23:52
 • de-ba-chuong-2073.mp32018-03-16 23:53
 • de-ba-chuong-2074.mp32018-03-16 23:53
 • de-ba-chuong-2075.mp32018-03-16 23:53
 • de-ba-chuong-2076.mp32018-03-16 23:53
 • de-ba-chuong-2077.mp32018-03-16 23:53
 • de-ba-chuong-2078.mp32018-03-16 23:53
 • de-ba-chuong-2079.mp32018-03-16 23:54
 • de-ba-chuong-2080.mp32018-03-16 23:54
 • de-ba-chuong-2081.mp32018-03-16 23:54
 • de-ba-chuong-2082.mp32018-03-16 23:54
 • de-ba-chuong-2083.mp32018-03-16 23:54
 • de-ba-chuong-2084.mp32018-03-16 23:55
 • de-ba-chuong-2085.mp32018-03-16 23:55
 • de-ba-chuong-2086.mp32018-03-16 23:55
 • de-ba-chuong-2087.mp32018-03-16 23:55
 • de-ba-chuong-2088.mp32018-03-16 23:55
 • de-ba-chuong-2089.mp32018-03-16 23:55
 • de-ba-chuong-2090.mp32018-03-16 23:56
 • de-ba-chuong-2091.mp32018-03-16 23:56
 • de-ba-chuong-2092.mp32018-03-16 23:56
 • de-ba-chuong-2093.mp32018-03-16 23:56
 • de-ba-chuong-2094.mp32018-03-16 23:56
 • de-ba-chuong-2095.mp32018-03-16 23:56
 • de-ba-chuong-2096.mp32018-03-16 23:57
 • de-ba-chuong-2097.mp32018-03-16 23:57
 • de-ba-chuong-2098.mp32018-03-16 23:57
 • de-ba-chuong-2099.mp32018-03-16 23:57
 • de-ba-chuong-2100.mp32018-03-16 23:57
 • de-ba-chuong-2101.mp32018-03-16 23:57
 • de-ba-chuong-2102.mp32018-03-16 23:58
 • de-ba-chuong-2103.mp32018-03-16 23:58
 • de-ba-chuong-2104.mp32018-03-16 23:58
 • de-ba-chuong-2105.mp32018-03-16 23:58
 • de-ba-chuong-2106.mp32018-03-16 23:58
 • de-ba-chuong-2107.mp32018-03-16 23:59
 • de-ba-chuong-2108.mp32018-03-16 23:59
 • de-ba-chuong-2109.mp32018-03-16 23:59
 • de-ba-chuong-2110.mp32018-03-16 23:59
 • de-ba-chuong-2111.mp32018-03-16 23:59
 • de-ba-chuong-2112.mp32018-03-16 23:59
 • de-ba-chuong-2113.mp32018-03-17 00:00
 • de-ba-chuong-2114.mp32018-03-17 00:00
 • de-ba-chuong-2115.mp32018-03-17 00:00
 • de-ba-chuong-2116.mp32018-03-17 00:00
 • de-ba-chuong-2117.mp32018-03-17 00:00
 • de-ba-chuong-2118.mp32018-03-17 00:00
 • de-ba-chuong-2119.mp32018-03-17 00:01
 • de-ba-chuong-2120.mp32018-03-17 00:01
 • de-ba-chuong-2121.mp32018-03-17 00:01
 • de-ba-chuong-2122.mp32018-03-17 00:01
 • de-ba-chuong-2123.mp32018-03-17 00:01
 • de-ba-chuong-2124.mp32018-03-17 00:01
 • de-ba-chuong-2125.mp32018-03-17 00:02
 • de-ba-chuong-2126.mp32018-03-17 00:02
 • de-ba-chuong-2127.mp32018-03-17 00:02
 • de-ba-chuong-2128.mp32018-03-17 00:02
 • de-ba-chuong-2129.mp32018-03-17 00:02
 • de-ba-chuong-2130.mp32018-03-17 00:02
 • de-ba-chuong-2131.mp32018-03-17 00:03
 • de-ba-chuong-2132.mp32018-03-17 00:03
 • de-ba-chuong-2133.mp32018-03-17 00:03
 • de-ba-chuong-2134.mp32018-03-17 00:03
 • de-ba-chuong-2135.mp32018-03-17 00:03
 • de-ba-chuong-2136.mp32018-03-17 00:03
 • de-ba-chuong-2137.mp32018-03-17 00:04
 • de-ba-chuong-2138.mp32018-03-17 00:04
 • de-ba-chuong-2139.mp32018-03-17 00:04
 • de-ba-chuong-2140.mp32018-03-17 00:04
 • de-ba-chuong-2141.mp32018-03-17 00:04
 • de-ba-chuong-2142.mp32018-03-17 00:04
 • de-ba-chuong-2143.mp32018-03-17 00:05
 • de-ba-chuong-2144.mp32018-03-17 00:05
 • de-ba-chuong-2145.mp32018-03-17 00:05
 • de-ba-chuong-2146.mp32018-03-17 00:05
 • de-ba-chuong-2147.mp32018-03-17 00:05
 • de-ba-chuong-2148.mp32018-03-17 00:05
 • de-ba-chuong-2149.mp32018-03-17 00:06
 • de-ba-chuong-2150.mp32018-03-17 00:06
 • de-ba-chuong-2151.mp32018-03-17 00:06
 • de-ba-chuong-2152.mp32018-03-17 00:06
 • de-ba-chuong-2153.mp32018-03-17 00:06
 • de-ba-chuong-2154.mp32018-03-17 00:06
 • de-ba-chuong-2155.mp32018-03-17 00:07
 • de-ba-chuong-2156.mp32018-03-17 00:07
 • de-ba-chuong-2157.mp32018-03-17 00:07
 • de-ba-chuong-2158.mp32018-03-17 00:07
 • de-ba-chuong-2159.mp32018-03-17 00:07
 • de-ba-chuong-2160.mp32018-03-17 00:08
 • de-ba-chuong-2161.mp32018-03-17 00:08
 • de-ba-chuong-2162.mp32018-03-17 00:08
 • de-ba-chuong-2163.mp32018-03-17 00:08
 • de-ba-chuong-2164.mp32018-03-17 00:08
 • de-ba-chuong-2165.mp32018-03-17 00:09
 • de-ba-chuong-2166.mp32018-03-17 00:09
 • de-ba-chuong-2167.mp32018-03-17 00:09
 • de-ba-chuong-2168.mp32018-03-17 00:09
 • de-ba-chuong-2169.mp32018-03-17 00:09
 • de-ba-chuong-2170.mp32018-03-17 00:09
 • de-ba-chuong-2171.mp32018-03-17 00:10
 • de-ba-chuong-2172.mp32018-03-17 00:10
 • de-ba-chuong-2173.mp32018-03-17 00:10
 • de-ba-chuong-2174.mp32018-03-17 00:10
 • de-ba-chuong-2175.mp32018-03-17 00:10
 • de-ba-chuong-2176.mp32018-03-17 00:10
 • de-ba-chuong-2177.mp32018-03-17 00:11
 • de-ba-chuong-2178.mp32018-03-17 00:11
 • de-ba-chuong-2179.mp32018-03-17 00:11
 • de-ba-chuong-2180.mp32018-03-17 00:11
 • de-ba-chuong-2181.mp32018-03-17 00:11
 • de-ba-chuong-2182.mp32018-03-17 00:11
 • de-ba-chuong-2183.mp32018-03-17 00:12
 • de-ba-chuong-2184.mp32018-03-17 00:12
 • de-ba-chuong-2185.mp32018-03-17 00:12
 • de-ba-chuong-2186.mp32018-03-17 00:12
 • de-ba-chuong-2187.mp32018-03-17 00:12
 • de-ba-chuong-2188.mp32018-03-17 00:12
 • de-ba-chuong-2189.mp32018-03-17 00:13
 • de-ba-chuong-2190.mp32018-03-17 00:13
 • de-ba-chuong-2191.mp32018-03-17 00:13
 • de-ba-chuong-2192.mp32018-03-17 00:13
 • de-ba-chuong-2193.mp32018-03-17 00:13
 • de-ba-chuong-2194.mp32018-03-17 00:13
 • de-ba-chuong-2195.mp32018-03-17 00:14
 • de-ba-chuong-2196.mp32018-03-17 00:14
 • de-ba-chuong-2197.mp32018-03-17 00:14
 • de-ba-chuong-2198.mp32018-03-17 00:14
 • de-ba-chuong-2199.mp32018-03-17 00:14
 • de-ba-chuong-2200.mp32018-03-17 00:14
 • de-ba-chuong-2201.mp32018-03-17 00:15
 • de-ba-chuong-2202.mp32018-03-17 00:15
 • de-ba-chuong-2203.mp32018-03-17 00:15
 • de-ba-chuong-2204.mp32018-03-17 00:15
 • de-ba-chuong-2205.mp32018-03-17 00:15
 • de-ba-chuong-2206.mp32018-03-17 00:16
 • de-ba-chuong-2207.mp32018-03-17 00:16
 • de-ba-chuong-2208.mp32018-03-17 00:16
 • de-ba-chuong-2209.mp32018-03-17 00:16
 • de-ba-chuong-2210.mp32018-03-17 00:16
 • de-ba-chuong-2211.mp32018-03-17 00:16
 • de-ba-chuong-2212.mp32018-03-17 00:17
 • de-ba-chuong-2213.mp32018-03-17 00:17
 • de-ba-chuong-2214.mp32018-03-17 00:17
 • de-ba-chuong-2215.mp32018-03-17 00:17
 • de-ba-chuong-2216.mp32018-03-17 00:17
 • de-ba-chuong-2217.mp32018-03-17 00:17
 • de-ba-chuong-2218.mp32018-03-17 00:18
 • de-ba-chuong-2219.mp32018-03-17 00:18
 • de-ba-chuong-2220.mp32018-03-17 00:18
 • de-ba-chuong-2221.mp32018-03-17 00:18
 • de-ba-chuong-2222.mp32018-03-17 00:18
 • de-ba-chuong-2223.mp32018-03-17 00:18
 • de-ba-chuong-2224.mp32018-03-17 00:19
 • de-ba-chuong-2225.mp32018-03-17 00:19
 • de-ba-chuong-2226.mp32018-03-17 00:19
 • de-ba-chuong-2227.mp32018-03-17 00:19
 • de-ba-chuong-2228.mp32018-03-17 00:19
 • de-ba-chuong-2229.mp32018-03-17 00:20
 • de-ba-chuong-2230.mp32018-03-17 00:20
 • de-ba-chuong-2231.mp32018-03-17 00:20
 • de-ba-chuong-2232.mp32018-03-17 00:20
 • de-ba-chuong-2233.mp32018-03-17 00:20
 • de-ba-chuong-2234.mp32018-03-17 00:20
 • de-ba-chuong-2235.mp32018-03-17 00:21
 • de-ba-chuong-2236.mp32018-03-17 00:21
 • de-ba-chuong-2237.mp32018-03-17 00:21
 • de-ba-chuong-2238.mp32018-03-17 00:21
 • de-ba-chuong-2239.mp32018-03-17 00:21
 • de-ba-chuong-2240.mp32018-03-17 00:21
 • de-ba-chuong-2241.mp32018-03-17 00:22
 • de-ba-chuong-2242.mp32018-03-17 00:22
 • de-ba-chuong-2243.mp32018-03-17 00:22
 • de-ba-chuong-2244.mp32018-03-17 00:22
 • de-ba-chuong-2245.mp32018-03-17 00:22
 • de-ba-chuong-2246.mp32018-03-17 00:22
 • de-ba-chuong-2247.mp32018-03-17 00:23
 • de-ba-chuong-2248.mp32018-03-17 00:23
 • de-ba-chuong-2249.mp32018-03-17 00:23
 • de-ba-chuong-2250.mp32018-03-17 00:23
 • de-ba-chuong-2251.mp32018-04-01 22:04
 • de-ba-chuong-2252.mp32018-04-01 22:04
 • de-ba-chuong-2253.mp32018-04-01 22:04
 • de-ba-chuong-2254.mp32018-04-01 22:04
 • de-ba-chuong-2255.mp32018-04-01 22:05
 • de-ba-chuong-2256.mp32018-04-01 22:05
 • de-ba-chuong-2257.mp32018-04-01 22:05
 • de-ba-chuong-2258.mp32018-04-01 22:05
 • de-ba-chuong-2259.mp32018-04-01 22:06
 • de-ba-chuong-2260.mp32018-04-01 22:06
 • de-ba-chuong-2261.mp32018-04-01 22:06
 • de-ba-chuong-2262.mp32018-04-01 22:06
 • de-ba-chuong-2263.mp32018-04-01 22:06
 • de-ba-chuong-2264.mp32018-04-01 22:07
 • de-ba-chuong-2265.mp32018-04-01 22:07
 • de-ba-chuong-2266.mp32018-04-01 22:07
 • de-ba-chuong-2267.mp32018-04-01 22:07
 • de-ba-chuong-2268.mp32018-04-01 22:08
 • de-ba-chuong-2269.mp32018-04-01 22:08
 • de-ba-chuong-2270.mp32018-04-01 22:08
 • de-ba-chuong-2271.mp32018-04-01 22:08
 • de-ba-chuong-2272.mp32018-04-01 22:08
 • de-ba-chuong-2273.mp32018-04-01 22:09
 • de-ba-chuong-2274.mp32018-04-01 22:09
 • de-ba-chuong-2275.mp32018-04-01 22:09
 • de-ba-chuong-2276.mp32018-04-01 22:09
 • de-ba-chuong-2277.mp32018-04-01 22:09
 • de-ba-chuong-2278.mp32018-04-01 22:09
 • de-ba-chuong-2279.mp32018-04-01 22:10
 • de-ba-chuong-2280.mp32018-04-01 22:10
 • de-ba-chuong-2281.mp32018-04-01 22:10
 • de-ba-chuong-2282.mp32018-04-01 22:10
 • de-ba-chuong-2283.mp32018-04-01 22:10
 • de-ba-chuong-2284.mp32018-04-01 22:11
 • de-ba-chuong-2285.mp32018-04-01 22:11
 • de-ba-chuong-2286.mp32018-04-01 22:11
 • de-ba-chuong-2287.mp32018-04-01 22:11
 • de-ba-chuong-2288.mp32018-04-01 22:11
 • de-ba-chuong-2289.mp32018-04-01 22:12
 • de-ba-chuong-2290.mp32018-04-01 22:12
 • de-ba-chuong-2291.mp32018-04-01 22:12
 • de-ba-chuong-2292.mp32018-04-01 22:12
 • de-ba-chuong-2293.mp32018-04-01 22:12
 • de-ba-chuong-2294.mp32018-04-01 22:13
 • de-ba-chuong-2295.mp32018-04-01 22:13
 • de-ba-chuong-2296.mp32018-04-01 22:13
 • de-ba-chuong-2297.mp32018-04-01 22:13
 • de-ba-chuong-2298.mp32018-04-01 22:13
 • de-ba-chuong-2299.mp32018-04-01 22:13
 • de-ba-chuong-2300.mp32018-04-01 22:14
 • de-ba-chuong-2301.mp32018-04-01 22:14
 • de-ba-chuong-2302.mp32018-04-01 22:14
 • de-ba-chuong-2303.mp32018-04-01 22:14
 • de-ba-chuong-2304.mp32018-04-01 22:14
 • de-ba-chuong-2305.mp32018-04-01 22:15
 • de-ba-chuong-2306.mp32018-04-01 22:15
 • de-ba-chuong-2307.mp32018-04-01 22:15
 • de-ba-chuong-2308.mp32018-04-01 22:15
 • de-ba-chuong-2309.mp32018-04-01 22:15
 • de-ba-chuong-2310.mp32018-04-01 22:16
 • de-ba-chuong-2311.mp32018-04-01 22:16
 • de-ba-chuong-2312.mp32018-04-01 22:16
 • de-ba-chuong-2313.mp32018-04-01 22:16
 • de-ba-chuong-2314.mp32018-04-01 22:16
 • de-ba-chuong-2315.mp32018-04-01 22:16
 • de-ba-chuong-2316.mp32018-04-01 22:17
 • de-ba-chuong-2317.mp32018-04-01 22:17
 • de-ba-chuong-2318.mp32018-04-01 22:17
 • de-ba-chuong-2319.mp32018-04-01 22:17
 • de-ba-chuong-2320.mp32018-04-01 22:17
 • de-ba-chuong-2321.mp32018-04-01 22:18
 • de-ba-chuong-2322.mp32018-04-01 22:18
 • de-ba-chuong-2323.mp32018-04-01 22:18
 • de-ba-chuong-2324.mp32018-04-01 22:18
 • de-ba-chuong-2325.mp32018-04-01 22:18
 • de-ba-chuong-2326.mp32018-04-01 22:19
 • de-ba-chuong-2327.mp32018-04-01 22:19
 • de-ba-chuong-2328.mp32018-04-01 22:19
 • de-ba-chuong-2329.mp32018-04-01 22:19
 • de-ba-chuong-2330.mp32018-04-01 22:19
 • de-ba-chuong-2331.mp32018-04-01 22:20
 • de-ba-chuong-2332.mp32018-04-01 22:20
 • de-ba-chuong-2333.mp32018-04-01 22:20
 • de-ba-chuong-2334.mp32018-04-01 22:20
 • de-ba-chuong-2335.mp32018-04-01 22:20
 • de-ba-chuong-2336.mp32018-04-01 22:21
 • de-ba-chuong-2337.mp32018-04-01 22:21
 • de-ba-chuong-2338.mp32018-04-01 22:21
 • de-ba-chuong-2339.mp32018-04-01 22:21
 • de-ba-chuong-2340.mp32018-04-01 22:21
 • de-ba-chuong-2341.mp32018-04-01 22:21
 • de-ba-chuong-2342.mp32018-04-01 22:22
 • de-ba-chuong-2343.mp32018-04-01 22:22
 • de-ba-chuong-2344.mp32018-04-01 22:22
 • de-ba-chuong-2345.mp32018-04-01 22:22
 • de-ba-chuong-2346.mp32018-04-01 22:23
 • de-ba-chuong-2347.mp32018-04-01 22:23
 • de-ba-chuong-2348.mp32018-04-01 22:23
 • de-ba-chuong-2349.mp32018-04-01 22:23
 • de-ba-chuong-2350.mp32018-04-01 22:23
 • de-ba-chuong-2351.mp32018-04-01 22:23
 • de-ba-chuong-2352.mp32018-04-01 22:24
 • de-ba-chuong-2353.mp32018-04-01 22:24
 • de-ba-chuong-2354.mp32018-04-01 22:24
 • de-ba-chuong-2355.mp32018-04-01 22:24
 • de-ba-chuong-2356.mp32018-04-01 22:24
 • de-ba-chuong-2357.mp32018-04-01 22:25
 • de-ba-chuong-2358.mp32018-04-01 22:25
 • de-ba-chuong-2359.mp32018-04-01 22:25
 • de-ba-chuong-2360.mp32018-04-01 22:25
 • de-ba-chuong-2361.mp32018-04-01 22:25
 • de-ba-chuong-2362.mp32018-04-01 22:26
 • de-ba-chuong-2363.mp32018-04-01 22:26
 • de-ba-chuong-2364.mp32018-04-01 22:26
 • de-ba-chuong-2365.mp32018-04-01 22:26
 • de-ba-chuong-2366.mp32018-04-01 22:26
 • de-ba-chuong-2367.mp32018-04-01 22:27
 • de-ba-chuong-2368.mp32018-04-01 22:27
 • de-ba-chuong-2369.mp32018-04-01 22:27
 • de-ba-chuong-2370.mp32018-04-01 22:27
 • de-ba-chuong-2371.mp32018-04-01 22:27
 • de-ba-chuong-2372.mp32018-04-01 22:27
 • de-ba-chuong-2373.mp32018-04-01 22:28
 • de-ba-chuong-2374.mp32018-04-01 22:28
 • de-ba-chuong-2375.mp32018-04-01 22:28
 • de-ba-chuong-2376.mp32018-04-01 22:28
 • de-ba-chuong-2377.mp32018-04-01 22:29
 • de-ba-chuong-2378.mp32018-04-01 22:29
 • de-ba-chuong-2379.mp32018-04-01 22:29
 • de-ba-chuong-2380.mp32018-04-01 22:29
 • de-ba-chuong-2381.mp32018-04-01 22:29
 • de-ba-chuong-2382.mp32018-04-01 22:29
 • de-ba-chuong-2383.mp32018-04-01 22:30
 • de-ba-chuong-2384.mp32018-04-01 22:30
 • de-ba-chuong-2385.mp32018-04-01 22:30
 • de-ba-chuong-2386.mp32018-04-01 22:30
 • de-ba-chuong-2387.mp32018-04-01 22:30
 • de-ba-chuong-2388.mp32018-04-01 22:31
 • de-ba-chuong-2389.mp32018-04-01 22:31
 • de-ba-chuong-2390.mp32018-04-01 22:31
