Ngôn TìnhXuyên Không

Khoái Xuyên: Mỗi Lần Đều Là Ta Nằm Thương

Tiễn Thiển có phần công việc tốt, ở thế giới cục quản lý làm diễn viên quần chúng. Không nghĩ tới dạng này một phần đơn giản công việc thế mà lại ra đủ loại tình trạng. Cái kia nam chủ, xin chết đi được không? Ta là thật lòng diễn viên quần chúng quân. (thật là 1V1, nữ chính hồ đồ ta không thể đi theo hồ đồ. )

Tồn cảo phong phú nhưng yên tâm nhập hố đi

Converter: ︵✿ Lạċ Mαĭ Tɾαηɠ‿✿

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vượng Tài Thị Chích Miêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Phần đệm : Trên trời nện xuống cái hệ thống tới
 • #2: Đại gia, ta liền chạy cái đường (1)
 • #3: Đại gia, ta liền chạy cái đường (2)
 • #4: Đại gia, ta liền chạy cái đường (3)
 • #5: Đại gia, ta liền chạy cái đường (4)
 • #6: Đại gia, ta liền chạy cái đường (5)
 • #7: Đại gia, ta liền chạy cái đường (6)
 • #8: Đại gia, ta liền chạy cái đường (7)
 • #9: Đại gia, ta liền chạy cái đường (8)
 • #10: Đại gia, ta liền chạy cái đường (9)
 • #11: Đại gia, ta liền chạy cái đường (10)
 • #12: Đại gia, ta liền chạy cái đường (11)
 • #13: Đại gia, ta liền chạy cái đường (12)
 • #14: Đại gia, ta liền chạy cái đường (13)
 • #15: Đại gia, ta liền chạy cái đường (14)
 • #16: Đại gia, ta liền chạy cái đường (15)
 • #17: Đại gia, ta liền chạy cái đường (16)
 • #18: Đại gia, ta liền chạy cái đường (17)
 • #19: Đại gia, ta liền chạy cái đường (18)
 • #20: Đại gia, ta liền chạy cái đường (19)
 • #21: Đại gia, ta liền chạy cái đường (20)
 • #22: Đại gia, ta liền chạy cái đường (21)
 • #23: Đại gia, ta liền chạy cái đường (22)
 • #24: Đại gia, ta liền chạy cái đường (23)
 • #25: Đại gia, ta liền chạy cái đường (24)
 • #26: Đại gia, ta liền chạy cái đường (25)
 • #27: Đại gia, ta liền chạy cái đường (26)
 • #28: Đại gia, ta liền chạy cái đường (27)
 • #29: Đại gia, ta liền chạy cái đường (28)
 • #30: Đại gia, ta liền chạy cái đường (29)
 • #31: Đại gia, ta liền chạy cái đường (30)
 • #32: Đại gia, ta liền chạy cái đường (31)
 • #33: Đại gia, ta liền chạy cái đường (32)
 • #34: Đại gia, ta liền chạy cái đường (33)
 • #35: Đại gia, ta liền chạy cái đường (34)
 • #36: Đại gia, ta liền chạy cái đường (35)
 • #37: Đại gia, ta liền chạy cái đường (36)
 • #38: Đại gia, ta liền chạy cái đường (37)
 • #39: Đại gia, ta liền chạy cái đường (38)
 • #40: Đại gia, ta liền chạy cái đường (39)
 • #41: Đại gia, ta liền chạy cái đường (40)
 • #42: Đại gia, ta liền chạy cái đường (xong)
 • #43: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (1)
 • #44: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (2)
 • #45: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (3)
 • #46: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (4)
 • #47: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (5)
 • #48: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (6)
 • #49: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (7)
 • #50: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (8)
 • #51: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (9)
 • #52: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (10)
 • #53: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (11)
 • #54: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (12)
 • #55: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (13)
 • #56: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (14)
 • #57: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (15)
 • #58: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (16)
 • #59: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (17)
 • #60: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (18)
 • #61: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (19)
 • #62: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (20)
 • #63: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (21)
 • #64: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (22)
 • #65: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (23)
 • #66: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (24)
 • #67: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (25)
 • #68: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (26)
 • #69: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (27)
 • #70: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (28)
 • #71: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (29)
 • #72: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (30)
 • #73: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (31)
 • #74: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (32)
 • #75: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (33)
 • #76: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (34)
 • #77: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (35)
 • #78: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (36)
 • #79: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (37)
 • #80: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (38)
 • #81: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (39)
 • #82: Tổng giám đốc, ta thật chỉ là đi ngang qua (xong)
 • #83: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (1)
 • #84: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (2)
 • #85: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (3)
 • #86: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (4)
 • #87: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (5)
 • #88: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (6)
 • #89: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (7)
 • #90: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (8)
 • #91: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (9)
 • #92: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (10)
 • #93: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (11)
 • #94: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (12)
 • #95: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (13)
 • #96: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (14)
 • #97: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (15)
 • #98: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (16)
 • #99: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (17)
 • #100: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (18)
 • #101: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (19)
 • #102: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (20)
 • #103: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (21)
 • #104: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (22)
 • #105: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (23)
 • #106: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (24)
 • #107: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (25)
 • #108: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (26)
 • #109: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (27)
 • #110: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (28)
 • #111: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (29)
 • #112: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (30)
 • #113: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (31)
 • #114: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (32)
 • #115: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (33)
 • #116: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (34)
 • #117: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (35)
 • #118: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (36)
 • #119: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (37)
 • #120: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (38)
 • #121: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (39)
 • #122: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (40)
 • #123: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (41)
 • #124: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (42)
 • #125: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (43)
 • #126: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (44)
 • #127: Sư thúc tổ, ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện (xong)
 • #128: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (1)
 • #129: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (2)
 • #130: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (3)
 • #131: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (4)
 • #132: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (5)
 • #133: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (6)
 • #134: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (7)
 • #135: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (8)
 • #136: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (9)
 • #137: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (10)
 • #138: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (11)
 • #139: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (12)
 • #140: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (13)
 • #141: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (14)
 • #142: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (15)
 • #143: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (16)
 • #144: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (17)
 • #145: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (18)
 • #146: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (19)
 • #147: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (20)
 • #148: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (21)
 • #149: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (22)
 • #150: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (23)
 • #151: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (24)
 • #152: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (25)
 • #153: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (26)
 • #154: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (27)
 • #155: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (28)
 • #156: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (29)
 • #157: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (30)
 • #158: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (31)
 • #159: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (32)
 • #160: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (33)
 • #161: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (34)
 • #162: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (35)
 • #163: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (36)
 • #164: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (37)
 • #165: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (38)
 • #166: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (39)
 • #167: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (40)
 • #168: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (41)
 • #169: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (42)
 • #170: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (43)
 • #171: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (44)
 • #172: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (45)
 • #173: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (46)
 • #174: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (47)
 • #175: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (48)
 • #176: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (49)
 • #177: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (50)
 • #178: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (51)
 • #179: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (52)
 • #180: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (53)
 • #181: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (54)
 • #182: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (55)
 • #183: Nam chính quân, ta chỉ là ăn đồ ăn vặt quần chúng (xong)
 • #184: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (1)
 • #185: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (2)
 • #186: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (3)
 • #187: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (4)
 • #188: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (5)
 • #189: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (6)
 • #190: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (7)
 • #191: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (8)
 • #192: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (9)
 • #193: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (10)
 • #194: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (11)
 • #195: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (12)
 • #196: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (13)
 • #197: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (14)
 • #198: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (15)
 • #199: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (16)
 • #200: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (17)
 • #201: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (18)
 • #202: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (19)
 • #203: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (20)
 • #204: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (21)
 • #205: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (22)
 • #206: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (23)
 • #207: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (26)
 • #208: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (25)
 • #209: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (26)
 • #210: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (27)
 • #211: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (28)
 • #212: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (29)
 • #213: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (30)
 • #214: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (31)
 • #215: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (32)
 • #216: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (33)
 • #217: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (34)
 • #218: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (35)
 • #219: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (36)
 • #220: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (37)
 • #221: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (38)
 • #222: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (39)
 • #223: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (40)(cười yếu ớt minh chủ tăng thêm)
 • #224: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (41)(cười yếu ớt minh chủ tăng thêm)
 • #225: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (42)(cười yếu ớt minh chủ tăng thêm)
 • #226: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (43)(cười yếu ớt minh chủ tăng thêm)
 • #227: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (44)(cười yếu ớt minh chủ tăng thêm)
 • #228: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (45)
 • #229: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (46)
 • #230: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (47)
 • #231: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (48)
 • #232: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (49)
 • #233: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (50)
 • #234: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (51)
 • #235: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (52)
 • #236: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (53)
 • #237: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (54)
 • #238: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (55)
 • #239: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (56)
 • #240: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (57)
 • #241: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (58)
 • #242: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (59)
 • #243: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (60)
 • #244: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (61)
 • #245: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (62)
 • #246: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (63)
 • #247: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (64)
 • #248: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (65)
 • #249: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (66)
 • #250: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (67)
 • #251: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (68)
 • #252: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (69)
 • #253: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (70)
 • #254: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (71)
 • #255: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (72)
 • #256: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (73)
 • #257: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (74)
 • #258: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (75)
 • #259: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (76)
 • #260: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (77)
 • #261: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (78)
