Tiên Hiệp

Nhất Ngôn Thông Thiên

Trời có cửu trọng, mà có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu không cầu lục đạo nương thân, ta đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình cảm cố gắng , hai đời làm tiên, chỉ nguyện một lời thông thiên!

Nguồn: bachngocsach


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Hắc Huyền
 •  Chương: /?
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0001.mp32018-12-20 15:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0002.mp32018-12-20 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0003.mp32018-12-20 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0004.mp32018-12-20 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0005.mp32018-12-20 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0006.mp32018-12-20 15:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0007.mp32018-12-20 15:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0008.mp32018-12-20 15:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0009.mp32018-12-20 15:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0010.mp32018-12-20 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0011.mp32018-12-20 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0012.mp32018-12-20 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0013.mp32018-12-20 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0014.mp32018-12-20 15:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0015.mp32018-12-20 15:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0016.mp32018-12-20 15:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0017.mp32018-12-20 15:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0018.mp32018-12-20 15:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0019.mp32018-12-20 15:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0020.mp32018-12-20 15:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0021.mp32018-12-20 15:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0022.mp32018-12-20 15:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0023.mp32018-12-20 15:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0024.mp32018-12-20 15:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0025.mp32018-12-20 15:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0026.mp32018-12-20 15:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0027.mp32018-12-20 15:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0028.mp32018-12-20 15:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0029.mp32018-12-20 15:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0030.mp32018-12-20 15:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0031.mp32018-12-20 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0032.mp32018-12-20 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0033.mp32018-12-20 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0034.mp32018-12-20 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0035.mp32018-12-20 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0036.mp32018-12-20 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0037.mp32018-12-20 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0038.mp32018-12-20 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0039.mp32018-12-20 15:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0040.mp32018-12-20 15:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0041.mp32018-12-20 15:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0042.mp32018-12-20 15:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0043.mp32018-12-20 15:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0044.mp32018-12-20 15:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0045.mp32018-12-20 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0046.mp32018-12-20 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0047.mp32018-12-20 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0048.mp32018-12-20 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0049.mp32018-12-20 16:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0050.mp32018-12-20 16:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0051.mp32018-12-20 16:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0052.mp32018-12-20 16:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0053.mp32018-12-20 16:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0054.mp32018-12-20 16:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0055.mp32018-12-20 16:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0056.mp32018-12-20 16:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0057.mp32018-12-20 16:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0058.mp32018-12-20 16:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0059.mp32018-12-20 16:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0060.mp32018-12-20 16:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0061.mp32018-12-20 16:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0062.mp32018-12-20 16:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0063.mp32018-12-20 16:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0064.mp32018-12-20 16:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0065.mp32018-12-20 16:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0066.mp32018-12-20 16:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0067.mp32018-12-20 16:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0068.mp32018-12-20 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0069.mp32018-12-20 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0070.mp32018-12-20 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0071.mp32018-12-20 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0072.mp32018-12-20 16:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0073.mp32018-12-20 16:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0074.mp32018-12-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0075.mp32018-12-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0076.mp32018-12-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0077.mp32018-12-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0078.mp32018-12-20 16:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0079.mp32018-12-20 16:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0080.mp32018-12-20 16:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0081.mp32018-12-20 16:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0082.mp32018-12-20 16:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0083.mp32018-12-20 16:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0084.mp32018-12-20 16:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0085.mp32018-12-20 16:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0086.mp32018-12-20 16:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0087.mp32018-12-20 16:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0088.mp32018-12-20 16:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0089.mp32018-12-20 16:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0090.mp32018-12-20 16:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0091.mp32018-12-20 16:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0092.mp32018-12-20 16:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0093.mp32018-12-20 16:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0094.mp32018-12-20 16:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0095.mp32018-12-20 16:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0096.mp32018-12-20 16:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0097.mp32018-12-20 16:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0098.mp32018-12-20 16:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0099.mp32018-12-20 16:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0100.mp32018-12-20 16:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0101.mp32018-12-20 16:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0102.mp32018-12-20 16:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0103.mp32018-12-20 16:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0104.mp32018-12-20 16:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0105.mp32018-12-20 16:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0106.mp32018-12-20 16:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0107.mp32018-12-20 16:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0108.mp32018-12-20 16:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0109.mp32018-12-20 16:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0110.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0111.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0112.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0113.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0114.mp32018-12-20 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0115.mp32018-12-20 16:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0116.mp32018-12-20 16:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0117.mp32018-12-20 16:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0118.mp32018-12-20 16:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0119.mp32018-12-20 16:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0120.mp32018-12-20 16:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0121.mp32018-12-20 16:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0122.mp32018-12-20 16:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0123.mp32018-12-20 16:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0124.mp32018-12-20 16:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0125.mp32018-12-20 16:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0126.mp32018-12-20 16:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0127.mp32018-12-20 16:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0128.mp32018-12-20 16:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0129.mp32018-12-20 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0130.mp32018-12-20 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0131.mp32018-12-20 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0132.mp32018-12-20 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0133.mp32018-12-20 16:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0134.mp32018-12-20 16:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0135.mp32018-12-20 16:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0136.mp32018-12-20 16:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0137.mp32018-12-20 16:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0138.mp32018-12-20 16:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0139.mp32018-12-20 16:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0140.mp32018-12-20 16:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0141.mp32018-12-20 16:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0142.mp32018-12-20 16:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0143.mp32018-12-20 16:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0144.mp32018-12-20 16:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0145.mp32018-12-20 16:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0146.mp32018-12-20 16:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0147.mp32018-12-20 16:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0148.mp32018-12-20 16:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0149.mp32018-12-20 16:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0150.mp32018-12-20 16:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0151.mp32018-12-20 16:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0152.mp32018-12-20 16:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0153.mp32018-12-20 16:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0154.mp32018-12-20 16:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0155.mp32018-12-20 16:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0156.mp32018-12-20 16:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0157.mp32018-12-20 16:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0158.mp32018-12-20 16:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0159.mp32018-12-20 16:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0160.mp32018-12-20 16:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0161.mp32018-12-20 16:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0162.mp32018-12-20 16:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0163.mp32018-12-20 16:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0164.mp32018-12-20 16:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0165.mp32018-12-20 16:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0166.mp32018-12-20 16:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0167.mp32018-12-20 16:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0168.mp32018-12-20 16:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0169.mp32018-12-20 16:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0170.mp32018-12-20 16:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0171.mp32018-12-20 16:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0172.mp32018-12-20 16:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0173.mp32018-12-20 16:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0174.mp32018-12-20 16:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0175.mp32018-12-20 16:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0176.mp32018-12-20 16:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0177.mp32018-12-20 16:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0178.mp32018-12-20 16:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0179.mp32018-12-20 16:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0180.mp32018-12-20 16:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0181.mp32018-12-20 16:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0182.mp32018-12-20 16:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0183.mp32018-12-20 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0184.mp32018-12-20 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0185.mp32018-12-20 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0186.mp32018-12-20 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0187.mp32018-12-20 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0188.mp32018-12-20 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0189.mp32018-12-20 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0190.mp32018-12-20 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0191.