 • de-ba-chuong-2391.mp32018-04-01 22:31
 • de-ba-chuong-2392.mp32018-04-01 22:31
 • de-ba-chuong-2393.mp32018-04-01 22:32
 • de-ba-chuong-2394.mp32018-04-01 22:32
 • de-ba-chuong-2395.mp32018-04-01 22:32
 • de-ba-chuong-2396.mp32018-04-01 22:32
 • de-ba-chuong-2397.mp32018-04-01 22:32
 • de-ba-chuong-2398.mp32018-04-01 22:33
 • de-ba-chuong-2399.mp32018-04-01 22:33
 • de-ba-chuong-2400.mp32018-04-01 22:33
 • de-ba-chuong-2401.mp32018-04-01 22:33
 • de-ba-chuong-2402.mp32018-04-01 22:33
 • de-ba-chuong-2403.mp32018-04-01 22:34
 • de-ba-chuong-2404.mp32018-04-01 22:34
 • de-ba-chuong-2405.mp32018-04-01 22:34
 • de-ba-chuong-2406.mp32018-04-01 22:34
 • de-ba-chuong-2407.mp32018-04-01 22:34
 • de-ba-chuong-2408.mp32018-04-01 22:35
 • de-ba-chuong-2409.mp32018-04-01 22:35
 • de-ba-chuong-2410.mp32018-04-01 22:35
 • de-ba-chuong-2411.mp32018-04-01 22:35
 • de-ba-chuong-2412.mp32018-04-01 22:35
 • de-ba-chuong-2413.mp32018-04-01 22:36
 • de-ba-chuong-2414.mp32018-04-01 22:36
 • de-ba-chuong-2415.mp32018-04-01 22:36
 • de-ba-chuong-2416.mp32018-04-01 22:36
 • de-ba-chuong-2417.mp32018-04-01 22:36
 • de-ba-chuong-2418.mp32018-04-01 22:37
 • de-ba-chuong-2419.mp32018-04-01 22:37
 • de-ba-chuong-2420.mp32018-04-01 22:37
 • de-ba-chuong-2421.mp32018-04-01 22:37
 • de-ba-chuong-2422.mp32018-04-01 22:37
 • de-ba-chuong-2423.mp32018-04-01 22:38
 • de-ba-chuong-2424.mp32018-04-01 22:38
 • de-ba-chuong-2425.mp32018-04-01 22:38
 • de-ba-chuong-2426.mp32018-04-01 22:38
 • de-ba-chuong-2427.mp32018-04-01 22:38
 • de-ba-chuong-2428.mp32018-04-01 22:39
 • de-ba-chuong-2429.mp32018-04-01 22:39
 • de-ba-chuong-2430.mp32018-04-01 22:39
 • de-ba-chuong-2431.mp32018-04-01 22:39
 • de-ba-chuong-2432.mp32018-04-01 22:39
 • de-ba-chuong-2433.mp32018-04-01 22:40
 • de-ba-chuong-2434.mp32018-04-01 22:40
 • de-ba-chuong-2435.mp32018-04-01 22:40
 • de-ba-chuong-2436.mp32018-04-01 22:40
 • de-ba-chuong-2437.mp32018-04-01 22:40
 • de-ba-chuong-2438.mp32018-04-01 22:41
 • de-ba-chuong-2439.mp32018-04-01 22:41
 • de-ba-chuong-2440.mp32018-04-01 22:41
 • de-ba-chuong-2441.mp32018-04-01 22:41
 • de-ba-chuong-2442.mp32018-04-01 22:41
 • de-ba-chuong-2443.mp32018-04-01 22:42
 • de-ba-chuong-2444.mp32018-04-01 22:42
 • de-ba-chuong-2445.mp32018-04-01 22:42
 • de-ba-chuong-2446.mp32018-04-01 22:42
 • de-ba-chuong-2447.mp32018-04-01 22:42
 • de-ba-chuong-2448.mp32018-04-01 22:43
 • de-ba-chuong-2449.mp32018-04-01 22:43
 • de-ba-chuong-2450.mp32018-04-01 22:43
 • de-ba-chuong-2451.mp32018-04-01 22:43
 • de-ba-chuong-2452.mp32018-04-01 22:43
 • de-ba-chuong-2453.mp32018-04-01 22:43
 • de-ba-chuong-2454.mp32018-04-01 22:44
 • de-ba-chuong-2455.mp32018-04-01 22:44
 • de-ba-chuong-2456.mp32018-04-01 22:44
 • de-ba-chuong-2457.mp32018-04-01 22:44
 • de-ba-chuong-2458.mp32018-04-01 22:44
 • de-ba-chuong-2459.mp32018-04-01 22:45
 • de-ba-chuong-2460.mp32018-04-01 22:45
 • de-ba-chuong-2461.mp32018-04-01 22:45
 • de-ba-chuong-2462.mp32018-04-01 22:45
 • de-ba-chuong-2463.mp32018-04-01 22:45
 • de-ba-chuong-2464.mp32018-04-01 22:46
 • de-ba-chuong-2465.mp32018-04-01 22:46
 • de-ba-chuong-2466.mp32018-04-01 22:46
 • de-ba-chuong-2467.mp32018-04-01 22:46
 • de-ba-chuong-2468.mp32018-04-01 22:46
 • de-ba-chuong-2469.mp32018-04-01 22:46
 • de-ba-chuong-2470.mp32018-04-01 22:47
 • de-ba-chuong-2471.mp32018-04-01 22:47
 • de-ba-chuong-2472.mp32018-04-01 22:47
 • de-ba-chuong-2473.mp32018-04-01 22:47
 • de-ba-chuong-2474.mp32018-04-01 22:47
 • de-ba-chuong-2475.mp32018-04-01 22:48
 • de-ba-chuong-2476.mp32018-04-01 22:48
 • de-ba-chuong-2477.mp32018-04-01 22:48
 • de-ba-chuong-2478.mp32018-04-01 22:48
 • de-ba-chuong-2479.mp32018-04-01 22:48
 • de-ba-chuong-2480.mp32018-04-01 22:49
 • de-ba-chuong-2481.mp32018-04-01 22:49
 • de-ba-chuong-2482.mp32018-04-01 22:49
 • de-ba-chuong-2483.mp32018-04-01 22:49
 • de-ba-chuong-2484.mp32018-04-01 22:49
 • de-ba-chuong-2485.mp32018-04-01 22:49
 • de-ba-chuong-2486.mp32018-04-01 22:50
 • de-ba-chuong-2487.mp32018-04-01 22:50
 • de-ba-chuong-2488.mp32018-04-01 22:50
 • de-ba-chuong-2489.mp32018-04-01 22:50
 • de-ba-chuong-2490.mp32018-04-01 22:50
 • de-ba-chuong-2491.mp32018-04-01 22:51
 • de-ba-chuong-2492.mp32018-04-01 22:51
 • de-ba-chuong-2493.mp32018-04-01 22:51
 • de-ba-chuong-2494.mp32018-04-01 22:51
 • de-ba-chuong-2495.mp32018-04-01 22:51
 • de-ba-chuong-2496.mp32018-04-01 22:52
 • de-ba-chuong-2497.mp32018-04-01 22:52
 • de-ba-chuong-2498.mp32018-04-01 22:52
 • de-ba-chuong-2499.mp32018-04-01 22:52
 • de-ba-chuong-2500.mp32018-04-01 22:52
 • de-ba-chuong-2501.mp32018-04-01 22:52
 • de-ba-chuong-2502.mp32018-04-01 22:53
 • de-ba-chuong-2503.mp32018-04-01 22:53
 • de-ba-chuong-2504.mp32018-04-01 22:53
 • de-ba-chuong-2505.mp32018-04-01 22:53
 • de-ba-chuong-2506.mp32018-04-01 22:53
 • de-ba-chuong-2507.mp32018-04-01 22:54
 • de-ba-chuong-2508.mp32018-04-01 22:54
 • de-ba-chuong-2509.mp32018-04-01 22:54
 • de-ba-chuong-2510.mp32018-04-01 22:54
 • de-ba-chuong-2511.mp32018-04-01 22:54
 • de-ba-chuong-2512.mp32018-04-01 22:55
 • de-ba-chuong-2513.mp32018-04-01 22:55
 • de-ba-chuong-2514.mp32018-04-01 22:55
 • de-ba-chuong-2515.mp32018-04-01 22:55
 • de-ba-chuong-2516.mp32018-04-01 22:55
 • de-ba-chuong-2517.mp32018-04-01 22:56
 • de-ba-chuong-2518.mp32018-04-01 22:56
 • de-ba-chuong-2519.mp32018-04-01 22:56
 • de-ba-chuong-2520.mp32018-04-01 22:56
 • de-ba-chuong-2521.mp32018-04-01 22:56
 • de-ba-chuong-2522.mp32018-04-01 22:57
 • de-ba-chuong-2523.mp32018-04-01 22:57
 • de-ba-chuong-2524.mp32018-04-01 22:57
 • de-ba-chuong-2525.mp32018-04-01 22:57
 • de-ba-chuong-2526.mp32018-04-01 22:57
 • de-ba-chuong-2527.mp32018-04-01 22:58
 • de-ba-chuong-2528.mp32018-04-01 22:58
 • de-ba-chuong-2529.mp32018-04-01 22:58
 • de-ba-chuong-2530.mp32018-04-01 22:58
 • de-ba-chuong-2531.mp32018-04-01 22:58
 • de-ba-chuong-2532.mp32018-04-01 22:58
 • de-ba-chuong-2533.mp32018-04-01 22:59
 • de-ba-chuong-2534.mp32018-04-01 22:59
 • de-ba-chuong-2535.mp32018-04-01 22:59
 • de-ba-chuong-2536.mp32018-04-01 22:59
 • de-ba-chuong-2537.mp32018-04-01 22:59
 • de-ba-chuong-2538.mp32018-04-01 23:00
 • de-ba-chuong-2539.mp32018-04-01 23:00
 • de-ba-chuong-2540.mp32018-04-01 23:00
 • de-ba-chuong-2541.mp32018-04-01 23:00
 • de-ba-chuong-2542.mp32018-04-01 23:00
 • de-ba-chuong-2543.mp32018-04-01 23:01
 • de-ba-chuong-2544.mp32018-04-01 23:01
 • de-ba-chuong-2545.mp32018-04-01 23:01
 • de-ba-chuong-2546.mp32018-04-01 23:01
 • de-ba-chuong-2547.mp32018-04-01 23:01
 • de-ba-chuong-2548.mp32018-04-01 23:01
 • de-ba-chuong-2549.mp32018-04-01 23:02
 • de-ba-chuong-2550.mp32018-04-01 23:02
 • de-ba-chuong-2551.mp32018-04-01 23:02
 • de-ba-chuong-2552.mp32018-04-01 23:02
 • de-ba-chuong-2553.mp32018-04-01 23:02
 • de-ba-chuong-2554.mp32018-04-01 23:03
 • de-ba-chuong-2555.mp32018-04-01 23:03
 • de-ba-chuong-2556.mp32018-04-01 23:03
 • de-ba-chuong-2557.mp32018-04-01 23:03
 • de-ba-chuong-2558.mp32018-04-01 23:03
 • de-ba-chuong-2559.mp32018-04-01 23:04
 • de-ba-chuong-2560.mp32018-04-01 23:04
 • de-ba-chuong-2561.mp32018-04-01 23:04
 • de-ba-chuong-2562.mp32018-04-01 23:04
 • de-ba-chuong-2563.mp32018-04-01 23:04
 • de-ba-chuong-2564.mp32018-04-01 23:05
 • de-ba-chuong-2565.mp32018-04-01 23:05
 • de-ba-chuong-2566.mp32018-04-01 23:05
 • de-ba-chuong-2567.mp32018-04-01 23:05
 • de-ba-chuong-2568.mp32018-04-01 23:05
 • de-ba-chuong-2569.mp32018-04-01 23:06
 • de-ba-chuong-2570.mp32018-04-01 23:06
 • de-ba-chuong-2571.mp32018-04-01 23:06
 • de-ba-chuong-2572.mp32018-04-01 23:06
 • de-ba-chuong-2573.mp32018-04-01 23:06
 • de-ba-chuong-2574.mp32018-04-01 23:06
 • de-ba-chuong-2575.mp32018-04-01 23:07
 • de-ba-chuong-2576.mp32018-04-01 23:07
 • de-ba-chuong-2577.mp32018-04-01 23:07
 • de-ba-chuong-2578.mp32018-04-01 23:07
 • de-ba-chuong-2579.mp32018-04-01 23:07
 • de-ba-chuong-2580.mp32018-04-01 23:08
 • de-ba-chuong-2581.mp32018-04-01 23:08
 • de-ba-chuong-2582.mp32018-04-01 23:08
 • de-ba-chuong-2583.mp32018-04-01 23:08
 • de-ba-chuong-2584.mp32018-04-01 23:08
 • de-ba-chuong-2585.mp32018-04-01 23:09
 • de-ba-chuong-2586.mp32018-04-01 23:09
 • de-ba-chuong-2587.mp32018-04-01 23:09
 • de-ba-chuong-2588.mp32018-04-01 23:09
 • de-ba-chuong-2589.mp32018-04-01 23:09
 • de-ba-chuong-2590.mp32018-04-01 23:10
 • de-ba-chuong-2591.mp32018-04-01 23:10
 • de-ba-chuong-2592.mp32018-04-01 23:10
 • de-ba-chuong-2593.mp32018-04-01 23:10
 • de-ba-chuong-2594.mp32018-04-01 23:10
 • de-ba-chuong-2595.mp32018-04-01 23:11
 • de-ba-chuong-2596.mp32018-04-01 23:11
 • de-ba-chuong-2597.mp32018-04-01 23:11
 • de-ba-chuong-2598.mp32018-04-01 23:11
 • de-ba-chuong-2599.mp32018-04-01 23:11
 • de-ba-chuong-2600.mp32018-04-01 23:12
 • de-ba-chuong-2601.mp32018-04-01 23:12
 • de-ba-chuong-2602.mp32018-04-01 23:12
 • de-ba-chuong-2603.mp32018-04-01 23:12
 • de-ba-chuong-2604.mp32018-04-01 23:12
 • de-ba-chuong-2605.mp32018-04-01 23:12
 • de-ba-chuong-2606.mp32018-04-01 23:13
 • de-ba-chuong-2607.mp32018-04-01 23:13
 • de-ba-chuong-2608.mp32018-04-01 23:13
 • de-ba-chuong-2609.mp32018-04-01 23:13
 • de-ba-chuong-2610.mp32018-04-01 23:14
 • de-ba-chuong-2611.mp32018-04-01 23:14
 • de-ba-chuong-2612.mp32018-04-01 23:14
 • de-ba-chuong-2613.mp32018-04-01 23:14
 • de-ba-chuong-2614.mp32018-04-01 23:14
 • de-ba-chuong-2615.mp32018-04-01 23:14
 • de-ba-chuong-2616.mp32018-04-01 23:15
 • de-ba-chuong-2617.mp32018-04-01 23:15
 • de-ba-chuong-2618.mp32018-04-01 23:15
 • de-ba-chuong-2619.mp32018-04-01 23:15
 • de-ba-chuong-2620.mp32018-04-01 23:15
 • de-ba-chuong-2621.mp32018-04-01 23:16
 • de-ba-chuong-2622.mp32018-04-01 23:16
 • de-ba-chuong-2623.mp32018-04-01 23:16
 • de-ba-chuong-2624.mp32018-04-01 23:16
 • de-ba-chuong-2625.mp32018-04-01 23:16
 • de-ba-chuong-2626.mp32018-04-01 23:16
 • de-ba-chuong-2627.mp32018-04-01 23:17
 • de-ba-chuong-2628.mp32018-04-01 23:17
 • de-ba-chuong-2629.mp32018-04-01 23:17
 • de-ba-chuong-2630.mp32018-04-01 23:17
 • de-ba-chuong-2631.mp32018-04-01 23:18
 • de-ba-chuong-2632.mp32018-04-01 23:18
 • de-ba-chuong-2633.mp32018-04-01 23:18
 • de-ba-chuong-2634.mp32018-04-01 23:18
 • de-ba-chuong-2635.mp32018-04-01 23:18
 • de-ba-chuong-2636.mp32018-04-01 23:19
 • de-ba-chuong-2637.mp32018-04-01 23:19
 • de-ba-chuong-2638.mp32018-04-01 23:19
 • de-ba-chuong-2639.mp32018-04-01 23:19
 • de-ba-chuong-2640.mp32018-04-01 23:19
 • de-ba-chuong-2641.mp32018-04-01 23:19
 • de-ba-chuong-2642.mp32018-04-01 23:20
 • de-ba-chuong-2643.mp32018-04-01 23:20
 • de-ba-chuong-2644.mp32018-04-01 23:20
 • de-ba-chuong-2645.mp32018-04-01 23:20
 • de-ba-chuong-2646.mp32018-04-01 23:20
 • de-ba-chuong-2647.mp32018-04-01 23:21
 • de-ba-chuong-2648.mp32018-04-01 23:21
 • de-ba-chuong-2649.mp32018-04-01 23:21
 • de-ba-chuong-2650.mp32018-04-01 23:21
 • de-ba-chuong-2651.mp32018-04-01 23:21
 • de-ba-chuong-2652.mp32018-04-01 23:22
 • de-ba-chuong-2653.mp32018-04-01 23:22
 • de-ba-chuong-2654.mp32018-04-01 23:22
 • de-ba-chuong-2655.mp32018-04-01 23:22
 • de-ba-chuong-2656.mp32018-04-01 23:22
 • de-ba-chuong-2657.mp32018-04-01 23:23
 • de-ba-chuong-2658.mp32018-04-01 23:23
 • de-ba-chuong-2659.mp32018-04-01 23:23
 • de-ba-chuong-2660.mp32018-04-01 23:23
 • de-ba-chuong-2661.mp32018-04-01 23:23
 • de-ba-chuong-2662.mp32018-04-01 23:24
 • de-ba-chuong-2663.mp32018-04-01 23:24
 • de-ba-chuong-2664.mp32018-04-01 23:24
 • de-ba-chuong-2665.mp32018-04-01 23:24
 • de-ba-chuong-2666.mp32018-04-01 23:24
 • de-ba-chuong-2667.mp32018-04-01 23:24
 • de-ba-chuong-2668.mp32018-04-01 23:25
 • de-ba-chuong-2669.mp32018-04-01 23:25
 • de-ba-chuong-2670.mp32018-04-01 23:25
 • de-ba-chuong-2671.mp32018-04-01 23:25
 • de-ba-chuong-2672.mp32018-04-01 23:25
 • de-ba-chuong-2673.mp32018-04-01 23:26
 • de-ba-chuong-2674.mp32018-04-01 23:26
 • de-ba-chuong-2675.mp32018-04-01 23:26
 • de-ba-chuong-2676.mp32018-04-01 23:26
 • de-ba-chuong-2677.mp32018-04-01 23:26
 • de-ba-chuong-2678.mp32018-04-01 23:26
 • de-ba-chuong-2679.mp32018-04-01 23:27
 • de-ba-chuong-2680.mp32018-04-01 23:27
 • de-ba-chuong-2681.mp32018-04-01 23:27
 • de-ba-chuong-2682.mp32018-04-01 23:27
 • de-ba-chuong-2683.mp32018-04-01 23:27
 • de-ba-chuong-2684.mp32018-04-01 23:28
 • de-ba-chuong-2685.mp32018-04-01 23:28
 • de-ba-chuong-2686.mp32018-04-01 23:28
 • de-ba-chuong-2687.mp32018-04-01 23:28
 • de-ba-chuong-2688.mp32018-04-01 23:28
 • de-ba-chuong-2689.mp32018-04-01 23:29
 • de-ba-chuong-2690.mp32018-04-01 23:29
 • de-ba-chuong-2691.mp32018-04-01 23:29
 • de-ba-chuong-2692.mp32018-04-01 23:29
 • de-ba-chuong-2693.mp32018-04-01 23:29
 • de-ba-chuong-2694.mp32018-04-01 23:30
 • de-ba-chuong-2695.mp32018-04-01 23:30
 • de-ba-chuong-2696.mp32018-04-01 23:30
 • de-ba-chuong-2697.mp32018-04-01 23:30
 • de-ba-chuong-2698.mp32018-04-01 23:31
 • de-ba-chuong-2699.mp32018-04-01 23:31
 • de-ba-chuong-2700.mp32018-04-01 23:31
 • de-ba-chuong-2701.mp32018-04-01 23:31
 • de-ba-chuong-2702.mp32018-04-01 23:31
 • de-ba-chuong-2703.mp32018-04-01 23:31
 • de-ba-chuong-2704.mp32018-04-01 23:32
 • de-ba-chuong-2705.mp32018-04-01 23:32
 • de-ba-chuong-2706.mp32018-04-01 23:32
 • de-ba-chuong-2707.mp32018-04-01 23:32
 • de-ba-chuong-2708.mp32018-04-01 23:32