 • #262: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (78)
 • #263: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (79)
 • #264: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (80)
 • #265: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (81)
 • #266: Thế tử gia, mời đừng quấy rầy ta dưỡng thương (xong)
 • #267: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (1)
 • #268: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (2)
 • #269: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (3)
 • #270: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (4)
 • #271: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (5)
 • #272: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (6)
 • #273: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (7)
 • #274: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (8)
 • #275: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (9)
 • #276: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (10)
 • #277: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (11)
 • #278: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (12)
 • #279: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (13)
 • #280: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (14)
 • #281: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (15)
 • #282: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (16)
 • #283: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (17)
 • #284: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (18)
 • #285: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (19)
 • #286: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (20)
 • #287: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (21)(tăng thêm)
 • #288: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (22)(tăng thêm)
 • #289: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (23)(tăng thêm)
 • #290: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (24)
 • #291: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (25)
 • #292: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (26)
 • #293: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (27)(tăng thêm)
 • #294: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (28)(tăng thêm)
 • #295: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (29)
 • #296: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (30)
 • #297: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (31)
 • #298: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (32)(tăng thêm)
 • #299: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (33)(tăng thêm)
 • #300: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (34)(tăng thêm)
 • #301: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (35)(tăng thêm)
 • #302: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (36)
 • #303: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (37)
 • #304: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (38)
 • #305: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (39)(tăng thêm)
 • #306: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (40)(tăng thêm)
 • #307: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (41)
 • #308: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (42)
 • #309: Tổng thanh tra, phiền phức ngài nhanh kết hôn (xong)
 • #310: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (1)
 • #311: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (2)
 • #312: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (3)
 • #313: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (4)
 • #314: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (5)
 • #315: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (6)
 • #316: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (7)
 • #317: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (8)
 • #318: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (9)
 • #319: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (10)
 • #320: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (11)
 • #321: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (12)
 • #322: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (13)
 • #323: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (14)
 • #324: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (15)
 • #325: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (16)
 • #326: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (17)
 • #327: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (18)
 • #328: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (19)
 • #329: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (20)
 • #330: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (21)
 • #331: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (22)
 • #332: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (23)
 • #333: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (24)
 • #334: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (25)
 • #335: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (26)
 • #336: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (27)
 • #337: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (28)
 • #338: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (29)
 • #339: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (30)
 • #340: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (31)
 • #341: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (32)
 • #342: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (33)
 • #343: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (33)
 • #344: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (34)
 • #345: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (35)
 • #346: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (36)
 • #347: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (37)
 • #348: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (38)
 • #349: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (39)
 • #350: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (40)
 • #351: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (41)
 • #352: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (42)
 • #353: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (43)
 • #354: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (44)
 • #355: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (45)
 • #356: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (46)
 • #357: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (47)
 • #358: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (48)
 • #359: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (49)
 • #360: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (50)
 • #361: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (51)(tăng thêm)
 • #362: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (52)
 • #363: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (53)
 • #364: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (54)
 • #365: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (55)
 • #366: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (56)
 • #367: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (57)
 • #368: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (58)
 • #369: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (59)
 • #370: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (60)
 • #371: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (61)
 • #372: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (62)
 • #373: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (63)
 • #374: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (64)
 • #375: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (65)
 • #376: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (66)
 • #377: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (67)
 • #378: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (68)
 • #379: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (69)
 • #380: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (70)
 • #381: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (71)
 • #382: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (72)
 • #383: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (73)
 • #384: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (74)
 • #385: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (75)
 • #386: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (76)
 • #387: Công tử, bản vương vội vàng đi biên quan (xong)
 • #388: Khảo hạch (1)
 • #389: Khảo hạch (2)
 • #390: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (1)
 • #391: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (2)
 • #392: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (3)
 • #393: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (4)
 • #394: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (5)
 • #395: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (6)
 • #396: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (7)
 • #397: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (8)
 • #398: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (9)
 • #399: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (10)
 • #400: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (11)
 • #401: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (12)
 • #402: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (12)
 • #403: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (13)
 • #404: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (14)
 • #405: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (15)
 • #406: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (16)
 • #407: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (17)
 • #408: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (18)
 • #409: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (19)
 • #410: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (20)
 • #411: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (21)
 • #412: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (22)
 • #413: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (23)
 • #414: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (24)
 • #415: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (25)
 • #416: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (26)
 • #417: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (27)
 • #418: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (28)
 • #419: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (29)
 • #420: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (30)
 • #421: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (31)
 • #422: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (32)
 • #423: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (33)
 • #424: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (34)
 • #425: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (35)
 • #426: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (36)
 • #427: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (37)
 • #428: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (38)
 • #429: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (39)
 • #430: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (40)
 • #431: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (41)
 • #432: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (42)
 • #433: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (43)(mầm tuyết tăng thêm)
 • #434: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (44)(bạch đường nát tăng thêm)
 • #435: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (45)(bạch đường nát tăng thêm)
 • #436: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (46)(bạch đường nát tăng thêm)
 • #437: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (47)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #438: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (48)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #439: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (49)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #440: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (50)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #441: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (51)(annnlok tăng thêm)
 • #442: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (52)(annnlok tăng thêm)
 • #443: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (53)(annnlok tăng thêm)
 • #444: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (54)(★ bình thản hạnh phúc ☆ tăng thêm)
 • #445: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (55)(★ bình thản hạnh phúc ☆ tăng thêm)
 • #446: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (56)(FYYJ làm bé ngoan ~ tăng thêm)
 • #447: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (57)(Lunal ITy tăng thêm)
 • #448: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (58)(SSS tiểu Tuyết hoa tăng thêm)
 • #449: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (59)( "___ cười yếu ớt tăng thêm)
 • #450: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (60)(A Chính cái đuôi nhỏ tăng thêm)
 • #451: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (61)(ngủ xương sinh hoa tăng thêm)
 • #452: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (62)(Mặc Mặc vu văn tăng thêm)
 • #453: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (63)(Côn Luân Sơn A Ngọc Hư Cung tăng thêm)
 • #454: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (64)(Tụ Nhi ngữ đao bổ củi tăng thêm)
 • #455: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (65)(Tụ Nhi ngữ đao bổ củi tăng thêm)
 • #456: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (66)(Tụ Nhi ngữ đao bổ củi tăng thêm)
 • #457: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (67)
 • #458: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (68)
 • #459: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (69)
 • #460: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (70)
 • #461: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (71)
 • #462: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (72)
 • #463: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (73)
 • #464: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (74)
 • #465: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (75)
 • #466: Ảnh đế, ta không có muốn làm Ảnh hậu (xong)
 • #467: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (1)
 • #468: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (2)
 • #469: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (3)
 • #470: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (4)
 • #471: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (5)
 • #472: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (6)
 • #473: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (7)
 • #474: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (8)
 • #475: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (9)
 • #476: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (10)
 • #477: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (11)
 • #478: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (12)
 • #479: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (13)
 • #480: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (14)
 • #481: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (15)
 • #482: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (16)
 • #483: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (17)
 • #484: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (18)
 • #485: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (19)
 • #486: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (20)
 • #487: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (21)
 • #488: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (22)
 • #489: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (23)
 • #490: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (24)
 • #491: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (25)
 • #492: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (26)
 • #493: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (27)
 • #494: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (28)
 • #495: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (29)
 • #496: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (30)
 • #497: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (31)
 • #498: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (32)
 • #499: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (33)
 • #500: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (34)
 • #501: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (35)
 • #502: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (36)
 • #503: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (37)
 • #504: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (37)
 • #505: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (38)
 • #506: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (39)
 • #507: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (40)