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0192.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0193.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0194.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0195.mp32018-12-20 16:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0196.mp32018-12-20 16:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0197.mp32018-12-20 16:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0198.mp32018-12-20 16:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0199.mp32018-12-20 16:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0200.mp32018-12-20 16:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0201.mp32018-12-20 16:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0202.mp32018-12-20 16:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0203.mp32018-12-20 16:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0204.mp32018-12-20 16:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0205.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0206.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0207.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0208.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0209.mp32018-12-20 16:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0210.mp32018-12-20 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0211.mp32018-12-20 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0212.mp32018-12-20 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0213.mp32018-12-20 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0214.mp32018-12-20 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0215.mp32018-12-20 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0216.mp32018-12-20 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0217.mp32018-12-20 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0218.mp32018-12-20 16:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0219.mp32018-12-20 16:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0220.mp32018-12-20 16:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0221.mp32018-12-20 16:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0222.mp32018-12-20 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0223.mp32018-12-20 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0224.mp32018-12-20 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0225.mp32018-12-20 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0226.mp32018-12-20 16:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0227.mp32018-12-20 16:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0228.mp32018-12-20 16:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0229.mp32018-12-20 16:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0230.mp32018-12-20 16:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0231.mp32018-12-20 16:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0232.mp32018-12-20 16:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0233.mp32018-12-20 16:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0234.mp32018-12-20 16:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0235.mp32018-12-20 16:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0236.mp32018-12-20 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0237.mp32018-12-20 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0238.mp32018-12-20 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0239.mp32018-12-20 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0240.mp32018-12-20 16:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0241.mp32018-12-20 16:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0242.mp32018-12-20 16:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0243.mp32018-12-20 16:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0244.mp32018-12-20 16:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0245.mp32018-12-20 16:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0246.mp32018-12-20 16:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0247.mp32018-12-20 16:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0248.mp32018-12-20 16:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0249.mp32018-12-20 16:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0250.mp32018-12-20 16:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0251.mp32018-12-20 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0252.mp32018-12-20 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0253.mp32018-12-20 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0254.mp32018-12-20 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0255.mp32018-12-20 16:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0256.mp32018-12-20 16:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0257.mp32018-12-20 16:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0258.mp32018-12-20 16:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0259.mp32018-12-20 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0260.mp32018-12-20 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0261.mp32018-12-20 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0262.mp32018-12-20 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0263.mp32018-12-20 17:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0264.mp32018-12-20 17:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0265.mp32018-12-20 17:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0266.mp32018-12-20 17:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0267.mp32018-12-20 17:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0268.mp32018-12-20 17:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0269.mp32018-12-20 17:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0270.mp32018-12-20 17:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0271.mp32018-12-20 17:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0272.mp32018-12-20 17:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0273.mp32018-12-20 17:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0274.mp32018-12-20 17:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0275.mp32018-12-20 17:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0276.mp32018-12-20 17:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0277.mp32018-12-20 17:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0278.mp32018-12-20 17:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0279.mp32018-12-20 17:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0280.mp32018-12-20 17:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0281.mp32018-12-20 17:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0282.mp32018-12-20 17:05