 • de-ba-chuong-2709.mp32018-04-01 23:33
 • de-ba-chuong-2710.mp32018-04-01 23:33
 • de-ba-chuong-2711.mp32018-04-01 23:33
 • de-ba-chuong-2712.mp32018-04-01 23:33
 • de-ba-chuong-2713.mp32018-04-01 23:33
 • de-ba-chuong-2714.mp32018-04-01 23:33
 • de-ba-chuong-2715.mp32018-04-01 23:34
 • de-ba-chuong-2716.mp32018-04-01 23:34
 • de-ba-chuong-2717.mp32018-04-01 23:34
 • de-ba-chuong-2718.mp32018-04-01 23:34
 • de-ba-chuong-2719.mp32018-04-01 23:34
 • de-ba-chuong-2720.mp32018-04-01 23:35
 • de-ba-chuong-2721.mp32018-04-01 23:35
 • de-ba-chuong-2722.mp32018-04-01 23:35
 • de-ba-chuong-2723.mp32018-04-01 23:35
 • de-ba-chuong-2724.mp32018-04-01 23:35
 • de-ba-chuong-2725.mp32018-04-01 23:36
 • de-ba-chuong-2726.mp32018-04-01 23:36
 • de-ba-chuong-2727.mp32018-04-01 23:36
 • de-ba-chuong-2728.mp32018-04-01 23:36
 • de-ba-chuong-2729.mp32018-04-01 23:36
 • de-ba-chuong-2730.mp32018-04-01 23:37
 • de-ba-chuong-2731.mp32018-04-01 23:37
 • de-ba-chuong-2732.mp32018-04-01 23:37
 • de-ba-chuong-2733.mp32018-04-01 23:37
 • de-ba-chuong-2734.mp32018-04-01 23:37
 • de-ba-chuong-2735.mp32018-04-01 23:38
 • de-ba-chuong-2736.mp32018-04-01 23:38
 • de-ba-chuong-2737.mp32018-04-01 23:38
 • de-ba-chuong-2738.mp32018-04-01 23:38
 • de-ba-chuong-2739.mp32018-04-01 23:38
 • de-ba-chuong-2740.mp32018-04-01 23:39
 • de-ba-chuong-2741.mp32018-04-01 23:39
 • de-ba-chuong-2742.mp32018-04-01 23:39
 • de-ba-chuong-2743.mp32018-04-01 23:39
 • de-ba-chuong-2744.mp32018-04-01 23:39
 • de-ba-chuong-2745.mp32018-04-01 23:40
 • de-ba-chuong-2746.mp32018-04-01 23:40
 • de-ba-chuong-2747.mp32018-04-01 23:40
 • de-ba-chuong-2748.mp32018-04-01 23:40
 • de-ba-chuong-2749.mp32018-04-01 23:40
 • de-ba-chuong-2750.mp32018-04-01 23:40
 • de-ba-chuong-2751.mp32018-04-01 23:41
 • de-ba-chuong-2752.mp32018-04-01 23:41
 • de-ba-chuong-2753.mp32018-04-01 23:41
 • de-ba-chuong-2754.mp32018-04-01 23:41
 • de-ba-chuong-2755.mp32018-04-01 23:41
 • de-ba-chuong-2756.mp32018-04-01 23:42
 • de-ba-chuong-2757.mp32018-04-01 23:42
 • de-ba-chuong-2758.mp32018-04-01 23:42
 • de-ba-chuong-2759.mp32018-04-01 23:42
 • de-ba-chuong-2760.mp32018-04-01 23:42
 • de-ba-chuong-2761.mp32018-04-01 23:43
 • de-ba-chuong-2762.mp32018-04-01 23:43
 • de-ba-chuong-2763.mp32018-04-01 23:43
 • de-ba-chuong-2764.mp32018-04-01 23:43
 • de-ba-chuong-2765.mp32018-04-01 23:43
 • de-ba-chuong-2766.mp32018-04-01 23:43
 • de-ba-chuong-2767.mp32018-04-01 23:44
 • de-ba-chuong-2768.mp32018-04-01 23:44
 • de-ba-chuong-2769.mp32018-04-01 23:44
 • de-ba-chuong-2770.mp32018-04-01 23:44
 • de-ba-chuong-2771.mp32018-04-01 23:44
 • de-ba-chuong-2772.mp32018-04-01 23:45
 • de-ba-chuong-2773.mp32018-04-01 23:45
 • de-ba-chuong-2774.mp32018-04-01 23:45
 • de-ba-chuong-2775.mp32018-04-01 23:45
 • de-ba-chuong-2776.mp32018-04-01 23:45
 • de-ba-chuong-2777.mp32018-04-01 23:45
 • de-ba-chuong-2778.mp32018-04-01 23:46
 • de-ba-chuong-2779.mp32018-04-01 23:46
 • de-ba-chuong-2780.mp32018-04-01 23:46
 • de-ba-chuong-2781.mp32018-04-01 23:46
 • de-ba-chuong-2782.mp32018-04-01 23:46
 • de-ba-chuong-2783.mp32018-04-01 23:47
 • de-ba-chuong-2784.mp32018-04-01 23:47
 • de-ba-chuong-2785.mp32018-04-01 23:47
 • de-ba-chuong-2786.mp32018-04-01 23:47
 • de-ba-chuong-2787.mp32018-04-01 23:47
 • de-ba-chuong-2788.mp32018-04-01 23:48
 • de-ba-chuong-2789.mp32018-04-01 23:48
 • de-ba-chuong-2790.mp32018-04-01 23:48
 • de-ba-chuong-2791.mp32018-04-01 23:48
 • de-ba-chuong-2792.mp32018-04-01 23:48
 • de-ba-chuong-2793.mp32018-04-01 23:49
 • de-ba-chuong-2794.mp32018-04-01 23:49
 • de-ba-chuong-2795.mp32018-04-01 23:49
 • de-ba-chuong-2796.mp32018-04-01 23:49
 • de-ba-chuong-2797.mp32018-04-01 23:49
 • de-ba-chuong-2798.mp32018-04-01 23:50
 • de-ba-chuong-2799.mp32018-04-01 23:50
 • de-ba-chuong-2800.mp32018-04-01 23:50
 • de-ba-chuong-2801.mp32018-04-01 23:50
 • de-ba-chuong-2802.mp32018-04-01 23:50
 • de-ba-chuong-2803.mp32018-04-01 23:51
 • de-ba-chuong-2804.mp32018-04-01 23:51
 • de-ba-chuong-2805.mp32018-04-01 23:51
 • de-ba-chuong-2806.mp32018-04-01 23:51
 • de-ba-chuong-2807.mp32018-04-01 23:51
 • de-ba-chuong-2808.mp32018-04-01 23:52
 • de-ba-chuong-2809.mp32018-04-01 23:52
 • de-ba-chuong-2810.mp32018-04-01 23:52
 • de-ba-chuong-2811.mp32018-04-01 23:52
 • de-ba-chuong-2812.mp32018-04-01 23:52
 • de-ba-chuong-2813.mp32018-04-01 23:53
 • de-ba-chuong-2814.mp32018-04-01 23:53
 • de-ba-chuong-2815.mp32018-04-01 23:53
 • de-ba-chuong-2816.mp32018-04-01 23:53
 • de-ba-chuong-2817.mp32018-04-01 23:53
 • de-ba-chuong-2818.mp32018-04-01 23:54
 • de-ba-chuong-2819.mp32018-04-01 23:54
 • de-ba-chuong-2820.mp32018-04-01 23:54
 • de-ba-chuong-2821.mp32018-04-01 23:54
 • de-ba-chuong-2822.mp32018-04-01 23:54
 • de-ba-chuong-2823.mp32018-04-01 23:55
 • de-ba-chuong-2824.mp32018-04-01 23:55
 • de-ba-chuong-2825.mp32018-04-01 23:55
 • de-ba-chuong-2826.mp32018-04-01 23:55
 • de-ba-chuong-2827.mp32018-04-01 23:55
 • de-ba-chuong-2828.mp32018-04-01 23:56
 • de-ba-chuong-2829.mp32018-04-01 23:56
 • de-ba-chuong-2830.mp32018-04-01 23:56
 • de-ba-chuong-2831.mp32018-04-01 23:56
 • de-ba-chuong-2832.mp32018-04-01 23:56
 • de-ba-chuong-2833.mp32018-04-01 23:57
 • de-ba-chuong-2834.mp32018-04-01 23:57
 • de-ba-chuong-2835.mp32018-04-01 23:57
 • de-ba-chuong-2836.mp32018-04-01 23:57
 • de-ba-chuong-2837.mp32018-04-01 23:57
 • de-ba-chuong-2838.mp32018-04-01 23:58
 • de-ba-chuong-2839.mp32018-04-01 23:58
 • de-ba-chuong-2840.mp32018-04-01 23:58
 • de-ba-chuong-2841.mp32018-04-01 23:58
 • de-ba-chuong-2842.mp32018-04-01 23:58
 • de-ba-chuong-2843.mp32018-04-01 23:59
 • de-ba-chuong-2844.mp32018-04-01 23:59
 • de-ba-chuong-2845.mp32018-04-01 23:59
 • de-ba-chuong-2846.mp32018-04-01 23:59
 • de-ba-chuong-2847.mp32018-04-01 23:59
 • de-ba-chuong-2848.mp32018-04-02 00:00
 • de-ba-chuong-2849.mp32018-04-02 00:00
 • de-ba-chuong-2850.mp32018-04-02 00:00
 • de-ba-chuong-2851.mp32018-04-02 00:00
 • de-ba-chuong-2852.mp32018-04-02 00:00
 • de-ba-chuong-2853.mp32018-04-02 00:01
 • de-ba-chuong-2854.mp32018-04-02 00:01
 • de-ba-chuong-2855.mp32018-04-02 00:01
 • de-ba-chuong-2856.mp32018-04-02 00:01
 • de-ba-chuong-2857.mp32018-04-02 00:01
 • de-ba-chuong-2858.mp32018-04-02 00:02
 • de-ba-chuong-2859.mp32018-04-02 00:02
 • de-ba-chuong-2860.mp32018-04-02 00:02
 • de-ba-chuong-2861.mp32018-04-02 00:02
 • de-ba-chuong-2862.mp32018-04-02 00:02
 • de-ba-chuong-2863.mp32018-04-02 00:03
 • de-ba-chuong-2864.mp32018-04-02 00:03
 • de-ba-chuong-2865.mp32018-04-02 00:03
 • de-ba-chuong-2866.mp32018-04-02 00:03
 • de-ba-chuong-2867.mp32018-04-02 00:03
 • de-ba-chuong-2868.mp32018-04-02 00:04
 • de-ba-chuong-2869.mp32018-04-02 00:04
 • de-ba-chuong-2870.mp32018-04-02 00:04
 • de-ba-chuong-2871.mp32018-04-02 00:04
 • de-ba-chuong-2872.mp32018-04-02 00:04
 • de-ba-chuong-2873.mp32018-04-02 00:05
 • de-ba-chuong-2874.mp32018-04-02 00:05
 • de-ba-chuong-2875.mp32018-04-02 00:05
 • de-ba-chuong-2876.mp32018-04-02 00:05
 • de-ba-chuong-2877.mp32018-04-02 00:05
 • de-ba-chuong-2878.mp32018-04-02 00:06
 • de-ba-chuong-2879.mp32018-04-02 00:06
 • de-ba-chuong-2880.mp32018-04-02 00:06
 • de-ba-chuong-2881.mp32018-04-02 00:06
 • de-ba-chuong-2882.mp32018-04-02 00:06
 • de-ba-chuong-2883.mp32018-04-02 00:06
 • de-ba-chuong-2884.mp32018-04-02 00:07
 • de-ba-chuong-2885.mp32018-04-02 00:07
 • de-ba-chuong-2886.mp32018-04-02 00:07
 • de-ba-chuong-2887.mp32018-04-02 00:07
 • de-ba-chuong-2888.mp32018-04-02 00:08
 • de-ba-chuong-2889.mp32018-04-02 00:08
 • de-ba-chuong-2890.mp32018-04-02 00:08
 • de-ba-chuong-2891.mp32018-04-02 00:08
 • de-ba-chuong-2892.mp32018-04-02 00:08
 • de-ba-chuong-2893.mp32018-04-02 00:09
 • de-ba-chuong-2894.mp32018-04-02 00:09
 • de-ba-chuong-2895.mp32018-04-02 00:09
 • de-ba-chuong-2896.mp32018-04-02 00:09
 • de-ba-chuong-2897.mp32018-04-02 00:09
 • de-ba-chuong-2898.mp32018-04-02 00:10
 • de-ba-chuong-2899.mp32018-04-02 00:10
 • de-ba-chuong-2900.mp32018-04-02 00:10
 • de-ba-chuong-2901.mp32018-04-02 00:10
 • de-ba-chuong-2902.mp32018-04-02 00:10
 • de-ba-chuong-2903.mp32018-04-02 00:11
 • de-ba-chuong-2904.mp32018-04-02 00:11
 • de-ba-chuong-2905.mp32018-04-02 00:11
 • de-ba-chuong-2906.mp32018-04-02 00:11
 • de-ba-chuong-2907.mp32018-04-02 00:11
 • de-ba-chuong-2908.mp32018-04-02 00:12
 • de-ba-chuong-2909.mp32018-04-02 00:12
 • de-ba-chuong-2910.mp32018-04-02 00:12
 • de-ba-chuong-2911.mp32018-04-02 00:12
 • de-ba-chuong-2912.mp32018-04-02 00:12
 • de-ba-chuong-2913.mp32018-04-02 00:13
 • de-ba-chuong-2914.mp32018-04-02 00:13
 • de-ba-chuong-2915.mp32018-04-02 00:13
 • de-ba-chuong-2916.mp32018-04-02 00:13
 • de-ba-chuong-2917.mp32018-04-02 00:13
 • de-ba-chuong-2918.mp32018-04-02 00:14
 • de-ba-chuong-2919.mp32018-04-02 00:14
 • de-ba-chuong-2920.mp32018-04-02 00:14
 • de-ba-chuong-2921.mp32018-04-02 00:14
 • de-ba-chuong-2922.mp32018-04-02 00:14
 • de-ba-chuong-2923.mp32018-04-02 00:15
 • de-ba-chuong-2924.mp32018-04-02 00:15
 • de-ba-chuong-2925.mp32018-04-02 00:15
 • de-ba-chuong-2926.mp32018-04-02 00:15
 • de-ba-chuong-2927.mp32018-04-02 00:15
 • de-ba-chuong-2928.mp32018-04-02 00:16
 • de-ba-chuong-2929.mp32018-04-02 00:16
 • de-ba-chuong-2930.mp32018-04-02 00:16
 • de-ba-chuong-2931.mp32018-04-02 00:16
 • de-ba-chuong-2932.mp32018-04-02 00:17
 • de-ba-chuong-2933.mp32018-04-02 00:17
 • de-ba-chuong-2934.mp32018-04-02 00:17
 • de-ba-chuong-2935.mp32018-04-02 00:17
 • de-ba-chuong-2936.mp32018-04-02 00:17
 • de-ba-chuong-2937.mp32018-04-02 00:18
 • de-ba-chuong-2938.mp32018-04-02 00:18
 • de-ba-chuong-2939.mp32018-04-02 00:18
 • de-ba-chuong-2940.mp32018-04-02 00:18
 • de-ba-chuong-2941.mp32018-04-02 00:18
 • de-ba-chuong-2942.mp32018-04-02 00:19
 • de-ba-chuong-2943.mp32018-04-02 00:19
 • de-ba-chuong-2944.mp32018-04-02 00:19
 • de-ba-chuong-2945.mp32018-04-02 00:19
 • de-ba-chuong-2946.mp32018-04-02 00:19
 • de-ba-chuong-2947.mp32018-04-02 00:19
 • de-ba-chuong-2948.mp32018-04-02 00:20
 • de-ba-chuong-2949.mp32018-04-02 00:20
 • de-ba-chuong-2950.mp32018-04-02 00:20
 • de-ba-chuong-2951.mp32018-04-02 00:20
 • de-ba-chuong-2952.mp32018-04-02 00:21
 • de-ba-chuong-2953.mp32018-04-02 00:21
 • de-ba-chuong-2954.mp32018-04-02 00:21
 • de-ba-chuong-2955.mp32018-04-02 00:21
 • de-ba-chuong-2956.mp32018-04-02 00:21
 • de-ba-chuong-2957.mp32018-04-02 00:22
 • de-ba-chuong-2958.mp32018-04-02 00:22
 • de-ba-chuong-2959.mp32018-04-02 00:22
 • de-ba-chuong-2960.mp32018-04-02 00:22
 • de-ba-chuong-2961.mp32018-04-02 00:22
 • de-ba-chuong-2962.mp32018-04-02 00:23
 • de-ba-chuong-2963.mp32018-04-02 00:23
 • de-ba-chuong-2964.mp32018-04-02 00:23
 • de-ba-chuong-2965.mp32018-04-02 00:23
 • de-ba-chuong-2966.mp32018-04-02 00:23
 • de-ba-chuong-2967.mp32018-04-02 00:24
 • de-ba-chuong-2968.mp32018-04-02 00:24
 • de-ba-chuong-2969.mp32018-04-02 00:24
 • de-ba-chuong-2970.mp32018-04-02 00:24
 • de-ba-chuong-2971.mp32018-04-02 00:24
 • de-ba-chuong-2972.mp32018-04-02 00:24
 • de-ba-chuong-2973.mp32018-04-02 00:25
 • de-ba-chuong-2974.mp32018-04-02 00:25
 • de-ba-chuong-2975.mp32018-04-02 00:25
 • de-ba-chuong-2976.mp32018-04-02 00:25
 • de-ba-chuong-2977.mp32018-04-02 00:25
 • de-ba-chuong-2978.mp32018-04-02 00:26
 • de-ba-chuong-2979.mp32018-04-02 00:26
 • de-ba-chuong-2980.mp32018-04-02 00:26
 • de-ba-chuong-2981.mp32018-04-02 00:26
 • de-ba-chuong-2982.mp32018-04-02 00:27
 • de-ba-chuong-2983.mp32018-04-02 00:27
 • de-ba-chuong-2984.mp32018-04-02 00:27
 • de-ba-chuong-2985.mp32018-04-02 00:27
 • de-ba-chuong-2986.mp32018-04-02 00:27
 • de-ba-chuong-2987.mp32018-04-02 00:28
 • de-ba-chuong-2988.mp32018-04-02 00:28
 • de-ba-chuong-2989.mp32018-04-02 00:28
 • de-ba-chuong-2990.mp32018-04-02 00:28
 • de-ba-chuong-2991.mp32018-04-02 00:28
 • de-ba-chuong-2992.mp32018-04-02 00:28
 • de-ba-chuong-2993.mp32018-04-02 00:29
 • de-ba-chuong-2994.mp32018-04-02 00:29
 • de-ba-chuong-2995.mp32018-04-02 00:29
 • de-ba-chuong-2996.mp32018-04-02 00:29
 • de-ba-chuong-2997.mp32018-04-02 00:30
 • de-ba-chuong-2998.mp32018-04-02 00:30
 • de-ba-chuong-2999.mp32018-04-02 00:30
 • de-ba-chuong-3000.mp32018-04-02 00:30
 • de-ba-chuong-3001.mp32018-04-02 00:30
 • de-ba-chuong-3002.mp32018-04-02 00:30
 • de-ba-chuong-3003.mp32018-04-02 00:31
 • de-ba-chuong-3004.mp32018-04-02 00:31
 • de-ba-chuong-3005.mp32018-04-02 00:31
 • de-ba-chuong-3006.mp32018-04-02 00:31
 • de-ba-chuong-3007.mp32018-04-02 00:31
 • de-ba-chuong-3008.mp32018-04-02 00:32
 • de-ba-chuong-3009.mp32018-04-02 00:32
 • de-ba-chuong-3010.mp32018-04-02 00:32
 • de-ba-chuong-3011.mp32018-04-02 00:32
 • de-ba-chuong-3012.mp32018-04-02 00:33
 • de-ba-chuong-3013.mp32018-04-02 00:33
 • de-ba-chuong-3014.mp32018-04-02 00:33
 • de-ba-chuong-3015.mp32018-04-02 00:33
 • de-ba-chuong-3016.mp32018-04-02 00:33
 • de-ba-chuong-3017.mp32018-04-02 00:33
 • de-ba-chuong-3018.mp32018-04-02 00:34
 • de-ba-chuong-3019.mp32018-04-02 00:34
 • de-ba-chuong-3020.mp32018-04-02 00:34
 • de-ba-chuong-3021.mp32018-04-02 00:34
 • de-ba-chuong-3022.mp32018-04-02 00:34
 • de-ba-chuong-3023.mp32018-04-02 00:35
 • de-ba-chuong-3024.mp32018-04-02 00:35
 • de-ba-chuong-3025.mp32018-04-02 00:35
 • de-ba-chuong-3026.mp32018-04-02 00:35
 • de-ba-chuong-3027.mp32018-04-02 00:35
