Cổ ĐạiHiện ĐạiKhoa HuyễnNữ CườngXuyên Nhanh

Diễn Tinh Vả Mặt Hằng Ngày

Diễn Tinh Vả Mặt Hằng NgàyHán Việt: Hí tinh đả kiểm nhật thường

Diệp thu không biết nàng là ai, mấy trăm năm, vẫn luôn là một cái 001 hệ thống đi theo nàng không ngừng hoàn thành người khác di nguyện……

Tên họ: Diệp thu

Công đức giá trị: 15000

Đã đổi kỹ năng: Hacker đại thần

Trù Thần ánh sáng nhị cấp

Ngũ cấp rèn thể thuật

Vận may thêm thành 10 thứ, còn thừa 8 thứ

Nguồn: wikidth.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thăng Ma
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tra cha không tra
 • #2: Tra cha không tra
 • #3: Tra cha không tra
 • #4: Tra cha không tra
 • #5: Tra cha không tra
 • #6: Tra cha không tra
 • #7: Tra cha không tra
 • #8: Tra cha không tra
 • #9: Tra cha không tra
 • #10: Tra cha không tra
 • #11: Tra cha không tra
 • #12: Tra cha không tra
 • #13: : Tra cha không tra
 • #14: Tra cha không tra
 • #15: Tra cha không tra
 • #16: Tra cha không tra
 • #17: Tinh quang rạng rỡ
 • #18: Tinh quang rạng rỡ
 • #19: Tinh quang rạng rỡ
 • #20: Tinh quang rạng rỡ
 • #21: Tinh quang rạng rỡ
 • #22: Tinh quang rạng rỡ
 • #23: Tinh quang rạng rỡ
 • #24: Tinh quang rạng rỡ
 • #25: Tinh quang rạng rỡ
 • #26: Tinh quang rạng rỡ
 • #27: Tinh quang rạng rỡ
 • #28: Tinh quang rạng rỡ
 • #29: Tinh quang rạng rỡ
 • #30: Tinh quang rạng rỡ
 • #31: Tinh quang rạng rỡ
 • #32: Tinh quang rạng rỡ
 • #33: Tinh quang rạng rỡ
 • #34: Tinh quang rạng rỡ
 • #35: Tinh quang rạng rỡ
 • #36: Tinh quang rạng rỡ
 • #37: Tinh quang rạng rỡ
 • #38: Tinh quang rạng rỡ
 • #39: Tinh quang rạng rỡ
 • #40: Tinh quang rạng rỡ
 • #41: Tinh quang rạng rỡ
 • #42: Đại sư huynh
 • #43: Đại sư huynh
 • #44: Đại sư huynh
 • #45: Đại sư huynh
 • #46: Đại sư huynh
 • #47: Đại sư huynh
 • #48: Đại sư huynh
 • #49: Đại sư huynh
 • #50: Đại sư huynh
 • #51: Đại sư huynh
 • #52: Đại sư huynh
 • #53: Đại sư huynh
 • #54: Đại sư huynh
 • #55: Đại sư huynh
 • #56: Đại sư huynh
 • #57: Đại sư huynh
 • #58: Đại sư huynh
 • #59: Đại sư huynh
 • #60: Đại sư huynh
 • #61: Đại sư huynh
 • #62: Đại sư huynh
 • #63: Đại sư huynh
 • #64: Đại sư huynh
 • #65: Đại sư huynh
 • #66: Đại sư huynh
 • #67: Đại sư huynh
 • #68: Đại sư huynh
 • #69: Đại sư huynh
 • #70: Đại sư huynh
 • #71: Đại sư huynh
 • #72: Đại sư huynh
 • #73: Đại sư huynh
 • #74: Đại sư huynh
 • #75: Đại sư huynh
 • #76: Đại sư huynh
 • #77: Đại sư huynh
 • #78: Đại sư huynh
 • #79: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #80: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #81: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #82: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #83: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #84: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #85: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #86: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #87: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #88: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #89: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #90: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #91: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #92: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #93: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #94: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #95: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #96: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #97: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #98: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #99: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #100: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #101: Tinh tế võng hồng dưỡng bánh bao
 • #102: Vô tình đế vương
 • #103: Vô tình đế vương
 • #104: Vô tình đế vương
 • #105: Vô tình đế vương
 • #106: Vô tình đế vương
 • #107: Vô tình đế vương
 • #108: Vô tình đế vương
 • #109: Vô tình đế vương
 • #110: Vô tình đế vương
 • #111: Vô tình đế vương
 • #112: Vô tình đế vương
 • #113: Vô tình đế vương
 • #114: Vô tình đế vương
 • #115: Vô tình đế vương
 • #116: Vô tình đế vương
 • #117: Vô tình đế vương
 • #118: Vô tình đế vương
 • #119: Vô tình đế vương
 • #120: Vô tình đế vương
 • #121: Vô tình đế vương
 • #122: Vô tình đế vương
 • #123: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #124: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #125: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #126: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #127: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #128: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #129: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #130: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #131: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #132: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #133: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #134: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #135: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #136: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #137: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #138: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #139: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #140: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #141: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #142: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #143: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #144: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #145: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #146: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #147: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #148: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #149: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #150: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #151: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #152: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #153: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #154: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #155: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #156: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #157: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #158: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #159: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #160: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #161: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #162: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #163: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #164: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #165: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #166: Linh tuyền không gian nữ xứng
 • #167: Tiến công mụ mụ
 • #168: Tiến công mụ mụ
 • #169: Tiến công mụ mụ
 • #170: Tiến công mụ mụ
 • #171: Tiến công mụ mụ
 • #172: Tiến công mụ mụ
 • #173: Tiến công mụ mụ
 • #174: Tiến công mụ mụ
 • #175: Tiến công mụ mụ
 • #176: Tiến công mụ mụ
 • #177: Tiến công mụ mụ
 • #178: Tiến công mụ mụ
 • #179: Tiến công mụ mụ
 • #180: Tiến công mụ mụ
 • #181: Tiến công mụ mụ
 • #182: Tiến công mụ mụ
 • #183: Tiến công mụ mụ
 • #184: Quân hôn văn nam xứng
 • #185: Quân hôn văn nam xứng
 • #186: Quân hôn văn nam xứng
 • #187: Quân hôn văn nam xứng
 • #188: Quân hôn văn nam xứng
 • #189: Quân hôn văn nam xứng
 • #190: Quân hôn văn nam xứng
 • #191: Quân hôn văn nam xứng
 • #192: Quân hôn văn nam xứng
 • #193: Quân hôn văn nam xứng
 • #194: Quân hôn văn nam xứng
 • #195: Quân hôn văn nam xứng
 • #196: Quân hôn văn nam xứng
 • #197: Quân hôn văn nam xứng
 • #198: Quân hôn văn nam xứng
 • #199: Quân hôn văn nam xứng
 • #200: Quân hôn văn nam xứng
 • #201: Quân hôn văn nam xứng
 • #202: Quân hôn văn nam xứng
 • #203: Quân hôn văn nam xứng
 • #204: Quân hôn văn nam xứng
 • #205: Quân hôn văn nam xứng
 • #206: Quân hôn văn nam xứng
 • #207: Quân hôn văn nam xứng
 • #208: Quân hôn văn nam xứng
 • #209: Quân hôn văn nam xứng
 • #210: Tiêu dao tiểu vương gia
 • #211: Tiêu dao tiểu vương gia
 • #212: Tiêu dao tiểu vương gia
 • #213: Tiêu dao tiểu vương gia
 • #214: Tiêu dao tiểu vương gia
 • #215: Tiêu dao tiểu vương gia
 • #216: Siêu sinh 2 nữ
 • #217: Siêu sinh 2 nữ
 • #218: Siêu sinh 2 nữ
 • #219: Siêu sinh 2 nữ
 • #220: Siêu sinh 2 nữ
 • #221: Siêu sinh 2 nữ
 • #222: Siêu sinh 2 nữ
 • #223: Siêu sinh 2 nữ
 • #224: Siêu sinh 2 nữ
 • #225: Siêu sinh 2 nữ
 • #226: Siêu sinh 2 nữ
 • #227: Siêu sinh 2 nữ
 • #228: Siêu sinh 2 nữ
 • #229: Siêu sinh 2 nữ
 • #230: Siêu sinh 2 nữ
 • #231: Siêu sinh 2 nữ
 • #232: Siêu sinh 2 nữ
 • #233: Siêu sinh 2 nữ
 • #234: Siêu sinh 2 nữ
 • #235: Siêu sinh 2 nữ
 • #236: Siêu sinh 2 nữ
 • #237: Siêu sinh 2 nữ
 • #238: Siêu sinh 2 nữ
 • #239: Siêu sinh 2 nữ
 • #240: Siêu sinh 2 nữ
 • #241: Thấu thị mắt nam chủ
 • #242: Thấu thị mắt nam chủ
 • #243: Thấu thị mắt nam chủ
 • #244: Thấu thị mắt nam chủ
 • #245: Thấu thị mắt nam chủ
 • #246: Thấu thị mắt nam chủ
 • #247: Thấu thị mắt nam chủ
 • #248: Thấu thị mắt nam chủ
 • #249: Thấu thị mắt nam chủ
 • #250: Thấu thị mắt nam chủ
 • #251: Thấu thị mắt nam chủ
 • #252: Thấu thị mắt nam chủ
 • #253: Thấu thị mắt nam chủ
 • #254: Thấu thị mắt nam chủ
 • #255: Thấu thị mắt nam chủ
 • #256: Thấu thị mắt nam chủ
 • #257: Thấu thị mắt nam chủ
 • #258: Thấu thị mắt nam chủ
 • #259: Hiệp nữ yêu nữ
 • #260: Hiệp nữ yêu nữ
 • #261: Hiệp nữ yêu nữ
 • #262: Hiệp nữ yêu nữ
 • #263: Hiệp nữ yêu nữ
 • #264: Hiệp nữ yêu nữ
 • #265: Hiệp nữ yêu nữ
 • #266: Hiệp nữ yêu nữ
 • #267: Hiệp nữ yêu nữ
 • #268: Hiệp nữ yêu nữ
 • #269: Hiệp nữ yêu nữ
 • #270: Hiệp nữ yêu nữ
 • #271: Hiệp nữ yêu nữ
 • #272: Hiệp nữ yêu nữ
 • #273: Hiệp nữ yêu nữ
 • #274: Hiệp nữ yêu nữ
 • #275: Hiệp nữ yêu nữ
 • #276: Hiệp nữ yêu nữ
 • #277: Hiệp nữ yêu nữ
 • #278: Hiệp nữ yêu nữ
 • #279: Hiệp nữ yêu nữ
 • #280: Hiệp nữ yêu nữ
 • #281: Hiệp nữ yêu nữ
 • #282: Hiệp nữ yêu nữ
 • #283: Hiệp nữ yêu nữ
 • #284: Hiệp nữ yêu nữ
 • #285: Hiệp nữ yêu nữ
 • #286: Hiệp nữ yêu nữ
 • #287: Phượng Hoàng nam
 • #288: Phượng Hoàng nam
 • #289: Phượng Hoàng nam
 • #290: Phượng Hoàng nam
 • #291: Phượng Hoàng nam
 • #292: Phượng Hoàng nam
 • #293: Phượng Hoàng nam
 • #294: Phượng Hoàng nam
 • #295: Phượng Hoàng nam
 • #296: Phượng Hoàng nam
 • #297: Phượng Hoàng nam
 • #298: Phượng Hoàng nam
 • #299: Phượng Hoàng nam
 • #300: Phượng Hoàng nam
 • #301: Phượng Hoàng nam
 • #302: Phượng Hoàng nam
 • #303: Phượng Hoàng nam
 • #304: Phượng Hoàng nam
 • #305: Phượng Hoàng nam
 • #306: Phượng Hoàng nam
 • #307: Phượng Hoàng nam
 • #308: Phượng Hoàng nam
 • #309: Phượng Hoàng nam
 • #310: Phượng Hoàng nam
 • #311: Phượng Hoàng nam
 • #312: Phượng Hoàng nam
 • #313: Phượng Hoàng nam
 • #314: Phượng Hoàng nam
 • #315: Phượng Hoàng nam
 • #316: Phượng Hoàng nam
 • #317: Phượng Hoàng nam
 • #318: Phượng Hoàng nam
 • #319: Mạt thế tỷ muội
 • #320: Mạt thế tỷ muội
 • #321: Mạt thế tỷ muội
 • #322: Mạt thế tỷ muội
 • #323: Mạt thế tỷ muội
 • #324: Mạt thế tỷ muội
 • #325: Mạt thế tỷ muội
 • #326: Mạt thế tỷ muội
 • #327: Mạt thế tỷ muội
 • #328: Mạt thế tỷ muội
 • #329: Mạt thế tỷ muội
 • #330: Mạt thế tỷ muội
 • #331: Mạt thế tỷ muội
 • #332: Mạt thế tỷ muội
 • #333: Mạt thế tỷ muội
 • #334: Mạt thế tỷ muội
 • #335: Mạt thế tỷ muội
 • #336: Mạt thế tỷ muội
 • #337: Mạt thế tỷ muội
 • #338: Mạt thế tỷ muội
 • #339: Mạt thế tỷ muội
 • #340: Mạt thế tỷ muội
 • #341: Mạt thế tỷ muội
 • #342: Mạt thế tỷ muội
 • #343: Mạt thế tỷ muội
 • #344: Mạt thế tỷ muội
 • #345: Mạt thế tỷ muội
 • #346: Mạt thế tỷ muội
 • #347: Mạt thế tỷ muội
 • #348: Mạt thế tỷ muội
 • #349: Mạt thế tỷ muội
 • #350: Chương 326 hoàng quý phi
 • #351: Chương 327 hoàng quý phi
 • #352: Chương 328 hoàng quý phi
 • #353: Chương 329 hoàng quý phi
 • #354: Chương 330 hoàng quý phi
 • #355: Chương 331 hoàng quý phi
 • #356: Chương 332 hoàng quý phi
 • #357: Chương 333 hoàng quý phi
 • #358: Chương 334 hoàng quý phi
 • #359: Chương 335 hoàng quý phi
 • #360: Chương 336 hoàng quý phi
 • #361: Chương 337 hoàng quý phi
 • #362: Chương 338 hoàng quý phi
 • #363: Chương 339 hoàng quý phi
 • #364: Chương 340 hoàng quý phi
 • #365: Chương 341 hoàng quý phi
 • #366: Chương 342 hoàng quý phi
 • #367: Chương 343 hoàng quý phi
 • #368: Chương 344 hoàng quý phi
 • #369: Chương 345 hoàng quý phi
 • #370: Chương 346 hoàng quý phi
 • #371: Chương 347 hoàng quý phi
 • #372: Chương 348 hoàng quý phi
 • #373: Chương 349 hoàng quý phi
 • #374: Chương 350 hoàng quý phi
 • #375: Chương 351 hoàng quý phi
 • #376: Chương 352 hoàng quý phi
 • #377: Chương 353 hoàng quý phi
 • #378: Chương 354 hoàng quý phi
 • #379: Chương 355 hoàng quý phi
 • #380: Chương 356 hoàng quý phi
 • #381: Chương 357 hoàng quý phi
 • #382: Chương 358 hoàng quý phi
 • #383: Chương 359 hoàng quý phi
 • #384: Chương 360 hoàng quý phi
 • #385: Chương 361 hoàng quý phi
 • #386: Chương 362 hoàng quý phi
 • #387: Chương 363 hoàng quý phi
 • #388: Chương 364 hoàng quý phi
 • #389: Chương 365 hoàng quý phi
 • #390: Chương 366 hoàng quý phi
 • #391: Chương 367 hoàng quý phi
 • #392: Chương 368 hoàng quý phi
 • #393: Chương 369 hoàng quý phi
 • #394: Chương 370 hoàng quý phi
 • #395: Chương 371 hoàng quý phi
 • #396: Chương 372 hoàng quý phi
 • #397: Chương 373 hoàng quý phi
 • #398: Chương 374 tốt nhất lão sư
 • #399: Chương 375 tốt nhất lão sư
 • #400: Chương 376 tốt nhất lão sư
 • #401: Chương 377 tốt nhất lão sư
 • #402: Chương 378 tốt nhất lão sư
 • #403: Chương 379 tốt nhất lão sư
 • #404: Chương 380 tốt nhất lão sư
 • #405: Chương 381 tốt nhất lão sư
 • #406: Chương 382 tốt nhất lão sư
 • #407: Chương 383 tốt nhất lão sư
 • #408: Chương 384 tốt nhất lão sư
 • #409: Chương 385 tốt nhất lão sư
 • #410: Chương 386 tốt nhất lão sư
 • #411: Chương 387 tốt nhất lão sư
 • #412: Chương 388 tốt nhất lão sư
 • #413: Chương 389 tốt nhất lão sư
 • #414: Chương 390 tốt nhất lão sư
 • #415: Chương 391 tốt nhất lão sư
 • #416: Chương 392 nông gia Trạng Nguyên
 • #417: Chương 393 nông gia Trạng Nguyên
 • #418: Chương 394 nông gia Trạng Nguyên
 • #419: Chương 395 nông gia Trạng Nguyên
 • #420: Chương 396 nông gia Trạng Nguyên
 • #421: Chương 397 nông gia Trạng Nguyên