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0283.mp32018-12-20 17:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0284.mp32018-12-20 17:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0285.mp32018-12-20 17:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0286.mp32018-12-20 17:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0287.mp32018-12-20 17:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0288.mp32018-12-20 17:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0289.mp32018-12-20 17:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0290.mp32018-12-20 17:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0291.mp32018-12-20 17:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0292.mp32018-12-20 17:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0293.mp32018-12-20 17:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0294.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0295.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0296.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0297.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0298.mp32018-12-20 17:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0299.mp32018-12-20 17:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0300.mp32018-12-20 17:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0301.mp32018-12-20 17:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0302.mp32018-12-20 17:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0303.mp32018-12-20 17:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0304.mp32018-12-20 17:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0305.mp32018-12-20 17:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0306.mp32018-12-20 17:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0307.mp32018-12-20 17:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0308.mp32018-12-20 17:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0309.mp32018-12-20 17:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0310.mp32018-12-20 17:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0311.mp32018-12-20 17:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0312.mp32018-12-20 17:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0313.mp32018-12-20 17:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0314.mp32018-12-20 17:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0315.mp32018-12-20 17:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0316.mp32018-12-20 17:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0317.mp32018-12-20 17:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0318.mp32018-12-20 17:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0319.mp32018-12-20 17:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0320.mp32018-12-20 17:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0321.mp32018-12-20 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0322.mp32018-12-20 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0323.mp32018-12-20 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0324.mp32018-12-20 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0325.mp32018-12-20 17:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0326.mp32018-12-20 17:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0327.mp32018-12-20 17:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0328.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0329.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0330.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0331.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0332.mp32018-12-20 17:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0333.mp32018-12-20 17:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0334.mp32018-12-20 17:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0335.mp32018-12-20 17:19
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0336.mp32018-12-20 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0337.mp32018-12-20 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0338.mp32018-12-20 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0339.mp32018-12-20 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0340.mp32018-12-20 17:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0341.mp32018-12-20 17:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0342.mp32018-12-20 17:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0343.mp32018-12-20 17:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0344.mp32018-12-20 17:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0345.mp32018-12-20 17:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0346.mp32018-12-20 17:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0347.mp32018-12-20 17:22
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0348.mp32018-12-20 17:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0349.mp32018-12-20 17:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0350.mp32018-12-20 17:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0351.mp32018-12-20 17:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0352.mp32018-12-20 17:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0353.mp32018-12-20 17:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0354.mp32018-12-20 17:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0355.mp32018-12-20 17:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0356.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0357.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0358.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0359.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0360.mp32018-12-20 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0361.mp32018-12-20 17:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0362.mp32018-12-20 17:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0363.mp32018-12-20 17:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0364.mp32018-12-20 17:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0365.mp32018-12-20 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0366.mp32018-12-20 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0367.mp32018-12-20 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0368.mp32018-12-20 17:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0369.mp32018-12-20 17:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0370.mp32018-12-20 17:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0371.mp32018-12-20 17:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0372.mp32018-12-20 17:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0373.mp32018-12-20 17:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0374.mp32018-12-20 17:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0375.mp32018-12-20 17:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0376.mp32018-12-20 17:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0377.mp32018-12-20 17:30