 • #508: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (41)
 • #509: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (42)
 • #510: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (43)
 • #511: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (44)
 • #512: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (45)
 • #513: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (46)
 • #514: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (47)
 • #515: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (48)
 • #516: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (49)
 • #517: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (50)
 • #518: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (51)
 • #519: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (52)
 • #520: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (53)
 • #521: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (54)
 • #522: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (55)
 • #523: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (56)
 • #524: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (57)
 • #525: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (58)
 • #526: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (59)
 • #527: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (60)
 • #528: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (61)
 • #529: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (62)
 • #530: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (63)
 • #531: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (64)
 • #532: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (65)
 • #533: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (66)
 • #534: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (67)
 • #535: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (68)
 • #536: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (69)
 • #537: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (70)
 • #538: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (71)
 • #539: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (72)
 • #540: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (73)
 • #541: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (75)
 • #542: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (76)
 • #543: Quốc sư, thiên mệnh chi nữ mới là ngươi quan phối (xong)
 • #544: Du khách (1)
 • #545: Du khách (2)
 • #546: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (1)
 • #547: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (2)
 • #548: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (3)
 • #549: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (4)
 • #550: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (5)
 • #551: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (6)
 • #552: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (7)
 • #553: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (8)
 • #554: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (9)
 • #555: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (10)
 • #556: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (11)
 • #557: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (12)
 • #558: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (13)
 • #559: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (14)
 • #560: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (15)
 • #561: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (16)
 • #562: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (17)
 • #563: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (18)
 • #564: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (19)
 • #565: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (20)
 • #566: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (21)
 • #567: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (22)
 • #568: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (23)
 • #569: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (24)
 • #570: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (25)
 • #571: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (26)
 • #572: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (27)
 • #573: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (28)
 • #574: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (29)
 • #575: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (30)
 • #576: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (31)
 • #577: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (32)
 • #578: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (33)
 • #579: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (34)
 • #580: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (35)
 • #581: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (36)
 • #582: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (37)
 • #583: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (38)
 • #584: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (39)
 • #585: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (40)
 • #586: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (41)
 • #587: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (42)
 • #588: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (43)
 • #589: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (44)
 • #590: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (45)
 • #591: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (46)
 • #592: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (47)
 • #593: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (48)
 • #594: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (49)
 • #595: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (50)
 • #596: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (51)
 • #597: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (52)
 • #598: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (53)
 • #599: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (54)
 • #600: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (55)
 • #601: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (56)
 • #602: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (57)
 • #603: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (58)
 • #604: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (59)
 • #605: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (60)
 • #606: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (61)
 • #607: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (62)
 • #608: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (63)
 • #609: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (64)
 • #610: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (65)
 • #611: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (66)
 • #612: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (67)
 • #613: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (68)
 • #614: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (69)
 • #615: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (70)
 • #616: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (71)
 • #617: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (72)
 • #618: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (73)
 • #619: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (74)
 • #620: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (75)
 • #621: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (76)
 • #622: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (77)
 • #623: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (78)
 • #624: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (79)
 • #625: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (80)
 • #626: Nhân vật chính đoàn, ta và các ngươi không cùng đường (xong)
 • #627: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (1)
 • #628: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (2)
 • #629: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (3)
 • #630: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (4)
 • #631: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (5)
 • #632: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (6)
 • #633: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (7)
 • #634: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (8)
 • #635: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (9)
 • #636: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (10)
 • #637: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (11)
 • #638: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (12)
 • #639: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (13)
 • #640: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (14)
 • #641: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (15)
 • #642: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (16)
 • #643: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (17)
 • #644: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (18)
 • #645: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (19)
 • #646: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (20)
 • #647: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (21)
 • #648: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (22)
 • #649: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (23)
 • #650: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (24)
 • #651: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (25)
 • #652: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (26)
 • #653: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (27)
 • #654: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (28)
 • #655: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (29)
 • #656: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (30)
 • #657: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (31)
 • #658: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (32)
 • #659: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (33)
 • #660: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (34)
 • #661: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (35)
 • #662: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (36)
 • #663: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (37)
 • #664: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (38)
 • #665: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (39)
 • #666: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (40)
 • #667: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (41)
 • #668: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (42)
 • #669: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (43)
 • #670: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (44)
 • #671: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (45)
 • #672: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (46)
 • #673: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (47)
 • #674: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (48)
 • #675: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (49)
 • #676: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (50)
 • #677: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (51)
 • #678: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (52)
 • #679: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (53)
 • #680: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (54)
 • #681: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (55)
 • #682: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (56)
 • #683: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (57)
 • #684: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (58)
 • #685: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (59)
 • #686: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (60)
 • #687: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (61)
 • #688: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (62)
 • #689: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (63)
 • #690: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (64)
 • #691: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (65)
 • #692: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (66)
 • #693: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (67)
 • #694: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (68)
 • #695: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (69)
 • #696: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (70)
 • #697: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (71)
 • #698: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (72)
 • #699: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (73)
 • #700: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (74)
 • #701: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (75)
 • #702: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (76)
 • #703: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (77)
 • #704: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (78)
 • #705: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (79)
 • #706: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (80)
 • #707: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (81)(hạt dẻ Montblanc tăng thêm)
 • #708: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (82)(Tụ Nhi ngữ đao bổ củi tăng thêm)
 • #709: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (83)(Tụ Nhi ngữ đao bổ củi tăng thêm)
 • #710: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (84)
 • #711: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (85)
 • #712: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (86)
 • #713: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (87)
 • #714: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (88)
 • #715: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (89)
 • #716: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (90)
 • #717: Hiệp nữ, ta chính là cái dốc sức Tương Du đảng (xong)
 • #718: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (1)
 • #719: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (2)
 • #720: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (3)
 • #721: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (4)
 • #722: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (5)(nhị nhân sinh tăng thêm)
 • #723: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (6)(nhị nhân sinh tăng thêm)
 • #724: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa ( tăng thêm)
 • #725: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (8)
 • #726: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (9)
 • #727: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (10)
 • #728: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (11)
 • #729: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (12)
 • #730: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (13)
 • #731: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (14)
 • #732: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (15)
 • #733: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (16)
 • #734: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (17)
 • #735: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (18)(Côn Luân Sơn A Ngọc Hư Cung tăng thêm)
 • #736: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (19)
 • #737: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (20)
 • #738: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (21)
 • #739: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (22)
 • #740: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (23)
 • #741: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (24)
 • #742: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (25)
 • #743: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (26)
 • #744: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (27)
 • #745: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (28)
 • #746: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (29)
 • #747: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (30)
 • #748: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (31)
 • #749: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (32)
 • #750: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (33)(Cốt Hôi Cấp dân mù đường tăng thêm)
 • #751: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (34)(£ dao ngọc tăng thêm)
 • #752: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (35)
 • #753: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (36)
 • #754: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (37)
 • #755: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (38)
 • #756: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (39)(�H????} ungH1>
 • #757: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (40)
 • #758: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (41)
 • #759: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (42)
 • #760: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (43)
 • #761: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (44)
 • #762: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (45)
 • #763: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (46)