 • #422: Chương 398 nông gia Trạng Nguyên
 • #423: Chương 399 nông gia Trạng Nguyên
 • #424: Chương 400 nông gia Trạng Nguyên
 • #425: Chương 401 nông gia Trạng Nguyên
 • #426: Chương 402 nông gia Trạng Nguyên
 • #427: Chương 403 nông gia Trạng Nguyên
 • #428: Chương 404 nông gia Trạng Nguyên
 • #429: Chương 405 nông gia Trạng Nguyên
 • #430: Chương 406 nông gia Trạng Nguyên
 • #431: Chương 407 nông gia Trạng Nguyên
 • #432: Chương 408 nông gia Trạng Nguyên
 • #433: Chương 409 nông gia Trạng Nguyên
 • #434: Chương 410 nông gia Trạng Nguyên
 • #435: Chương 411 nông gia Trạng Nguyên
 • #436: Chương 412 nông gia Trạng Nguyên
 • #437: Chương 413 nông gia Trạng Nguyên
 • #438: Chương 414 nông gia Trạng Nguyên
 • #439: Chương 415 nông gia Trạng Nguyên
 • #440: Chương 416 nông gia Trạng Nguyên
 • #441: Chương 417 nông gia Trạng Nguyên
 • #442: Chương 418 nông gia Trạng Nguyên
 • #443: Chương 419 nông gia Trạng Nguyên
 • #444: Chương 420 nông gia Trạng Nguyên
 • #445: Chương 421 nông gia Trạng Nguyên
 • #446: Chương 422 nông gia Trạng Nguyên
 • #447: Chương 423 nông gia Trạng Nguyên
 • #448: Chương 424 nông gia Trạng Nguyên
 • #449: Chương 425 nông gia Trạng Nguyên
 • #450: Chương 426 nông gia Trạng Nguyên
 • #451: Chương 427 nông gia Trạng Nguyên
 • #452: Chương 428 nông gia Trạng Nguyên
 • #453: Chương 429 nông gia Trạng Nguyên
 • #454: Chương 430 nông gia Trạng Nguyên
 • #455: Chương 431 nông gia Trạng Nguyên
 • #456: Chương 432 bảo bối không khóc
 • #457: Chương 433 bảo bối không khóc
 • #458: Chương 434 bảo bối không khóc
 • #459: Chương 435 bảo bối không khóc
 • #460: Chương 436 bảo bối không khóc
 • #461: Chương 437 bảo bối không khóc
 • #462: Chương 438 bảo bối không khóc
 • #463: Chương 439 bảo bối không khóc
 • #464: Chương 440 bảo bối không khóc
 • #465: Chương 441 bảo bối không khóc
 • #466: Chương 442 bảo bối không khóc
 • #467: Chương 443 bảo bối không khóc
 • #468: Chương 444 bảo bối không khóc
 • #469: Chương 445 bảo bối không khóc
 • #470: Chương 446 bảo bối không khóc
 • #471: Chương 447 bảo bối không khóc
 • #472: Chương 448 bảo bối không khóc
 • #473: Chương 449 bảo bối không khóc
 • #474: Chương 450 bảo bối không khóc
 • #475: Chương 451 bảo bối không khóc
 • #476: Chương 452 bảo bối không khóc
 • #477: Chương 453 kiếm tu phụ thân
 • #478: Chương 454 kiếm tu phụ thân
 • #479: Chương 455 kiếm tu phụ thân
 • #480: Chương 456 kiếm tu phụ thân
 • #481: Chương 457 kiếm tu phụ thân
 • #482: Chương 458 kiếm tu phụ thân
 • #483: Chương 459 kiếm tu phụ thân
 • #484: Chương 460 kiếm tu phụ thân
 • #485: Chương 461 kiếm tu phụ thân
 • #486: Chương 462 kiếm tu phụ thân
 • #487: Chương 463 kiếm tu phụ thân
 • #488: Chương 464 kiếm tu phụ thân
 • #489: Chương 465 kiếm tu phụ thân
 • #490: Chương 466 kiếm tu phụ thân
 • #491: Chương 467 kiếm tu phụ thân
 • #492: Chương 468 kiếm tu phụ thân
 • #493: Chương 469 kiếm tu phụ thân
 • #494: Chương 470 kiếm tu phụ thân
 • #495: Chương 471 kiếm tu phụ thân
 • #496: Chương 472 kiếm tu phụ thân
 • #497: Chương 473 kiếm tu phụ thân
 • #498: Chương 474 kiếm tu phụ thân
 • #499: Chương 475 kiếm tu phụ thân
 • #500: Chương 476 kiếm tu phụ thân
 • #501: Chương 477 kiếm tu phụ thân ( canh năm )
 • #502: Chương 478 kiếm tu phụ thân
 • #503: Chương 479 kiếm tu phụ thân
 • #504: Chương 480 kiếm tu phụ thân
 • #505: Chương 481 kiếm tu phụ thân
 • #506: Chương 482 kiếm tu phụ thân
 • #507: Chương 483 kiếm tu phụ thân
 • #508: Chương 484 kiếm tu phụ thân
 • #509: Chương 485 kiếm tu phụ thân
 • #510: Chương 486 kiếm tu phụ thân
 • #511: Chương 487 kiếm tu phụ thân
 • #512: Chương 488 kiếm tu phụ thân
 • #513: Chương 489 kiếm tu phụ thân
 • #514: Chương 490 kiếm tu phụ thân
 • #515: Chương 491 kiếm tu phụ thân
 • #516: Chương 492 kiếm tu phụ thân
 • #517: Chương 493 kiếm tu phụ thân
 • #518: Chương 494 kiếm tu phụ thân
 • #519: Chương 495 kiếm tu phụ thân
 • #520: Chương 496 kiếm tu phụ thân
 • #521: Chương 497 kiếm tu phụ thân
 • #522: Chương 498 kiếm tu phụ thân
 • #523: Chương 499 kiếm tu phụ thân
 • #524: Chương 500 kiếm tu phụ thân
 • #525: Chương 501 kiếm tu phụ thân
 • #526: Chương 502 kiếm tu phụ thân
 • #527: Chương 503 kiếm tu phụ thân
 • #528: Chương 504 kiếm tu phụ thân
 • #529: Chương 505 kiếm tu phụ thân
 • #530: Chương 506 kiếm tu phụ thân
 • #531: Chương 507 hầu phu nhân nha hoàn
 • #532: Chương 508 hầu phu nhân nha hoàn
 • #533: Chương 509 hầu phu nhân nha hoàn
 • #534: Chương 510 hầu phu nhân nha hoàn
 • #535: Chương 511 hầu phu nhân nha hoàn
 • #536: Chương 512 hầu phu nhân nha hoàn
 • #537: Chương 513 hầu phu nhân nha hoàn
 • #538: Chương 514 hầu phu nhân nha hoàn
 • #539: Chương 515 hầu phu nhân nha hoàn
 • #540: Chương 516 hầu phu nhân nha hoàn
 • #541: Chương 517 hầu phu nhân nha hoàn
 • #542: Chương 518 hầu phu nhân nha hoàn
 • #543: Chương 519 hầu phu nhân nha hoàn
 • #544: Chương 520 hầu phu nhân nha hoàn
 • #545: Chương 521 hầu phu nhân nha hoàn
 • #546: Chương 522 hầu phu nhân nha hoàn
 • #547: Chương 523 hầu phu nhân nha hoàn
 • #548: Chương 524 hầu phu nhân nha hoàn
 • #549: Chương 525 hầu phu nhân nha hoàn
 • #550: Chương 526 hầu phu nhân nha hoàn
 • #551: Chương 527 hầu phu nhân nha hoàn
 • #552: Chương 528 hầu phu nhân nha hoàn
 • #553: Chương 529 hầu phu nhân nha hoàn
 • #554: Chương 530 hầu phu nhân nha hoàn
 • #555: Chương 531 hầu phu nhân nha hoàn
 • #556: Chương 532 hầu phu nhân nha hoàn
 • #557: Chương 533 hầu phu nhân nha hoàn
 • #558: Chương 534 hầu phu nhân nha hoàn
 • #559: Chương 535 hầu phu nhân nha hoàn
 • #560: Chương 536 hầu phu nhân nha hoàn
 • #561: Chương 537 hầu phu nhân nha hoàn
 • #562: Chương 538 hầu phu nhân nha hoàn
 • #563: Chương 539 hầu phu nhân nha hoàn
 • #564: Chương 540 hầu phu nhân nha hoàn
 • #565: Chương 541 hầu phu nhân nha hoàn
 • #566: Chương 542 hầu phu nhân nha hoàn
 • #567: Chương 543 hầu phu nhân nha hoàn
 • #568: Chương 544 hào môn tức phụ thần y ba
 • #569: Chương 545 hào môn tức phụ thần y ba
 • #570: Chương 546 hào môn tức phụ thần y ba
 • #571: Chương 547 hào môn tức phụ thần y ba
 • #572: Chương 548 hào môn tức phụ thần y ba
 • #573: Chương 549 hào môn tức phụ thần y ba
 • #574: Chương 550 hào môn tức phụ thần y ba
 • #575: Chương 551 hào môn tức phụ thần y ba
 • #576: Chương 552 hào môn tức phụ thần y ba
 • #577: Chương 553 hào môn tức phụ thần y ba
 • #578: Chương 554 hào môn tức phụ thần y ba
 • #579: Chương 555 hào môn tức phụ thần y ba
 • #580: Chương 556 hào môn tức phụ thần y ba
 • #581: Chương 557 hào môn tức phụ thần y ba
 • #582: Chương 558 hào môn tức phụ thần y ba
 • #583: Chương 559 hào môn tức phụ thần y ba
 • #584: Chương 560 hào môn tức phụ thần y ba
 • #585: Chương 561 hào môn tức phụ thần y ba
 • #586: Chương 562 hào môn tức phụ thần y ba
 • #587: Chương 563 hào môn tức phụ thần y ba
 • #588: Chương 564 hào môn tức phụ thần y ba
 • #589: Chương 565 hào môn tức phụ thần y ba
 • #590: Chương 566 hào môn tức phụ thần y ba
 • #591: Chương 567 hào môn tức phụ thần y ba
 • #592: Chương 568 hào môn tức phụ thần y ba
 • #593: Chương 569 hào môn tức phụ thần y ba
 • #594: Chương 570 hào môn tức phụ thần y ba
 • #595: Chương 571 hào môn tức phụ thần y ba
 • #596: Chương 572 hào môn tức phụ thần y ba
 • #597: Chương 573 hào môn tức phụ thần y ba
 • #598: Chương 574 hào môn tức phụ thần y ba
 • #599: Chương 575 hào môn tức phụ thần y ba
 • #600: Chương 576 hào môn tức phụ thần y ba
 • #601: Chương 577 hào môn tức phụ thần y ba
 • #602: Chương 578 hào môn tức phụ thần y ba
 • #603: Chương 579 hào môn tức phụ thần y ba
 • #604: Chương 580 hào môn tức phụ thần y ba
 • #605: Chương 581 hào môn tức phụ thần y ba
 • #606: Chương 582 hào môn tức phụ thần y ba
 • #607: Chương 583 hào môn tức phụ thần y ba
 • #608: Chương 584 hào môn tức phụ thần y ba
 • #609: Chương 585 hào môn tức phụ thần y ba
 • #610: Chương 586 hào môn tức phụ thần y ba
 • #611: Chương 587 hào môn tức phụ thần y ba
 • #612: Chương 588 ác độc vai ác
 • #613: Chương 589 ác độc vai ác
 • #614: Chương 590 ác độc vai ác
 • #615: Chương 591 ác độc vai ác
 • #616: Chương 592 ác độc vai ác
 • #617: Chương 593 ác độc vai ác
 • #618: Chương 594 ác độc vai ác
 • #619: Chương 595 ác độc vai ác
 • #620: Chương 596 ác độc vai ác
 • #621: Chương 597 ác độc vai ác
 • #622: Chương 598 ác độc vai ác
 • #623: Chương 599 ác độc vai ác
 • #624: Chương 600 ác độc vai ác
 • #625: Chương 601 ác độc vai ác
 • #626: Chương 602 ác độc vai ác
 • #627: Chương 603 ác độc vai ác
 • #628: Chương 604 ác độc vai ác
 • #629: Chương 605 ác độc vai ác
 • #630: Chương 606 ác độc vai ác
 • #631: Chương 607 ác độc vai ác
 • #632: Chương 608 ác độc vai ác
 • #633: Chương 609 ác độc vai ác
 • #634: Chương 610 ác độc vai ác
 • #635: Chương 611 ác độc vai ác
 • #636: Chương 612 ác độc vai ác
 • #637: Chương 613 ác độc vai ác
 • #638: Chương 614 ác độc vai ác
 • #639: Chương 615 ác độc vai ác
 • #640: Chương 616 ác độc vai ác
 • #641: Chương 617 ác độc vai ác
 • #642: Chương 618 nón xanh Vương gia
 • #643: Chương 619 nón xanh Vương gia
 • #644: Chương 620 nón xanh Vương gia
 • #645: Chương 621 nón xanh Vương gia
 • #646: Chương 622 nón xanh Vương gia
 • #647: Chương 623 nón xanh Vương gia
 • #648: Chương 624 nón xanh Vương gia
 • #649: Chương 625 nón xanh Vương gia
 • #650: Chương 626 nón xanh Vương gia
 • #651: Chương 627 nón xanh Vương gia
 • #652: Chương 628 nón xanh Vương gia
 • #653: Chương 629 nón xanh Vương gia
 • #654: Chương 630 nón xanh Vương gia
 • #655: Chương 631 nón xanh Vương gia
 • #656: Chương 632 nón xanh Vương gia
 • #657: Chương 633 nón xanh Vương gia
 • #658: Chương 634 nón xanh Vương gia
 • #659: Chương 635 nón xanh Vương gia
 • #660: Chương 636 nón xanh Vương gia
 • #661: Hôm nay đổi mới chậm lại
 • #662: Chương 637 nón xanh Vương gia
 • #663: Chương 638 nón xanh Vương gia
 • #664: Chương 639 nón xanh Vương gia
 • #665: Chương 640 nón xanh Vương gia
 • #666: Chương 641 nón xanh Vương gia
 • #667: Chương 642 nón xanh Vương gia
 • #668: Chương 643 nón xanh Vương gia
 • #669: Chương 644 nón xanh Vương gia
 • #670: Chương 645 nón xanh Vương gia
 • #671: Chương 646 nón xanh Vương gia
 • #672: Chương 647 nón xanh Vương gia
 • #673: Chương 648 nón xanh Vương gia
 • #674: Chương 649 nón xanh Vương gia
 • #675: Chương 650 nón xanh Vương gia
 • #676: Chương 651 nón xanh Vương gia
 • #677: Chương 652 nón xanh Vương gia
 • #678: Chương 653 nón xanh Vương gia
 • #679: Chương 654 nón xanh Vương gia
 • #680: Chương 655 nón xanh Vương gia
 • #681: Chương 656 nón xanh Vương gia
 • #682: Chương 657 nón xanh Vương gia
 • #683: Chương 658 nón xanh Vương gia
 • #684: Chương 659 nón xanh Vương gia
 • #685: Chương 660 nón xanh Vương gia
 • #686: Chương 661 nón xanh Vương gia
 • #687: Chương 662 nón xanh Vương gia
 • #688: Chương 663 nón xanh Vương gia
 • #689: Chương 664 nón xanh Vương gia
 • #690: Chương 665 nón xanh Vương gia
 • #691: Chương 666 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #692: Chương 667 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #693: Chương 668 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #694: Chương 669 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #695: Chương 670 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #696: Chương 671 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #697: Chương 672 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #698: Chương 673 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #699: Chương 674 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #700: Chương 675 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #701: Chương 676 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #702: Chương 677 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #703: Chương 678 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #704: Chương 679 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #705: Chương 680 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #706: Chương 681 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #707: Chương 682 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #708: Chương 683 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #709: Chương 684 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #710: Chương 685 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #711: Chương 686 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #712: Chương 687 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #713: Chương 688 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #714: Chương 689 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #715: Chương 690 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #716: Chương 691 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #717: Chương 692 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #718: Chương 693 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #719: Chương 694 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #720: Chương 695 nam xứng bạch nguyệt quang
 • #721: Chương 696 thế thân muội muội
 • #722: Chương 697 thế thân muội muội
 • #723: Chương 698 thế thân muội muội
 • #724: Chương 699 thế thân muội muội
 • #725: Chương 700 thế thân muội muội
 • #726: Chương 701 thế thân muội muội
 • #727: Chương 702 thế thân muội muội
 • #728: Chương 703 thế thân muội muội
 • #729: Chương 704 thế thân muội muội
 • #730: Chương 705 thế thân muội muội
 • #731: Chương 706 thế thân muội muội
 • #732: Chương 707 thế thân muội muội
 • #733: Chương 708 thế thân muội muội
 • #734: Chương 709 thế thân muội muội
 • #735: Chương 710 thế thân muội muội
 • #736: Chương 711 thế thân muội muội
 • #737: Chương 712 thế thân muội muội
 • #738: Chương 713 thế thân muội muội
 • #739: Chương 714 thế thân muội muội
 • #740: Chương 715 thế thân muội muội
 • #741: Chương 716 thế thân muội muội
 • #742: Chương 717 thế thân muội muội
 • #743: Chương 718 thế thân muội muội
 • #744: Chương 719 thế thân muội muội
 • #745: Chương 720 thế thân muội muội
 • #746: Chương 721 thế thân muội muội
 • #747: Chương 722 thế thân muội muội
 • #748: Chương 723 thế thân muội muội
 • #749: Chương 724 thế thân muội muội
 • #750: Chương 725 thế thân muội muội
 • #751: Chương 726 thế thân muội muội
 • #752: Chương 727 thế thân muội muội
 • #753: Chương 728 thế thân muội muội
 • #754: Chương 729 thế thân muội muội
 • #755: Chương 730 thế thân muội muội