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0378.mp32018-12-20 17:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0379.mp32018-12-20 17:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0380.mp32018-12-20 17:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0381.mp32018-12-20 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0382.mp32018-12-20 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0383.mp32018-12-20 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0384.mp32018-12-20 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0385.mp32018-12-20 17:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0386.mp32018-12-20 17:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0387.mp32018-12-20 17:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0388.mp32018-12-20 17:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0389.mp32018-12-20 17:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0390.mp32018-12-20 17:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0391.mp32018-12-20 17:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0392.mp32018-12-20 17:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0393.mp32018-12-20 17:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0394.mp32018-12-20 17:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0395.mp32018-12-20 17:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0396.mp32018-12-20 17:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0397.mp32018-12-20 17:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0398.mp32018-12-20 17:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0399.mp32018-12-20 17:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0400.mp32018-12-20 17:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0401.mp32018-12-20 17:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0402.mp32018-12-20 17:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0403.mp32018-12-20 17:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0404.mp32018-12-20 17:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0405.mp32018-12-20 17:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0406.mp32018-12-20 17:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0407.mp32018-12-20 17:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0408.mp32018-12-20 17:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0409.mp32018-12-20 17:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0410.mp32018-12-20 17:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0411.mp32018-12-20 17:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0412.mp32018-12-20 17:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0413.mp32018-12-20 17:41
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0414.mp32018-12-20 17:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0415.mp32018-12-20 17:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0416.mp32018-12-20 17:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0417.mp32018-12-20 17:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0418.mp32018-12-20 17:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0419.mp32018-12-20 17:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0420.mp32018-12-20 17:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0421.mp32018-12-20 17:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0422.mp32018-12-20 17:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0423.mp32018-12-20 17:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0424.mp32018-12-20 17:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0425.mp32018-12-20 17:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0426.mp32018-12-20 17:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0427.mp32018-12-20 17:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0428.mp32018-12-20 17:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0429.mp32018-12-20 17:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0430.mp32018-12-20 17:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0431.mp32018-12-20 17:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0432.mp32018-12-20 17:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0433.mp32018-12-20 17:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0434.mp32018-12-20 17:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0435.mp32018-12-20 17:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0436.mp32018-12-20 17:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0437.mp32018-12-20 17:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0438.mp32018-12-20 17:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0439.mp32018-12-20 17:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0440.mp32018-12-20 17:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0441.mp32018-12-20 17:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0442.mp32018-12-20 17:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0443.mp32018-12-20 17:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0444.mp32018-12-20 17:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0445.mp32018-12-20 17:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0446.mp32018-12-20 17:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0447.mp32018-12-20 17:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0448.mp32018-12-20 17:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0449.mp32018-12-20 17:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0450.mp32018-12-20 17:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0451.mp32018-12-20 17:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0452.mp32018-12-20 17:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0453.mp32018-12-20 17:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0454.mp32018-12-20 17:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0455.mp32018-12-20 17:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0456.mp32018-12-20 17:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0457.mp32018-12-20 17:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0458.mp32018-12-20 17:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0459.mp32018-12-20 17:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0460.mp32018-12-20 17:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0461.mp32018-12-20 17:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0462.mp32018-12-20 17:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0463.mp32018-12-20 17:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0464.mp32018-12-20 17:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0465.mp32018-12-20 17:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0466.mp32018-12-20 17:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0467.mp32018-12-20 17:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0468.mp32018-12-20 17:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0469.mp32018-12-20 17:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0470.mp32018-12-20 17:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0471.mp32018-12-20 17:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0472.mp32018-12-20 17:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0473.mp32018-12-20 17:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0474.mp32018-12-20 17:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0475.mp32018-12-20 17:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0476.mp32018-12-20 18:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0477.mp32018-12-20 18:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0478.mp32018-12-20 18:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0479.mp32018-12-20 18:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0480.mp32018-12-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0481.mp32018-12-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0482.mp32018-12-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0483.mp32018-12-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0484.mp32018-12-21 00:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0485.mp32018-12-21 00:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0486.mp32018-12-21 00:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0487.mp32018-12-21 00:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0488.mp32018-12-21 00:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0489.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0490.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0491.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0492.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0493.mp32018-12-21 00:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0494.mp32018-12-21 00:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0495.mp32018-12-21 00:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0496.mp32018-12-21 00:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0497.mp32018-12-21 00:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0498.mp32018-12-21 00:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0499.mp32018-12-21 00:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0500.mp32018-12-21 00:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0501.mp32018-12-21 00:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0502.mp32018-12-21 00:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0503.mp32018-12-21 00:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0504.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0505.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0506.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0507.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0508.mp32018-12-21 00:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0509.mp32018-12-21 00:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0510.mp32018-12-21 00:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0511.mp32018-12-21 00:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0512.mp32018-12-21 00:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0513.mp32018-12-21 00:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0514.mp32018-12-21 00:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0515.mp32018-12-21 00:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0516.mp32018-12-21 00:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0517.mp32018-12-21 00:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0518.mp32018-12-21 00:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0519.mp32018-12-21 00:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0520.mp32018-12-21 00:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0521.mp32018-12-21 01:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0522.mp32018-12-21 01:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0523.mp32018-12-21 01:00
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0524.mp32018-12-21 01:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0525.mp32018-12-21 01:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0526.mp32018-12-21 01:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0527.mp32018-12-21 01:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0528.mp32018-12-21 01:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0529.mp32018-12-21 01:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0530.mp32018-12-21 01:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0531.mp32018-12-21 01:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0532.mp32018-12-21 01:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0533.mp32018-12-21 01:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0534.mp32018-12-21 01:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0535.mp32018-12-21 01:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0536.mp32018-12-21 01:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0537.mp32018-12-22 21:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0538.mp32018-12-22 21:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0539.mp32018-12-23 05:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0540.mp32018-12-25 01:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0541.mp32018-12-25 01:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0542.mp32018-12-26 21:14
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0543.mp32018-12-29 21:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0544.mp32018-12-30 20:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0545.mp32018-12-31 21:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0546.mp32019-01-02 20:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0547.mp32019-01-03 20:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0548.mp32019-01-04 20:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0549.mp32019-01-05 21:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0550.mp32019-01-08 20:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0551.mp32019-01-08 20:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0552.mp32019-01-09 20:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0553.mp32019-01-10 20:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0554.mp32019-01-11 20:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0555.mp32019-01-15 20:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0556.mp32019-01-15 20:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0557.mp32019-01-16 21:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0558.mp32019-01-17 08:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0559.mp32019-01-18 21:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0560.mp32019-01-19 20:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0561.mp32019-01-24 20:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0562.mp32019-01-25 21:03