 • #764: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (47)
 • #765: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (48)
 • #766: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (49)
 • #767: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (50)
 • #768: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (51)
 • #769: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (52)
 • #770: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (53)
 • #771: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (54)
 • #772: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (55)
 • #773: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (56)
 • #774: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (57)
 • #775: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (58)
 • #776: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (59)
 • #777: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (60)
 • #778: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (61)
 • #779: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (62)
 • #780: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (63)
 • #781: Học bá nam thần, xin nhìn một chút cùng lớp giáo hoa (xong)
 • #782: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (1)
 • #783: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (2)
 • #784: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (3)
 • #785: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (4)
 • #786: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (5)
 • #787: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (6)
 • #788: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (7)
 • #789: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (8)
 • #790: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (9)
 • #791: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (10)
 • #792: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (11)
 • #793: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (12)
 • #794: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (13)
 • #795: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (14)
 • #796: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (15)
 • #797: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (16)
 • #798: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (17)
 • #799: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (18)
 • #800: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (19)
 • #801: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (20)
 • #802: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (21)
 • #803: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (22)
 • #804: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (23)
 • #805: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (24)
 • #806: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (25)
 • #807: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (26)
 • #808: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (27)
 • #809: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (28)
 • #810: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (29)
 • #811: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (30)
 • #812: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (31)
 • #813: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (32)(annnlok tăng thêm)
 • #814: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (33)
 • #815: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (34)
 • #816: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (35)
 • #817: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (36)
 • #818: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (37)
 • #819: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (38)
 • #820: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (39)
 • #821: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (40)
 • #822: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (41)(May� từ [ càng)
 • #823: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (42)
 • #824: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (43)
 • #825: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (44)
 • #826: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (45)
 • #827: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (46)
 • #828: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (47)
 • #829: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (48)
 • #830: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (49)
 • #831: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (50)
 • #832: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (51)
 • #833: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (52)
 • #834: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (53)
 • #835: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (54)(nhị nhân sinh tăng thêm)
 • #836: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự ( Tăng thêm)
 • #837: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (56)
 • #838: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (57)
 • #839: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (58)
 • #840: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (59)
 • #841: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (60)
 • #842: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (61)
 • #843: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (62)
 • #844: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (63)
 • #845: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (64)
 • #846: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (65)
 • #847: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (66)
 • #848: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (67)
 • #849: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (68)
 • #850: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (69)
 • #851: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (70)
 • #852: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (71)
 • #853: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (72)
 • #854: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (73)
 • #855: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (74)
 • #856: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (75)
 • #857: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (76)(k nhìn máy bay tăng thêm)
 • #858: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (77)(QYQAQ tăng thêm)
 • #859: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (78)(hái hái phù dĩ tăng thêm)
 • #860: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (79)
 • #861: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (80)
 • #862: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (81)(quân tử lạc tăng thêm)
 • #863: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (82)(dương nhỏ ầy tăng thêm)
 • #864: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (83)(theo giúp ta xuống Địa ngục đi tăng thêm)
 • #865: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (84)
 • #866: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (85)
 • #867: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (86)(vượng tử tố vỡ nát băng tăng thêm)
 • #868: Thánh kỵ sĩ, bản điếm không chiêu đãi gây sự (xong)(Maysun tăng thêm)
 • #869: Du khách (3)(diễm hồng tuyết tăng thêm)
 • #870: Du khách (4)
 • #871: Đại thần, ta không muốn vướng víu (1)
 • #872: Đại thần, ta không muốn vướng víu (2)(mộng thời gian tăng thêm)
 • #873: Đại thần, ta không muốn vướng víu (3)(Di Vong Thập Vũ tăng thêm)
 • #874: Đại thần, ta không muốn vướng víu (4)(biển Khiết nhi tăng thêm)
 • #875: Đại thần, ta không muốn vướng víu (5)
 • #876: Đại thần, ta không muốn vướng víu (6)
 • #877: Đại thần, ta không muốn vướng víu (7)
 • #878: Đại thần, ta không muốn vướng víu (8)
 • #879: Đại thần, ta không muốn vướng víu (9)
 • #880: Đại thần, ta không muốn vướng víu (10)
 • #881: Đại thần, ta không muốn vướng víu (11)
 • #882: Đại thần, ta không muốn vướng víu (12)
 • #883: Đại thần, ta không muốn vướng víu (13)
 • #884: Đại thần, ta không muốn vướng víu (14)
 • #885: Đại thần, ta không muốn vướng víu (15)
 • #886: Đại thần, ta không muốn vướng víu (16)
 • #887: Đại thần, ta không muốn vướng víu (17)
 • #888: Đại thần, ta không muốn vướng víu (18)
 • #889: Đại thần, ta không muốn vướng víu (19)
 • #890: Đại thần, ta không muốn vướng víu (20)
 • #891: Đại thần, ta không muốn vướng víu (21)
 • #892: Đại thần, ta không muốn vướng víu (22)
 • #893: Đại thần, ta không muốn vướng víu (23)
 • #894: Đại thần, ta không muốn vướng víu (24)
 • #895: Đại thần, ta không muốn vướng víu (25)
 • #896: Đại thần, ta không muốn vướng víu (26)
 • #897: Đại thần, ta không muốn vướng víu (27)
 • #898: Đại thần, ta không muốn vướng víu (28)
 • #899: Đại thần, ta không muốn vướng víu (29)
 • #900: Đại thần, ta không muốn vướng víu (30)
 • #901: Đại thần, ta không muốn vướng víu (31)
 • #902: Đại thần, ta không muốn vướng víu (32)
 • #903: Đại thần, ta không muốn vướng víu (33)(Faellin tăng thêm)
 • #904: Đại thần, ta không muốn vướng víu (34)(đông nhấp nháy tăng thêm)
 • #905: Đại thần, ta không muốn vướng víu (35)
 • #906: Đại thần, ta không muốn vướng víu (36)
 • #907: Đại thần, ta không muốn vướng víu (37)
 • #908: Đại thần, ta không muốn vướng víu (38)
 • #909: Đại thần, ta không muốn vướng víu (39)
 • #910: Đại thần, ta không muốn vướng víu (40)
 • #911: Đại thần, ta không muốn vướng víu (41)
 • #912: Đại thần, ta không muốn vướng víu (42)
 • #913: Đại thần, ta không muốn vướng víu (43)
 • #914: Đại thần, ta không muốn vướng víu (44)
 • #915: Đại thần, ta không muốn vướng víu (45)
 • #916: Đại thần, ta không muốn vướng víu (46)
 • #917: Đại thần, ta không muốn vướng víu (47)
 • #918: Đại thần, ta không muốn vướng víu (48)
 • #919: Đại thần, ta không muốn vướng víu (49)
 • #920: Đại thần, ta không muốn vướng víu (50)
 • #921: Đại thần, ta không muốn vướng víu (51)
 • #922: Đại thần, ta không muốn vướng víu (52)
 • #923: Đại thần, ta không muốn vướng víu (53)
 • #924: Đại thần, ta không muốn vướng víu (54)
 • #925: Đại thần, ta không muốn vướng víu (55)
 • #926: Đại thần, ta không muốn vướng víu (56)
 • #927: Đại thần, ta không muốn vướng víu (57)
 • #928: Đại thần, ta không muốn vướng víu (58)
 • #929: Đại thần, ta không muốn vướng víu (59)
 • #930: Đại thần, ta không muốn vướng víu (60)
 • #931: Đại thần, ta không muốn vướng víu (61)
 • #932: Đại thần, ta không muốn vướng víu (62)
 • #933: Đại thần, ta không muốn vướng víu (63)
 • #934: Đại thần, ta không muốn vướng víu (64)
 • #935: Đại thần, ta không muốn vướng víu (65)
 • #936: Đại thần, ta không muốn vướng víu (66)
 • #937: Đại thần, ta không muốn vướng víu (67)
 • #938: Đại thần, ta không muốn vướng víu (68)
 • #939: Đại thần, ta không muốn vướng víu (69)
 • #940: Đại thần, ta không muốn vướng víu (70)
 • #941: Đại thần, ta không muốn vướng víu (71)
 • #942: Đại thần, ta không muốn vướng víu (72)
 • #943: Đại thần, ta không muốn vướng víu (73)
 • #944: Đại thần, ta không muốn vướng víu (74)
 • #945: Đại thần, ta không muốn vướng víu (75)
 • #946: Đại thần, ta không muốn vướng víu (76)
 • #947: Đại thần, ta không muốn vướng víu (77)
 • #948: Đại thần, ta không muốn vướng víu (78)
 • #949: Đại thần, ta không muốn vướng víu (79)
 • #950: Đại thần, ta không muốn vướng víu (80)
 • #951: Đại thần, ta không muốn vướng víu (81)
 • #952: Đại thần, ta không muốn vướng víu (82)
 • #953: Đại thần, ta không muốn vướng víu (83)
 • #954: Đại thần, ta không muốn vướng víu (84)
 • #955: Đại thần, ta không muốn vướng víu (85)
 • #956: Đại thần, ta không muốn vướng víu (86)
 • #957: Đại thần, ta không muốn vướng víu (87)
 • #958: Đại thần, ta không muốn vướng víu (88)
 • #959: Đại thần, ta không muốn vướng víu (89)
 • #960: Đại thần, ta không muốn vướng víu (90)
 • #961: Đại thần, ta không muốn vướng víu (91)
 • #962: Đại thần, ta không muốn vướng víu (92)
 • #963: Đại thần, ta không muốn vướng víu (93)
 • #964: Đại thần, ta không muốn vướng víu (94)
 • #965: Đại thần, ta không muốn vướng víu (95)
 • #966: Đại thần, ta không muốn vướng víu (96)
 • #967: Đại thần, ta không muốn vướng víu (97)
 • #968: Đại thần, ta không muốn vướng víu (98)
 • #969: Đại thần, ta không muốn vướng víu (99)
 • #970: Đại thần, ta không muốn vướng víu (100)
 • #971: Đại thần, ta không muốn vướng víu (101)
 • #972: Đại thần, ta không muốn vướng víu (102)
 • #973: Đại thần, ta không muốn vướng víu (103)
 • #974: Đại thần, ta không muốn vướng víu (104)
 • #975: Đại thần, ta không muốn vướng víu (xong)
 • #976: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (1)
 • #977: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (2)
 • #978: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (3)
 • #979: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (4)
 • #980: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (5)
 • #981: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (6)
 • #982: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (7)
 • #983: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (8)
 • #984: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (9)
 • #985: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (10)
 • #986: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (11)
 • #987: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (12)
 • #988: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (13)
 • #989: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (14)
 • #990: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (15)
 • #991: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (16)
 • #992: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (17)
 • #993: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (18)
 • #994: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (19)
 • #995: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (20)
 • #996: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (21)
 • #997: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (22)
 • #998: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (23)
 • #999: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (24)(nhìn! Ta phải biến thân tăng thêm)
 • #1000: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (25)(nói mạch thuần tăng thêm)
 • #1001: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (26)(nhiễm chỉ riêng trải qua nhiều năm tăng thêm)
 • #1002: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (27)
 • #1003: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (28)
 • #1004: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (29)
 • #1005: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (30)
 • #1006: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (31)
 • #1007: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (32)
 • #1008: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (33)(đi nhanh bánh bao lớn tăng thêm)
 • #1009: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (34)
 • #1010: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (35)
 • #1011: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (36)
 • #1012: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (37)
 • #1013: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (38)
 • #1014: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (39)
 • #1015: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (40)
 • #1016: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (41)
 • #1017: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (42)
 • #1018: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (43)
 • #1019: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (44)
 • #1020: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (45)
 • #1021: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (46)
 • #1022: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (47)
 • #1023: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (48)
 • #1024: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (49)
 • #1025: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (50)
 • #1026: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (51)
 • #1027: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (52)
 • #1028: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (53)
 • #1029: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (54)
 • #1030: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (55)
 • #1031: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (56)
 • #1032: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (57)
 • #1033: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (58)
 • #1034: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (59)
 • #1035: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (60)
 • #1036: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (61)
 • #1037: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (62)
 • #1038: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (63)
 • #1039: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (64)
 • #1040: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (65)
 • #1041: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (66)