 • #756: Chương 731 thế thân muội muội
 • #757: Chương 732 thế thân muội muội
 • #758: Chương 733 thế thân muội muội
 • #759: Chương 734 thế thân muội muội
 • #760: Chương 735 thế thân muội muội
 • #761: Chương 736 thế thân muội muội
 • #762: Chương 737 thế thân muội muội
 • #763: Chương 738 nhà giàu mới nổi
 • #764: Chương 739 nhà giàu mới nổi
 • #765: Chương 740 nhà giàu mới nổi
 • #766: Chương 741 nhà giàu mới nổi
 • #767: Chương 742 nhà giàu mới nổi
 • #768: Chương 743 nhà giàu mới nổi
 • #769: Chương 744 nhà giàu mới nổi
 • #770: Chương 745 nhà giàu mới nổi ( xin lỗi, có việc gấp, đổi mới đã muộn! )
 • #771: Chương 746 nhà giàu mới nổi
 • #772: Chương 747 nhà giàu mới nổi
 • #773: Chương 748 nhà giàu mới nổi
 • #774: Chương 749 nhà giàu mới nổi
 • #775: Chương 750 nhà giàu mới nổi
 • #776: Chương 751 nhà giàu mới nổi
 • #777: Chương 752 nhà giàu mới nổi
 • #778: Chương 753 nhà giàu mới nổi
 • #779: Chương 754 nhà giàu mới nổi
 • #780: Chương 755 nhà giàu mới nổi
 • #781: Chương 756 nhà giàu mới nổi
 • #782: Chương 757 nhà giàu mới nổi
 • #783: Chương 758 nhà giàu mới nổi
 • #784: Chương 759 nhà giàu mới nổi
 • #785: Chương 760 nhà giàu mới nổi
 • #786: Chương 761 nhà giàu mới nổi
 • #787: Chương 762 nhà giàu mới nổi
 • #788: Chương 763 nhà giàu mới nổi
 • #789: Chương 764 nhà giàu mới nổi
 • #790: Chương 765 nhà giàu mới nổi
 • #791: Chương 766 nhà giàu mới nổi
 • #792: Chương 767 nhà giàu mới nổi
 • #793: Chương 768 nhà giàu mới nổi
 • #794: Chương 769 nhà giàu mới nổi
 • #795: Chương 770 nhà giàu mới nổi
 • #796: Chương 771 nhà giàu mới nổi
 • #797: Chương 772 nhà giàu mới nổi
 • #798: Chương 773 nhà giàu mới nổi
 • #799: Chương 774 nhà giàu mới nổi
 • #800: Chương 775 nhà giàu mới nổi
 • #801: Chương 776 nhà giàu mới nổi
 • #802: Chương 777 nhà giàu mới nổi
 • #803: Chương 778 nhà giàu mới nổi
 • #804: Chương 779 nhà giàu mới nổi
 • #805: Chương 780 bị lợi dụng người thành thật
 • #806: Chương 781 bị lợi dụng người thành thật
 • #807: Chương 782 bị lợi dụng người thành thật
 • #808: Chương 783 bị lợi dụng người thành thật
 • #809: Chương 784 bị lợi dụng người thành thật
 • #810: Chương 785 bị lợi dụng người thành thật
 • #811: Chương 786 bị lợi dụng người thành thật
 • #812: Chương 787 bị lợi dụng người thành thật
 • #813: Chương 788 bị lợi dụng người thành thật
 • #814: Chương 789 bị lợi dụng người thành thật
 • #815: Chương 790 bị lợi dụng người thành thật
 • #816: Chương 791 bị lợi dụng người thành thật
 • #817: Chương 792 bị lợi dụng người thành thật
 • #818: Chương 793 bị lợi dụng người thành thật
 • #819: Chương 794 bị lợi dụng người thành thật
 • #820: Chương 795 bị lợi dụng người thành thật
 • #821: Chương 796 bị lợi dụng người thành thật
 • #822: Chương 797 bị lợi dụng người thành thật
 • #823: Chương 798 bị lợi dụng người thành thật
 • #824: Chương 799 bị lợi dụng người thành thật
 • #825: Chương 800 bị lợi dụng người thành thật
 • #826: Chương 801 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #827: Chương 802 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #828: Chương 803 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #829: Chương 804 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #830: Chương 805 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #831: Chương 806 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #832: Chương 807 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #833: Chương 808 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #834: Chương 809 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #835: Chương 810 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #836: Chương 811 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #837: Chương 812 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #838: Chương 813 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #839: Chương 814 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #840: Chương 815 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #841: Chương 816 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #842: Chương 817 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #843: Chương 818 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #844: Chương 819 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #845: Chương 820 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #846: Chương 821 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #847: Chương 822 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #848: Chương 823 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #849: Chương 824 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #850: Chương 825 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #851: Chương 826 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #852: Chương 827 cẩu huyết thay thế nhân sinh
 • #853: Chương 828 uất ức hoàng đế
 • #854: Chương 829 uất ức hoàng đế
 • #855: Chương 830 uất ức hoàng đế
 • #856: Chương 831 uất ức hoàng đế
 • #857: Chương 832 uất ức hoàng đế
 • #858: Chương 833 uất ức hoàng đế
 • #859: Chương 834 uất ức hoàng đế
 • #860: Chương 835 uất ức hoàng đế
 • #861: Chương 836 uất ức hoàng đế
 • #862: Chương 837 uất ức hoàng đế
 • #863: Chương 838 uất ức hoàng đế
 • #864: Chương 839 uất ức hoàng đế
 • #865: Chương 840 uất ức hoàng đế
 • #866: Chương 841 uất ức hoàng đế
 • #867: Chương 842 uất ức hoàng đế
 • #868: Chương 843 uất ức hoàng đế
 • #869: Chương 844 uất ức hoàng đế
 • #870: Chương 845 uất ức hoàng đế
 • #871: Chương 846 uất ức hoàng đế
 • #872: Chương 847 uất ức hoàng đế
 • #873: Chương 848 uất ức hoàng đế
 • #874: Chương 849 uất ức hoàng đế
 • #875: Chương 850 uất ức hoàng đế
 • #876: Chương 851 uất ức hoàng đế
 • #877: Chương 852 uất ức hoàng đế
 • #878: Chương 853 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #879: Chương 854 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #880: Chương 855 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #881: Chương 856 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #882: Chương 857 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #883: Chương 858 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #884: Chương 859 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #885: Chương 860 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #886: Chương 861 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #887: Chương 862 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #888: Chương 863 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #889: Chương 864 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #890: Chương 865 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #891: Chương 866 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #892: Chương 867 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #893: Chương 868 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #894: Chương 869 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #895: Chương 870 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #896: Chương 871 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #897: Chương 872 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #898: Chương 873 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #899: Chương 874 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #900: Chương 875 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #901: Chương 876 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #902: Chương 877 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #903: Chương 878 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #904: Chương 879 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #905: Chương 880 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #906: Chương 881 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #907: Chương 882 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #908: Chương 883 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #909: Chương 884 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #910: Chương 885 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #911: Chương 886 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #912: Chương 887 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #913: Chương 888 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #914: Chương 889 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #915: Chương 890 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #916: Chương 891 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #917: Chương 892 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #918: Chương 893 xuyên qua nữ chủ bất công nãi nãi
 • #919: Chương 894 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #920: Chương 895 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #921: Chương 896 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #922: Chương 897 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #923: Chương 898 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #924: Chương 899 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #925: Chương 900 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #926: Chương 901 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #927: Chương 902 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #928: Chương 903 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #929: Chương 904 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #930: Chương 905 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #931: Chương 906 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #932: Chương 907 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #933: Chương 908 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #934: Chương 909 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #935: Chương 910 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #936: Chương 911 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #937: Chương 912 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #938: Chương 913 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #939: Chương 914 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #940: Chương 915 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #941: Chương 916 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #942: Chương 917 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #943: Chương 918 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #944: Chương 919 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #945: Chương 920 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #946: Chương 921 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #947: Chương 922 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #948: Chương 923 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #949: Chương 924 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #950: Chương 925 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #951: Chương 926 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #952: Chương 927 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #953: Chương 928 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #954: Chương 929 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #955: Chương 930 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #956: Chương 931 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #957: Chương 932 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #958: Chương 933 vai ác mụ mụ nhãi con
 • #959: Chương 934 ảnh đế
 • #960: Chương 935 ảnh đế
 • #961: Chương 936 ảnh đế
 • #962: Chương 937 ảnh đế
 • #963: Chương 938 ảnh đế
 • #964: Chương 939 ảnh đế
 • #965: Chương 940 ảnh đế
 • #966: Chương 941 ảnh đế
 • #967: Chương 942 ảnh đế
 • #968: Chương 943 ảnh đế
 • #969: Chương 944 ảnh đế
 • #970: Chương 945 ảnh đế
 • #971: Chương 946 ảnh đế
 • #972: Chương 947 ảnh đế
 • #973: Chương 948 ảnh đế
 • #974: Chương 949 ảnh đế
 • #975: Chương 950 ảnh đế
 • #976: Chương 951 ảnh đế
 • #977: Chương 952 ảnh đế
 • #978: Chương 953 ảnh đế
 • #979: Chương 954 ảnh đế
 • #980: Chương 955 ảnh đế
 • #981: Chương 956
 • #982: Chương 957 ảnh đế
 • #983: Chương 958 ảnh đế
 • #984: Chương 959 ảnh đế
 • #985: Chương 960 ảnh đế
 • #986: Chương 961 ảnh đế
 • #987: Chương 962 ảnh đế
 • #988: Chương 963 ảnh đế
 • #989: Chương 964 ảnh đế
 • #990: Chương 965 ảnh đế
 • #991: Chương 966 ảnh đế
 • #992: Chương 967 ảnh đế
 • #993: Chương 968 ảnh đế
 • #994: Chương 969 ảnh đế
 • #995: Chương 970 ảnh đế
 • #996: Chương 971 ảnh đế
 • #997: Chương 972 ảnh đế
 • #998: Chương 973 ảnh đế
 • #999: Chương 974 đều 998 chương ảnh đế
 • #1000: Chương 975 ảnh đế
 • #1001: Chương 976 thường thắng tướng quân
 • #1002: Chương 977 thường thắng tướng quân
 • #1003: Chương 978 đế 1002 chương thường thắng tướng quân
 • #1004: Chương 979 thường thắng tướng quân
 • #1005: Chương 980 thường thắng tướng quân
 • #1006: Chương 981 thường thắng tướng quân
 • #1007: Chương 982 thường thắng tướng quân
 • #1008: Chương 983 thường thắng tướng quân
 • #1009: Chương 984 thường thắng tướng quân
 • #1010: Chương 985 thường thắng tướng quân
 • #1011: Chương 986 thường thắng tướng quân
 • #1012: Chương 987 thường thắng tướng quân
 • #1013: Chương 988 thường thắng tướng quân
 • #1014: Chương 989 thường thắng tướng quân
 • #1015: Chương 990 thường thắng tướng quân
 • #1016: Chương 991 thường thắng tướng quân
 • #1017: Chương 992 thường thắng tướng quân
 • #1018: Chương 993 thường thắng tướng quân
 • #1019: Chương 994 thường thắng tướng quân
 • #1020: Chương 995 thường thắng tướng quân
 • #1021: Chương 996 thường thắng tướng quân
 • #1022: Chương 997 thường thắng tướng quân
 • #1023: Chương 998 thường thắng tướng quân
 • #1024: Chương 999 thường thắng tướng quân
 • #1025: Chương 1000 thường thắng tướng quân
 • #1026: Chương 1001 thường thắng tướng quân
 • #1027: Chương 1002 thường thắng tướng quân
 • #1028: Chương 1003 thường thắng tướng quân
 • #1029: Chương 1004 thường thắng tướng quân
 • #1030: Chương 1005 thường thắng tướng quân
 • #1031: Chương 1006 thường thắng tướng quân
 • #1032: Chương 1007 thường thắng tướng quân
 • #1033: Chương 1008 thường thắng tướng quân
 • #1034: Chương 1009 thường thắng tướng quân
 • #1035: Chương 1010 thường thắng tướng quân
 • #1036: Chương 1011 thường thắng tướng quân
 • #1037: Chương 1012 thường thắng tướng quân
 • #1038: Chương 1013 thường thắng tướng quân
 • #1039: Chương 1014 thường thắng tướng quân