 • de-ba-chuong-3028.mp32018-04-02 00:35
 • de-ba-chuong-3029.mp32018-04-02 00:36
 • de-ba-chuong-3030.mp32018-04-02 00:36
 • de-ba-chuong-3031.mp32018-04-04 03:14
 • de-ba-chuong-3032.mp32018-04-04 03:16
 • de-ba-chuong-3033.mp32018-04-04 03:18
 • de-ba-chuong-3034.mp32018-04-04 03:20
 • de-ba-chuong-3035.mp32018-04-04 03:21
 • de-ba-chuong-3036.mp32018-04-04 03:23
 • de-ba-chuong-3037.mp32018-04-04 03:25
 • de-ba-chuong-3038.mp32018-04-04 03:26
 • de-ba-chuong-3039.mp32018-04-04 03:28
 • de-ba-chuong-3040.mp32018-04-04 03:30
 • de-ba-chuong-3041.mp32018-04-04 03:32
 • de-ba-chuong-3042.mp32018-04-04 03:33
 • de-ba-chuong-3043.mp32018-04-04 03:35
 • de-ba-chuong-3044.mp32018-04-04 03:36
 • de-ba-chuong-3045.mp32018-04-04 03:37
 • de-ba-chuong-3046.mp32018-04-04 03:39
 • de-ba-chuong-3047.mp32018-04-04 03:40
 • de-ba-chuong-3048.mp32018-04-04 03:41
 • de-ba-chuong-3049.mp32018-04-04 03:42
 • de-ba-chuong-3050.mp32018-04-04 03:44
 • de-ba-chuong-3051.mp32018-04-04 03:45
 • de-ba-chuong-3052.mp32018-04-04 03:46
 • de-ba-chuong-3053.mp32018-04-04 03:47
 • de-ba-chuong-3054.mp32018-04-04 03:48
 • de-ba-chuong-3055.mp32018-04-04 03:49
 • de-ba-chuong-3056.mp32018-04-04 03:50
 • de-ba-chuong-3057.mp32018-04-04 03:52
 • de-ba-chuong-3058.mp32018-04-04 03:53
 • de-ba-chuong-3059.mp32018-04-04 03:54
 • de-ba-chuong-3060.mp32018-04-04 03:55
 • de-ba-chuong-3061.mp32018-04-04 03:56
 • de-ba-chuong-3062.mp32018-04-04 03:57
 • de-ba-chuong-3063.mp32018-04-04 03:59
 • de-ba-chuong-3064.mp32018-04-04 04:00
 • de-ba-chuong-3065.mp32018-04-04 04:01
 • de-ba-chuong-3066.mp32018-04-04 04:02
 • de-ba-chuong-3067.mp32018-04-04 04:03
 • de-ba-chuong-3068.mp32018-04-04 04:05
 • de-ba-chuong-3069.mp32018-04-04 04:06
 • de-ba-chuong-3070.mp32018-04-04 04:07
 • de-ba-chuong-3071.mp32018-04-04 04:08
 • de-ba-chuong-3072.mp32018-04-04 04:09
 • de-ba-chuong-3073.mp32018-04-04 04:10
 • de-ba-chuong-3074.mp32018-04-04 04:12
 • de-ba-chuong-3075.mp32018-04-04 04:13
 • de-ba-chuong-3076.mp32018-04-04 04:14
 • de-ba-chuong-3077.mp32018-04-04 17:26
 • de-ba-chuong-3078.mp32018-04-05 17:39
 • de-ba-chuong-3079.mp32018-04-05 17:40
 • de-ba-chuong-3080.mp32018-04-09 05:17
 • de-ba-chuong-3081.mp32018-04-09 05:19
 • de-ba-chuong-3082.mp32018-04-09 05:20
 • de-ba-chuong-3083.mp32018-04-09 05:21
 • de-ba-chuong-3084.mp32018-04-09 05:23
 • de-ba-chuong-3085.mp32018-04-09 05:24
 • de-ba-chuong-3086.mp32018-04-13 19:27
 • de-ba-chuong-3087.mp32018-04-13 19:27
 • de-ba-chuong-3088.mp32018-04-13 19:27
 • de-ba-chuong-3089.mp32018-04-13 19:27
 • de-ba-chuong-3090.mp32018-04-13 19:27
 • de-ba-chuong-3091.mp32018-04-13 19:27
 • de-ba-chuong-3092.mp32018-04-13 19:28
 • de-ba-chuong-3093.mp32018-04-13 19:28
 • de-ba-chuong-3094.mp32018-04-13 19:28
 • de-ba-chuong-3095.mp32018-04-13 19:28
 • de-ba-chuong-3096.mp32018-04-15 19:35
 • de-ba-chuong-3097.mp32018-04-15 19:37
 • de-ba-chuong-3098.mp32018-04-15 19:39
 • de-ba-chuong-3099.mp32018-04-15 19:41
 • de-ba-chuong-3100.mp32018-04-18 22:03
 • de-ba-chuong-3101.mp32018-04-18 22:03
 • de-ba-chuong-3102.mp32018-04-18 22:03
 • de-ba-chuong-3103.mp32018-04-18 22:03
 • de-ba-chuong-3104.mp32018-04-18 22:03
 • de-ba-chuong-3105.mp32018-04-18 22:04
 • de-ba-chuong-3106.mp32018-04-20 18:14
 • de-ba-chuong-3107.mp32018-04-20 18:16
 • de-ba-chuong-3108.mp32018-04-20 18:18
 • de-ba-chuong-3109.mp32018-04-20 18:20
 • de-ba-chuong-3110.mp32018-04-22 20:28
 • de-ba-chuong-3111.mp32018-04-22 20:30
 • de-ba-chuong-3112.mp32018-04-22 20:32
 • de-ba-chuong-3113.mp32018-04-22 20:34
 • de-ba-chuong-3114.mp32018-04-23 18:08
 • de-ba-chuong-3115.mp32018-04-23 18:10
 • de-ba-chuong-3116.mp32018-04-25 20:43
 • de-ba-chuong-3117.mp32018-04-25 20:46
 • de-ba-chuong-3118.mp32018-04-25 20:48
 • de-ba-chuong-3119.mp32018-04-25 20:51
 • de-ba-chuong-3120.mp32018-04-27 22:10
 • de-ba-chuong-3121.mp32018-04-27 22:11
 • de-ba-chuong-3122.mp32018-04-27 22:15
 • de-ba-chuong-3123.mp32018-04-27 22:16
 • de-ba-chuong-3124.mp32018-04-28 16:19
 • de-ba-chuong-3125.mp32018-04-28 16:20
 • de-ba-chuong-3126.mp32018-04-30 20:38
 • de-ba-chuong-3127.mp32018-04-30 20:40
 • de-ba-chuong-3128.mp32018-04-30 20:41
 • de-ba-chuong-3129.mp32018-04-30 20:42
 • de-ba-chuong-3130.mp32018-05-01 03:27
 • de-ba-chuong-3131.mp32018-05-02 18:18
 • de-ba-chuong-3132.mp32018-05-02 18:21
 • de-ba-chuong-3133.mp32018-05-02 18:23
 • de-ba-chuong-3134.mp32018-05-04 18:29
 • de-ba-chuong-3135.mp32018-05-04 18:30
 • de-ba-chuong-3136.mp32018-05-04 18:32
 • de-ba-chuong-3137.mp32018-05-04 18:33
 • de-ba-chuong-3138.mp32018-05-06 17:40
 • de-ba-chuong-3139.mp32018-05-06 17:42
 • de-ba-chuong-3140.mp32018-05-06 17:44
 • de-ba-chuong-3141.mp32018-05-06 17:46
 • de-ba-chuong-3142.mp32018-05-07 18:06
 • de-ba-chuong-3143.mp32018-05-07 18:08
 • de-ba-chuong-3144.mp32018-05-09 18:11
 • de-ba-chuong-3145.mp32018-05-09 18:14
 • de-ba-chuong-3146.mp32018-05-09 18:18
 • de-ba-chuong-3147.mp32018-05-09 18:20
 • de-ba-chuong-3148.mp32018-05-12 22:07
 • de-ba-chuong-3149.mp32018-05-12 22:08
 • de-ba-chuong-3150.mp32018-05-12 22:09
 • de-ba-chuong-3151.mp32018-05-13 02:43
 • de-ba-chuong-3152.mp32018-05-14 14:39
 • de-ba-chuong-3153.mp32018-05-16 20:44
 • de-ba-chuong-3154.mp32018-05-16 20:47
 • de-ba-chuong-3155.mp32018-05-17 17:13
 • de-ba-chuong-3156.mp32018-05-18 19:26
 • de-ba-chuong-3157.mp32018-05-20 03:03
 • de-ba-chuong-3158.mp32018-05-20 03:03
 • de-ba-chuong-3159.mp32018-05-21 18:11
 • de-ba-chuong-3160.mp32018-05-21 18:12
 • de-ba-chuong-3161.mp32018-05-21 18:13
 • de-ba-chuong-3162.mp32018-05-22 18:19
 • de-ba-chuong-3163.mp32018-05-22 18:20
 • de-ba-chuong-3164.mp32018-05-24 05:22
 • de-ba-chuong-3165.mp32018-05-24 05:24
 • de-ba-chuong-3166.mp32018-05-24 05:26
 • de-ba-chuong-3167.mp32018-05-24 15:45
 • de-ba-chuong-3168.mp32018-05-25 17:27
 • de-ba-chuong-3169.mp32018-05-25 17:28
 • de-ba-chuong-3170.mp32018-05-26 21:41
 • de-ba-chuong-3171.mp32018-05-26 21:43
 • de-ba-chuong-3172.mp32018-05-28 15:14
 • de-ba-chuong-3173.mp32018-05-28 15:15
 • de-ba-chuong-3174.mp32018-05-28 15:17
 • de-ba-chuong-3175.mp32018-05-28 15:19
 • de-ba-chuong-3176.mp32018-05-29 21:07
 • de-ba-chuong-3177.mp32018-05-29 21:08
 • de-ba-chuong-3178.mp32018-05-30 14:59
 • de-ba-chuong-3179.mp32018-05-30 15:01
 • de-ba-chuong-3180.mp32018-05-31 17:51
 • de-ba-chuong-3181.mp32018-05-31 17:52
 • de-ba-chuong-3182.mp32018-06-01 22:08
 • de-ba-chuong-3183.mp32018-06-01 22:10
 • de-ba-chuong-3184.mp32018-06-03 16:08
 • de-ba-chuong-3185.mp32018-06-03 16:10
 • de-ba-chuong-3186.mp32018-06-03 16:12
 • de-ba-chuong-3187.mp32018-06-03 16:14
 • de-ba-chuong-3188.mp32018-06-09 21:39
 • de-ba-chuong-3189.mp32018-06-09 21:40
 • de-ba-chuong-3190.mp32018-06-09 21:40
 • de-ba-chuong-3191.mp32018-06-09 21:40
 • de-ba-chuong-3192.mp32018-06-09 21:40
 • de-ba-chuong-3193.mp32018-06-09 21:40
 • de-ba-chuong-3194.mp32018-06-09 21:41
 • de-ba-chuong-3195.mp32018-06-09 21:41
 • de-ba-chuong-3196.mp32018-06-09 21:41
 • de-ba-chuong-3197.mp32018-06-09 21:41
 • de-ba-chuong-3198.mp32018-06-09 21:42
 • de-ba-chuong-3199.mp32018-06-09 21:42
 • de-ba-chuong-3200.mp32018-06-11 20:25
 • de-ba-chuong-3201.mp32018-06-11 20:27
 • de-ba-chuong-3202.mp32018-06-11 20:29
 • de-ba-chuong-3203.mp32018-06-11 20:30
 • de-ba-chuong-3204.mp32018-06-12 19:12
 • de-ba-chuong-3205.mp32018-06-12 19:14
 • de-ba-chuong-3206.mp32018-06-13 20:41
 • de-ba-chuong-3207.mp32018-06-13 20:43
 • de-ba-chuong-3208.mp32018-06-14 21:13
 • de-ba-chuong-3209.mp32018-06-14 21:15
 • de-ba-chuong-3210.mp32018-06-15 18:07
 • de-ba-chuong-3211.mp32018-06-15 18:08
 • de-ba-chuong-3212.mp32018-06-16 21:38
 • de-ba-chuong-3213.mp32018-06-16 21:39
 • de-ba-chuong-3214.mp32018-06-18 00:03
 • de-ba-chuong-3215.mp32018-06-18 00:04
 • de-ba-chuong-3216.mp32018-06-18 17:00
 • de-ba-chuong-3217.mp32018-06-18 17:02
 • de-ba-chuong-3218.mp32018-06-19 20:29
 • de-ba-chuong-3219.mp32018-06-19 20:30
 • de-ba-chuong-3220.mp32018-06-20 17:40
 • de-ba-chuong-3221.mp32018-06-20 17:42
 • de-ba-chuong-3222.mp32018-06-21 23:05
 • de-ba-chuong-3223.mp32018-06-21 23:07
 • de-ba-chuong-3224.mp32018-06-22 17:16
 • de-ba-chuong-3225.mp32018-06-22 17:18
 • de-ba-chuong-3226.mp32018-09-24 04:00
 • de-ba-chuong-3227.mp32018-06-23 19:01
 • de-ba-chuong-3228.mp32018-06-24 04:39
 • de-ba-chuong-3229.mp32018-06-25 17:36
 • de-ba-chuong-3230.mp32018-06-25 17:38
 • de-ba-chuong-3231.mp32018-06-25 17:40
 • de-ba-chuong-3232.mp32018-06-26 17:02
 • de-ba-chuong-3233.mp32018-06-26 17:04
 • de-ba-chuong-3234.mp32018-06-27 21:48
 • de-ba-chuong-3235.mp32018-06-27 21:51
 • de-ba-chuong-3236.mp32018-06-28 16:35
 • de-ba-chuong-3237.mp32018-06-28 16:38
 • de-ba-chuong-3238.mp32018-07-02 18:02
 • de-ba-chuong-3239.mp32018-07-02 18:02
 • de-ba-chuong-3240.mp32018-07-02 18:03
 • de-ba-chuong-3241.mp32018-07-02 18:03
 • de-ba-chuong-3242.mp32018-07-02 18:03
 • de-ba-chuong-3243.mp32018-07-02 18:03
 • de-ba-chuong-3244.mp32018-07-03 22:23
 • de-ba-chuong-3245.mp32018-07-05 18:25
 • de-ba-chuong-3246.mp32018-07-05 18:25
 • de-ba-chuong-3247.mp32018-07-06 18:25
 • de-ba-chuong-3248.mp32018-07-07 21:35
 • de-ba-chuong-3249.mp32018-07-07 21:36
 • de-ba-chuong-3250.mp32018-07-08 19:10
 • de-ba-chuong-3251.mp32018-07-08 19:12
 • de-ba-chuong-3252.mp32018-07-09 19:23
 • de-ba-chuong-3253.mp32018-07-09 19:25
 • de-ba-chuong-3254.mp32018-07-10 17:12
 • de-ba-chuong-3255.mp32018-07-10 17:16
 • de-ba-chuong-3256.mp32018-07-11 21:35
 • de-ba-chuong-3257.mp32018-07-11 21:37
 • de-ba-chuong-3258.mp32018-07-12 18:54
 • de-ba-chuong-3259.mp32018-07-12 18:54
 • de-ba-chuong-3260.mp32018-07-13 15:16
 • de-ba-chuong-3261.mp32018-07-13 15:18
 • de-ba-chuong-3262.mp32018-07-14 19:08
 • de-ba-chuong-3263.mp32018-07-14 19:09
 • de-ba-chuong-3264.mp32018-07-16 17:14
 • de-ba-chuong-3265.mp32018-07-16 17:16
 • de-ba-chuong-3266.mp32018-07-16 17:17
 • de-ba-chuong-3267.mp32018-07-16 17:19
 • de-ba-chuong-3268.mp32018-07-17 18:08
 • de-ba-chuong-3269.mp32018-07-17 18:12
 • de-ba-chuong-3270.mp32018-07-18 19:00
 • de-ba-chuong-3271.mp32018-07-18 19:02
 • de-ba-chuong-3272.mp32018-07-19 18:40
 • de-ba-chuong-3273.mp32018-07-19 18:42
 • de-ba-chuong-3274.mp32018-07-20 16:14
 • de-ba-chuong-3275.mp32018-07-20 16:16
 • de-ba-chuong-3276.mp32018-07-21 07:10
 • de-ba-chuong-3277.mp32018-07-22 04:23
 • de-ba-chuong-3278.mp32018-07-22 04:24
 • de-ba-chuong-3279.mp32018-07-23 06:38
 • de-ba-chuong-3280.mp32018-07-23 06:39
 • de-ba-chuong-3281.mp32018-07-23 14:50
 • de-ba-chuong-3282.mp32018-07-24 04:54
 • de-ba-chuong-3283.mp32018-07-24 19:02
 • de-ba-chuong-3284.mp32018-07-25 19:15
 • de-ba-chuong-3285.mp32018-07-25 19:17
 • de-ba-chuong-3286.mp32018-07-26 19:05
 • de-ba-chuong-3287.mp32018-07-26 19:07
 • de-ba-chuong-3288.mp32018-07-27 18:50
 • de-ba-chuong-3289.mp32018-07-27 18:51
 • de-ba-chuong-3290.mp32018-07-28 16:16
 • de-ba-chuong-3291.mp32018-07-28 16:19
 • de-ba-chuong-3292.mp32018-07-29 16:15
 • de-ba-chuong-3293.mp32018-07-29 16:16
 • de-ba-chuong-3294.mp32018-07-30 17:50
 • de-ba-chuong-3295.mp32018-07-30 17:52
 • de-ba-chuong-3296.mp32018-07-31 19:15
 • de-ba-chuong-3297.mp32018-07-31 19:17
 • de-ba-chuong-3298.mp32018-08-01 18:03
 • de-ba-chuong-3299.mp32018-08-01 18:05
 • de-ba-chuong-3300.mp32018-08-02 16:30
 • de-ba-chuong-3301.mp32018-08-02 16:31
 • de-ba-chuong-3302.mp32018-08-03 18:17
 • de-ba-chuong-3303.mp32018-08-03 18:19
 • de-ba-chuong-3304.mp32018-08-04 15:42
 • de-ba-chuong-3305.mp32018-08-04 15:44
 • de-ba-chuong-3306.mp32018-08-06 17:40
 • de-ba-chuong-3307.mp32018-08-06 17:42
 • de-ba-chuong-3308.mp32018-08-06 17:43
 • de-ba-chuong-3309.mp32018-08-06 17:45
 • de-ba-chuong-3310.mp32018-08-07 15:43
 • de-ba-chuong-3311.mp32018-08-08 16:39
 • de-ba-chuong-3312.mp32018-08-10 17:37
 • de-ba-chuong-3313.mp32018-08-10 17:38
 • de-ba-chuong-3314.mp32018-08-11 16:09
 • de-ba-chuong-3315.mp32018-08-12 17:38
 • de-ba-chuong-3316.mp32018-08-13 18:05
 • de-ba-chuong-3317.mp32018-08-14 16:00
 • de-ba-chuong-3318.mp32018-08-15 15:57
 • de-ba-chuong-3319.mp32018-08-16 15:32
 • de-ba-chuong-3320.mp32018-08-16 15:33
 • de-ba-chuong-3321.mp32018-08-17 15:32
 • de-ba-chuong-3322.mp32018-08-17 15:34
 • de-ba-chuong-3323.mp32018-08-18 17:52
 • de-ba-chuong-3324.mp32018-08-18 17:53
 • de-ba-chuong-3325.mp32018-08-19 15:55
 • de-ba-chuong-3326.mp32018-08-19 15:56
 • de-ba-chuong-3327.mp32018-08-20 15:53
 • de-ba-chuong-3328.mp32018-08-20 15:55
 • de-ba-chuong-3329.mp32018-08-21 17:34
 • de-ba-chuong-3330.mp32018-08-21 17:35
 • de-ba-chuong-3331.mp32018-08-22 15:03
 • de-ba-chuong-3332.mp32018-08-22 15:05
 • de-ba-chuong-3333.mp32018-08-23 17:45
 • de-ba-chuong-3334.mp32018-08-23 17:47
 • de-ba-chuong-3335.mp32018-08-24 15:50
 • de-ba-chuong-3336.mp32018-08-24 15:52
 • de-ba-chuong-3337.mp32018-08-25 17:00
 • de-ba-chuong-3338.mp32018-08-25 17:02
 • de-ba-chuong-3339.mp32018-08-26 17:12
 • de-ba-chuong-3340.mp32018-08-27 13:30
 • de-ba-chuong-3341.mp32018-08-28 04:57
 • de-ba-chuong-3342.mp32018-08-29 05:07
 • de-ba-chuong-3343.mp32018-08-29 05:08
 • de-ba-chuong-3344.mp32018-08-30 04:05
 • de-ba-chuong-3345.mp32018-08-30 04:06