 • #1042: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (67)
 • #1043: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (68)
 • #1044: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (69)
 • #1045: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (70)
 • #1046: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (71)
 • #1047: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (72)
 • #1048: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (73)
 • #1049: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (74)
 • #1050: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (75)
 • #1051: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (76)
 • #1052: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (77)
 • #1053: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (78)
 • #1054: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (79)
 • #1055: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (80)(cửa Bắc thấm khê tăng thêm)
 • #1056: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (81)(ngọt như kiếm đường tăng thêm)
 • #1057: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (82)(ngọt như kiếm đường tăng thêm)
 • #1058: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (83)(SSS Tiểu Tuyết hoa tăng thêm)
 • #1059: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (84)(SSS Tiểu Tuyết hoa tăng thêm)
 • #1060: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (85)(nhiễm chỉ riêng trải qua nhiều năm tăng thêm)
 • #1061: Hộ pháp, ta là đồng bọn của ngươi (xong)(〞___ cười yếu ớt tăng thêm)
 • #1062: Một cái khác du khách (1)(〞___ cười yếu ớt tăng thêm)
 • #1063: Một cái khác du khách (2)(cung cấp phong phú người cùng tăng thêm)
 • #1064: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (1)(cung cấp phong phú người cùng tăng thêm)
 • #1065: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (2)(cung cấp phong phú người cùng tăng thêm)
 • #1066: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (3)(cung cấp phong phú người cùng tăng thêm)
 • #1067: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (4)(A Chính Tiểu Vĩ Ba tăng thêm)
 • #1068: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (5)(Hắc Thang Bao tăng thêm)
 • #1069: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (6)(Hắc Thang Bao tăng thêm)
 • #1070: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (7)(Hắc Thang Bao tăng thêm)
 • #1071: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (8)(Hắc Thang Bao tăng thêm)
 • #1072: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (9)(nhị nhân sinh tỉnh mộng tăng thêm)
 • #1073: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (10)(nhị nhân sinh tỉnh mộng tăng thêm)
 • #1074: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (11)(nhị nhân sinh tỉnh mộng tăng thêm)
 • #1075: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (12)(nhị nhân sinh tỉnh mộng tăng thêm)
 • #1076: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (13)(bánh bột mì đả tương du tăng thêm)
 • #1077: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (14)(bánh bột mì đả tương du tăng thêm)
 • #1078: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm thiện hậu (15)(bánh bột mì đả tương du tăng thêm)
 • #1079: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (16)(bánh bột mì đả tương du tăng thêm)
 • #1080: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (17)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #1081: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (18)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #1082: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (19)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #1083: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (20)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #1084: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (21)(May Bảo tăng thêm)
 • #1085: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (22)(May Bảo tăng thêm)
 • #1086: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (23)(May Bảo tăng thêm)
 • #1087: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (24)(annnlok tăng thêm)
 • #1088: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (25)(annnlok tăng thêm)
 • #1089: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (26)(annnlok tăng thêm)
 • #1090: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (27)(Tụ Nhi Ngữ Sài Đao tăng thêm)
 • #1091: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (28)(Tụ Nhi Ngữ Sài Đao tăng thêm)
 • #1092: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (29)(Tụ Nhi Ngữ Sài Đao tăng thêm)
 • #1093: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (30)(Tụ Nhi Ngữ Sài Đao tăng thêm)
 • #1094: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (31)(Tụ Nhi Ngữ Sài Đao tăng thêm)
 • #1095: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (32)
 • #1096: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (33)
 • #1097: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (34)(annnlok tăng thêm)
 • #1098: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (35)(annnlok tăng thêm)
 • #1099: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (36)(nhị nhân sinh tỉnh mộng tăng thêm)
 • #1100: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (37)
 • #1101: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (38)
 • #1102: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (39)(May Bảo tăng thêm)
 • #1103: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (40)(May Bảo tăng thêm)
 • #1104: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (41)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #1105: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (42)
 • #1106: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (43)
 • #1107: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (44)(bánh bột mì đả tương du tăng thêm)
 • #1108: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (45)(bánh bột mì đả tương du tăng thêm)
 • #1109: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (46)(bánh bột mì đả tương du tăng thêm)
 • #1110: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (47)
 • #1111: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (48)
 • #1112: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (49)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #1113: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (50)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #1114: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (51)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #1115: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (52)
 • #1116: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (53)
 • #1117: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (54)(nhị nhân sinh tỉnh mộng tăng thêm)
 • #1118: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (55)(SSS Tiểu Tuyết hoa tăng thêm)
 • #1119: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (56)(Tử La Lan chi linh tăng thêm)
 • #1120: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (57)
 • #1121: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (58)
 • #1122: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (59)(đi nhanh bánh bao lớn tăng thêm)
 • #1123: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (60)(Cửu Cửu Becky tăng thêm)
 • #1124: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả ( Tăng thêm)
 • #1125: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (62)
 • #1126: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (63)
 • #1127: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (64)(annnlok tăng thêm)
 • #1128: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (65)(ngọt như kiếm đường tăng thêm)
 • #1129: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (66)(nhìn! Ta phải biến thân tăng thêm)
 • #1130: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (67)
 • #1131: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (68)
 • #1132: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (69)
 • #1133: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (70)
 • #1134: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (71)
 • #1135: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (72)
 • #1136: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (73)
 • #1137: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (74)
 • #1138: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (75)
 • #1139: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (76)
 • #1140: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (77)
 • #1141: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (78)
 • #1142: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (79)
 • #1143: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (80)
 • #1144: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (81)
 • #1145: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (82)
 • #1146: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (83)
 • #1147: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (84)
 • #1148: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (85)
 • #1149: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (86)
 • #1150: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (87)
 • #1151: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (88)
 • #1152: Lão bản, ta không chịu trách nhiệm giải quyết tốt hậu quả (xong)
 • #1153: Một cái khác du khách (3)
 • #1154: Một cái khác du khách (4)
 • #1155: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (1)
 • #1156: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (2)
 • #1157: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (3)
 • #1158: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (4)
 • #1159: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (5)
 • #1160: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (6)
 • #1161: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (7)
 • #1162: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (8)
 • #1163: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (9)
 • #1164: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (10)
 • #1165: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (11)
 • #1166: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (12)
 • #1167: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (13)
 • #1168: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (14)
 • #1169: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (15)
 • #1170: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (16)
 • #1171: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (17)
 • #1172: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (18)
 • #1173: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (19)
 • #1174: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (20)
 • #1175: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (21)
 • #1176: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (22)
 • #1177: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (23)
 • #1178: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (24)
 • #1179: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (25)
 • #1180: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (26)
 • #1181: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (27)
 • #1182: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (28)
 • #1183: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (29)
 • #1184: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (30)
 • #1185: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (31)
 • #1186: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (32)
 • #1187: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (33)
 • #1188: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (34)
 • #1189: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (35)
 • #1190: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (36)
 • #1191: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (37)
 • #1192: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (38)
 • #1193: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (39)
 • #1194: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (40)
 • #1195: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (41)
 • #1196: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (42)
 • #1197: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (43)
 • #1198: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (44)
 • #1199: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (45)
 • #1200: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (46)
 • #1201: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (47)
 • #1202: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (48)
 • #1203: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (49)
 • #1204: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (50)
 • #1205: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (51)
 • #1206: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (52)
 • #1207: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (53)
 • #1208: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (54)
 • #1209: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (55)
 • #1210: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (56)
 • #1211: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (57)
 • #1212: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (58)
 • #1213: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (59)
 • #1214: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (60)
 • #1215: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (61)
 • #1216: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (62)
 • #1217: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (63)
 • #1218: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (64)
 • #1219: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (65)
 • #1220: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (66)
 • #1221: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (67)
 • #1222: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (68)
 • #1223: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (69)
 • #1224: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (70)
 • #1225: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (71)
 • #1226: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (72)
 • #1227: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (73)
 • #1228: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (74)
 • #1229: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (75)
 • #1230: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (76)
 • #1231: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (77)
 • #1232: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (78)
 • #1233: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (79)
 • #1234: Hoàng Thượng, xin ngài mau chóng hồi cung (xong)
 • #1235: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (1)
 • #1236: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (2)
 • #1237: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (3)
 • #1238: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (4)
 • #1239: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (5)
 • #1240: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (6)
 • #1241: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (7)
 • #1242: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (8)
 • #1243: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (9)
 • #1244: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (10)
 • #1245: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (11)
 • #1246: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (12)
 • #1247: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (13)
 • #1248: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (14)
 • #1249: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (15)
 • #1250: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (16)
 • #1251: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (17)
 • #1252: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (18)
 • #1253: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (19)
 • #1254: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (20)
 • #1255: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (21)
 • #1256: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (22)
 • #1257: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (23)
 • #1258: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (24)
 • #1259: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (25)
 • #1260: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (26)
 • #1261: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (27)
 • #1262: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (28)
 • #1263: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (29)
 • #1264: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (ba mươi)
 • #1265: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (ba mươi mốt)
 • #1266: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (32)
 • #1267: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (33)
 • #1268: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (34)