 • #1040: Chương 1015 mẹ kế không từ
 • #1041: Chương 1016 mẹ kế không từ
 • #1042: Chương 1017 mẹ kế không từ
 • #1043: Chương 1018 mẹ kế không từ
 • #1044: Chương 1019 mẹ kế không từ
 • #1045: Chương 1020 mẹ kế không từ
 • #1046: Chương 1021 mẹ kế không từ
 • #1047: Chương 1022 mẹ kế không từ
 • #1048: Chương 1023 mẹ kế không từ
 • #1049: Chương 1024 mẹ kế không từ
 • #1050: Chương 1025 mẹ kế không từ
 • #1051: Chương 1026 mẹ kế không từ
 • #1052: Chương 1027 mẹ kế không từ
 • #1053: Chương 1028 mẹ kế không từ
 • #1054: Chương 1029 mẹ kế không từ
 • #1055: Chương 1030 mẹ kế không từ
 • #1056: Chương 1031 mẹ kế không từ
 • #1057: Chương 1032 mẹ kế không từ
 • #1058: Chương 1033 mẹ kế không từ
 • #1059: Chương 1034 mẹ kế không từ
 • #1060: Chương 1035 mẹ kế không từ
 • #1061: Chương 1036 mẹ kế không từ
 • #1062: Chương 1037 mẹ kế không từ
 • #1063: Chương 1038 mẹ kế không từ
 • #1064: Chương 1039 mẹ kế không từ
 • #1065: Chương 1040 mẹ kế không từ
 • #1066: Chương 1041 mẹ kế không từ
 • #1067: Chương 1042 mẹ kế không từ
 • #1068: Chương 1043 mẹ kế không từ
 • #1069: Chương 1044 mẹ kế không từ
 • #1070: Chương 1045 mẹ kế không từ
 • #1071: Chương 1046 mẹ kế không từ
 • #1072: Chương 1047 mẹ kế không từ
 • #1073: Chương 1048 mẹ kế không từ
 • #1074: Chương 1049 mẹ kế không từ
 • #1075: Chương 1050 mẹ kế không từ
 • #1076: Chương 1051 mẹ kế không từ
 • #1077: Chương 1052 mẹ kế không từ
 • #1078: Chương 1053 mẹ kế không từ
 • #1079: Chương 1054 mẹ kế không từ
 • #1080: Chương 1055 mẹ kế không từ
 • #1081: Chương 1056 mẹ kế không từ
 • #1082: Chương 1057 mẹ kế không từ
 • #1083: Chương 1058 mẹ kế không từ
 • #1084: Chương 1059 mẹ kế không từ
 • #1085: Chương 1060 mẹ kế không từ
 • #1086: Chương 1061 mẹ kế không từ
 • #1087: Chương 1062 mẹ kế không từ
 • #1088: Chương 1063 mẹ kế không từ
 • #1089: Chương 1064 mẹ kế không từ
 • #1090: Chương 1065 mẹ kế không từ
 • #1091: Chương 1066 mẹ kế không từ
 • #1092: Chương 1067 mẹ kế không từ
 • #1093: Chương 1068 mẹ kế không từ
 • #1094: Chương 1069 mẹ kế không từ
 • #1095: Chương 1070 mẹ kế không từ
 • #1096: Chương 1071 mẹ kế không từ
 • #1097: Chương 1072 mẹ kế không từ
 • #1098: Chương 1073 mẹ kế không từ
 • #1099: Chương 1074 trọng nữ khinh nam
 • #1100: Chương 1075 trọng nữ khinh nam
 • #1101: Chương 1076 trọng nữ khinh nam
 • #1102: Chương 1077 trọng nữ khinh nam
 • #1103: Chương 1078 trọng nữ khinh nam
 • #1104: Chương 1079 trọng nữ khinh nam
 • #1105: Chương 1080 trọng nữ khinh nam
 • #1106: Chương 1081 trọng nữ khinh nam
 • #1107: Chương 1082 trọng nữ khinh nam
 • #1108: Chương 1083 trọng nữ khinh nam
 • #1109: Chương 1084 trọng nữ khinh nam
 • #1110: Chương 1085 trọng nữ khinh nam
 • #1111: Chương 1086 trọng nữ khinh nam
 • #1112: Chương 1087 trọng nữ khinh nam
 • #1113: Chương 1088 trọng nữ khinh nam
 • #1114: Chương 1089 trọng nữ khinh nam
 • #1115: Chương 1090 trọng nữ khinh nam
 • #1116: Chương 1091 trọng nữ khinh nam
 • #1117: Chương 1092 trọng nữ khinh nam
 • #1118: Chương 1093 trọng nữ khinh nam
 • #1119: Chương 1094 trọng nữ khinh nam
 • #1120: Chương 1095 trọng nữ khinh nam
 • #1121: Chương 1096 trọng nữ khinh nam
 • #1122: Chương 1097 trọng nữ khinh nam
 • #1123: Chương 1098 trọng nữ khinh nam
 • #1124: Chương 1099 trọng nữ khinh nam
 • #1125: Chương 1100 trọng nữ khinh nam
 • #1126: Chương 1101 trọng nữ khinh nam
 • #1127: Chương 1102 trọng nữ khinh nam
 • #1128: Chương 1103 trọng nữ khinh nam
 • #1129: Chương 1104 trọng nữ khinh nam
 • #1130: Chương 1105 trọng nữ khinh nam
 • #1131: Chương 1106 trọng nữ khinh nam
 • #1132: Chương 1107 trọng nữ khinh nam
 • #1133: Chương 1108 trọng nữ khinh nam
 • #1134: Chương 1109 trọng nữ khinh nam
 • #1135: Chương 1110 trọng nữ khinh nam
 • #1136: Chương 1111 trọng nữ khinh nam
 • #1137: Chương 1112 trọng nữ khinh nam
 • #1138: Chương 1113 trọng nữ khinh nam
 • #1139: Chương 1114 trọng nữ khinh nam
 • #1140: Chương 1115 trọng nữ khinh nam
 • #1141: Chương 1116 trọng nữ khinh nam
 • #1142: Chương 1117 trọng nữ khinh nam
 • #1143: Chương 1118 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1144: Chương 1119 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1145: Chương 1120 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1146: Chương 1121 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1147: Chương 1122 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1148: Chương 1123 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1149: Chương 1124 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1150: Chương 1125 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1151: Chương 1126 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1152: Chương 1127 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1153: Chương 1128 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1154: Chương 1129 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1155: Chương 1130 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1156: Chương 1131 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1157: Chương 1132 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1158: Chương 1133 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1159: Chương 1134 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1160: Chương 1135 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1161: Chương 1136 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1162: Chương 1137 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1163: Chương 1138 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1164: Chương 1139 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1165: Chương 1140 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1166: Chương 1141 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1167: Chương 1142 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1168: Chương 1143 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1169: Chương 1144 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1170: Chương 1145 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1171: Chương 1146 đương nữ nhi là nữ xứng muội muội là nữ chủ
 • #1172: Chương 1147 phú thương
 • #1173: Chương 1148 phú thương
 • #1174: Chương 1149 phú thương
 • #1175: Chương 1150 phú thương
 • #1176: Chương 1151 phú thương
 • #1177: Chương 1152 phú thương
 • #1178: Chương 1153 phú thương
 • #1179: Chương 1154 phú thương
 • #1180: Chương 1155 phú thương
 • #1181: Chương 1156 phú thương
 • #1182: Chương 1157 phú thương
 • #1183: Chương 1158 phú thương
 • #1184: Chương 1159 phú thương
 • #1185: Chương 1160 phú thương
 • #1186: Chương 1161 phú thương
 • #1187: Chương 1162 phú thương
 • #1188: Chương 1163 phú thương
 • #1189: Chương 1164 phú thương
 • #1190: Chương 1165 phú thương
 • #1191: Chương 1166 phú thương
 • #1192: Chương 1167 phú thương
 • #1193: Chương 1168 phú thương
 • #1194: Chương 1169 phú thương
 • #1195: Chương 1170 phú thương
 • #1196: Chương 1171 phú thương
 • #1197: Chương 1172 phú thương
 • #1198: Chương 1173 phú thương
 • #1199: Chương 1174 phú thương
 • #1200: Chương 1175 phú thương
 • #1201: Chương 1176 phú thương
 • #1202: Chương 1177 phú thương
 • #1203: Chương 1178 phú thương
 • #1204: Chương 1179 phú thương
 • #1205: Chương 1180 phú thương
 • #1206: Chương 1181 phú thương
 • #1207: Chương 1182 phú thương
 • #1208: Chương 1183 không làm nghẹn khuất người
 • #1209: Chương 1184 không làm nghẹn khuất người
 • #1210: Chương 1185 không làm nghẹn khuất người
 • #1211: Chương 1186 không làm nghẹn khuất người
 • #1212: Chương 1187 không làm nghẹn khuất người
 • #1213: Chương 1188 không làm nghẹn khuất người
 • #1214: Chương 1189 không làm nghẹn khuất người
 • #1215: Chương 1190 không làm nghẹn khuất người
 • #1216: Chương 1191 không làm nghẹn khuất người
 • #1217: Chương 1192 không làm nghẹn khuất người
 • #1218: Chương 1193 không làm nghẹn khuất người
 • #1219: Chương 1194 không làm nghẹn khuất người
 • #1220: Chương 1195 không làm nghẹn khuất người
 • #1221: Chương 1196 không làm nghẹn khuất người
 • #1222: Chương 1197 không làm nghẹn khuất người
 • #1223: Chương 1198 không làm nghẹn khuất người
 • #1224: Chương 1199 không làm nghẹn khuất người
 • #1225: Chương 1200 không làm nghẹn khuất người
 • #1226: Chương 1201 không làm nghẹn khuất người
 • #1227: Chương 1202 không làm nghẹn khuất người
 • #1228: Chương 1203 không làm nghẹn khuất người
 • #1229: Chương 1204 không làm nghẹn khuất người
 • #1230: Chương 1205 không làm nghẹn khuất người
 • #1231: Chương 1206 không làm nghẹn khuất người
 • #1232: Chương 1207 không làm nghẹn khuất người
 • #1233: Chương 1208 không làm nghẹn khuất người
 • #1234: Chương 1209 không làm nghẹn khuất người
 • #1235: Chương 1210 không làm nghẹn khuất người
 • #1236: Chương 1211 không làm nghẹn khuất người
 • #1237: Chương 1212 không làm nghẹn khuất người
 • #1238: Chương 1213 không làm nghẹn khuất người
 • #1239: Chương 1214 không làm nghẹn khuất người
 • #1240: Chương 1215 không làm nghẹn khuất người
 • #1241: Chương 1216 không làm nghẹn khuất người
 • #1242: Chương 1217 không làm nghẹn khuất người
 • #1243: Chương 1218 không làm nghẹn khuất người
 • #1244: Chương 1219 không làm nghẹn khuất người
 • #1245: Chương 1220 không làm nghẹn khuất người
 • #1246: Chương 1221 không làm nghẹn khuất người
 • #1247: Chương 1222 không làm nghẹn khuất người
 • #1248: Chương 1223 không làm nghẹn khuất người
 • #1249: Chương 1224 không làm nghẹn khuất người
 • #1250: Chương 1225 không làm nghẹn khuất người
 • #1251: Chương 1226 thứ trưởng tử
 • #1252: Chương 1227 thứ trưởng tử
 • #1253: Chương 1228 thứ trưởng tử
 • #1254: Chương 1229 thứ trưởng tử
 • #1255: Chương 1230 thứ trưởng tử
 • #1256: Chương 1231 thứ trưởng tử
 • #1257: Chương 1232 thứ trưởng tử
 • #1258: Chương 1233 thứ trưởng tử
 • #1259: Chương 1234 thứ trưởng tử
 • #1260: Chương 1235 thứ trưởng tử
 • #1261: Chương 1236 thứ trưởng tử
 • #1262: Chương 1237 thứ trưởng tử
 • #1263: Chương 1238 thứ trưởng tử
 • #1264: Chương 1239 thứ trưởng tử
 • #1265: Chương 1240 thứ trưởng tử
 • #1266: Chương 1241 thứ trưởng tử
 • #1267: Chương 1242 thứ trưởng tử
 • #1268: Chương 1243 thứ trưởng tử
 • #1269: Chương 1244 thứ trưởng tử
 • #1270: Chương 1245 thứ trưởng tử
 • #1271: Chương 1246 thứ trưởng tử
 • #1272: Chương 1247 thứ trưởng tử
 • #1273: Chương 1248 thứ trưởng tử
 • #1274: Chương 1249 thứ trưởng tử
 • #1275: Chương 1250 thứ trưởng tử
 • #1276: Chương 1251 thứ trưởng tử
 • #1277: Chương 1252 thứ trưởng tử
 • #1278: Chương 1253 thứ trưởng tử
 • #1279: Chương 1254 thứ trưởng tử
 • #1280: Chương 1255 thứ trưởng tử
 • #1281: Chương 1256 thứ trưởng tử
 • #1282: Chương 1257 thứ trưởng tử
 • #1283: Chương 1258 thứ trưởng tử
 • #1284: Đệ 1259 chương thứ trưởng tử
 • #1285: Chương 1260 thứ trưởng tử
 • #1286: Chương 1261 thứ trưởng tử
 • #1287: Chương 1262 thứ trưởng tử
 • #1288: Chương 1263 thứ trưởng tử
 • #1289: Chương 1264 thứ trưởng tử
 • #1290: Chương 1265 thứ trưởng tử
 • #1291: Chương 1266 thứ trưởng tử
 • #1292: Chương 1267 thứ trưởng tử
 • #1293: Chương 1268 thứ trưởng tử
 • #1294: Chương 1269 thứ trưởng tử
 • #1295: Chương 1270 thứ trưởng tử
 • #1296: Chương 1271 thứ trưởng tử
 • #1297: Chương 1272 thứ trưởng tử
 • #1298: Chương 1273 huynh muội
 • #1299: Chương 1274 huynh muội
 • #1300: Chương 1275 huynh muội
 • #1301: Chương 1276 huynh muội
 • #1302: Chương 1277 huynh muội
 • #1303: Chương 1278 huynh muội
 • #1304: Chương 1279 huynh muội
 • #1305: Chương 1280 huynh muội
 • #1306: Chương 1281 huynh muội
 • #1307: Chương 1282 huynh muội
 • #1308: Chương 1283 huynh muội
 • #1309: Chương 1284 huynh muội
 • #1310: Chương 1285 huynh muội
 • #1311: Chương 1286 huynh muội
 • #1312: Chương 1287 huynh muội
 • #1313: Chương 1288 huynh muội
 • #1314: Chương 1289 huynh muội
 • #1315: Chương 1290 huynh muội
 • #1316: Chương 1291 huynh muội
 • #1317: Chương 1292 huynh muội
 • #1318: Chương 1293 huynh muội
 • #1319: Chương 1294 huynh muội
 • #1320: Chương 1295 huynh muội
 • #1321: Chương 1296 huynh muội
 • #1322: Chương 1297 đều 1321 chương huynh muội
 • #1323: Chương 1298 huynh muội
 • #1324: Chương 1299 huynh muội
 • #1325: Chương 1300 huynh muội
 • #1326: Chương 1301 huynh muội
 • #1327: Chương 1302 huynh muội
 • #1328: Chương 1303 huynh muội
 • #1329: Chương 1304 huynh muội
 • #1330: Chương 1305 huynh muội
 • #1331: Chương 1306 huynh muội
 • #1332: Chương 1307 huynh muội
 • #1333: Chương 1308 huynh muội
 • #1334: Chương 1309 toàn gia pháo hôi
 • #1335: Chương 1310 toàn gia pháo hôi
 • #1336: Chương 1311 toàn gia pháo hôi
 • #1337: Chương 1312 toàn gia pháo hôi
 • #1338: Chương 1313 toàn gia pháo hôi
 • #1339: Chương 1314 toàn gia pháo hôi
 • #1340: Chương 1315 toàn gia pháo hôi
 • #1341: Chương 1316 toàn gia pháo hôi
 • #1342: Chương 1317 toàn gia pháo hôi
 • #1343: Chương 1318 toàn gia pháo hôi
 • #1344: Chương 1319 toàn gia pháo hôi
 • #1345: Chương 1320 toàn gia pháo hôi
 • #1346: Chương 1321 toàn gia pháo hôi
 • #1347: Chương 1322 toàn gia pháo hôi
 • #1348: Chương 1323 toàn gia pháo hôi
 • #1349: Chương 1324 toàn gia pháo hôi
 • #1350: Chương 1325 toàn gia pháo hôi
 • #1351: Chương 1326 toàn gia pháo hôi
 • #1352: Chương 1327 toàn gia pháo hôi
 • #1353: Chương 1328 toàn gia pháo hôi
 • #1354: Chương 1329 toàn gia pháo hôi
 • #1355: Chương 1330 toàn gia pháo hôi
 • #1356: Chương 1331 toàn gia pháo hôi
 • #1357: Chương 1332 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1358: Chương 1333 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1359: Chương 1334 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1360: Chương 1335 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1361: Chương 1336 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1362: Chương 1337 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1363: Chương 1338 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1364: Chương 1339 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1365: Chương 1340 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1366: Chương 1341 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1367: Chương 1342 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1368: Chương 1343 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1369: Chương 1344 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1370: Chương 1345 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1371: Chương 1346 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1372: Chương 1347 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1373: Chương 1348 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1374: Chương 1349 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1375: Chương 1350 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1376: Chương 1351 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1377: Chương 1352 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1378: Chương 1353 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1379: Chương 1354 không lo ngược văn nữ