 • de-ba-chuong-3346.mp32018-08-30 13:26
 • de-ba-chuong-3347.mp32018-08-31 04:28
 • de-ba-chuong-3348.mp32018-09-01 06:15
 • de-ba-chuong-3349.mp32018-09-02 21:01
 • de-ba-chuong-3350.mp32018-09-02 21:03
 • de-ba-chuong-3351.mp32018-09-02 21:05
 • de-ba-chuong-3352.mp32018-09-03 15:36
 • de-ba-chuong-3353.mp32018-09-03 15:39
 • de-ba-chuong-3354.mp32018-09-04 14:24
 • de-ba-chuong-3355.mp32018-09-04 14:26
 • de-ba-chuong-3356.mp32018-09-05 05:58
 • de-ba-chuong-3357.mp32018-09-05 14:51
 • de-ba-chuong-3358.mp32018-09-07 06:03
 • de-ba-chuong-3359.mp32018-09-07 06:05
 • de-ba-chuong-3360.mp32018-09-07 06:06
 • de-ba-chuong-3361.mp32018-09-07 16:03
 • de-ba-chuong-3362.mp32018-09-09 02:00
 • de-ba-chuong-3363.mp32018-09-10 03:41
 • de-ba-chuong-3364.mp32018-09-10 03:42
 • de-ba-chuong-3365.mp32018-09-10 14:14
 • de-ba-chuong-3366.mp32018-09-11 04:35
 • de-ba-chuong-3367.mp32018-09-12 14:36
 • de-ba-chuong-3368.mp32018-09-12 14:37
 • de-ba-chuong-3369.mp32018-09-14 02:26
 • de-ba-chuong-3370.mp32018-09-14 02:28
 • de-ba-chuong-3371.mp32018-09-14 02:30
 • de-ba-chuong-3372.mp32018-09-15 05:06
 • de-ba-chuong-3373.mp32018-09-15 05:10
 • de-ba-chuong-3374.mp32018-09-16 18:58
 • de-ba-chuong-3375.mp32018-09-24 04:01
 • de-ba-chuong-3376.mp32018-09-18 04:40
 • de-ba-chuong-3377.mp32018-09-19 06:36
 • de-ba-chuong-3378.mp32018-09-20 02:48
 • de-ba-chuong-3379.mp32018-09-20 14:20
 • de-ba-chuong-3380.mp32018-09-21 17:01
 • de-ba-chuong-3381.mp32018-09-21 17:03
 • de-ba-chuong-3382.mp32018-09-22 16:28
 • de-ba-chuong-3383.mp32018-09-23 18:14
 • de-ba-chuong-3384.mp32018-09-25 05:47
 • de-ba-chuong-3385.mp32018-09-25 05:50
 • de-ba-chuong-3386.mp32018-09-26 13:52
 • de-ba-chuong-3387.mp32018-09-26 13:54
 • de-ba-chuong-3388.mp32018-09-28 04:30
 • de-ba-chuong-3389.mp32018-09-28 04:41
 • de-ba-chuong-3390.mp32018-09-28 04:50
 • de-ba-chuong-3391.mp32018-10-01 06:35
 • de-ba-chuong-3392.mp32018-10-01 06:44
 • de-ba-chuong-3393.mp32018-10-01 06:49
 • de-ba-chuong-3394.mp32018-10-01 06:54
 • de-ba-chuong-3395.mp32018-10-01 06:58
 • de-ba-chuong-3396.mp32018-10-02 04:19
 • de-ba-chuong-3397.mp32018-10-03 03:01
 • de-ba-chuong-3398.mp32018-10-04 14:21
 • de-ba-chuong-3399.mp32018-10-05 14:18
 • de-ba-chuong-3400.mp32018-10-06 15:20
 • de-ba-chuong-3401.mp32018-10-07 15:02
 • de-ba-chuong-3402.mp32018-10-08 14:32
 • de-ba-chuong-3403.mp32018-10-08 14:35
 • de-ba-chuong-3404.mp32018-10-10 02:17
 • de-ba-chuong-3405.mp32018-10-10 02:20
 • de-ba-chuong-3406.mp32018-10-10 14:14
 • de-ba-chuong-3407.mp32018-10-11 01:59
 • de-ba-chuong-3408.mp32018-10-11 14:09
 • de-ba-chuong-3409.mp32018-10-12 14:16
 • de-ba-chuong-3410.mp32018-10-13 16:26
 • de-ba-chuong-3411.mp32018-10-13 16:28
 • de-ba-chuong-3412.mp32018-10-14 15:57
 • de-ba-chuong-3413.mp32018-10-14 15:59
 • de-ba-chuong-3414.mp32018-10-15 14:10
 • de-ba-chuong-3415.mp32018-10-16 14:05
 • de-ba-chuong-3416.mp32018-10-16 14:07
 • de-ba-chuong-3417.mp32018-10-17 06:12
 • de-ba-chuong-3418.mp32018-10-18 14:23
 • de-ba-chuong-3419.mp32018-10-18 14:25
 • de-ba-chuong-3420.mp32018-10-19 15:27
 • de-ba-chuong-3421.mp32018-10-19 15:28
 • de-ba-chuong-3422.mp32018-10-20 16:00
 • de-ba-chuong-3423.mp32018-10-21 15:58
 • de-ba-chuong-3424.mp32018-10-23 02:05
 • de-ba-chuong-3425.mp32018-10-23 02:08
 • de-ba-chuong-3426.mp32018-10-23 14:19
 • de-ba-chuong-3427.mp32018-10-23 14:24
 • de-ba-chuong-3428.mp32018-10-24 14:03
 • de-ba-chuong-3429.mp32018-10-26 02:06
 • de-ba-chuong-3430.mp32018-10-26 05:24
 • de-ba-chuong-3431.mp32018-10-26 14:11
 • de-ba-chuong-3432.mp32018-10-27 01:41
 • de-ba-chuong-3433.mp32018-10-28 17:09
 • de-ba-chuong-3434.mp32018-10-29 14:12
 • de-ba-chuong-3435.mp32018-10-30 14:30
 • de-ba-chuong-3436.mp32018-11-01 01:25
 • de-ba-chuong-3437.mp32018-11-01 14:14
 • de-ba-chuong-3438.mp32018-11-02 14:06
 • de-ba-chuong-3439.mp32018-11-03 02:52
 • de-ba-chuong-3440.mp32018-11-04 16:12
 • de-ba-chuong-3441.mp32018-11-05 15:58
 • de-ba-chuong-3442.mp32018-11-06 14:51
 • de-ba-chuong-3443.mp32018-11-07 15:06
 • de-ba-chuong-3444.mp32018-11-09 03:22
 • de-ba-chuong-3445.mp32018-11-09 03:27
 • de-ba-chuong-3446.mp32018-11-09 03:33
 • de-ba-chuong-3447.mp32018-11-09 14:55
 • de-ba-chuong-3448.mp32018-11-10 15:26
 • de-ba-chuong-3449.mp32018-11-11 17:13
 • de-ba-chuong-3450.mp32018-11-11 17:17
 • de-ba-chuong-3451.mp32018-11-12 15:31
 • de-ba-chuong-3452.mp32018-11-13 14:59
 • de-ba-chuong-3453.mp32018-11-13 15:07
 • de-ba-chuong-3454.mp32018-11-15 15:34
 • de-ba-chuong-3455.mp32018-11-15 15:36
 • de-ba-chuong-3456.mp32018-11-15 15:37
 • de-ba-chuong-3457.mp32018-11-16 15:38
 • de-ba-chuong-3458.mp32018-11-16 15:42
 • de-ba-chuong-3459.mp32018-11-17 16:18
 • de-ba-chuong-3460.mp32018-11-18 16:33
 • de-ba-chuong-3461.mp32018-11-19 15:57
 • de-ba-chuong-3462.mp32018-11-21 04:27
 • de-ba-chuong-3463.mp32018-11-21 04:29
 • de-ba-chuong-3464.mp32018-11-21 04:32
 • de-ba-chuong-3465.mp32018-11-22 17:18
 • de-ba-chuong-3466.mp32018-11-22 17:22
 • de-ba-chuong-3467.mp32018-11-23 16:00
 • de-ba-chuong-3468.mp32018-11-24 19:01
 • de-ba-chuong-3469.mp32018-11-25 16:41
 • de-ba-chuong-3470.mp32018-11-25 16:45
 • de-ba-chuong-3471.mp32018-11-26 14:49
 • de-ba-chuong-3472.mp32018-11-26 14:50
 • de-ba-chuong-3473.mp32018-11-27 15:28
 • de-ba-chuong-3474.mp32018-11-27 15:33
 • de-ba-chuong-3475.mp32018-11-28 15:57
 • de-ba-chuong-3476.mp32018-11-29 15:40
 • de-ba-chuong-3477.mp32018-11-30 15:37
 • de-ba-chuong-3478.mp32018-11-30 15:40
 • de-ba-chuong-3479.mp32018-12-01 17:39
 • de-ba-chuong-3480.mp32018-12-01 17:42
 • de-ba-chuong-3481.mp32018-12-02 17:10
 • de-ba-chuong-3482.mp32018-12-04 03:54
 • de-ba-chuong-3483.mp32018-12-04 03:57
 • de-ba-chuong-3484.mp32018-12-04 16:05
 • de-ba-chuong-3485.mp32018-12-05 15:56
 • de-ba-chuong-3486.mp32018-12-05 16:00
 • de-ba-chuong-3487.mp32018-12-06 15:48
 • de-ba-chuong-3488.mp32018-12-07 16:24
 • de-ba-chuong-3489.mp32018-12-08 16:43
 • de-ba-chuong-3490.mp32018-12-08 16:45
 • de-ba-chuong-3491.mp32018-12-09 16:24
 • de-ba-chuong-3492.mp32018-12-09 16:26
 • de-ba-chuong-3493.mp32018-12-11 16:38
 • de-ba-chuong-3494.mp32018-12-11 16:42
 • de-ba-chuong-3495.mp32018-12-12 05:51
 • de-ba-chuong-3496.mp32018-12-13 15:47
 • de-ba-chuong-3497.mp32018-12-13 15:49
 • de-ba-chuong-3498.mp32018-12-14 16:12
 • de-ba-chuong-3499.mp32018-12-14 16:15
 • de-ba-chuong-3500.mp32018-12-16 19:03
 • de-ba-chuong-3501.mp32018-12-16 19:06
 • de-ba-chuong-3502.mp32018-12-17 15:45
 • de-ba-chuong-3503.mp32018-12-18 15:44
 • de-ba-chuong-3504.mp32018-12-18 15:47
 • de-ba-chuong-3505.mp32018-12-19 16:39
 • de-ba-chuong-3506.mp32018-12-19 16:41
 • de-ba-chuong-3507.mp32018-12-20 16:17
 • de-ba-chuong-3508.mp32018-12-21 15:52
 • de-ba-chuong-3509.mp32018-12-22 23:36
 • de-ba-chuong-3510.mp32018-12-23 18:21
 • de-ba-chuong-3511.mp32018-12-23 18:27
 • de-ba-chuong-3512.mp32018-12-24 15:58
 • de-ba-chuong-3513.mp32018-12-24 16:03
 • de-ba-chuong-3514.mp32018-12-25 17:04
 • de-ba-chuong-3515.mp32018-12-26 15:55
 • de-ba-chuong-3516.mp32018-12-27 15:53
 • de-ba-chuong-3517.mp32018-12-29 16:49
 • de-ba-chuong-3518.mp32018-12-29 16:51
 • de-ba-chuong-3519.mp32018-12-29 16:53
 • de-ba-chuong-3520.mp32018-12-30 18:55
 • de-ba-chuong-3521.mp32018-12-31 15:49
 • de-ba-chuong-3522.mp32019-01-01 17:17
 • de-ba-chuong-3523.mp32019-01-01 17:19
 • de-ba-chuong-3524.mp32019-01-02 15:46
 • de-ba-chuong-3525.mp32019-01-03 15:57
 • de-ba-chuong-3526.mp32019-01-04 16:07
 • de-ba-chuong-3527.mp32019-01-05 17:50
 • de-ba-chuong-3528.mp32019-01-06 18:11
 • de-ba-chuong-3529.mp32019-01-08 15:54
 • de-ba-chuong-3530.mp32019-01-08 15:58
 • de-ba-chuong-3531.mp32019-01-09 15:35
 • de-ba-chuong-3532.mp32019-01-10 05:52
 • de-ba-chuong-3533.mp32019-01-11 16:17
 • de-ba-chuong-3534.mp32019-01-12 14:37
 • de-ba-chuong-3535.mp32019-01-12 14:38
 • de-ba-chuong-3536.mp32019-01-13 23:22
 • de-ba-chuong-3537.mp32019-01-14 15:44
 • de-ba-chuong-3538.mp32019-01-15 16:11
 • de-ba-chuong-3539.mp32019-01-16 16:09
 • de-ba-chuong-3540.mp32019-01-17 15:37
 • de-ba-chuong-3541.mp32019-01-18 16:31
 • de-ba-chuong-3542.mp32019-01-19 16:05
 • de-ba-chuong-3543.mp32019-01-21 21:36
 • de-ba-chuong-3544.mp32019-01-21 21:38
 • de-ba-chuong-3545.mp32019-01-23 16:07
 • de-ba-chuong-3546.mp32019-01-23 16:12
 • de-ba-chuong-3547.mp32019-01-24 15:52
 • de-ba-chuong-3548.mp32019-01-25 15:44
 • de-ba-chuong-3549.mp32019-01-26 19:03
 • de-ba-chuong-3550.mp32019-01-27 17:35
 • de-ba-chuong-3551.mp32019-01-28 15:39
 • de-ba-chuong-3552.mp32019-01-29 14:59
 • de-ba-chuong-3553.mp32019-01-30 16:09
 • de-ba-chuong-3554.mp32019-01-31 15:55
 • de-ba-chuong-3555.mp32019-02-01 15:49
 • de-ba-chuong-3556.mp32019-02-02 16:54
 • de-ba-chuong-3557.mp32019-02-03 16:43
 • de-ba-chuong-3558.mp32019-02-04 16:13
 • de-ba-chuong-3559.mp32019-02-05 15:46
 • de-ba-chuong-3560.mp32019-02-06 15:34
 • de-ba-chuong-3561.mp32019-02-07 16:01
 • de-ba-chuong-3562.mp32019-02-08 15:39
 • de-ba-chuong-3563.mp32019-02-09 16:35
 • de-ba-chuong-3564.mp32019-02-11 03:35
 • de-ba-chuong-3565.mp32019-02-11 15:31
 • de-ba-chuong-3566.mp32019-02-15 07:36
 • de-ba-chuong-3567.mp32019-02-15 07:36
 • de-ba-chuong-3568.mp32019-02-15 07:36
 • de-ba-chuong-3569.mp32019-02-15 07:36
 • de-ba-chuong-3570.mp32019-02-16 15:43
 • de-ba-chuong-3571.mp32019-02-17 17:50
 • de-ba-chuong-3572.mp32019-02-18 15:44
 • de-ba-chuong-3573.mp32019-02-18 15:45
 • de-ba-chuong-3574.mp32019-02-19 16:40
 • de-ba-chuong-3575.mp32019-02-20 16:03
 • de-ba-chuong-3576.mp32019-02-21 16:21
 • de-ba-chuong-3577.mp32019-02-22 17:23
 • de-ba-chuong-3578.mp32019-02-23 16:47
 • de-ba-chuong-3579.mp32019-02-24 15:52
 • de-ba-chuong-3580.mp32019-02-25 02:40
 • de-ba-chuong-3581.mp32019-02-25 15:49
 • de-ba-chuong-3582.mp32019-02-27 00:03
 • de-ba-chuong-3583.mp32019-02-27 16:23
 • de-ba-chuong-3584.mp32019-02-28 16:20
 • de-ba-chuong-3585.mp32019-03-01 18:15
 • de-ba-chuong-3586.mp32019-03-02 18:20
 • de-ba-chuong-3587.mp32019-03-03 16:42
 • de-ba-chuong-3588.mp32019-03-04 18:36
 • de-ba-chuong-3589.mp32019-03-05 16:44
 • de-ba-chuong-3590.mp32019-03-06 16:10
 • de-ba-chuong-3591.mp32019-03-07 15:59
 • de-ba-chuong-3592.mp32019-03-09 03:08
 • de-ba-chuong-3593.mp32019-03-09 03:08
 • de-ba-chuong-3594.mp32019-03-10 14:50
 • de-ba-chuong-3595.mp32019-03-11 04:06
 • de-ba-chuong-3596.mp32019-03-13 06:47
 • de-ba-chuong-3597.mp32019-03-13 06:47
 • de-ba-chuong-3598.mp32019-03-14 15:15
 • de-ba-chuong-3599.mp32019-03-15 16:05
 • de-ba-chuong-3600.mp32019-03-16 14:59
 • de-ba-chuong-3601.mp32019-03-17 14:57
 • de-ba-chuong-3602.mp32019-03-18 16:19
 • de-ba-chuong-3603.mp32019-03-19 14:59
 • de-ba-chuong-3604.mp32019-03-20 15:13
 • de-ba-chuong-3605.mp32019-03-21 14:58
 • de-ba-chuong-3606.mp32019-03-22 15:16
 • de-ba-chuong-3607.mp32019-03-26 04:20
 • de-ba-chuong-3608.mp32019-03-26 04:20
 • de-ba-chuong-3609.mp32019-03-26 04:21
 • de-ba-chuong-3610.mp32019-03-26 04:21
 • de-ba-chuong-3611.mp32019-03-27 02:33
 • de-ba-chuong-3612.mp32019-03-28 14:59
 • de-ba-chuong-3613.mp32019-03-29 14:57
 • de-ba-chuong-3614.mp32019-03-29 14:57
 • de-ba-chuong-3615.mp32019-03-30 15:31
 • de-ba-chuong-3616.mp32019-03-31 14:56
 • de-ba-chuong-3617.mp32019-04-01 15:08
 • de-ba-chuong-3618.mp32019-04-02 15:22
 • de-ba-chuong-3619.mp32019-04-03 15:05
 • de-ba-chuong-3620.mp32019-04-04 14:53
 • de-ba-chuong-3621.mp32019-04-05 16:28
 • de-ba-chuong-3622.mp32019-04-06 14:58
 • de-ba-chuong-3623.mp32019-04-08 16:00
 • de-ba-chuong-3624.mp32019-04-08 16:00
 • de-ba-chuong-3625.mp32019-04-09 15:38
 • de-ba-chuong-3626.mp32019-04-10 16:32
 • de-ba-chuong-3627.mp32019-04-11 15:10
 • de-ba-chuong-3628.mp32019-04-12 03:57
 • de-ba-chuong-3629.mp32019-04-13 15:02
 • de-ba-chuong-3630.mp32019-04-14 15:08
 • de-ba-chuong-3631.mp32019-04-15 15:16
 • de-ba-chuong-3632.mp32019-04-16 15:19
 • de-ba-chuong-3633.mp32019-04-17 15:03
 • de-ba-chuong-3634.mp32019-04-18 15:15
 • de-ba-chuong-3635.mp32019-04-19 15:09
 • de-ba-chuong-3636.mp32019-04-20 15:35
 • de-ba-chuong-3637.mp32019-04-21 15:33
 • de-ba-chuong-3638.mp32019-04-22 04:24
 • de-ba-chuong-3639.mp32019-04-23 15:52
 • de-ba-chuong-3640.mp32019-04-24 16:52
 • de-ba-chuong-3641.mp32019-04-25 15:26
 • de-ba-chuong-3642.mp32019-04-26 14:59
 • de-ba-chuong-3643.mp32019-04-27 17:30
 • de-ba-chuong-3644.mp32019-04-28 14:58
 • de-ba-chuong-3645.mp32019-04-29 15:39
 • de-ba-chuong-3646.mp32019-04-30 15:54
 • de-ba-chuong-3647.mp32019-05-01 16:17
 • de-ba-chuong-3648.mp32019-05-02 15:15
 • de-ba-chuong-3649.mp32019-05-04 02:31
 • de-ba-chuong-3650.mp32019-05-04 15:42
 • de-ba-chuong-3651.mp32019-05-05 14:53
 • de-ba-chuong-3652.mp32019-05-09 17:10
 • de-ba-chuong-3653.mp32019-05-09 17:10
 • de-ba-chuong-3654.mp32019-05-09 17:10
 • de-ba-chuong-3655.mp32019-05-09 17:11
 • de-ba-chuong-3656.mp32019-05-10 17:18
 • de-ba-chuong-3657.mp32019-05-11 22:55
 • de-ba-chuong-3658.mp32019-05-12 15:22
 • de-ba-chuong-3659.mp32019-05-13 16:32
 • de-ba-chuong-3660.mp32019-05-14 15:44
 • de-ba-chuong-3661.mp32019-05-15 15:35
 • de-ba-chuong-3662.mp32019-05-16 14:59
 • de-ba-chuong-3663.mp32019-05-17 16:43