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0563.mp32019-01-26 20:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0564.mp32019-01-27 21:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0565.mp32019-02-02 21:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0566.mp32019-02-03 20:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0567.mp32019-02-04 20:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0568.mp32019-02-05 20:54
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0569.mp32019-02-06 20:50
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0570.mp32019-02-07 20:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0571.mp32019-02-07 20:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0572.mp32019-02-08 20:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0573.mp32019-02-09 21:40
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0574.mp32019-02-11 21:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0575.mp32019-02-14 05:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0576.mp32019-02-14 05:21
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0577.mp32019-02-17 18:37
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0578.mp32019-02-18 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0579.mp32019-02-19 17:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0580.mp32019-02-20 17:17
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0581.mp32019-02-21 18:10
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0582.mp32019-02-22 18:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0583.mp32019-02-23 17:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0584.mp32019-02-25 02:52
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0585.mp32019-02-27 02:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0586.mp32019-02-27 02:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0587.mp32019-03-02 19:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0588.mp32019-03-03 18:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0589.mp32019-03-04 19:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0590.mp32019-03-06 16:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0591.mp32019-03-07 16:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0592.mp32019-03-11 04:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0593.mp32019-03-13 08:36
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0594.mp32019-03-16 15:35
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0595.mp32019-03-17 17:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0596.mp32019-03-26 06:58
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0597.mp32019-03-27 03:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0598.mp32019-03-31 15:24
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0599.mp32019-04-01 16:06
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0600.mp32019-04-02 16:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0601.mp32019-04-03 15:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0602.mp32019-04-04 15:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0603.mp32019-04-08 17:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0604.mp32019-04-09 01:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0605.mp32019-04-12 06:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0606.mp32019-04-13 15:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0607.mp32019-04-14 16:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0608.mp32019-04-15 15:47
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0609.mp32019-04-16 16:57
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0610.mp32019-04-17 15:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0611.mp32019-04-19 17:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0612.mp32019-04-20 18:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0613.mp32019-04-22 06:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0614.mp32019-04-22 06:13
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0615.mp32019-04-23 16:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0616.mp32019-04-24 18:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0617.mp32019-04-25 16:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0618.mp32019-04-26 15:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0619.mp32019-04-27 19:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0620.mp32019-04-28 15:43
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0621.mp32019-04-29 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0622.mp32019-04-30 17:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0623.mp32019-05-04 03:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0624.mp32019-05-04 03:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0625.mp32019-05-05 15:55
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0626.mp32019-05-09 21:07
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0627.mp32019-05-09 21:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0628.mp32019-05-09 21:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0629.mp32019-05-10 20:04
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0630.mp32019-05-12 00:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0631.mp32019-05-12 16:51
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0632.mp32019-05-15 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0633.mp32019-05-16 01:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0634.mp32019-05-17 18:33
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0635.mp32019-05-18 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0636.mp32019-05-19 17:34
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0637.mp32019-05-20 15:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0638.mp32019-05-22 03:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0639.mp32019-05-22 03:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0640.mp32019-05-23 15:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0641.mp32019-05-24 16:42
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0642.mp32019-05-25 15:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0643.mp32019-05-27 15:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0644.mp32019-05-29 02:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0645.mp32019-05-29 02:20
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0646.mp32019-05-31 00:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0647.mp32019-05-31 00:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0648.mp32019-06-01 15:29
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0649.mp32019-06-03 19:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0650.mp32019-06-03 19:56
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0651.mp32019-06-06 17:16
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0652.mp32019-06-07 15:28