 • #1380: Chương 1355 không lo ngược văn nữ chủ
 • #1381: Chương 1356 hào môn tiểu thúc
 • #1382: Chương 1357 hào môn tiểu thúc
 • #1383: Chương 1358 hào môn tiểu thúc
 • #1384: Chương 1359 hào môn tiểu thúc
 • #1385: Chương 1360 hào môn tiểu thúc
 • #1386: Chương 1361 hào môn tiểu thúc
 • #1387: Chương 1362 hào môn tiểu thúc
 • #1388: Chương 1363 hào môn tiểu thúc
 • #1389: Chương 1364 hào môn tiểu thúc
 • #1390: Chương 1365 hào môn tiểu thúc
 • #1391: Chương 1366 hào môn tiểu thúc
 • #1392: Chương 1367 hào môn tiểu thúc
 • #1393: Chương 1368 hào môn tiểu thúc
 • #1394: Chương 1369 hào môn tiểu thúc
 • #1395: Chương 1370 hào môn tiểu thúc
 • #1396: Chương 1371 hào môn tiểu thúc
 • #1397: Chương 1372 hào môn tiểu thúc
 • #1398: Chương 1373 hào môn tiểu thúc
 • #1399: Chương 1374 hào môn tiểu thúc
 • #1400: Chương 1375 hào môn tiểu thúc
 • #1401: Chương 1376 hào môn tiểu thúc
 • #1402: Chương 1377 hào môn tiểu thúc
 • #1403: Chương 1378 hào môn tiểu thúc
 • #1404: Chương 1379 hào môn tiểu thúc
 • #1405: Chương 1380 hào môn tiểu thúc
 • #1406: Chương 1381 hào môn tiểu thúc
 • #1407: Chương 1382 hào môn tiểu thúc
 • #1408: Chương 1383 hào môn tiểu thúc
 • #1409: Chương 1384 hào môn tiểu thúc
 • #1410: Chương 1385 hào môn tiểu thúc
 • #1411: Chương 1386 hào môn tiểu thúc
 • #1412: Chương 1387 hào môn tiểu thúc
 • #1413: Chương 1388 hào môn tiểu thúc
 • #1414: Chương 1389 hào môn tiểu thúc
 • #1415: Chương 1390 hào môn tiểu thúc
 • #1416: Chương 1391 hào môn tiểu thúc
 • #1417: Chương 1392 hào môn tiểu thúc
 • #1418: Chương 1393 hào môn tiểu thúc
 • #1419: Chương 1394 hào môn tiểu thúc
 • #1420: Chương 1395 hào môn tiểu thúc
 • #1421: Chương 1396 hào môn tiểu thúc
 • #1422: Chương 1397 hào môn tiểu thúc
 • #1423: Chương 1398 hào môn tiểu thúc
 • #1424: Chương 1399 hào môn tiểu thúc
 • #1425: Chương 1400 hào môn tiểu thúc
 • #1426: Chương 1401 hào môn tiểu thúc
 • #1427: Chương 1402 hào môn tiểu thúc
 • #1428: Chương 1403 hào môn tiểu thúc
 • #1429: Chương 1404 hào môn tiểu thúc
 • #1430: Chương 1405 hào môn tiểu thúc
 • #1431: Chương 1406 hào môn tiểu thúc
 • #1432: Chương 1407 hào môn tiểu thúc
 • #1433: Chương 1408 hào môn tiểu thúc
 • #1434: Chương 1409 hào môn tiểu thúc
 • #1435: Chương 1410 hào môn tiểu thúc
 • #1436: Chương 1411 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1437: Chương 1412 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1438: Chương 1413 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1439: Chương 1414 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1440: Chương 1415 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1441: Chương 1416 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1442: Chương 1417 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1443: Chương 1418 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1444: Chương 1419 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1445: Chương 1420 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1446: Chương 1421 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1447: Chương 1422 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1448: Chương 1423 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1449: Chương 1424 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1450: Chương 1425 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1451: Chương 1426 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1452: Chương 1427 đệ 1451 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1453: Chương 1428 đệ 1452 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1454: Chương 1429 đệ 1453 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1455: Chương 1430 đệ 1454 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1456: Chương 1431 đệ 1455 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1457: Chương 1432 đệ 1456 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1458: Chương 1433 đệ 1457 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1459: Chương 1434 đệ 1458 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1460: Chương 1435 đệ 1459 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1461: Chương 1436 đệ 1460 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1462: Chương 1437 đệ 1461 không nghĩ thượng vị biểu tiểu thư
 • #1463: Chương 1438 đệ 1462 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1464: Chương 1439 đệ 1463 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1465: Chương 1440 đệ 1464 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1466: Chương 1441 đệ 1465 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1467: Chương 1442 đệ 1466 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1468: Chương 1443 đệ 1467 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1469: Đệ 1444 chương đệ 1468 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1470: Chương 1445 đệ 1469 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1471: Chương 1446 đệ 1470 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1472: Chương 1447 đệ 1471 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1473: Chương 1448 đệ 1472 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1474: Chương 1449 đệ 1473 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1475: Chương 1450 đệ 1474 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1476: Chương 1451 đệ 1475 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1477: Chương 1452 đệ 1476 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1478: Chương 1453 đệ 1477 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1479: Chương 1454 đệ 1478 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1480: Chương 1455 đệ 1479 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1481: Chương 1456 đệ 1480 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1482: Chương 1457 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1483: Chương 1458 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1484: Chương 1459 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1485: Chương 1460 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1486: Chương 1461 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1487: Chương 1462 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1488: Chương 1463 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1489: Chương 1464 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1490: Chương 1465 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1491: Chương 1466 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1492: Chương 1467 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1493: Chương 1468 thời xưa luyến ái văn pháo hôi đại ca
 • #1494: Chương 1469 vì tỷ báo thù
 • #1495: Chương 1470 vì tỷ báo thù
 • #1496: Chương 1471 vì tỷ báo thù
 • #1497: Chương 1472 vì tỷ báo thù
 • #1498: Chương 1473 vì tỷ báo thù
 • #1499: Chương 1474 vì tỷ báo thù
 • #1500: Chương 1475 vì tỷ báo thù
 • #1501: Chương 1476 vì tỷ báo thù
 • #1502: Chương 1477 vì tỷ báo thù
 • #1503: Chương 1478 vì tỷ báo thù
 • #1504: Chương 1479 vì tỷ báo thù
 • #1505: Chương 1480 vì tỷ báo thù
 • #1506: Chương 1481 vì tỷ báo thù
 • #1507: Chương 1482 vì tỷ báo thù
 • #1508: Chương 1483 vì tỷ báo thù
 • #1509: Chương 1484 vì tỷ báo thù
 • #1510: Chương 1485 vì tỷ báo thù
 • #1511: Chương 1486 vì tỷ báo thù
 • #1512: Chương 1487 vì tỷ báo thù
 • #1513: Chương 1488 vì tỷ báo thù
 • #1514: Chương 1489 vì tỷ báo thù
 • #1515: Chương 1490 vì tỷ báo thù
 • #1516: Chương 1491 vì tỷ báo thù
 • #1517: Chương 1492 vì tỷ báo thù
 • #1518: Chương 1493 vì tỷ báo thù
 • #1519: Chương 1494 vì tỷ báo thù
 • #1520: Chương 1495 vì tỷ báo thù
 • #1521: Chương 1496 vì tỷ báo thù
 • #1522: Chương 1497 vì tỷ báo thù
 • #1523: Chương 1498 vì tỷ báo thù
 • #1524: Chương 1499 vì tỷ báo thù
 • #1525: Chương 1500 vì tỷ báo thù
 • #1526: Chương 1501 vì tỷ báo thù
 • #1527: Chương 1502 vì tỷ báo thù
 • #1528: Chương 1503 vì tỷ báo thù
 • #1529: Chương 1504 vì tỷ báo thù
 • #1530: Chương 1505 tra nam hối cải
 • #1531: Chương 1506 tra nam hối cải
 • #1532: Chương 1507 tra nam hối cải
 • #1533: Chương 1508 tra nam hối cải
 • #1534: Chương 1509 tra nam hối cải
 • #1535: Chương 1510 tra nam hối cải
 • #1536: Chương 1511 tra nam hối cải
 • #1537: Chương 1512 tra nam hối cải
 • #1538: Chương 1513 tra nam hối cải
 • #1539: Chương 1514 tra nam hối cải
 • #1540: Chương 1515 tra nam hối cải
 • #1541: Chương 1516 tra nam hối cải
 • #1542: Chương 1517 tra nam hối cải
 • #1543: Chương 1518 tra nam hối cải
 • #1544: Chương 1519 tra nam hối cải
 • #1545: Chương 1520 tra nam hối cải
 • #1546: Chương 1521 tra nam hối cải
 • #1547: Chương 1522 tra nam hối cải
 • #1548: Chương 1523 tra nam hối cải
 • #1549: Chương 1524 người thành thật đại ngốc tử
 • #1550: Chương 1525 người thành thật đại ngốc tử
 • #1551: Chương 1526 người thành thật đại ngốc tử
 • #1552: Chương 1527 người thành thật đại ngốc tử
 • #1553: Chương 1528 người thành thật đại ngốc tử
 • #1554: Chương 1529 người thành thật đại ngốc tử
 • #1555: Chương 1530 người thành thật đại ngốc tử
 • #1556: Chương 1531 người thành thật đại ngốc tử
 • #1557: Chương 1532 người thành thật đại ngốc tử
 • #1558: Chương 1533 người thành thật đại ngốc tử
 • #1559: Chương 1534 người thành thật đại ngốc tử
 • #1560: Chương 1535 người thành thật đại ngốc tử
 • #1561: Chương 1536 người thành thật đại ngốc tử
 • #1562: Chương 1537 người thành thật đại ngốc tử
 • #1563: Chương 1538 người thành thật đại ngốc tử
 • #1564: Chương 1539 người thành thật đại ngốc tử
 • #1565: Chương 1540 người thành thật đại ngốc tử
 • #1566: Chương 1541 người thành thật đại ngốc tử
 • #1567: Chương 1542 người thành thật đại ngốc tử
 • #1568: Chương 1543 người thành thật đại ngốc tử
 • #1569: Chương 1544 người thành thật đại ngốc tử
 • #1570: Chương 1545 người thành thật đại ngốc tử
 • #1571: Chương 1546 người thành thật đại ngốc tử
 • #1572: Chương 1547 người thành thật đại ngốc tử
 • #1573: Chương 1548 người thành thật đại ngốc tử
 • #1574: Chương 1549 người thành thật đại ngốc tử
 • #1575: Chương 1550 người thành thật đại ngốc tử
 • #1576: Chương 1551 người thành thật đại ngốc tử
 • #1577: Chương 1552 người thành thật đại ngốc tử
 • #1578: Chương 1553 người thành thật đại ngốc tử
 • #1579: Chương 1554 người thành thật đại ngốc tử
 • #1580: Chương 1555 người thành thật đại ngốc tử
 • #1581: Chương 1556 người thành thật đại ngốc tử
 • #1582: Chương 1557 người thành thật đại ngốc tử
 • #1583: Chương 1558 người thành thật đại ngốc tử
 • #1584: Chương 1559 người thành thật đại ngốc tử
 • #1585: Chương 1560 người thành thật đại ngốc tử
 • #1586: Chương 1561 người thành thật đại ngốc tử
 • #1587: Chương 1562 người thành thật đại ngốc tử
 • #1588: Chương 1563 người thành thật đại ngốc tử
 • #1589: Chương 1564 người thành thật đại ngốc tử
 • #1590: Chương 1565 người thành thật đại ngốc tử
 • #1591: Chương 1566 người thành thật đại ngốc tử
 • #1592: Chương 1567 người thành thật đại ngốc tử
 • #1593: Chương 1568 người thành thật đại ngốc tử
 • #1594: Chương 1569 người thành thật đại ngốc tử
 • #1595: Chương 1570 người thành thật đại ngốc tử
 • #1596: Chương 1571 người thành thật đại ngốc tử
 • #1597: Chương 1572 người thành thật đại ngốc tử
 • #1598: Chương 1573 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1599: Chương 1574 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1600: Chương 1575 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1601: Chương 1576 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1602: Chương 1577 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1603: Chương 1578 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1604: Chương 1579 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1605: Chương 1580 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1606: Chương 1581 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1607: Chương 1582 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1608: Chương 1583 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1609: Chương 1584 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1610: Chương 1585 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1611: Chương 1586 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1612: Chương 1587 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1613: Chương 1588 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1614: Chương 1589 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1615: Chương 1590 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1616: Chương 1591 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1617: Chương 1592 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1618: Chương 1593 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1619: Chương 1594 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1620: Chương 1595 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1621: Chương 1596 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1622: Chương 1597 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1623: Chương 1598 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1624: Chương 1599 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1625: Chương 1600 tu tiên văn nguyên nữ chủ
 • #1626: Chương 1601 vai ác dưỡng mẫu
 • #1627: Chương 1602 vai ác dưỡng mẫu
 • #1628: Chương 1603 vai ác dưỡng mẫu
 • #1629: Chương 1604 vai ác dưỡng mẫu
 • #1630: Chương 1605 vai ác dưỡng mẫu
 • #1631: Chương 1606 vai ác dưỡng mẫu
 • #1632: Chương 1607 vai ác dưỡng mẫu
 • #1633: Chương 1608 vai ác dưỡng mẫu
 • #1634: Chương 1609 vai ác dưỡng mẫu
 • #1635: Chương 1610 vai ác dưỡng mẫu
 • #1636: Chương 1611 vai ác dưỡng mẫu
 • #1637: Chương 1612 vai ác dưỡng mẫu
 • #1638: Chương 1613 vai ác dưỡng mẫu
 • #1639: Chương 1614 vai ác dưỡng mẫu