 • de-ba-chuong-3664.mp32019-05-18 15:10
 • de-ba-chuong-3665.mp32019-05-19 16:46
 • de-ba-chuong-3666.mp32019-05-20 14:59
 • de-ba-chuong-3667.mp32019-05-21 14:59
 • de-ba-chuong-3668.mp32019-05-22 15:48
 • de-ba-chuong-3669.mp32019-05-23 14:58
 • de-ba-chuong-3670.mp32019-05-24 15:47
 • de-ba-chuong-3671.mp32019-05-25 14:54
 • de-ba-chuong-3672.mp32019-05-26 14:58
 • de-ba-chuong-3673.mp32019-05-27 14:57
 • de-ba-chuong-3674.mp32019-05-29 01:26
 • de-ba-chuong-3675.mp32019-05-29 15:28
 • de-ba-chuong-3676.mp32019-05-30 15:35
 • de-ba-chuong-3677.mp32019-05-31 15:23
 • de-ba-chuong-3678.mp32019-06-01 15:06
 • de-ba-chuong-3679.mp32019-06-03 16:44
 • de-ba-chuong-3680.mp32019-06-03 16:44
 • de-ba-chuong-3681.mp32019-06-04 01:46
 • de-ba-chuong-3682.mp32019-06-06 15:47
 • de-ba-chuong-3683.mp32019-06-06 15:47
 • de-ba-chuong-3684.mp32019-06-07 14:54
 • de-ba-chuong-3685.mp32019-06-08 14:58
 • de-ba-chuong-3686.mp32019-06-09 20:51
 • de-ba-chuong-3687.mp32019-06-10 14:54
 • de-ba-chuong-3688.mp32019-06-11 15:11
 • de-ba-chuong-3689.mp32019-06-13 04:21
 • de-ba-chuong-3690.mp32019-06-13 04:22
 • de-ba-chuong-3691.mp32019-06-14 03:30
 • de-ba-chuong-3692.mp32019-06-15 14:49
 • de-ba-chuong-3693.mp32019-06-17 15:27
 • de-ba-chuong-3694.mp32019-06-17 15:27
 • de-ba-chuong-3695.mp32019-06-18 15:02
 • de-ba-chuong-3696.mp32019-06-19 03:44
 • de-ba-chuong-3697.mp32019-06-20 15:22
 • de-ba-chuong-3698.mp32019-06-21 14:51
 • de-ba-chuong-3699.mp32019-06-22 15:09
 • de-ba-chuong-3700.mp32019-06-23 22:41
 • de-ba-chuong-3701.mp32019-06-24 14:53
 • de-ba-chuong-3702.mp32019-06-26 01:53
 • de-ba-chuong-3703.mp32019-06-26 03:04
 • de-ba-chuong-3704.mp32019-06-27 16:43
 • de-ba-chuong-3705.mp32019-06-28 14:54
 • de-ba-chuong-3706.mp32019-06-30 04:16
 • de-ba-chuong-3707.mp32019-06-30 04:17
 • de-ba-chuong-3708.mp32019-07-01 15:15
 • de-ba-chuong-3709.mp32019-07-02 14:57
 • de-ba-chuong-3710.mp32019-07-03 15:21
 • de-ba-chuong-3711.mp32019-07-04 15:12
 • de-ba-chuong-3712.mp32019-07-05 14:57
 • de-ba-chuong-3713.mp32019-07-06 15:02
 • de-ba-chuong-3714.mp32019-07-08 05:07
 • de-ba-chuong-3715.mp32019-07-08 05:08
 • de-ba-chuong-3716.mp32019-07-09 14:54
 • de-ba-chuong-3717.mp32019-07-10 15:13
 • de-ba-chuong-3718.mp32019-07-11 15:03
 • de-ba-chuong-3719.mp32019-07-12 14:50
 • de-ba-chuong-3720.mp32019-07-13 15:28
 • de-ba-chuong-3721.mp32019-07-15 15:29
 • de-ba-chuong-3722.mp32019-07-15 15:29
 • de-ba-chuong-3723.mp32019-07-17 15:33
 • de-ba-chuong-3724.mp32019-07-17 15:33
 • de-ba-chuong-3725.mp32019-07-18 14:58
 • de-ba-chuong-3726.mp32019-07-19 15:37
 • de-ba-chuong-3727.mp32019-07-21 15:28
 • de-ba-chuong-3728.mp32019-07-21 15:29
 • de-ba-chuong-3729.mp32019-07-23 04:52
 • de-ba-chuong-3730.mp32019-07-23 04:52
 • de-ba-chuong-3731.mp32019-07-24 15:10
 • de-ba-chuong-3732.mp32019-07-26 05:17
 • de-ba-chuong-3733.mp32019-07-26 05:18
 • de-ba-chuong-3734.mp32019-07-27 04:16
 • de-ba-chuong-3735.mp32019-07-28 17:37
 • de-ba-chuong-3736.mp32019-07-29 15:04
 • de-ba-chuong-3737.mp32019-07-30 16:11
 • de-ba-chuong-3738.mp32019-07-31 15:41
 • de-ba-chuong-3739.mp32019-08-01 15:55
 • de-ba-chuong-3740.mp32019-08-03 03:30
 • de-ba-chuong-3741.mp32019-08-03 03:30
 • de-ba-chuong-3742.mp32019-08-04 15:30
 • de-ba-chuong-3743.mp32019-08-05 19:06
 • de-ba-chuong-3744.mp32019-08-07 02:06
 • de-ba-chuong-3745.mp32019-08-07 15:03
 • de-ba-chuong-3746.mp32019-08-08 15:26
 • de-ba-chuong-3747.mp32019-08-09 15:23
 • de-ba-chuong-3748.mp32019-08-10 15:23
 • #3749: Bậc cân quắc không thua đấng mày râu2019-08-11 16:09
 • #3750: Thiên Long Bát Bộ2019-08-12 15:14
 • #3751: Xích Nguyệt Ấn2019-08-13 15:10
 • #3752: Xích Hiểu Nguyệt thực lực2019-08-14 15:31
 • #3753: Thiên Thư chi uy2019-08-15 15:16
 • #3754: Ma Thôn Thất Quyển2019-08-16 15:14
 • #3755: Tiểu thuật mà thôi2019-08-17 15:04
 • #3756: Không có gì khó khăn2019-08-18 15:17
 • #3757: Tín nhiệm2019-08-19 15:18
 • #3758: Phá giải chi đạo2019-08-20 16:34
 • #3759: Quá dễ dàng2019-08-21 22:21
 • #3760: Ta đang câu cá2019-08-22 16:03
 • #3761: Quá nhiều không hiểu2019-08-23 15:39
 • #3762: Chính Nhất Thiếu Sư2019-08-24 15:31
 • #3763: Yên Hỏa Đài2019-08-25 15:41
 • #3764: Phong thái tuyệt thế2019-08-26 03:44
 • #3765: Cả thế gian ta vô địch2019-08-27 15:06
 • #3766: Thôn Thiên Kim Long Thủ2019-08-28 15:49
 • #3767: Phòng ngự vô song2019-08-29 15:33
 • #3768: Bạch Hổ Đạo Mâu2019-08-30 16:15
 • #3769: Một kích liền tan nát2019-08-31 15:21
 • #3770: Đòn sát thủ2019-09-01 22:29
 • #3771: Binh bại như núi đổ2019-09-02 16:55
 • #3772: Hứa Thúy Mi suy nghĩ2019-09-03 16:36
 • #3773: Hoành Giang Thiết Tỏa2019-09-04 22:07
 • #3774: Đại hung sắp tới2019-09-05 15:11
 • #3775: Tiểu hòa thượng tới2019-09-06 15:21
 • #3776: Diệu tăng vậy2019-09-07 15:38
 • #3777: Phật Đà Lục Đạo2019-09-09 04:10
 • #3778: Niêm Hoa Tiếu2019-09-09 04:11
 • #3779: Lăng Gia Kinh Hộ2019-09-11 01:55
 • #3780: Luân Hồi Ấn2019-09-11 15:15
 • #3781: Phật Độ Thiên Hạ Nhân2019-09-12 15:31
 • #3782: Phật pháp vô biên2019-09-13 15:18
 • #3783: Đại đạo ta chém2019-09-15 15:44
 • #3784: Tiến nhanh mà vào2019-09-15 15:44
 • #3785: Kinh thiên đột biến2019-09-16 16:03
 • #3786: Người người tru diệt2019-09-17 15:46
 • #3787: Hùng hổ dọa người2019-09-18 15:39
 • #3788: Hoàng quyền chi tranh2019-09-19 17:31
 • #3789: Rất mà liều2019-09-20 15:20
 • #3790: Ai mới là anh hùng2019-09-21 15:40
 • #3791: Không dám không nghe theo2019-09-22 16:20
 • #3792: Hời hợt2019-09-23 15:30
 • #3793: Bích Lân Độc Long Tiên2019-09-24 15:13
 • #3794: Thần Ảnh Thiên Hành2019-09-25 18:44
 • #3795: Ta trồng một cái cây2019-09-26 15:46
 • #3796: Ném các ngươi ba viên trái cây2019-09-27 15:58
 • #3797: Tam quả tam tạo hóa2019-09-28 15:48
 • #3798: Một chiêu trấn chi2019-09-29 16:17
 • #3799: Hoàng thái đệ2019-09-30 04:18
 • #3800: Kim Xử Kiếm Hào2019-10-02 16:21
 • #3801: Thần Điện Quỷ Mâu2019-10-02 16:21
 • #3802: Chơi vui sao2019-10-03 16:01
 • #3803: Tam Thế Vĩnh Hằng Bảo2019-10-04 15:14
 • #3804: Bát Nạn Phật Đà Long2019-10-05 16:35
 • #3805: Đối chọi gay gắt2019-10-06 16:04
 • #3806: Chỉ có chết2019-10-07 15:17
 • #3807: Không hứng thú2019-10-08 17:04
 • #3808: Thiên tài quyết đấu2019-10-09 15:29
 • #3809: Ai mới là thắng2019-10-11 16:19
 • #3810: Thất Diệu Đoạt Thiên Mâu2019-10-11 16:19
 • #3811: Tam Tài kiếm pháp2019-10-12 15:24
 • #3812: Thương Thiên vô tình2019-10-13 15:40
 • #3813: Địa Tài Vi Sinh2019-10-14 15:22
 • #3814: Thất Diệu Trảm Thương Khung2019-10-15 16:59
 • #3815: Đại thế như nước thủy triều2019-10-16 17:23
 • #3816: Thắng bại đã phân2019-10-17 16:17
 • #3817: Không tưởng tượng được kết quả2019-10-18 16:43
 • #3818: Trốn chỗ nào2019-10-20 16:37
 • #3819: Rèn sắt2019-10-20 16:37
 • #3820: Muốn bắt đầu2019-10-24 19:03
 • #3821: Ngu xuẩn2019-10-24 19:03
 • #3822: Địa Sát Thiên Hào Kiếm2019-10-24 19:03
 • #3823: Một chùy đập bay2019-10-24 19:03
 • #3824: Nên kết thúc2019-10-25 15:46
 • #3825: Suy đoán2019-10-27 16:16
 • #3826: Đạo đem đi2019-10-27 16:16
 • #3827: Nguyện tùy hành2019-10-28 21:12
 • #3828: Đi xa mà đi2019-10-29 15:41
 • #3829: Hắc Triều Hải2019-10-30 16:05
 • #3830: Dật văn vãng sự2019-10-31 16:31
 • #3831: Nước Hắc Triều Hải2019-11-01 15:31
 • #3832: Biên Độ thế gia2019-11-02 15:16
 • #3833: Đao chỗ chỉ, tâm ta chỗ hướng2019-11-04 19:12
 • #3834: Hắc Triều Hải dị biến2019-11-04 19:13
 • #3835: Đạo Quân trấn áp2019-11-05 16:12
 • #3836: Đại nạn đến2019-11-06 16:12
 • #3837: Vu Thần quan2019-11-07 16:56
 • #3838: Quần hùng tụ tập2019-11-10 10:09
 • #3839: Biên Độ Tam Đao2019-11-10 10:09
 • #3840: Vệ Thiên Thanh tới2019-11-10 10:09
 • #3841: Đại Thần Vu2019-11-12 19:22
 • #3842: Quan thiên nghi thức2019-11-12 19:22
 • #3843: Thiên hữu dị tượng2019-11-14 18:25
 • #3844: Quan thiên2019-11-14 18:25
 • #3845: Ai thiên tài thiên chi kiêu tử2019-11-15 18:13
 • #3846: Dương dương đắc ý2019-11-17 07:25
 • #3847: Xem tướng2019-11-17 07:25
 • #3848: Cảnh tượng kì dị2019-11-18 16:19
 • #3849: Muốn nhìn ta?2019-11-19 16:41
 • #3850: Trèo lên Tổ phong2019-11-20 16:15
 • #3851: Một cọc gỗ mục2019-11-21 16:20
 • #3852: Biên Độ thế gia phản ứng2019-11-22 16:16
 • #3853: Lăn2019-11-23 16:51
 • #3854: Đại đạo ân thi2019-11-24 16:25
 • #3855: Muốn chiến2019-11-25 16:24
 • #3856: Hắc Triều Hải thuỷ triều xuống2019-11-26 18:19
 • #3857: Triều xuống2019-11-27 17:00
 • #3858: Thiên hạ trợ giúp2019-11-28 17:03
 • #3859: Chí Cao đại tướng quân2019-11-29 16:49
 • #3860: Truyền thuyết Tiên khí2019-11-30 16:11
 • #3861: Thiên Long tự lễ vật2019-12-04 03:53
 • #3862: Bảo vật xuất thế2019-12-04 03:53
 • #3863: Đông Man Cuồng Thiếu2019-12-04 03:53
 • #3864: Nhập Hắc Triều Hải2019-12-04 03:53
 • #3865: Tảng đá tròn vo2019-12-05 06:08
 • #3866: Không ai có thể xông vào2019-12-06 16:04
 • #3867: Đi vào khách khí2019-12-07 16:08
 • #3868: Tiện tay lấy ra2019-12-08 16:12
 • #3869: Tam Long Bão Tân Lô2019-12-09 16:20
 • #3870: Chơi với lửa có ngày chết cháy2019-12-10 16:27
 • #3871: Một khối móng tay2019-12-11 16:19
 • #3872: Hắc Uyên2019-12-12 17:04
 • #3873: Hắc Uyên tạo hóa2019-12-13 16:34
 • #3874: Lạch trời không thể vượt qua2019-12-14 15:53
 • #3875: Nhìn đá than thở2019-12-15 16:29
 • #3876: Lấy đá khó2019-12-17 03:30
 • #3877: Cái gì đều không phục2019-12-17 03:30
 • #3878: Ô kim có đại đạo2019-12-18 16:33
 • #3879: Đại đạo dưới chân sinh2019-12-19 16:17
 • #3880: Thiên tài không tầm thường nha?2019-12-20 16:26
 • #3881: Ngươi thử một chút2019-12-21 16:13
 • #3882: Khó sao, không khó2019-12-22 16:16
 • #3883: Dụ dỗ uy hiếp2019-12-23 16:38
 • #3884: Ta muốn, các ngươi cho không nổi2019-12-24 16:47
 • #3885: Hắc Triều Đao2019-12-27 04:06
 • #3886: Cuồng Đao Bát Thức2019-12-27 04:07
 • #3887: Bất quá cũng như vậy2019-12-27 04:07
 • #3888: Cuồng Đao Nhất Trảm2019-12-28 15:56
 • #3889: Hai chiêu đã qua2019-12-29 16:13
 • #3890: Đoạt Mệnh Nhất Đao2019-12-31 16:59
 • #3891: Một đao là đủ2019-12-31 17:00
 • #3892: Hung vật hiện2020-01-01 15:55
 • #3893: Kinh khủng khung xương2020-01-02 16:14
 • #3894: Lão nô xuất đao2020-01-03 16:03
 • #3895: Chỗ quỷ dị2020-01-04 16:18
 • #3896: Hung vật đột kích2020-01-05 15:50
 • #3897: Tử thủ Hắc Mộc Nhai2020-01-06 16:22
 • #3898: Không ra phật môn2020-01-07 16:01
 • #3899: Muốn bắt đầu2020-01-08 16:19
 • #3900: Tiện tay mở phật môn2020-01-09 15:57
 • #3901: Biên Độ Hiền Tổ2020-01-10 16:16
 • #3902: Thánh Chủ giá lâm2020-01-11 15:55
 • #3903: Đều rút lui đi2020-01-12 15:56
 • #3904: Kim Xử Kiếm Hào khiêu chiến2020-01-13 16:10
 • #3905: Một con chó, một con lợn là đủ rồi2020-01-14 16:12
 • #3906: Không bằng heo chó2020-01-17 05:03
 • #3907: Vạn Kiếm Quy Tông Hạp2020-01-17 05:03
 • #3908: Tiểu Hoàng thân phận chân thật2020-01-17 05:03
 • #3909: Thiên Tinh Thần Cung Xạ2020-01-18 15:53
 • #3910: Tiểu Hắc thân phận chân thật2020-01-19 15:48
 • #3911: Quá yếu2020-01-20 16:14
 • #3912: Lúc này mới vừa mới bắt đầu2020-01-21 16:26
 • #3913: Phô thiên cái địa2020-01-22 15:51
 • #3914: Tới2020-01-23 16:00
 • #3915: Là mạnh nhất hài cốt hung vật sao2020-01-24 15:54
 • #3916: Chân chính Vương giả2020-01-25 16:26
 • #3917: Cự hung cường đại2020-01-26 15:49
 • #3918: Thần Thụ che trời2020-01-27 15:55
 • #3919: Đốt than nguyên nhân2020-01-28 16:06
 • #3920: Cái gọi là đại hung, không gì hơn cái này2020-02-03 02:11
 • #3921: Lại vào Hắc Triều Hải2020-02-03 02:11
 • #3922: Hắc Triều Hải chỗ sâu2020-02-03 02:11
 • #3923: Hài cốt hung vật thế giới2020-02-03 02:11
 • #3924: Lại gặp mộc sào2020-02-03 02:12
 • #3925: Ma tinh chủ nhân2020-02-03 15:56
 • #3926: Ma tinh lựa chọn2020-02-04 16:29
 • #3927: Đã từng thuộc về Cổ Minh đồ vật2020-02-05 16:02
 • #3928: Tiên Binh xuất thế2020-02-06 15:58
 • #3929: Hắc Triều Thánh Sứ2020-02-07 15:44
 • #3930: Tiên Binh2020-02-09 15:59
 • #3931: Ngũ Sắc Thánh Tôn2020-02-09 15:59
 • #3932: Bàn Nhược Thánh Tăng2020-02-10 16:13
 • #3933: Tiên Y2020-02-11 15:59
 • #3934: Thôn Thiên Kim Lân Thủ Sáo2020-02-12 15:58
 • #3935: Ta đến cũng2020-02-13 15:55
 • #3936: Chính là như vậy độc nhất vô nhị2020-02-14 15:44
 • #3937: Tiện tay lấy Tiên Binh2020-02-15 15:54
 • #3938: Hắc Triều Thánh Sứ2020-02-17 16:09
 • #3939: Lô đến2020-02-17 16:09
 • #3940: Rèn luyện Tiên Binh2020-02-18 15:54
 • #3941: Các lộ đại nhân vật hiện thân2020-02-19 16:07
 • #3942: Thiên kiếp giáng lâm2020-02-20 15:54
 • #3943: Tiên Tinh Thần Vương2020-02-21 15:50
 • #3944: Đại kiếp giáng lâm2020-02-22 16:01
 • #3945: Kinh khủng thiên kiếp2020-02-23 06:27
 • #3946: Xuẩn tài táo quát2020-02-24 17:01
 • #3947: Cuồng Đao2020-02-25 16:00
 • #3948: Bễ nghễ thiên hạ2020-02-26 16:26
 • #3949: Kim Xử vương triều thủ hộ giả thân phận chân thật2020-02-27 15:53
 • #3950: Đại chiến bắt đầu2020-02-28 15:56
 • #3951: Tông sư quyết đấu2020-02-29 15:59
 • #3952: Phàm Bạch kỳ tích2020-03-01 15:57
 • #3953: Tập sát sách lược2020-03-02 15:53
 • #3954: Thiên Mệnh Tiên Tinh Thể2020-03-03 16:05
 • #3955: Đòn sát thủ2020-03-05 16:19
 • #3956: Một chiêu tuyệt sát2020-03-06 16:19
 • #3957: Một đao kinh vạn cổ2020-03-07 16:08
 • #3958: Hắc Liêm Tinh Đao2020-03-09 15:14
 • #3959: Cổ Chi Nữ Hoàng2020-03-09 15:14
 • #3960: Tiên Hồng Trần chân thân2020-03-10 14:57
 • #3961: Ta sở cầu2020-03-11 14:55