 • #1269: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (35)
 • #1270: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (36)
 • #1271: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (37)
 • #1272: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (38)
 • #1273: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (39)
 • #1274: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (40)
 • #1275: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (41)
 • #1276: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (42)
 • #1277: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (43)
 • #1278: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (44)
 • #1279: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (45)
 • #1280: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (46)
 • #1281: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (47)
 • #1282: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (48)
 • #1283: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (49)
 • #1284: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (50)
 • #1285: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (51)
 • #1286: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (52)
 • #1287: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (53)
 • #1288: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (54)
 • #1289: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (55)
 • #1290: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (56)
 • #1291: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (57)
 • #1292: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (58)
 • #1293: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (59)
 • #1294: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (60)
 • #1295: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (sáu mươi mốt)
 • #1296: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (62)
 • #1297: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (63)
 • #1298: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (64)
 • #1299: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (65)
 • #1300: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (66)
 • #1301: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (sáu mươi bảy)
 • #1302: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (68)(tỉnh mộng tăng thêm)
 • #1303: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (69)(tỉnh mộng tăng thêm)
 • #1304: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (70)(tỉnh mộng tăng thêm)
 • #1305: Đầu bếp nổi danh, ta có những nghề nghiệp khác quy hoạch (xong)
 • #1306: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (1)
 • #1307: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (2)
 • #1308: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (3)
 • #1309: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (4)
 • #1310: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (5)
 • #1311: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (6)
 • #1312: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (7)
 • #1313: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (8)
 • #1314: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (9)
 • #1315: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (mười)
 • #1316: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (mười một)
 • #1317: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (12)
 • #1318: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (13)
 • #1319: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (14)
 • #1320: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (15)
 • #1321: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (16)
 • #1322: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (17)
 • #1323: : Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (18)
 • #1324: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (19)
 • #1325: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (20)
 • #1326: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (21)
 • #1327: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (22)
 • #1328: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (23)
 • #1329: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (24)
 • #1330: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (25)
 • #1331: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (26)
 • #1332: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (27)
 • #1333: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (28)
 • #1334: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (29)
 • #1335: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (30)
 • #1336: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (31)
 • #1337: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (ba mươi hai)
 • #1338: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (ba mươi ba)
 • #1339: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (34)
 • #1340: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (35)
 • #1341: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (36)
 • #1342: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (37)
 • #1343: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (38)
 • #1344: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (39)
 • #1345: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (40)
 • #1346: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (41)
 • #1347: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (42)
 • #1348: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (43)
 • #1349: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (44)
 • #1350: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (bốn mươi lăm)
 • #1351: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (46)
 • #1352: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (47)
 • #1353: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (48)
 • #1354: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (49)
 • #1355: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (50)
 • #1356: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (51)
 • #1357: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (52)
 • #1358: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (53)
 • #1359: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (54)
 • #1360: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (55)
 • #1361: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (56)
 • #1362: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (57)
 • #1363: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (58)
 • #1364: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (59)
 • #1365: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (60)
 • #1366: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (61)
 • #1367: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (62)
 • #1368: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (63)
 • #1369: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (64)
 • #1370: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (65)
 • #1371: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (66)
 • #1372: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (67)
 • #1373: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (68)
 • #1374: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (69)
 • #1375: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (70)
 • #1376: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (71)
 • #1377: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (72)
 • #1378: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (73)
 • #1379: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (74)
 • #1380: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (75)
 • #1381: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (76)
 • #1382: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (77)
 • #1383: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (78)
 • #1384: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (79)
 • #1385: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (80)
 • #1386: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (81)
 • #1387: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (82)
 • #1388: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (83)
 • #1389: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (84)
 • #1390: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (85)
 • #1391: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (86)
 • #1392: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (87)
 • #1393: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (88)
 • #1394: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (89)
 • #1395: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (90)
 • #1396: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (91)
 • #1397: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (92)
 • #1398: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (93)
 • #1399: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (94)
 • #1400: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (95)
 • #1401: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (96)
 • #1402: Tướng quân, ta giúp ngài nuôi sống gia đình (xong)
 • #1403: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (1)
 • #1404: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (2)
 • #1405: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (3)
 • #1406: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (4)
 • #1407: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (5)
 • #1408: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (6)
 • #1409: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (7)
 • #1410: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (8)
 • #1411: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (9)
 • #1412: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (10)
 • #1413: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (11)
 • #1414: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (12)
 • #1415: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (13)
 • #1416: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (14)
 • #1417: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (15)
 • #1418: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (16)
 • #1419: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (17)
 • #1420: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (18)
 • #1421: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (19)
 • #1422: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (20)
 • #1423: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (21)
 • #1424: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (22)
 • #1425: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (23)
 • #1426: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (24)
 • #1427: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (25)
 • #1428: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (26)
 • #1429: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (27)
 • #1430: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (28)
 • #1431: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (29)
 • #1432: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (30)
 • #1433: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (31)
 • #1434: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (32)
 • #1435: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (33)
 • #1436: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (34)
 • #1437: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (35)
 • #1438: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (36)
 • #1439: : Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (37)
 • #1440: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (38)
 • #1441: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (39)
 • #1442: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (40)
 • #1443: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (41)
 • #1444: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (42)
 • #1445: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (43)
 • #1446: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (44)
 • #1447: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (45)
 • #1448: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (46)
 • #1449: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (47)
 • #1450: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (48)
 • #1451: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (49)
 • #1452: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (50)
 • #1453: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (51)
 • #1454: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (52)
 • #1455: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (53)
 • #1456: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (54)
 • #1457: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (55)
 • #1458: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (56)
 • #1459: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (57)
 • #1460: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (58)
 • #1461: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (59)
 • #1462: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (60)
 • #1463: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (61)
 • #1464: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (62)
 • #1465: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (63)
 • #1466: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (64)
 • #1467: : Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (65)
 • #1468: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (66)
 • #1469: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (67)
 • #1470: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (68)
 • #1471: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (69)
 • #1472: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (70)
 • #1473: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (71)
 • #1474: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (72)
 • #1475: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (73)
 • #1476: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (74)
 • #1477: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (bảy mươi lăm)
 • #1478: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (76)
 • #1479: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (77)
 • #1480: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (78)
 • #1481: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (79)
 • #1482: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (80)
 • #1483: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (81)
 • #1484: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (82)
 • #1485: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (83)
 • #1486: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (84)
 • #1487: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (85)
 • #1488: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (86)
 • #1489: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (87)
 • #1490: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (88)
 • #1491: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (89)
 • #1492: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (90)
 • #1493: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (91)
 • #1494: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (92)
 • #1495: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (93)
 • #1496: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (94)
 • #1497: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (95)
 • #1498: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (96)
 • #1499: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (97)
 • #1500: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (98)
 • #1501: Thật có lỗi, ta mới là bá đạo tổng giám đốc (xong)
 • #1502: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (1)
 • #1503: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (2)
 • #1504: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (3)
 • #1505: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (4)
 • #1506: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (5)
 • #1507: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (6)
 • #1508: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (7)
 • #1509: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (8)
 • #1510: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (9)
 • #1511: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (10)
 • #1512: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (11)
 • #1513: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (mười hai)
 • #1514: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (mười ba)
 • #1515: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (14)
 • #1516: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (15)
 • #1517: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (16)
 • #1518: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (17)
 • #1519: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (18)
 • #1520: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (19)