 • #1640: Chương 1615 vai ác dưỡng mẫu
 • #1641: Chương 1616 vai ác dưỡng mẫu
 • #1642: Chương 1617 vai ác dưỡng mẫu
 • #1643: Chương 1618 vai ác dưỡng mẫu
 • #1644: Chương 1619 vai ác dưỡng mẫu
 • #1645: Chương 1620 vai ác dưỡng mẫu
 • #1646: Chương 1621 vai ác dưỡng mẫu
 • #1647: Chương 1622 vai ác dưỡng mẫu
 • #1648: Chương 1623 vai ác dưỡng mẫu
 • #1649: Chương 1624 vai ác dưỡng mẫu
 • #1650: Chương 1625 vai ác dưỡng mẫu
 • #1651: Chương 1626 vai ác dưỡng mẫu
 • #1652: Chương 1627 vai ác dưỡng mẫu
 • #1653: Chương 1628 vai ác dưỡng mẫu
 • #1654: Chương 1629 vai ác dưỡng mẫu
 • #1655: Chương 1630 vai ác dưỡng mẫu
 • #1656: Chương 1631 vai ác dưỡng mẫu
 • #1657: Chương 1632 vai ác dưỡng mẫu
 • #1658: Chương 1633 vai ác dưỡng mẫu
 • #1659: Chương 1634 vai ác dưỡng mẫu
 • #1660: Chương 1635 vai ác dưỡng mẫu
 • #1661: Chương 1636 vai ác dưỡng mẫu
 • #1662: Chương 1637 vai ác dưỡng mẫu
 • #1663: Chương 1638 vai ác dưỡng mẫu
 • #1664: Chương 1639 vai ác dưỡng mẫu
 • #1665: Chương 1640 vai ác dưỡng mẫu
 • #1666: Chương 1641 vai ác dưỡng mẫu
 • #1667: Chương 1642 vai ác dưỡng mẫu
 • #1668: Chương 1643 vai ác dưỡng mẫu
 • #1669: Chương 1644 vai ác dưỡng mẫu
 • #1670: Chương 1645 vai ác dưỡng mẫu
 • #1671: Chương 1646 vai ác dưỡng mẫu
 • #1672: Chương 1647 vai ác dưỡng mẫu
 • #1673: Chương 1648 vai ác dưỡng mẫu
 • #1674: Chương 1649 vai ác dưỡng mẫu
 • #1675: Chương 1650 vai ác dưỡng mẫu
 • #1676: Chương 1651 vai ác dưỡng mẫu
 • #1677: Chương 1652 vai ác dưỡng mẫu
 • #1678: Chương 1653 bị từ hôn pháo hôi
 • #1679: Chương 1654 bị từ hôn pháo hôi
 • #1680: Chương 1655 bị từ hôn pháo hôi
 • #1681: Chương 1656 bị từ hôn pháo hôi
 • #1682: Chương 1657 bị từ hôn pháo hôi
 • #1683: Chương 1658 bị từ hôn pháo hôi
 • #1684: Chương 1659 bị từ hôn pháo hôi
 • #1685: Chương 1660 bị từ hôn pháo hôi
 • #1686: Chương 1661 bị từ hôn pháo hôi
 • #1687: Chương 1662 bị từ hôn pháo hôi
 • #1688: Chương 1663 bị từ hôn pháo hôi
 • #1689: Chương 1664 bị từ hôn pháo hôi
 • #1690: Chương 1665 bị từ hôn pháo hôi
 • #1691: Chương 1666 bị từ hôn pháo hôi
 • #1692: Chương 1667 bị từ hôn pháo hôi
 • #1693: Chương 1668 bị từ hôn pháo hôi
 • #1694: Chương 1669 bị từ hôn pháo hôi
 • #1695: Chương 1670 bị từ hôn pháo hôi
 • #1696: Chương 1671 bị từ hôn pháo hôi
 • #1697: Chương 1672 bị từ hôn pháo hôi
 • #1698: Chương 1673 bị từ hôn pháo hôi
 • #1699: Chương 1674 bị từ hôn pháo hôi
 • #1700: Chương 1675 bị từ hôn pháo hôi
 • #1701: Chương 1676 bị từ hôn pháo hôi
 • #1702: Chương 1677 bị từ hôn pháo hôi
 • #1703: Chương 1678 bị từ hôn pháo hôi
 • #1704: Chương 1679 bị từ hôn pháo hôi
 • #1705: Chương 1680 bị từ hôn pháo hôi
 • #1706: Chương 1681 bị từ hôn pháo hôi
 • #1707: Chương 1682 bị từ hôn pháo hôi
 • #1708: Chương 1683 bị từ hôn pháo hôi
 • #1709: Chương 1684 bị từ hôn pháo hôi
 • #1710: Chương 1685 bị từ hôn pháo hôi
 • #1711: Chương 1686 bị từ hôn pháo hôi
 • #1712: Chương 1687 bị từ hôn pháo hôi
 • #1713: Chương 1688 bị từ hôn pháo hôi
 • #1714: Chương 1689 bị từ hôn pháo hôi
 • #1715: Chương 1690 bị từ hôn pháo hôi
 • #1716: Chương 1691 bị từ hôn pháo hôi
 • #1717: Chương 1692 bị từ hôn pháo hôi
 • #1718: Chương 1693 bị từ hôn pháo hôi
 • #1719: Chương 1694 bị từ hôn pháo hôi
 • #1720: Chương 1695 bị từ hôn pháo hôi
 • #1721: Chương 1696 bị từ hôn pháo hôi
 • #1722: Chương 1697 bị từ hôn pháo hôi
 • #1723: Chương 1698 bị từ hôn pháo hôi
 • #1724: Chương 1699 bị từ hôn pháo hôi
 • #1725: Chương 1700 bị từ hôn pháo hôi
 • #1726: Chương 1701 bị từ hôn pháo hôi
 • #1727: Chương 1702 bị từ hôn pháo hôi
 • #1728: Chương 1703 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1729: Chương 1704 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1730: Chương 1705 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1731: Chương 1706 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1732: Chương 1707 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1733: Chương 1708 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1734: Chương 1709 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1735: Chương 1710 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1736: Chương 1711 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1737: Chương 1712 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1738: Chương 1713 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1739: Chương 1714 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1740: Chương 1715 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1741: Chương 1716 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1742: Chương 1717 ác độc bà bà cùng khó sinh nhạc mẫu
 • #1743: Chương 1718 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1744: Chương 1719 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1745: Chương 1720 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1746: Chương 1721 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1747: Chương 1722 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1748: Chương 1723 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1749: Chương 1724 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1750: Chương 1725 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1751: Chương 1726 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1752: Chương 1727 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1753: Chương 1728 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1754: Chương 1729 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1755: Chương 1730 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1756: Chương 1731 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1757: Chương 1732 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1758: Chương 1733 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1759: Chương 1734 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1760: Chương 1735 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1761: Chương 1736 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1762: Chương 1737 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1763: Chương 1738 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1764: Chương 1739 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1765: Chương 1740 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1766: Chương 1741 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1767: Chương 1742 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1768: Chương 1743 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1769: Chương 1744 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1770: Chương 1745 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1771: Chương 1746 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1772: Chương 1747 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1773: Chương 1748 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1774: Chương 1749 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1775: Chương 1750 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1776: Chương 1751 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1777: Chương 1752 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1778: Chương 1753 ác độc bà bà cùng khó chơi nhạc mẫu
 • #1779: Chương 1754 tinh tế siêu sao
 • #1780: Chương 1755 tinh tế siêu sao
 • #1781: Chương 1756 tinh tế siêu sao
 • #1782: Chương 1757 tinh tế siêu sao
 • #1783: Chương 1758 tinh tế siêu sao
 • #1784: Chương 1759 tinh tế siêu sao
 • #1785: Chương 1760 tinh tế siêu sao
 • #1786: Chương 1761 tinh tế siêu sao
 • #1787: Chương 1762 tinh tế siêu sao
 • #1788: Chương 1763 tinh tế siêu sao
 • #1789: Chương 1764 tinh tế siêu sao
 • #1790: Chương 1765 tinh tế siêu sao
 • #1791: Chương 1766 tinh tế siêu sao
 • #1792: Chương 1767 tinh tế siêu sao
 • #1793: Chương 1768 tinh tế siêu sao
 • #1794: Chương 1769 tinh tế siêu sao
 • #1795: Chương 1770 tinh tế siêu sao
 • #1796: Chương 1771 tinh tế siêu sao
 • #1797: Chương 1772 tinh tế siêu sao
 • #1798: Chương 1773 tinh tế siêu sao
 • #1799: Chương 1774 tinh tế siêu sao
 • #1800: Chương 1775 tinh tế siêu sao
 • #1801: Chương 1776 tinh tế siêu sao
 • #1802: Chương 1777 tinh tế siêu sao
 • #1803: Chương 1778 tinh tế siêu sao
 • #1804: Chương 1779 tinh tế siêu sao
 • #1805: Chương 1780 tinh tế siêu sao
 • #1806: Chương 1781 tinh tế siêu sao
 • #1807: Chương 1782 tinh tế siêu sao
 • #1808: Chương 1783 tinh tế siêu sao
 • #1809: Chương 1784 tinh tế siêu sao
 • #1810: Chương 1785 tinh tế siêu sao
 • #1811: Chương 1786 tinh tế siêu sao
 • #1812: Chương 1787 tinh tế siêu sao
 • #1813: Chương 1788 tinh tế siêu sao
 • #1814: Chương 1789 tinh tế siêu sao
 • #1815: Chương 1790 tinh tế siêu sao
 • #1816: Chương 1791 tinh tế siêu sao
 • #1817: Chương 1792 tinh tế siêu sao
 • #1818: Chương 1793 mỹ nhân ngư
 • #1819: Chương 1794 mỹ nhân ngư
 • #1820: Chương 1795 mỹ nhân ngư
 • #1821: Chương 1796 mỹ nhân ngư
 • #1822: Chương 1797 mỹ nhân ngư
 • #1823: Chương 1798 mỹ nhân ngư
 • #1824: Chương 1799 mỹ nhân ngư
 • #1825: Chương 1800 mỹ nhân ngư
 • #1826: Chương 1801 mỹ nhân ngư
 • #1827: Chương 1802 mỹ nhân ngư
 • #1828: Chương 1803 mỹ nhân ngư
 • #1829: Chương 1804 mỹ nhân ngư
 • #1830: Chương 1805 mỹ nhân ngư
 • #1831: Chương 1806 mỹ nhân ngư
 • #1832: Chương 1807 mỹ nhân ngư
 • #1833: Chương 1808 mỹ nhân ngư
 • #1834: Chương 1809 mỹ nhân ngư
 • #1835: Chương 1810 mỹ nhân ngư
 • #1836: Chương 1811 mỹ nhân ngư
 • #1837: Chương 1812 mỹ nhân ngư
 • #1838: Chương 1813 không thỏa hiệp công công
 • #1839: Chương 1814 không thỏa hiệp công công
 • #1840: Chương 1815 không thỏa hiệp công công
 • #1841: Chương 1816 không thỏa hiệp công công
 • #1842: Chương 1817 không thỏa hiệp công công
 • #1843: Chương 1818 không thỏa hiệp công công
 • #1844: Chương 1819 không thỏa hiệp công công
 • #1845: Chương 1820 không thỏa hiệp công công
 • #1846: Chương 1821 không thỏa hiệp công công
 • #1847: Chương 1822 không thỏa hiệp công công
 • #1848: Chương 1823 không thỏa hiệp công công
 • #1849: Chương 1824 không thỏa hiệp công công
 • #1850: Chương 1825 không thỏa hiệp công công
 • #1851: Chương 1826 không thỏa hiệp công công
 • #1852: Chương 1827 không thỏa hiệp công công
 • #1853: Chương 1828 không thỏa hiệp công công
 • #1854: Chương 1829 không thỏa hiệp công công
 • #1855: Chương 1830 không thỏa hiệp công công
 • #1856: Chương 1831 không thỏa hiệp công công
 • #1857: Chương 1832 không thỏa hiệp công công
 • #1858: Chương 1833 không thỏa hiệp công công
 • #1859: Chương 1834 không thỏa hiệp công công
 • #1860: Chương 1835 không thỏa hiệp công công
 • #1861: Chương 1836 không thỏa hiệp công công
 • #1862: Chương 1837 không thỏa hiệp công công
 • #1863: Chương 1838 không thỏa hiệp công công
 • #1864: Chương 1839 không thỏa hiệp công công
 • #1865: Chương 1840 không thỏa hiệp công công
 • #1866: Chương 1841 không thỏa hiệp công công
 • #1867: Chương 1842 không thỏa hiệp công công
 • #1868: Chương 1843 không thỏa hiệp công công
 • #1869: Chương 1844 không thỏa hiệp công công
 • #1870: Chương 1845 không thỏa hiệp công công
 • #1871: Chương 1846 không thỏa hiệp công công
 • #1872: Chương 1847 không thỏa hiệp công công
 • #1873: Chương 1848 quá kế
 • #1874: Chương 1849 quá kế
 • #1875: Chương 1850 quá kế
 • #1876: Chương 1851 quá kế
 • #1877: Chương 1852 quá kế
 • #1878: Chương 1853 quá kế
 • #1879: Chương 1854 quá kế
 • #1880: Chương 1855 quá kế
 • #1881: Chương 1856 quá kế
 • #1882: Chương 1857 quá kế
 • #1883: Chương 1858 quá kế
 • #1884: Chương 1859 quá kế
 • #1885: Chương 1860 quá kế
 • #1886: Chương 1861 quá kế
 • #1887: Chương 1862 quá kế
 • #1888: Chương 1863 quá kế
 • #1889: Chương 1864 quá kế
 • #1890: Chương 1865 quá kế
 • #1891: Chương 1866 quá kế
 • #1892: Chương 1867 quá kế
 • #1893: Chương 1868 quá kế
 • #1894: Chương 1869 quá kế
 • #1895: Chương 1870 quá kế
 • #1896: Chương 1871 quá kế
 • #1897: Chương 1872 quá kế
 • #1898: Chương 1873 quá kế
 • #1899: Chương 1874 quá kế
 • #1900: Chương 1875 quá kế
 • #1901: Chương 1876 quá kế
 • #1902: Chương 1877 quá kế
 • #1903: Chương 1878 quá kế
 • #1904: Chương 1879 quá kế
 • #1905: Chương 1880 quá kế
 • #1906: Chương 1881 quá kế
 • #1907: Chương 1882 quá kế
 • #1908: Chương 1883 quá kế
 • #1909: Chương 1884 quá kế
 • #1910: Chương 1885 quá kế
 • #1911: Chương 1886 quá kế
 • #1912: Chương 1887 quá kế
 • #1913: Chương 1888 quá kế
 • #1914: Chương 1889 quá kế
 • #1915: Chương 1890 quá kế
 • #1916: Chương 1891 quá kế
 • #1917: Chương 1892 quá kế
 • #1918: Chương 1893 quá kế
 • #1919: Chương 1894 quá kế
 • #1920: Chương 1895 quá kế
 • #1921: Chương 1896 quá kế
 • #1922: Chương 1897 quá kế
 • #1923: Chương 1898 quá kế
 • #1924: Chương 1899 quá kế
 • #1925: Chương 1900 quá kế
 • #1926: Chương 1901 quá kế
 • #1927: Chương 1902 quá kế
 • #1928: Chương 1903 quá kế
 • #1929: Chương 1904 quá kế
 • #1930: Chương 1905 quá kế
 • #1931: Chương 1906 quá kế
 • #1932: Chương 1907 quá kế
 • #1933: Chương 1908 quá kế
 • #1934: Chương 1909 quá kế
 • #1935: Chương 1910 quá kế
 • #1936: Chương 1911 quá kế
 • #1937: Chương 1912 quá kế
 • #1938: Chương 1913 mọi người đều là thế thân
 • #1939: Chương 1914 mọi người đều là thế thân
 • #1940: Chương 1915 mọi người đều là thế thân
 • #1941: Chương 1916 mọi người đều là thế thân
 • #1942: Chương 1917 mọi người đều là thế thân
 • #1943: Chương 1918 mọi người đều là thế thân
 • #1944: Chương 1919 mọi người đều là thế thân
 • #1945: Chương 1920 mọi người đều là thế thân
 • #1946: Chương 1921 mọi người đều là thế thân
 • #1947: Chương 1922 mọi người đều là thế thân
 • #1948: Chương 1923 mọi người đều là thế thân
 • #1949: Chương 1924 mọi người đều là thế thân
 • #1950: Chương 1925 mọi người đều là thế thân
 • #1951: Chương 1926 mọi người đều là thế thân
 • #1952: Chương 1927 mọi người đều là thế thân
 • #1953: Chương 1928 mọi người đều là thế thân
 • #1954: Chương 1929 mọi người đều là thế thân
 • #1955: Chương 1930 mọi người đều là thế thân
 • #1956: Chương 1931 mọi người đều là thế thân
 • #1957: Chương 1932 mọi người đều là thế thân
 • #1958: Chương 1933 mọi người đều là thế thân
 • #1959: Chương 1934 mọi người đều là thế thân
 • #1960: Chương 1935 mọi người đều là thế thân
 • #1961: Chương 1936 mọi người đều là thế thân