 • #3962: Không có cái gì không thể phá2020-03-12 14:58
 • #3963: Trấn thủ Vân Nê học viện2020-03-13 15:15
 • #3964: Phật Đà Chí Tôn2020-03-14 14:54
 • #3965: Cần phải đi2020-03-18 02:30
 • #3966: Gặp lại, sẽ còn gặp nhau sao?2020-03-18 02:30
 • #3967: Tiến vào chỗ sâu nhất2020-03-18 02:31
 • #3968: Kiếm Thần2020-03-18 14:51
 • #3969: Thiếu niên Đạo Quân2020-03-19 14:50
 • #3970: Trở lại này2020-03-21 15:11
 • #3971: Chính là một tuồng kịch2020-03-21 15:11
 • #3972: Một con hải mã2020-03-23 14:59
 • #3973: Chúng ta nên nói chuyện2020-03-23 14:59
 • #3974: Sóng lớn ngập trời2020-03-30 15:36
 • #3975: Một vị phụ nhân2020-03-30 15:37
 • #3976: Lại gặp Trường Sinh viện2020-03-30 15:37
 • #3977: Chuyện cũ như gió2020-03-30 15:37
 • #3978: Chín đại Kiếm Đạo2020-03-30 15:38
 • #3979: Lại gặp Lôi Tháp2020-03-30 15:38
 • #3980: Tịch Nguyệt2020-03-30 15:38
 • #3981: Đại đạo bổ sung2020-04-05 17:32
 • #3982: Hay là Đại Thế Thất Pháp2020-04-05 17:32
 • #3983: Thiên hạ đệ nhất bàn2020-04-05 17:32
 • #3984: Tiên Nhân phủ ta đỉnh2020-04-05 17:32
 • #3985: Đụng hắn2020-04-05 17:32
 • #3986: Đông Lăng2020-04-05 17:33
 • #3987: Quỷ thành2020-04-06 14:51
 • #3988: Nhấc tay chém giết2020-04-07 14:42
 • #3989: Đệ nhất mỹ nữ2020-04-22 05:15
 • #3990: Tuấn Ngạn Thập Kiếm2020-04-22 05:16
 • #3991: Một người xin cơm2020-04-22 05:16
 • #3992: Chí Thánh thành2020-04-22 05:16
 • #3993: Thanh Thành Tử2020-04-22 05:16
 • #3994: Hoạt động một chút gân cốt2020-04-22 05:16
 • #3995: Cành khô giết người2020-04-22 05:17
 • #3996: Kiếm Thánh2020-04-22 05:17
 • #3997: A Kiều2020-04-22 05:17
 • #3998: Nhanh cưới ta đi2020-04-22 05:17
 • #3999: Chí Thánh Thiên Kiếm2020-04-22 05:17
 • #4000: Hoàn Bội Kiếm Nữ2020-04-22 05:18
 • #4001: Lão Thiết Cựu Phố2020-04-22 05:18
 • #4002: Một khối hổ phách2020-04-22 05:18
 • #4003: Cổ Ý trai2020-04-22 05:18
 • #4004: Tinh Thần Thảo Kiếm2020-04-23 14:41
 • #4005: Ninh Trúc công chúa2020-04-24 14:34
 • #4006: Đấu giá2020-04-25 18:00
 • #4007: Tiền, không là vấn đề2020-04-26 14:34
 • #4008: Giá cả, tùy tiện báo2020-04-27 14:37
 • #4009: Xin vui lòng nhận2020-04-28 14:42
 • #4010: Tinh Thần Thảo Kiếm ảo diệu2020-04-29 15:05
 • #4011: Mâm lớn2020-04-30 14:39
 • #4012: Tinh Xạ hoàng tử2020-05-01 14:39
 • #4013: Oan gia lại tụ họp2020-05-02 14:46
 • #4014: Tiễn Tam Cường2020-05-03 14:41
 • #4015: Nói khoác mà không biết ngượng2020-05-04 14:46
 • #4016: Tiện tay giải mâm lớn2020-05-05 14:33
 • #4017: Chúng ta hợp tác được không2020-05-06 14:46
 • #4018: Thiên hạ đệ nhất bàn2020-05-07 14:40
 • #4019: Kinh thiên tài phú2020-05-08 14:40
 • #4020: Làm ta nha đầu rửa chân sao2020-05-09 14:33
 • #4021: Một cước đá văng2020-05-10 15:12
 • #4022: Có tiền mua tiên cũng được2020-05-11 14:37
 • #4023: Có tiền, chính là đại gia2020-05-12 14:38
 • #4024: Tiện tay ban thưởng2020-05-14 14:59
 • #4025: Có người muốn bắt cóc2020-05-14 15:00
 • #4026: Bảo vật nhiều lắm2020-05-15 14:33
 • #4027: Ác giả ứng phạt2020-05-16 14:38
 • #4028: Chuộc mạng2020-05-17 14:45
 • #4029: Tiền, là dùng đến tiêu2020-05-18 15:33
 • #4030: Đầu nhập vào2020-05-19 14:58
 • #4031: Ban thưởng2020-05-20 14:43
 • #4032: Chiêu thiên hạ hiền sĩ2020-05-21 14:37
 • #4033: Hết thảy đều là tiền gây họa2020-05-22 14:37
 • #4034: Vạn Mục Miên Nga Ma Phiên2020-06-04 16:48
 • #4035: Huyền Giao Chân Đế2020-06-04 16:49
 • #4036: Ma Hoành Thiên2020-06-04 16:49
 • #4037: Chém giết2020-06-04 16:49
 • #4038: Ta chỉ cần một miếng cơm ăn2020-06-04 16:49
 • #4039: Chiêu mộ người trong thiên hạ2020-06-04 16:49
 • #4040: Uy tín vô giá2020-06-04 16:50
 • #4041: Có tiền chính là tùy hứng2020-06-04 16:50
 • #4042: Tùng Diệp Kiếm Chủ2020-06-04 16:50
 • #4043: Ta là có tiền2020-06-04 16:50
 • #4044: Nha đầu rửa chân2020-06-04 16:50
 • #4045: Người thông minh, làm chuyện minh bạch2020-06-04 16:51
 • #4046: Sư Ánh Tuyết2020-06-04 16:51
 • #4047: Nháo quỷ2020-06-05 14:34
 • #4048: Ngươi có cái gì cho ta đâu2020-06-06 14:41
 • #4049: Bách Binh sơn2020-06-07 14:37
 • #4050: Kỳ quái Đường Nguyên2020-06-15 14:50
 • #4051: Đường gia tổ tiên2020-06-15 14:50
 • #4052: Tổ phong dị biến2020-06-15 14:50
 • #4053: Vũ Đao công tử2020-06-15 14:51
 • #4054: Ngoại trừ tiền, không có gì cả2020-06-15 14:51
 • #4055: Nói giá đi2020-06-15 14:51
 • #4056: Bát Tí hoàng tử2020-06-15 14:52
 • #4057: Muốn bán2020-06-15 14:52
 • #4058: Tinh Xạ Kiếm Đạo2020-06-16 14:39
 • #4059: Ai mạnh mẽ2020-06-17 14:51
 • #4060: Kiếm Xạ Cửu Uyên2020-06-18 14:46
 • #4061: Xếp hạng ba vị trí đầu2020-06-19 14:48
 • #4062: Cần ăn đòn2020-06-20 14:38
 • #4063: Ngươi quá nghèo2020-06-21 14:39
 • #4064: Song Bức Huyết Vương2020-06-22 14:49
 • #4065: Uy hiếp2020-06-23 14:43
 • #4066: Huyết Tổ2020-06-24 14:42
 • #4067: Sợ mất mật2020-06-25 14:46
 • #4068: Có thể xếp thứ mấy2020-06-26 14:43
 • #4069: Hầm thần bí2020-06-27 14:43
 • #4070: Mở ra2020-06-28 14:40
 • #4071: Kinh động người trong thiên hạ2020-06-29 14:53
 • #4072: Người người nghĩ đến bảo tàng2020-06-30 14:37
 • #4073: Trong cái nhấc tay, tan thành mây khói2020-07-01 14:42
 • #4074: Đại quân lâm cảnh2020-07-02 14:41
 • #4075: Bách Kiếm công tử2020-07-03 14:37
 • #4076: Muốn khai chiến2020-07-04 14:40
 • #4077: Bát Bảo Khai Thiên Công2020-07-05 14:47
 • #4078: Mất tích2020-07-06 14:41
 • #4079: Treo bánh lá dong2020-07-07 14:34
 • #4080: Ra cái giá2020-07-08 14:39
 • #4081: Thiên Viên Yêu Hoàng2020-07-09 14:40
 • #4082: Oanh trở về2020-07-11 16:03
 • #4083: Tinh Xạ Thương Linh Cung2020-07-11 16:04
 • #4084: 000 quân đoàn Yêu thú2020-07-12 14:38
 • #4085: Muốn khai chiến2020-07-13 14:38
 • #4086: Kiếm Cửu2020-07-14 15:31
 • #4087: Kiếm Thần thánh địa2020-07-15 14:40
 • #4088: Một kiếm giết 0002020-07-16 14:48
 • #4089: Kiếm Nhị Tuyệt Tình2020-07-17 14:45
 • #4090: Một trận sinh tử2020-07-18 14:36
 • #4091: Kiếm Tam Tuyệt Tâm2020-07-19 14:52
 • #4092: Kiếm Lục Tuyệt Thánh2020-07-20 14:51
 • #4093: Một kiếm đồ chi2020-07-21 14:39
 • #4094: Nên bồi ta2020-07-22 14:39
 • #4095: Kiếm Ngũ2020-07-23 14:42
 • #4096: Không thể phá2020-07-24 14:40
 • #4097: Kiếm Cửu bại2020-07-25 14:51
 • #4098: Kiếm Cửu bại2020-07-26 14:41
 • #4099: Dị tượng tỏa ra2020-07-27 14:47
 • #4100: Đại tai giáng lâm2020-07-28 14:45
 • #4101: Đạo Quân hiển thánh2020-08-01 17:13
 • #4102: Cầu viện2020-08-01 17:13
 • #4103: Mở ra2020-08-01 17:13
 • #4104: Chân chính lai lịch2020-08-01 17:14
 • #4105: Hắn tới2020-08-02 14:38
 • #4106: Đại đạo có Chân Tiên?2020-08-03 14:47
 • #4107: Ban thưởng ngươi2020-08-04 14:47
 • #4108: Vân Mộng trạch2020-08-05 14:41
 • #4109: Ta chính là có tiền2020-08-08 17:59
 • #4110: Thất Dạ Đại Tiên, pháp lực vô lực2020-08-08 17:59
 • #4111: Huyền Giao Vương2020-08-08 17:59
 • #4112: Đánh tơi bời2020-08-09 14:37
 • #4113: Một kiếm phá chi2020-08-12 15:05
 • #4114: Có tiền thật là khó lường2020-08-12 15:05
 • #4115: Quy Vương đảo2020-08-12 15:06
 • #4116: Một cái giếng cổ2020-08-14 14:59
 • #4117: Con rùa già2020-08-14 14:59
 • #4118: Đoạn Lãng Đao2020-08-15 14:42
 • #4119: Dựa vào cái gì2020-08-16 14:42
 • #4120: Tuyết Vân công chúa2020-08-17 14:45
 • #4121: Viêm Cốc Đạo Phủ2020-08-18 14:48
 • #4122: Hư Huyễn công chúa2020-08-19 14:50
 • #4123: Là có tiền2020-08-20 14:43
 • #4124: Ta chính là có mấy cái tiền bẩn2020-08-21 14:40
 • #4125: Chính là dễ dàng như vậy2020-08-24 15:05
 • #4126: Đúng dịp2020-08-24 15:05
 • #4127: Muốn bao che khuyết điểm2020-08-24 15:05
 • #4128: Ta không chỉ có nhiều tiền, Đạo Quân binh khí cũng nhiều2020-08-25 14:43
 • #4129: Nghịch Không Huy Hiệu2020-08-26 14:43
 • #4130: Hư Luân2020-08-27 14:48
 • #4131: Dùng tiền đập chết ngươi2020-08-28 14:42
 • #4132: Muốn biết2020-08-29 14:51
 • #4133: Quyết chiến2020-08-31 14:47
 • #4134: Lâm Uyên Kiếm Thiếu2020-08-31 14:47
 • #4135: Đại Địa Kiếm Thánh2020-09-01 15:12
 • #4136: Vạn kiếm đều làm hậu, ta làm đầu2020-09-02 15:12
 • #4137: Chiến tướng tại2020-09-03 14:39
 • #4138: Tùng Diệp Kiếm Chủ2020-09-04 14:40
 • #4139: Thiên Hỏa Tiêu Kiếm2020-09-05 14:46
 • #4140: Họa Lao Kiếm Mạc2020-09-06 14:38
 • #4141: Kiếm Đoạn2020-09-07 14:37
 • #4142: Kiếm Cửu Tuyệt Thiên2020-09-08 14:50
 • #4143: Nổi lên2020-09-09 14:38
 • #4144: Lựa chọn2020-09-10 14:41
 • #4145: Bát Bách Lý Đình2020-09-11 14:49
 • #4146: Cự Uyên Kiếm Đạo2020-09-12 14:37
 • #4147: Ninh Trúc công chúa thực lực2020-09-13 14:41
 • #4148: Lại gặp Tiễn Tam Cường2020-09-14 14:38
 • #4149: Vạn Đạo Kiếm2020-09-15 14:42
 • #4150: Cùng lên đi2020-09-16 14:42
 • #4151: Trấn Hỗn Nguyên Tiên Trận2020-09-17 14:49
 • #4152: Nhiều tiền như vậy, tiện tay ném đi2020-09-18 14:46
 • #4153: Trấn Vạn Cổ Hỗn Nguyên2020-09-19 14:46
 • #4154: Thần Long Bãi Vĩ2020-09-20 14:49
 • #4155: Hắc Phong trại tới2020-10-14 16:11
 • #4156: Hắc Dạ Di Thiên2020-10-14 16:12
 • #4157: Để cho người ta không nghĩ tới kết cục2020-10-14 16:12
 • #4158: Hắc Phong trại2020-10-14 16:12
 • #4159: Lại gặp lão hữu2020-10-14 16:12
 • #4160: Muốn tới2020-10-14 16:13
 • #4161: Táng Kiếm Vẫn Vực2020-10-14 16:13
 • #4162: Cổ Dương Hiền Giả2020-10-14 16:13
 • #4163: Tiến vào Táng Kiếm Vẫn Vực2020-10-14 16:13
 • #4164: Kiếm Hà2020-10-14 16:14
 • #4165: Lại gặp nhau2020-10-14 16:14
 • #4166: Kiếm Hà rửa chân2020-10-14 16:14
 • #4167: Truyền thuyết Tiên Binh2020-10-14 16:15
 • #4168: Kiếm Uyên2020-10-14 16:15
 • #4169: Hán tử trung niên kia2020-10-14 16:15
 • #4170: Kỳ tích đối với kỳ tích2020-10-14 16:16
 • #4171: Tự sát2020-10-14 16:16
 • #4172: Cửu Nhật Kiếm Thánh2020-10-14 16:16
 • #4173: Kiếm Phần2020-10-14 16:17
 • #4174: Hung hiểm không gì sánh được2020-10-14 16:17
 • #4175: Long Cung2020-10-14 16:17
 • #4176: Hồng Yên Cẩm Chướng2020-10-14 16:18
 • #4177: Tuấn ngạn cùng nhân kiệt2020-10-14 16:18
 • #4178: Hùng hổ dọa người2020-10-14 16:18
 • #4179: Bách Chiến Nhất Kiếm2020-10-17 08:24
 • #4180: Minh Hư Không Hóa Thương Long2020-10-17 08:25
 • #4181: Tự tìm đường chết2020-10-17 08:26
 • #4182: Thiết Kiếm thân phận2020-10-18 14:35
 • #4183: Làm sao đi vào2020-10-19 14:44
 • #4184: Cửu Nhật Kiếm Thánh2020-10-20 14:43
 • #4185: Cứ như vậy đi vào2020-10-21 14:39
 • #4186: Quá khó khăn2020-10-22 14:36
 • #4187: Kiếm phần thứ hai2020-10-23 14:53
 • #4188: Kiếm Lô2020-10-26 03:02
 • #4189: Kiếm Hải2020-10-26 03:02
 • #4190: Kiếm Hải đoạt bảo2020-10-26 14:40
 • #4191: Hải nhãn2020-11-05 06:32
 • #4192: Sinh vật đáng sợ2020-11-05 06:32
 • #4193: Hư hư thực thực cố nhân2020-11-05 06:33
 • #4194: Thiên Thư2020-11-05 06:33
 • #4195: Kiếm ném đi2020-11-05 06:34
 • #4196: Hạo Sâm La Kiếm Trận2020-11-05 06:34
 • #4197: Đông Lăng2020-11-05 06:34
 • #4198: Ai mạnh ai yếu2020-11-05 06:35
 • #4199: Tằm Long Kiếm Đạo2020-11-05 06:35
 • #4200: Hóa Thần Chiến Đế Đạo2020-11-05 06:36
 • #4201: Thiên Tằm tông nội tình2020-11-06 15:41
 • #4202: Đạm Hải Kiếm Hoàng2020-11-07 05:21
 • #4203: Hư Không Thánh Tử2020-11-08 16:38
 • #4204: Lựa chọn lập trường2020-11-09 15:56
 • #4205: Thế lực quyết đấu2020-11-10 15:45
 • #4206: Già Luân cổ tổ2020-11-11 15:43
 • #4207: Kiếm Châu cự đầu2020-11-12 15:35
 • #4208: Ta, Lý Thất Dạ2020-11-13 15:43
 • #4209: Cùng lên đi2020-11-14 15:35
 • #4210: Một thanh phá kiếm là đủ2020-11-15 16:14
 • #4211: Không Gian Cự Luân2020-11-16 15:51
 • #4212: Tiện tay vẽ bùa2020-11-17 15:53
 • #4213: Chính là cường đại như vậy2020-11-19 15:47
 • #4214: Vạn Giới Linh Lung2020-11-19 15:48
 • #4215: Hạo Hải Thiên Kiếm2020-11-20 16:00
 • #4216: Hư Không Toái · Tinh Thiết2020-11-21 15:44
 • #4217: Phá thành mảnh nhỏ2020-11-22 15:46
 • #4218: Thời quang tịnh bộ nghịch hướng2020-12-20 22:35
 • #4219: Một kiếm đứt cổ2020-12-20 22:35
 • #4220: Đoạt kiếm2020-12-20 22:35
 • #4221: Lục Ỷ thân phận2020-12-20 22:35
 • #4222: Một kiếm chém chi2020-12-20 22:35
 • #4223: Tiện tay liền vô địch2020-12-20 22:36
 • #4224: Hạo Hải Tuyệt Lão2020-12-20 22:36
 • #4225: Kiếm Châu cự đầu2020-12-20 22:36
 • #4226: Vạn Thế Kiếm2020-12-20 22:36
 • #4227: Địa Đà cổ tổ2020-12-20 22:36
 • #4228: Làm ra lựa chọn2020-12-20 22:37
 • #4229: Kiếm Thập2020-12-20 22:37
 • #4230: Kiếm Thập quyết đấu2020-12-20 22:37
 • #4231: A Chí thân phận2020-12-20 22:37
 • #4232: Khiêu chiến Hạo Hải Tuyệt Lão2020-12-20 22:37
 • #4233: Trường Tồn Kiếm Thần2020-12-20 22:37
 • #4234: Cự đầu quyết đấu2020-12-20 22:38
 • #4235: Kim Cương Luân2020-12-20 22:38
 • #4236: Tiện tay kiếm đến2020-12-20 22:38
 • #4237: Chỉ đơn giản như vậy2020-12-20 22:38
 • #4238: « Chỉ Kiếm · Cửu Đạo »2020-12-20 22:38
 • #4239: Lòng người lên tham lam2020-12-20 22:38
 • #4240: Người tham lam2020-12-20 22:39
 • #4241: Gà đất chó sành2020-12-20 22:39
 • #4242: Nội tình2020-12-20 22:39
 • #4243: Cường đại cỡ nào2020-12-20 22:39
 • #4244: Cự Uyên Thiên Kiếm2020-12-20 22:39
 • #4245: Tiện tay một kiếm2020-12-20 22:40
 • #4246: Kim Cương Vô Lượng Chưởng2020-12-21 15:37
 • #4247: Một kiếm phá chi2020-12-22 15:39
 • #4248: Thánh Linh Uy Bá Quyền2020-12-23 15:40
 • #4249: Kiếm Kiến Tình, Vũ Vị Tẫn2020-12-24 15:43
 • #4250: Vạn Thế Nhiên Đăng2020-12-25 15:40
 • #4251: Quá yếu2020-12-26 15:34
 • #4252: Đao Hoài Vạn Kiếm2020-12-27 15:39
 • #4253: Quân Ngộ2020-12-28 15:37
 • #4254: Quân Ngộ vô địch2020-12-29 15:39
 • #4255: Nhất Kiếm Cửu Đạo2020-12-30 15:37
 • #4256: Một kiếm đồ chi2020-12-31 15:34