 • #1521: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (20)
 • #1522: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (21)
 • #1523: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (22)
 • #1524: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (23)
 • #1525: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (24)(annnlok tăng thêm)
 • #1526: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (25)(cửa Bắc thấm khê tăng thêm)
 • #1527: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (26)(Đỗ Cẩm Nhược tăng thêm)
 • #1528: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (27)
 • #1529: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (28)
 • #1530: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (29)
 • #1531: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (30)
 • #1532: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (31)
 • #1533: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (32)
 • #1534: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (33)
 • #1535: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (34)
 • #1536: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (35)
 • #1537: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (36)
 • #1538: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (37)
 • #1539: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (38)
 • #1540: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (39)
 • #1541: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (40)
 • #1542: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (41)
 • #1543: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (42)
 • #1544: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (43)
 • #1545: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (44)
 • #1546: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (45)
 • #1547: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (46)
 • #1548: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (47)
 • #1549: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (48)
 • #1550: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (49)
 • #1551: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (50)
 • #1552: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (51)
 • #1553: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (52)
 • #1554: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (53)
 • #1555: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (54)
 • #1556: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (55)
 • #1557: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (56)
 • #1558: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (57)
 • #1559: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (58)
 • #1560: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (59)
 • #1561: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (60)
 • #1562: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (61)
 • #1563: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (62)
 • #1564: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (63)
 • #1565: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (64)
 • #1566: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (65)
 • #1567: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (66)
 • #1568: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (67)
 • #1569: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (68)
 • #1570: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (69)
 • #1571: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (70)
 • #1572: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (71)
 • #1573: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (72)
 • #1574: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (73)
 • #1575: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (74)
 • #1576: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (75)
 • #1577: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (76)
 • #1578: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (77)
 • #1579: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (78)
 • #1580: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (79)
 • #1581: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (80)
 • #1582: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (81)
 • #1583: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (82)
 • #1584: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (83)
 • #1585: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (84)
 • #1586: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (85)
 • #1587: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (86)
 • #1588: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (87)
 • #1589: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (88)
 • #1590: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (89)
 • #1591: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (90)
 • #1592: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (91)
 • #1593: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (92)
 • #1594: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (93)
 • #1595: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (94)
 • #1596: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (95)
 • #1597: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (96)
 • #1598: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (97)
 • #1599: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (98)
 • #1600: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (99)
 • #1601: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (100)
 • #1602: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (101)
 • #1603: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (102)
 • #1604: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (103)
 • #1605: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (104)
 • #1606: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (105)
 • #1607: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (106)
 • #1608: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (107)
 • #1609: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (108)
 • #1610: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (109)
 • #1611: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (110)
 • #1612: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (111)
 • #1613: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (112)
 • #1614: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (113)
 • #1615: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (114)
 • #1616: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (115)
 • #1617: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (116)
 • #1618: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (117)
 • #1619: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (118)
 • #1620: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (119)
 • #1621: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (120)
 • #1622: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (121)
 • #1623: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (122)
 • #1624: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (123)
 • #1625: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (124)
 • #1626: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (1 25)
 • #1627: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (126)
 • #1628: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (127)
 • #1629: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (128)
 • #1630: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (129)
 • #1631: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (1 30)
 • #1632: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (131)
 • #1633: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (132)
 • #1634: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (133)
 • #1635: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (134)
 • #1636: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (135)
 • #1637: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (136)
 • #1638: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (137)
 • #1639: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (138)
 • #1640: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (139)
 • #1641: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (1 40)
 • #1642: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (141)
 • #1643: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (142)
 • #1644: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (143)
 • #1645: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (144)
 • #1646: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (145)
 • #1647: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (146)
 • #1648: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (147)
 • #1649: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (148)
 • #1650: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (149)
 • #1651: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (1 50)
 • #1652: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (151)
 • #1653: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (152)
 • #1654: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (153)
 • #1655: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (154)
 • #1656: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (155)
 • #1657: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (156)
 • #1658: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (157)
 • #1659: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (158)
 • #1660: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (159)
 • #1661: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (1 60)
 • #1662: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (161)
 • #1663: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (162)
 • #1664: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (163)
 • #1665: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (164)
 • #1666: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (165)
 • #1667: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (1 66)
 • #1668: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (167)
 • #1669: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (168)
 • #1670: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (169)
 • #1671: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (170)
 • #1672: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (171)
 • #1673: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (172)
 • #1674: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (173)
 • #1675: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (174)
 • #1676: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (175)
 • #1677: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (176)
 • #1678: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (177)
 • #1679: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (178)
 • #1680: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (179)
 • #1681: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (180)
 • #1682: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (181)
 • #1683: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (182)
 • #1684: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (183)
 • #1685: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (184)
 • #1686: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (185)
 • #1687: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (186)
 • #1688: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (187)
 • #1689: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (188)
 • #1690: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (189)
 • #1691: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (1 90)
 • #1692: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (191)
 • #1693: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (192)
 • #1694: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (193)
 • #1695: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (194)
 • #1696: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (195)
 • #1697: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (196)
 • #1698: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (197)
 • #1699: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (198)
 • #1700: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (199)
 • #1701: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (200)
 • #1702: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (201)
 • #1703: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (202)
 • #1704: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (203)
 • #1705: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (204)
 • #1706: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (205)
 • #1707: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (206)
 • #1708: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (207)
 • #1709: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (208)
 • #1710: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (209)
 • #1711: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (2 10)
 • #1712: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (211)
 • #1713: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (212)
 • #1714: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (213)
 • #1715: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (214)
 • #1716: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (215)
 • #1717: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (216)
 • #1718: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (217)
 • #1719: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (218)
 • #1720: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (219)
 • #1721: Các vị, mời trước làm xong nhiệm vụ chính tuyến (xong)
 • #1722: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (1)
 • #1723: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (2)
 • #1724: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (3)
 • #1725: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (4)
 • #1726: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (5)
 • #1727: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (6)
 • #1728: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (7)
 • #1729: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (8)
 • #1730: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (9)
 • #1731: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (10)
 • #1732: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (11)
 • #1733: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (12)
 • #1734: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (13)
 • #1735: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (14)
 • #1736: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (15)
 • #1737: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (16)
 • #1738: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (17)
 • #1739: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (18)
 • #1740: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (19)
 • #1741: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (2 0)
 • #1742: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (21)
 • #1743: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (22)
 • #1744: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (23)
 • #1745: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (24)
 • #1746: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (25)
 • #1747: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (26)
 • #1748: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (27)
 • #1749: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (28)
 • #1750: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (29)
 • #1751: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (30)
 • #1752: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (31)
 • #1753: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (32)
 • #1754: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (33)
 • #1755: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (34)
 • #1756: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (35)
 • #1757: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (36)
 • #1758: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (37)
 • #1759: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (38)
 • #1760: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (39)
 • #1761: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (4 0)
 • #1762: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (41)
 • #1763: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (42)
 • #1764: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (43)
 • #1765: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (44)
 • #1766: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (45)
 • #1767: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (46)
 • #1768: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (47)
 • #1769: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (48)
 • #1770: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (49)
 • #1771: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (50)