 • #1962: Chương 1937 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1963: Chương 1938 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1964: Chương 1939 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1965: Chương 1940 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1966: Chương 1941 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1967: Chương 1942 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1968: Chương 1943 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1969: Chương 1944 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1970: Chương 1945 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1971: Chương 1946 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1972: Chương 1947 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1973: Chương 1948 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1974: Chương 1949 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1975: Chương 1950 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1976: Chương 1951 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1977: Chương 1952 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1978: Chương 1953 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1979: Chương 1954 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1980: Chương 1955 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1981: Chương 1956 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1982: Chương 1957 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1983: Chương 1958 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1984: Chương 1959 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1985: Chương 1960 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1986: Chương 1961 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1987: Chương 1962 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1988: Chương 1963 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1989: Chương 1964 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1990: Chương 1965 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1991: Chương 1966 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1992: Chương 1967 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1993: Chương 1968 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1994: Chương 1969 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1995: Chương 1970 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1996: Chương 1971 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1997: Chương 1972 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1998: Chương 1973 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #1999: Chương 1974 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2000: Chương 1975 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2001: Chương 1976 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2002: Chương 1977 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2003: Chương 1978 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2004: Chương 1979 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2005: Chương 1980 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2006: Chương 1981 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2007: Chương 1982 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2008: Chương 1983 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2009: Chương 1984 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2010: Chương 1985 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2011: Chương 1986 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2012: Chương 1987 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2013: Chương 1988 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2014: Chương 1989 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2015: Chương 1990 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2016: Chương 1991 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2017: Chương 1992 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2018: Chương 1993 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2019: Chương 1994 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2020: Chương 1995 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2021: Chương 1996 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2022: Chương 1997 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2023: Chương 1998 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2024: Chương 1999 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2025: Chương 2000 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2026: Chương 2001 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2027: Chương 2002 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2028: Chương 2003 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2029: Chương 2004 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2030: Chương 2005 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2031: Chương 2006 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2032: Chương 2007 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2033: Chương 2008 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2034: Chương 2009 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2035: Chương 2010 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2036: Chương 2011 xuyên thành thánh mẫu nữ nhi
 • #2037: Chương 2012 con chồng trước
 • #2038: Chương 2013 con chồng trước
 • #2039: Chương 2014 con chồng trước
 • #2040: Chương 2015 con chồng trước
 • #2041: Chương 2016 con chồng trước
 • #2042: Chương 2017 con chồng trước
 • #2043: Chương 2018 con chồng trước
 • #2044: Chương 2019 con chồng trước
 • #2045: Chương 2020 con chồng trước
 • #2046: Chương 2021 con chồng trước
 • #2047: Chương 2022 con chồng trước
 • #2048: Chương 2023 con chồng trước
 • #2049: Chương 2024 con chồng trước
 • #2050: Chương 2025 con chồng trước
 • #2051: Chương 2026 con chồng trước
 • #2052: Chương 2027 con chồng trước
 • #2053: Chương 2028 con chồng trước
 • #2054: Chương 2029 con chồng trước
 • #2055: Chương 2030 con chồng trước
 • #2056: Chương 2031 con chồng trước
 • #2057: Chương 2032 con chồng trước
 • #2058: Chương 2033 con chồng trước
 • #2059: Chương 2034 con chồng trước
 • #2060: Chương 2035 con chồng trước
 • #2061: Chương 2036 con chồng trước
 • #2062: Chương 2037 con chồng trước
 • #2063: Chương 2038 con chồng trước
 • #2064: Chương 2039 con chồng trước
 • #2065: Chương 2040 con chồng trước
 • #2066: Chương 2041 con chồng trước
 • #2067: Chương 2042 con chồng trước
 • #2068: Chương 2043 con chồng trước
 • #2069: Chương 2044 con chồng trước
 • #2070: Chương 2045 con chồng trước
 • #2071: Chương 2046 con chồng trước
 • #2072: Chương 2047 con chồng trước
 • #2073: Chương 2048 con chồng trước
 • #2074: Chương 2049 con chồng trước
 • #2075: Chương 2050 con chồng trước
 • #2076: Chương 2051 con chồng trước
 • #2077: Chương 2052 con chồng trước
 • #2078: Chương 2053 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2079: Chương 2054 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2080: Chương 2055 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2081: Chương 2056 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2082: Chương 2057 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2083: Chương 2058 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2084: Chương 2059 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2085: Chương 2060 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2086: Chương 2061 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2087: Chương 2062 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2088: Chương 2063 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2089: Chương 2064 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2090: Chương 2065 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2091: Chương 2066 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2092: Chương 2067 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2093: Chương 2068 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2094: Chương 2069 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2095: Chương 2070 chân ái văn trung nữ xứng
 • #2096: Chương 2071 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2097: Chương 2072 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2098: Chương 2073 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2099: Chương 2074 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2100: Chương 2075 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2101: Chương 2076 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2102: Chương 2077 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2103: Chương 2078 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2104: Chương 2079 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2105: Chương 2080 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2106: Chương 2081 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2107: Chương 2082 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2108: Chương 2083 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2109: Chương 2084 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2110: Chương 2085 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2111: Chương 2086 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2112: Chương 2087 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2113: Chương 2088 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2114: Chương 2089 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2115: Chương 2090 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2116: Chương 2091 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2117: Chương 2092 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2118: Chương 2093 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2119: Chương 2094 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2120: Chương 2095 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2121: Chương 2096 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2122: Chương 2097 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2123: Chương 2098 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2124: Chương 2099 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2125: Chương 2100 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2126: Chương 2101 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2127: Chương 2102 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2128: Chương 2103 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2129: Chương 2104 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2130: Chương 2105 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2131: Chương 2106 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2132: Chương 2107 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2133: Chương 2108 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2134: Chương 2109 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2135: Chương 2110 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2136: Chương 2111 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2137: Chương 2112 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2138: Chương 2113 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2139: Chương 2114 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2140: Chương 2115 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2141: Chương 2116 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2142: Chương 2117 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2143: Chương 2118 chân ái văn trung nguyên phối
 • #2144: Chương 2119 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2145: Chương 2120 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2146: Chương 2121 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2147: Chương 2122 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2148: Chương 2123 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2149: Chương 2124 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2150: Chương 2125 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2151: Chương 2126 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2152: Chương 2127 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2153: Chương 2128 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2154: Chương 2129 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2155: Chương 2130 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2156: Chương 2131 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2157: Chương 2132 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2158: Chương 2133 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2159: Chương 2134 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2160: Chương 2135 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2161: Chương 2136 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2162: Chương 2137 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2163: Chương 2138 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2164: Chương 2139 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2165: Chương 2140 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2166: Chương 2141 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2167: Chương 2142 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2168: Chương 2143 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2169: Chương 2144 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2170: Chương 2145 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2171: Chương 2146 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2172: Chương 2147 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2173: Chương 2148 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2174: Chương 2149 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2175: Chương 2150 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2176: Chương 2151 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2177: Chương 2152 dựa vào cái gì cá mặn có thể hỏa