 • #4257: Thành lớn lâm2021-01-01 15:37
 • #4258: Thần bí Đại Đế2021-01-02 15:40
 • #4259: Hư hư thực thực cố nhân2021-01-03 15:34
 • #4260: Tuyệt thế nữ tử2021-01-04 15:46
 • #4261: Công dã tràng2021-01-05 15:35
 • #4262: Cá chết lưới rách2021-01-06 18:45
 • #4263: Đạo Quân hiển thánh2021-01-07 05:36
 • #4264: Tuyệt sát2021-01-08 16:09
 • #4265: Tiện tay diệt chi2021-01-09 15:37
 • #4266: Cách biệt2021-01-11 15:51
 • #4267: Ban thưởng2021-01-12 15:40
 • #4268: Đào tiên tử2021-01-14 16:04
 • #4269: Kiếm Lô2021-01-14 16:04
 • #4270: Kiếm vô địch ta càng vô địch2021-01-14 16:05
 • #4271: Một đám hán tử trung niên2021-01-15 15:35
 • #4272: Mài kiếm2021-01-18 15:56
 • #4273: Vô địch vậy2021-01-18 15:57
 • #4274: Thiên Cương2021-01-18 15:57
 • #4275: Quán rượu nhỏ2021-01-21 15:53
 • #4276: Cố nhân kia2021-01-21 15:53
 • #4277: Vạn thế đều là như vậy2021-01-22 15:59
 • #4278: Trì Kim Lân2021-01-26 17:02
 • #4279: Đạo có thể dễ2021-01-26 17:03
 • #4280: Băng nguyên2021-01-26 17:03
 • #4281: Đồ đần sao2021-01-26 17:04
 • #4282: Đạo sở ngộ2021-01-28 16:04
 • #4283: Bồ Tát viên2021-01-28 16:04
 • #4284: Người bị thương2021-01-30 16:01
 • #4285: Trước khi chết truyền vị2021-01-31 16:14
 • #4286: Tiểu Kim Cương môn2021-01-31 16:14
 • #4287: Trưởng Lão hội2021-02-01 15:41
 • #4288: Tân môn chủ2021-02-02 15:45
 • #4289: Nghèo2021-02-04 15:51
 • #4290: Truyền đạo2021-02-04 15:51
 • #4291: Vương Nguy Tiều2021-02-06 15:55
 • #4292: Thu ngươi làm đồ đệ2021-02-06 15:55
 • #4293: Truyền cho ngươi đạo2021-02-09 16:01
 • #4294: Tới2021-02-09 16:01
 • #4295: Uy hiếp2021-02-16 17:42
 • #4296: Không biết sống chết2021-02-16 17:43
 • #4297: Bát Hổ Yêu2021-02-16 17:43
 • #4298: Dùng tảng đá nện bọn hắn2021-02-16 17:44
 • #4299: Đập chết bọn hắn2021-02-16 17:44
 • #4300: Vô thượng bệ hạ2021-02-16 17:45
 • #4301: Bồ Tát thành2021-02-16 17:45
 • #4302: Hư hư thực thực cố nhân2021-02-16 17:46
 • #4303: Đại thẩm2021-02-18 23:56
 • #4304: Ăn vằn thắn2021-02-18 23:56
 • #4305: Vương Tử Ninh2021-02-21 16:11
 • #4306: Buôn bán2021-02-21 16:11
 • #4307: Thật thật giả giả2021-02-21 16:12
 • #4308: Toan tính tính toán2021-02-23 15:53
 • #4309: Tổ Thần Miếu2021-02-23 15:53
 • #4310: Đại thẩm, muốn ngươi2021-02-26 16:06
 • #4311: Hai cái cô nương2021-02-26 16:06
 • #4312: Vạn Giáo sơn2021-02-28 16:09
 • #4313: Truyền thuyết2021-02-28 16:10
 • #4314: Cá chép hóa rồng2021-02-28 16:10
 • #4315: Vạn Giáo phường2021-03-01 17:15
 • #4316: Làm khó dễ2021-03-03 16:02
 • #4317: Minh cô nương2021-03-03 16:02
 • #4318: Tùy ý mà làm2021-03-05 16:19
 • #4319: Đạo mạnh, vạn pháp thông2021-03-05 16:19
 • #4320: Siêu độ2021-03-07 15:39
 • #4321: Thiếu chủ giá lâm2021-03-07 15:39
 • #4322: Long giáo Thánh Nữ2021-03-08 15:57
 • #4323: Sư Hống quốc trữ quân2021-03-10 15:50
 • #4324: Hắc vụ phun trào2021-03-14 15:01
 • #4325: Tính toán2021-03-14 15:01
 • #4326: Ai phản đối2021-03-15 14:50
 • #4327: Phản đối2021-03-15 14:50
 • #4328: Ta tới2021-03-16 14:52
 • #4329: Chém ngươi đầu hươu2021-03-16 14:52
 • #4330: Thiên Tôn2021-03-16 14:53
 • #4331: Trữ quân2021-03-17 14:42
 • #4332: Trì Kim Lân2021-03-18 14:40
 • #4333: Ủng hộ2021-03-20 14:43
 • #4334: Có mở hay không Phong Thần Đài2021-03-21 14:41
 • #4335: Hắc ám gào thét2021-03-21 14:41
 • #4336: Hắc ám gào thét2021-03-26 14:50
 • #4337: Anh linh2021-03-26 14:51
 • #4338: Âm binh sao2021-03-26 14:51
 • #4339: Độ hóa2021-03-27 14:40
 • #4340: Bảo vật xuất thế2021-03-28 15:25
 • #4341: Lòng người tổng tham lam2021-03-28 15:26
 • #4342: Đều muốn đoạt bảo2021-03-28 15:26
 • #4343: Hắc Ám sinh linh2021-03-30 14:41
 • #4344: Khổng Tước Minh Vương2021-03-30 14:41
 • #4345: Khổng Tước Minh Vương cường đại2021-03-31 14:36
 • #4346: Hắc Ám Chi Linh2021-04-01 14:36
 • #4347: Thực lực khủng bố2021-04-11 07:25
 • #4348: Nên ta xuất thủ2021-04-11 07:25
 • #4349: Luyện hóa2021-04-11 07:25
 • #4350: Thuận miệng nói đến2021-04-11 07:25
 • #4351: Có thể có Tiên Nhân2021-04-11 07:26
 • #4352: Phong Thiên Ngũ Đạo Môn2021-04-11 07:26
 • #4353: Giản Thanh Trúc2021-04-11 07:26
 • #4354: Yêu Đô2021-04-11 07:26
 • #4355: Phượng Tê cùng Cửu Biến2021-04-11 07:27
 • #4356: Lại là xin cơm2021-04-11 07:27
 • #4357: Một cước đạp bay2021-04-12 15:52
 • #4358: Lại là A Kiều2021-04-13 14:34
 • #4359: Người có tiếc nuối2021-04-14 14:35
 • #4360: Ai cầu ai2021-04-16 14:43
 • #4361: Không có hảo ý2021-04-19 04:21
 • #4362: Kim Loan Yêu Vương2021-04-20 04:30
 • #4363: Cửu Vĩ Yêu Thần2021-04-20 04:50
 • #4364: Đất khô cằn chi kỳ2021-04-20 04:50
 • #4365: Ta muốn đi vào2021-04-21 04:40
 • #4366: Kim Loan Yêu Vương nghĩ sâu tính kỹ2021-04-21 20:48
 • #4367: Phượng Địa2021-04-22 14:36
 • #4368: Ta muốn2021-04-23 14:36
 • #4369: Ta quá khó khăn2021-04-24 14:35
 • #4370: Tự tìm đường chết2021-04-26 14:37
 • #4371: Một búa chém chi2021-04-26 14:37
 • #4372: Uy hiếp2021-04-27 14:35
 • #4373: Uy hiếp2021-07-13 09:45
 • #4374: Làm người khó, làm yêu càng khó2021-07-13 09:45
 • #4375: Phượng Địa chi sào2021-07-13 09:45
 • #4376: Sào thật2021-07-13 09:46
 • #4377: Dục hỏa đốt cháy2021-07-13 09:46
 • #4378: Phượng Hoàng không gian2021-07-13 09:46
 • #4379: Trứng vàng2021-07-13 09:46
 • #4380: Minh Vương tới2021-07-13 09:46
 • #4381: Quyền tranh2021-07-13 09:46
 • #4382: Trường Tí Hầu Hoàng2021-07-13 09:46
 • #4383: Giản Thanh Trúc thực lực2021-07-13 09:46
 • #4384: Phong Ma Bát Trượng2021-07-13 09:46
 • #4385: Thanh Loan Hàm Đan2021-07-13 09:46
 • #4386: Ta không có xuất thủ2021-07-13 09:47
 • #4387: Không xuất thủ, cũng ngược ngươi2021-07-13 09:47
 • #4388: Cứ như vậy2021-07-13 09:47
 • #4389: Lựa chọn2021-07-13 09:47
 • #4390: Bá Mục Thiên Hổ2021-07-13 09:47
 • #4391: Đồng môn tranh chấp2021-07-13 09:47
 • #4392: Bá Vương Long Thương2021-07-13 09:47
 • #4393: Tam Thần Điểu tâm pháp2021-07-13 09:47
 • #4394: Trúc Linh đao pháp2021-07-13 09:47
 • #4395: Vạn Mục Chi Nhãn2021-07-13 09:47
 • #4396: Uy lực cường đại2021-07-13 09:48
 • #4397: Tiện tay phá thần thuẫn2021-07-13 09:48
 • #4398: Tái chiến2021-07-13 09:48
 • #4399: Ban thưởng tạo hóa2021-07-13 09:48
 • #4400: Huyết thống thuế biến2021-07-13 09:48
 • #4401: Trúc Đạm Phong Khinh · Đao Quy Linh2021-07-13 09:48
 • #4402: Phượng Hoàng thiên phú2021-07-13 09:48
 • #4403: Thiên phú áo nghĩa2021-07-13 09:48
 • #4404: Một con gà trống2021-07-13 09:48
 • #4405: Cổ Trĩ2021-07-13 09:49
 • #4406: Ta muốn2021-07-13 09:49
 • #4407: Tương lai tạo hóa2021-07-13 09:49
 • #4408: Ngũ Dương Hoàng2021-07-13 09:49
 • #4409: Quý khách tiến đến2021-07-13 09:49
 • #4410: Ngũ Dương Hoàng giá lâm2021-07-13 09:49
 • #4411: Ngũ Dương Hoàng thần uy2021-07-13 09:49
 • #4412: Con ta có Đạo Quân chi tư2021-07-13 09:49
 • #4413: Thông gia2021-07-13 09:49
 • #4414: Phản đối2021-07-13 09:49
 • #4415: Có đáp ứng hay không2021-07-13 09:49
 • #4416: Thần Phiên2021-07-13 09:50
 • #4417: Thiên Quyển · Tổ Phiên2021-07-13 09:50
 • #4418: Đòn sát thủ2021-07-13 09:50
 • #4419: Một chiêu mất mạng2021-07-13 09:50
 • #4420: Ép buộc2021-07-13 09:50
 • #4421: Ta định2021-07-13 09:50
 • #4422: Ta quyết định2021-07-13 09:50
 • #4423: Đao nhanh chóng2021-07-13 09:50
 • #4424: Con ta2021-07-13 09:50
 • #4425: Ngũ Dương Thần Liên2021-07-13 09:50
 • #4426: Một đao2021-07-13 09:51
 • #4427: Khổng Tước Minh Vương thực lực2021-07-13 09:51
 • #4428: Một cước đạp xuống đi2021-07-13 09:51
 • #4429: Cửu Vĩ Yêu Thần2021-07-13 09:51
 • #4430: Sợ mất mật2021-07-13 09:51
 • #4431: Đại đạo trấn sát2021-07-13 09:51
 • #4432: Thiên Địa Chi Bát2021-07-13 09:51
 • #4433: Một đao vô địch2021-07-13 09:51
 • #4434: Thay đổi giáo chủ2021-07-13 09:51
 • #4435: Cầu thu lưu2021-07-13 09:52
 • #4436: Hổ Trì2021-07-13 09:52
 • #4437: Liên quan tới truyền thuyết2021-07-13 09:52
 • #4438: Là vật gì2021-07-13 09:52
 • #4439: Đạo cốt2021-07-13 09:52
 • #4440: Chiến Phá chi địa bí mật2021-07-13 09:52
 • #4441: Cất giấu bí mật2021-07-13 09:52
 • #4442: Cùng trời đồng thọ2021-07-13 09:52
 • #4443: Hung hiểm2021-07-13 09:52
 • #4444: Tiến vào2021-07-13 09:52
 • #4445: Thái Nhất Sinh Thủy2021-07-13 09:53
 • #4446: Đống loạn thạch2021-07-13 09:53
 • #4447: Mở ra nó2021-07-13 09:53
 • #4448: Chân chính vô địch2021-07-13 09:53
 • #4449: Một ngôi mộ2021-07-13 09:53
 • #4450: Vô Tự Bia2021-07-13 09:53
 • #4451: Một con quạ đen2021-10-12 08:24
 • #4452: Một tổ chim2021-10-12 08:25
 • #4453: Âm Nha2021-10-12 08:25
 • #4454: Phong mang2021-10-12 08:25
 • #4455: Hạt giống2021-10-12 08:25
 • #4456: Cần phải đi2021-10-12 08:26
 • #4457: Gặp sinh tử2021-10-12 08:26
 • #4458: Những truyền thuyết kia2021-10-12 08:26
 • #4459: Có cái gì2021-10-12 08:27
 • #4460: Trung Khư2021-10-12 08:27
 • #4461: Võ gia2021-10-12 08:27
 • #4462: Nhận tổ2021-10-12 08:27
 • #4463: Võ gia cổ tổ2021-10-12 08:28
 • #4464: Không có các ngươi những con cháu bất hiếu này2021-10-12 08:28
 • #4465: Thụ đạo2021-10-12 08:28
 • #4466: Giản hàng rong2021-10-12 08:29
 • #4467: Liên quan tới truyền thuyết2021-10-12 08:29
 • #4468: Nhập Võ gia2021-10-12 08:29
 • #4469: Cây thấp2021-10-12 08:29
 • #4470: Đạo thạch2021-10-12 08:30
 • #4471: Nhận tổ2021-10-12 08:30
 • #4472: Lục gia2021-10-12 08:30
 • #4473: Cổ họa2021-10-12 08:30
 • #4474: Thập Quan Tổ2021-10-12 08:31
 • #4475: Cố nhân đã qua đời2021-10-12 08:31
 • #4476: Đạo thạch đi hướng2021-10-12 08:31
 • #4477: Hoàng Kim thành2021-10-12 08:31
 • #4478: Hoàng Kim tự2021-10-12 08:31
 • #4479: Truyền kỳ2021-10-12 08:31
 • #4480: Thanh tĩnh chi địa2021-10-12 08:32
 • #4481: Hắc Nhai2021-10-12 08:32
 • #4482: Toán Địa đạo nhân2021-10-12 08:32
 • #4483: Tính một quẻ2021-10-12 08:32
 • #4484: Quẻ không thể tính2021-10-12 08:32
 • #4485: Ta vốn không phải là ta, không thể vong ngã2021-10-12 08:32
 • #4486: Một người sống2021-10-12 08:33
 • #4487: Động Đình phường2021-10-12 08:33
 • #4488: Động Đình bảo vật2021-10-12 08:33
 • #4489: Hai Thánh Nhân2021-10-12 08:33
 • #4490: Liên Bà công tử2021-10-12 08:34
 • #4491: Miệng lưỡi lợi hại2021-10-12 08:34
 • #4492: Thanh Khí Hoành Cửu Châu2021-10-12 08:34
 • #4493: Vui cười giận mắng2021-10-12 08:34
 • #4494: Điếu Miết lão tổ2021-10-12 08:34
 • #4495: Nã Vân trưởng lão2021-10-12 08:35
 • #4496: Cáo mượn oai hùm2021-10-12 08:35
 • #4497: Thiện Dược đồng tử2021-10-12 08:35
 • #4498: Phách lối2021-10-12 08:35
 • #4499: Vả miệng2021-10-12 08:36
 • #4500: Lại vả miệng2021-10-12 08:36
 • #4501: Cái gì tư cách2021-10-12 08:37
 • #4502: Vô địch kiếm pháp2021-10-12 08:37
 • #4503: Hư Không Ngọc Bích2021-10-12 08:37
 • #4504: Thuận miệng 0002021-10-12 08:38
 • #4505: Vô hạn hạn mức2021-10-12 08:38
 • #4506: 0002021-10-12 08:38
 • #4507: Hố chết không đền mạng2021-10-12 08:38
 • #4508: Hỏa Long Đan2021-10-12 08:39
 • #4509: Kịch liệt đấu giá2021-10-12 08:39
 • #4510: Hai mươi tỷ2021-10-12 08:39
 • #4511: Tiện tay đưa chi2021-10-12 08:40
 • #4512: Diêu Tiên Thảo2021-10-12 08:40
 • #4513: Nhất định phải được2021-10-12 08:40
 • #4514: Tiền là việc nhỏ2021-10-12 08:40
 • #4515: Chí Tôn Hắc Tinh Tạp2021-10-12 08:41
 • #4516: Bản thân đấu giá2021-10-12 08:41
 • #4517: Thất Võ các2021-10-12 08:41
 • #4518: Ảnh Tử Hội Nghị2021-10-12 08:42
 • #4519: Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá2021-10-12 08:42
 • #4520: Thời Huyết Hổ Phách2021-10-12 08:42
 • #4521: Báo giá2021-10-12 08:42
 • #4522: Đông Phương thế gia2021-10-12 08:43
 • #4523: Lệnh phong2021-10-12 08:43
 • #4524: Vô tri2021-10-12 08:43
 • #4525: Hồ2021-10-12 08:43
 • #4526: Chương Tổ tạo hóa2021-10-12 08:44
 • #4527: Không biết sống chết2021-10-12 08:44
 • #4528: Kim Cương tán nhân2021-10-12 08:44
 • #4529: Cố làm ra vẻ2021-10-12 08:44
 • #4530: Tự tìm đường chết2021-10-12 08:45
 • #4531: Dư gia2021-10-12 08:45
 • #4532: Dư mập mạp2021-10-12 08:45
 • #4533: Trong nhà người chết nha2021-10-12 08:45
 • #4534: Mai táng ở nơi nào2021-10-12 08:46
 • #4535: Như thế nào nhà2021-10-12 08:46
 • #4536: Thôn Thiên Cuồng Thần2021-10-12 08:46
 • #4537: Liên quan tới truyền thuyết2021-10-12 08:47
 • #4538: Âm Dương độ2021-10-12 08:47
 • #4539: Âm luân2021-10-12 08:48
 • #4540: Trường Sinh Vương2021-10-12 08:48
 • #4541: Tổ bốn người không đứng đắn2021-10-23 03:11
 • #4542: Lâm Mặc2021-10-23 03:11
 • #4543: Bạch Cốt Quân Vương2021-10-23 03:12
 • #4544: Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn2021-10-23 03:12
 • #4545: Thần Sách công chúa2021-10-23 03:12
 • #4546: Bát Thất Đạo Quân truyền thuyết2021-10-23 03:13
 • #4547: Lục Dực Thần Sứ2021-10-23 03:14
 • #4548: Nhiên Không Thần Tử2021-10-23 03:14
 • #4549: Tĩnh Thần Nữ2021-10-23 03:15
 • #4550: Quý tộc2021-10-23 03:15
 • #4551: Cái gì tư cách2021-11-06 22:28
 • #4552: Vô địch kiếm pháp2021-11-06 22:28
 • #4553: Hư Không Ngọc Bích2021-11-06 22:29
 • #4554: Hư Không Ngọc Bích2021-11-06 22:29
 • #4555: Hư Không Ngọc Bích2021-11-06 22:29
 • #4556: Thuận miệng 0002021-11-06 22:29
 • #4557: Thuận miệng 0002021-11-06 22:30
 • de-ba-chuong-4558.mp32021-11-06 22:30
 • de-ba-chuong-4559.mp32021-11-06 22:30
 • de-ba-chuong-4560.mp32021-11-06 22:30
 • de-ba-chuong-4561.mp32021-11-06 22:30
 • de-ba-chuong-4562.mp32021-11-06 22:31
 • de-ba-chuong-4563.mp32021-11-06 22:31
 • de-ba-chuong-4564.mp32021-11-06 22:31
 • history/files/de-ba-chuong-4478.mp3.~1~2018-06-24 23:45