 • #1772: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (51)
 • #1773: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (52)
 • #1774: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (53)
 • #1775: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (54)
 • #1776: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (55)
 • #1777: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (56)
 • #1778: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (57)
 • #1779: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (58)
 • #1780: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (năm mươi chín)
 • #1781: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (sáu mươi)
 • #1782: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (61)
 • #1783: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (62)
 • #1784: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (63)
 • #1785: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (64)
 • #1786: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (65)
 • #1787: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (66)
 • #1788: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (67)
 • #1789: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (68)
 • #1790: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (69)
 • #1791: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (7 0)
 • #1792: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (71)
 • #1793: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (72)
 • #1794: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (73)
 • #1795: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (74)
 • #1796: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (75)
 • #1797: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (76)
 • #1798: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (77)
 • #1799: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (78)
 • #1800: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (79)
 • #1801: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (80)
 • #1802: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (81)
 • #1803: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (82)
 • #1804: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (83)
 • #1805: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (84)
 • #1806: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (85)
 • #1807: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (86)
 • #1808: Lão huynh, ta không quá am hiểu phạm pháp loạn kỷ cương (xong)
 • #1809: Lần thứ hai khảo hạch (1)
 • #1810: Lần thứ hai khảo hạch (2)
 • #1811: Lần thứ hai khảo hạch (3)
 • #1812: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (1)
 • #1813: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (2)
 • #1814: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (3)
 • #1815: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (4)
 • #1816: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (5)
 • #1817: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (6)
 • #1818: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (7)
 • #1819: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (8)
 • #1820: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (9)
 • #1821: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (1 0)
 • #1822: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (11)
 • #1823: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (12)(nhìn ta! Ta phải biến thân tăng thêm)
 • #1824: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (13)(annnlok tăng thêm)
 • #1825: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (14)(Sa mmy_ San San tăng thêm)
 • #1826: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (15)
 • #1827: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (16)
 • #1828: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (17)
 • #1829: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (18)
 • #1830: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (19)
 • #1831: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (2 0)
 • #1832: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (21)
 • #1833: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (22)
 • #1834: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (23)
 • #1835: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (24)
 • #1836: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (25)
 • #1837: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (26)
 • #1838: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (27)
 • #1839: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (28)
 • #1840: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (29)
 • #1841: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (30)
 • #1842: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (31)
 • #1843: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (32)
 • #1844: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (33)
 • #1845: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (34)
 • #1846: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (35)
 • #1847: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (36)
 • #1848: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (37)
 • #1849: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (38)
 • #1850: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (39)
 • #1851: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (4 0)
 • #1852: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (41)
 • #1853: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (42)
 • #1854: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (43)
 • #1855: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (44)
 • #1856: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (45)
 • #1857: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (46)
 • #1858: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (47)
 • #1859: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (48)
 • #1860: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (49)
 • #1861: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (50)
 • #1862: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (51)
 • #1863: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (52)
 • #1864: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (53)
 • #1865: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (54)
 • #1866: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (55)
 • #1867: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (56)
 • #1868: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (57)
 • #1869: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (58)
 • #1870: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (59)
 • #1871: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (6 0)
 • #1872: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (61)
 • #1873: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (62)
 • #1874: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (63)
 • #1875: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (64)
 • #1876: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (65)
 • #1877: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (66)
 • #1878: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (67)
 • #1879: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (68)
 • #1880: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (69)
 • #1881: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (7 0)
 • #1882: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (71)
 • #1883: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (72)
 • #1884: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (73)
 • #1885: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (74)
 • #1886: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (75)
 • #1887: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (76)
 • #1888: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (77)
 • #1889: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (78)
 • #1890: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (79)
 • #1891: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (80)
 • #1892: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (81)
 • #1893: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (82)
 • #1894: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (83)
 • #1895: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (84)
 • #1896: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (85)
 • #1897: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (86)
 • #1898: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (87)
 • #1899: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (88)
 • #1900: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (89)
 • #1901: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (9 0)
 • #1902: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (91)
 • #1903: Vương gia, xin hỏi khi nào luận công hành thưởng (xong)
 • #1904: Lịch sử cùng tương lai (1)
 • #1905: Lịch sử cùng tương lai (2)
 • #1906: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (1)
 • #1907: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (2)
 • #1908: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (3)
 • #1909: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (4)
 • #1910: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (5)
 • #1911: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (6)
 • #1912: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (7)
 • #1913: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (8)
 • #1914: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (9)
 • #1915: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (10)
 • #1916: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (11)
 • #1917: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (12)
 • #1918: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (13)
 • #1919: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (14)
 • #1920: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (15)
 • #1921: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (16)
 • #1922: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (17)
 • #1923: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (18)
 • #1924: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (19)
 • #1925: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (2 0)
 • #1926: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (21)
 • #1927: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (22)
 • #1928: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (23)
 • #1929: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (24)
 • #1930: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (25)
 • #1931: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (26)
 • #1932: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (27)
 • #1933: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (28 )
 • #1934: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (29 )
 • #1935: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (30)
 • #1936: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (31)
 • #1937: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (32)
 • #1938: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (33)
 • #1939: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (34)
 • #1940: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (35)
 • #1941: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (36)
 • #1942: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (37)
 • #1943: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (38)
 • #1944: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (39)
 • #1945: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (4 0)
 • #1946: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (41)
 • #1947: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (42)
 • #1948: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (43)
 • #1949: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (44)
 • #1950: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (45)
 • #1951: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (46)
 • #1952: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (47)
 • #1953: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (48)
 • #1954: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (49)
 • #1955: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (50)
 • #1956: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (51)
 • #1957: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (52)
 • #1958: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (53)
 • #1959: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (54)
 • #1960: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (55)
 • #1961: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (56)
 • #1962: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (57)
 • #1963: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (58)
 • #1964: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (59)
 • #1965: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (6 0)
 • #1966: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (61)
 • #1967: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (62)
 • #1968: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (63)
 • #1969: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (64)
 • #1970: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (65)
 • #1971: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (66)
 • #1972: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (67)
 • #1973: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (68)
 • #1974: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (69)
 • #1975: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (7 0)
 • #1976: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (71)
 • #1977: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (72)
 • #1978: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (73)
 • #1979: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (74)
 • #1980: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (75)
 • #1981: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (76)
 • #1982: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (77)
 • #1983: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (78)
 • #1984: Quan chỉ huy, ta không phải chiến sĩ cơ giáp (xong)
 • #1985: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (1)
 • #1986: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (2)
 • #1987: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (3)
 • #1988: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (4)
 • #1989: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (5)
 • #1990: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (6)
 • #1991: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (7)
 • #1992: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (8)
 • #1993: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (9)
 • #1994: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (1 0)
 • #1995: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (11)
 • #1996: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (12)
 • #1997: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (13)
 • #1998: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (14)
 • #1999: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (15)
 • #2000: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (16)
 • #2001: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (17)
 • #2002: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (18)
 • #2003: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (19)
 • #2004: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (2 0)
 • #2005: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (21)
 • #2006: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (22)
 • #2007: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (23)
 • #2008: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (24)
 • #2009: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (25)
 • #2010: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (26)
 • #2011: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (27)
 • #2012: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (28)(sách chì tăng thêm)
 • #2013: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (29)(Cửu Cửu Becky tăng thêm)
 • #2014: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (30)(khâu tiểu tăng thêm)
 • #2015: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (31)
 • #2016: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (32)
 • #2017: Cho nên tương lai là bộ dáng gì (xong)
 • #2018: Hoàn tất nói rõ
 • #2019: Phiên ngoại một: Liên quan tới trang trí chuyện nhỏ này
 • #2020: Phiên ngoại hai: Liên quan tới về nhà ngoại chuyện nhỏ này (thượng)
 • #2021: Phiên ngoại hai: Liên quan tới về nhà ngoại chuyện nhỏ này (hạ)
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Related posts

Socrates Thân Yêu

THUYS♥️

Ác Linh 100 Ngày

TiKay

Không Giống Nhau Không Trung Chi Vong Ưu Tửu Quán

TiKay

Trọng Sinh Tân Thời Đại

TiKay

Hoa Đào Nở Rộ

THUYS♥️

Tiểu Nguyệt Nha

THUYS♥️

Leave a Reply