 • #2178: Chương 2153 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2179: Chương 2154 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2180: Chương 2172 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2181: Chương 2173 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2182: Chương 2174 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2183: Chương 2175 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2184: Chương 2177 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2185: Chương 2178 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2186: Chương 2179 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2187: Chương 2180 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2188: Chương 2181 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2189: Chương 2182 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2190: Chương 2183 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2191: Chương 2184 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2192: Chương 2185 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2193: Chương 2186 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2194: Chương 2187 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2195: Chương 2188 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2196: Chương 2189 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2197: Chương 2190 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2198: Chương 2191 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2199: Chương 2192 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2200: Chương 2193 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2201: Chương 2194 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2202: Chương 2195 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2203: Chương 2196 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2204: Chương 2197 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2205: Chương 2198 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2206: Chương 2199 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2207: Chương 2200 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2208: Chương 2201 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2209: Chương 2202 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2210: Chương 2203 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2211: Chương 2204 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2212: Chương 2205 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2213: Chương 2206 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2214: Chương 2207 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2215: Chương 2208 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2216: Chương 2209 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2217: Chương 2210 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2218: Chương 2211 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2219: Chương 2212 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2220: Chương 2213 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2221: Chương 2214 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2222: Chương 2215 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2223: Chương 2216 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2224: Chương 2217 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2225: Chương 2218 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2226: Chương 2219 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2227: Chương 2220 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2228: Chương 2221 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2229: Chương 2222 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2230: Chương 2223 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2231: Chương 2224 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2232: Chương 2225 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2233: Chương 2226 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2234: Chương 2227 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2235: Chương 2228 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2236: Chương 2229 thê tử là Đỡ Đệ Ma
 • #2237: Chương 2230 luyến ái não nữ nhi
 • #2238: Chương 2231 luyến ái não nữ nhi
 • #2239: Chương 2232 luyến ái não nữ nhi
 • #2240: Chương 2233 luyến ái não nữ nhi
 • #2241: Chương 2234 luyến ái não nữ nhi
 • #2242: Chương 2235 luyến ái não nữ nhi
 • #2243: Chương 2236 luyến ái não nữ nhi
 • #2244: Chương 2237 luyến ái não nữ nhi
 • #2245: Chương 2238 luyến ái não nữ nhi
 • #2246: Chương 2239 luyến ái não nữ nhi
 • #2247: Chương 2240 luyến ái não nữ nhi
 • #2248: Chương 2241 luyến ái não nữ nhi
 • #2249: Chương 2242 luyến ái não nữ nhi
 • #2250: Chương 2243 luyến ái não nữ nhi
 • #2251: Chương 2244 luyến ái não nữ nhi
 • #2252: Chương 2245 luyến ái não nữ nhi
 • #2253: Chương 2246 luyến ái não nữ nhi
 • #2254: Chương 2247 luyến ái não nữ nhi
 • #2255: Chương 2248 luyến ái não nữ nhi
 • #2256: Chương 2249 luyến ái não nữ nhi
 • #2257: Chương 2250 luyến ái não nữ nhi
 • #2258: Chương 2251 luyến ái não nữ nhi
 • #2259: Chương 2252 luyến ái não nữ nhi
 • #2260: Chương 2253 luyến ái não nữ nhi
 • #2261: Chương 2254 luyến ái não nữ nhi
 • #2262: Chương 2255 luyến ái não nữ nhi
 • #2263: Chương 2256 luyến ái não nữ nhi
 • #2264: Chương 2257 luyến ái não nữ nhi
 • #2265: Chương 2258 luyến ái não nữ nhi
 • #2266: Chương 2259 luyến ái não nữ nhi
 • #2267: Chương 2260 luyến ái não nữ nhi
 • #2268: Chương 2261 luyến ái não nữ nhi
 • #2269: Chương 2262 luyến ái não nữ nhi
 • #2270: Chương 2263 luyến ái não nữ nhi
 • #2271: Chương 2264 luyến ái não nữ nhi
 • #2272: Chương 2265 luyến ái não nữ nhi
 • #2273: Chương 2266 luyến ái não nữ nhi
 • #2274: Chương 2267 luyến ái não nữ nhi
 • #2275: Chương 2268 luyến ái não nữ nhi
 • #2276: Chương 2269 luyến ái não nữ nhi
 • #2277: Chương 2270 luyến ái não nữ nhi
 • #2278: Chương 2271 luyến ái não nữ nhi
 • #2279: Chương 2272 luyến ái não nữ nhi
 • #2280: Chương 2273 luyến ái não nữ nhi
 • #2281: Chương 2274 luyến ái não nữ nhi
 • #2282: Chương 2275 luyến ái não nữ nhi
 • #2283: Chương 2276 luyến ái não nữ nhi
 • #2284: Chương 2277 luyến ái não nữ nhi
 • #2285: Chương 2278 luyến ái não nữ nhi
 • #2286: Chương 2279 luyến ái não nữ nhi
 • #2287: Chương 2280 luyến ái não nữ nhi
 • #2288: Chương 2281 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2289: Chương 2282 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2290: Chương 2283 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2291: Chương 2284 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2292: Chương 2285 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2293: Chương 2286 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2294: Chương 2287 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2295: Chương 2288 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2296: Chương 2289 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2297: Chương 2290 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2298: Chương 2291 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2299: Chương 2292 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2300: Chương 2293 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2301: Chương 2294 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2302: Chương 2295 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2303: Chương 2296 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2304: Chương 2297 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2305: Chương 2298 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2306: Chương 2299 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2307: Chương 2300 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2308: Chương 2301 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2309: Chương 2302 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2310: Chương 2303 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2311: Chương 2304 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2312: Chương 2305 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2313: Chương 2306 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2314: Chương 2307 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2315: Chương 2308 chức trường tổng tài văn trung nữ xứng
 • #2316: Chương 2309 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2317: Chương 2310 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2318: Chương 2311 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2319: Chương 2312 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2320: Chương 2313 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2321: Chương 2314 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2322: Chương 2315 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2323: Chương 2316 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2324: Chương 2317 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2325: Chương 2318 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2326: Chương 2319 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2327: Chương 2320 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2328: Chương 2321 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2329: Chương 2322 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2330: Chương 2323 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2331: Chương 2324 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2332: Chương 2325 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2333: Chương 2326 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2334: Chương 2327 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2335: Chương 2328 bị người nhớ thương gia sản độc thân phú hào
 • #2336: Chương 2329 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2337: Chương 2330 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2338: Chương 2331 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2339: Chương 2332 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2340: Chương 2333 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2341: Chương 2334 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2342: Chương 2335 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2343: Chương 2336 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2344: Chương 2337 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2345: Chương 2338 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2346: Chương 2339 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2347: Chương 2340 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2348: Chương 2341 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2349: Chương 2342 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2350: Chương 2343 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2351: Chương 2344 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2352: Chương 2345 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2353: Chương 2346 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2354: Chương 2347 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2355: Chương 2348 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2356: Chương 2349 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2357: Chương 2350 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2358: Chương 2351 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2359: Chương 2352 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2360: Chương 2353 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2361: Chương 2354 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2362: Chương 2355 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2363: Chương 2356 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2364: Chương 2357 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2365: Chương 2358 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2366: Chương 2359 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2367: Chương 2360 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2368: Chương 2361 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2369: Chương 2362 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2370: Chương 2363 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2371: Chương 2364 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2372: Chương 2365 gả chồng không bằng đương quốc sư
 • #2373: Chương 2366 lại về Tu Chân Giới
 • #2374: Chương 2367 lại về Tu Chân Giới
 • #2375: Chương 2368 lại về Tu Chân Giới
 • #2376: Chương 2369 lại về Tu Chân Giới
 • #2377: Chương 2370 lại về Tu Chân Giới
 • #2378: Chương 2371 lại về Tu Chân Giới
 • #2379: Chương 2372 lại về Tu Chân Giới
 • #2380: Chương 2373 lại về Tu Chân Giới
 • #2381: Chương 2374 lại về Tu Chân Giới
 • #2382: Chương 2375 lại về Tu Chân Giới
 • #2383: Chương 2376 lại về Tu Chân Giới
 • #2384: Chương 2377 lại về Tu Chân Giới
 • #2385: Chương 2378 lại về Tu Chân Giới
 • #2386: Chương 2379 lại về Tu Chân Giới
 • #2387: Chương 2380 lại về Tu Chân Giới
 • #2388: Chương 2381 lại về Tu Chân Giới
 • #2389: Chương 2382 lại về Tu Chân Giới
 • #2390: Chương 2383 lại về Tu Chân Giới
 • #2391: Chương 2384 lại về Tu Chân Giới
 • #2392: Chương 2385 lại về Tu Chân Giới
 • #2393: Chương 2386 lại về Tu Chân Giới
 • #2394: Chương 2387 lại về Tu Chân Giới
 • #2395: Chương 2388 lại về Tu Chân Giới
 • #2396: Chương 2389 lại về Tu Chân Giới
 • #2397: Chương 2390 lại về Tu Chân Giới
 • #2398: Chương 2391 lại về Tu Chân Giới
 • #2399: Chương 2392 lại về Tu Chân Giới
 • #2400: Chương 2393 lại về Tu Chân Giới
 • #2401: Chương 2394 lại về Tu Chân Giới
 • #2402: Chương 2395 lại về Tu Chân Giới
 • #2403: Chương 2396 lại về Tu Chân Giới
 • #2404: Chương 2397 lại về Tu Chân Giới
 • #2405: Chương 2398 lại về Tu Chân Giới
 • #2406: Chương 2399 lại về Tu Chân Giới
 • #2407: Chương 2400 lại về Tu Chân Giới
 • #2408: Chương 2401 lại về Tu Chân Giới
 • #2409: Chương 2402 lại về Tu Chân Giới
 • #2410: Chương 2403 lại về Tu Chân Giới
 • #2411: Chương 2404 lại về Tu Chân Giới
 • #2412: Chương 2405 lại về Tu Chân Giới
 • #2413: Chương 2406 lại về Tu Chân Giới
 • #2414: Chương 2407 lại về Tu Chân Giới
 • #2415: Chương 2408 lại về Tu Chân Giới
 • #2416: Chương 2409 lại về Tu Chân Giới
 • #2417: Chương 2410 lại về Tu Chân Giới
 • #2418: Chương 2411 lại về Tu Chân Giới
 • #2419: Chương 2412 lại về Tu Chân Giới ( kết cục )
Click to rate this post!
[Total: 20 Average: 3.9]

Related posts

Hoàn Mỹ Sấm Quan Chỉ Nam [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Ethan Kỳ Huyễn Phiêu Lưu

TiKay

Tam Quốc Chi Ta Là Hoàng Thái Tử

TiKay

Xuyên Thư Chi Học Thần Hình Nữ Xứng

TiKay

Nghịch Thế Nữ Vương

TiKay

Vô Hạn Chi Hồi Tưởng Tử Vong

THUYS♥️

Leave a Reply