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0653.mp32019-06-08 15:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0654.mp32019-06-09 22:12
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0655.mp32019-06-11 16:02
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0656.mp32019-06-17 16:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0657.mp32019-06-18 15:38
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0658.mp32019-06-20 16:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0659.mp32019-06-21 15:26
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0660.mp32019-06-22 15:49
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0661.mp32019-06-23 14:45
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0662.mp32019-06-26 04:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0663.mp32019-06-26 04:31
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0664.mp32019-06-28 15:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0665.mp32019-06-30 05:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0666.mp32019-06-30 05:46
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0667.mp32019-07-02 15:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0668.mp32019-07-03 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0669.mp32019-07-04 16:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0670.mp32019-07-08 15:11
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0671.mp32019-07-09 15:25
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0672.mp32019-07-11 15:53
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0673.mp32019-07-15 16:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0674.mp32019-07-17 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0675.mp32019-07-17 17:27
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0676.mp32019-07-18 15:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0677.mp32019-07-18 15:23
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0678.mp32019-07-23 07:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0679.mp32019-07-24 03:39
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0680.mp32019-07-25 06:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0681.mp32019-07-26 07:08
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0682.mp32019-07-27 05:48
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0683.mp32019-07-27 15:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0684.mp32019-07-29 12:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0685.mp32019-07-29 12:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0686.mp32019-07-29 12:15
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0687.mp32019-07-30 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0688.mp32019-07-30 17:32
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0689.mp32019-07-31 16:09
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0690.mp32019-08-03 04:59
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0691.mp32019-08-07 04:44
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0692.mp32019-08-08 16:18
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0693.mp32019-08-09 16:01
 • nhat-ngon-thong-thien-chuong-0694.mp32019-08-10 16:37
 • #695: Không cần quay đầu lại2019-08-13 15:54
 • #696: Sức mạnh linh thức2019-08-14 16:20
 • #697: Hổ vương Thương Mộc2019-08-18 15:58
 • #698: Gánh vác2019-08-19 16:41
 • #699: Cưỡi Đại yêu2019-08-21 23:33
 • #700: Di cốt Yêu vương2019-08-24 16:42
 • #701: Hoa Cơ và Hoa Đóa2019-08-24 16:42
 • #702: Thằn lằn trên tường2019-08-26 06:16
 • #703: Trận chiến Đại yêu2019-08-26 06:16
 • #704: Ba Đại yêu2019-08-26 06:16
 • #705: Tiến thoái lưỡng nan2019-08-27 16:11
 • #706: Qua cầu rút ván2019-08-28 18:35
 • #707: Thân phận thật sự của Thanh Bì2019-08-30 18:12
 • #708: Chạy ra khỏi Thương Hổ lâm2019-08-30 18:12
 • #709: Pháp bảo sơ thành2019-08-31 16:10
 • #710: Quỷ Diện tới rồi2019-09-03 18:52
 • #711: Đóng cửa thả chó2019-09-04 23:12
 • #712: Nơi đây rất tốt2019-09-05 15:52
 • #713: Tin tức về Kim đan2019-09-06 16:59
 • #714: Cổ tu Đại Nho2019-09-07 16:52
 • #715: Đạt được thỏa thuận2019-09-09 07:35
 • #716: Đều là của ngươi2019-09-09 07:35
 • #717: Tin tức về Thất Tinh đằng2019-09-11 03:00
 • #718: Khí tức của Yêu Vương2019-09-13 16:34
 • #719: Thay đổi khẩu vị2019-09-15 18:13
 • #720: Chuyện xưa của tiểu đạo sĩ2019-09-16 17:19
 • #721: Hải trưởng lão vất vả rồi!2019-09-17 16:43
 • #722: Núi Đà Phong2019-09-19 18:51
 • #723: Gặp lại Vô Trí2019-09-21 16:38
 • #724: Hành trình Thần Mộc hạp2019-09-22 17:50
 • #725: Đại yêu tụ tập (thượng)2019-09-24 16:20
 • #726: Đại yêu tụ tập (hạ)2019-09-25 20:11
 • #727: Kiến chúa tranh quả2019-09-27 17:19
 • #728: Tin sốc về Bách Yêu yến2019-09-30 16:16
 • #729: Cuộc chiến Thần Mộc hạp (thượng)2019-10-01 17:21
 • #730: Cuộc chiến Thần Mộc Hạp (trung)2019-10-05 17:49
 • #731: Cuộc chiến Thần Mộc hạp (hạ)2019-10-06 17:11
 • #732: Ta là cha ngươi!2019-10-08 18:17
 • #733: Lục Nhĩ ở Thiên Nam2019-10-11 18:14
 • #734: Liên Y Võ Thần đạn2019-10-14 16:38
 • #735: Vân Thủy chướng2019-10-15 02:11
 • #736: Leo núi2019-10-15 18:01
 • #737: Phong bà bà2019-10-16 19:22
 • #738: Tin tức của Lục nhi2019-10-17 19:00
 • #739: Thần Toán Tử2019-10-18 18:27
 • #740: Hạo kiếp ngàn năm2019-10-18 18:27
 • #741: Ưng và thỏ2019-10-19 18:07
 • #742: Một nửa thẻ tre còn lại2019-10-19 18:07
 • #743: Bế quan trên núi Thạch Đầu2019-10-20 18:12
 • #744: Danh xưng Liệt Phong2019-10-25 01:37
 • #745: Kim Đan hậu kỳ2019-10-25 01:37
 • #746: Ảo giác của Hải Đại Kiềm2019-10-25 01:37
 • #747: Rút về mai rùa2019-10-25 01:37
 • #748: Cua nhỏ ăn rùa2019-10-25 01:37
 • #749: Xích Nguyên hoảng sợ2019-10-25 01:38
 • #750: Nhân tộc phản kháng2019-10-25 01:38
 • #751: Ác quỷ chân chính2019-10-27 18:44
 • #752: Tính thêm ta vào!2019-10-28 23:06
 • #753: Trảm Đại yêu2019-11-02 16:06
 • #754: Đến lượt ta2019-11-06 16:53
 • #755: Tâm cơ của Thanh Bì2019-11-10 15:09
 • #756: Khách quý của Tuyết Sơn2019-11-12 22:16
 • #757: Hai đồng tử mắt2019-11-14 20:46
 • #758: Rốt cuộc cũng bắt được ngươi2019-11-15 19:15
 • #759: Bát phong phá2019-11-17 08:29
 • #760: Uy năng của Thần Văn2019-11-17 08:30
 • #761: Đao Hổ cốt2019-11-20 17:14
 • #762: Nhanh chân đến trước2019-11-21 17:03
 • #763: Phí lão ảo não2019-11-22 17:08
 • #764: Ngươi ở trong hồ nước2019-11-23 17:52
 • #765: Ổ thằn lằn2019-11-25 17:10
 • #766: Cái chết của Thanh Bì2019-11-28 17:57
 • #767: Đất nước của thần chết2019-11-29 17:40
 • #768: Miệng hổ nuốt ong2019-12-04 05:53
 • #769: Giết liền hai đầu đại yêu2019-12-04 05:53
 • #770: Huyết Sát châu2019-12-05 07:08
 • #771: Pha trà một năm2019-12-06 16:47
 • #772: Bầy ong ngu ngốc2019-12-07 16:54
 • #773: Trưởng lão thần lực2019-12-12 17:42
 • #774: Hổ yêu tam thể2019-12-14 16:29
 • #775: Âm Mưu Của Thương Lực2019-12-15 17:22
 • #776: Tàn hồn của Yêu Vương2019-12-17 04:37
 • #777: Tru yêu kiếm trận2019-12-17 04:37
 • #778: Trợ Lực Miễn Phí2019-12-18 17:29
 • #779: Sao ngươi không nói sớm2019-12-19 16:54
 • #780: Đưa đi2019-12-20 17:16
 • #781: Bàn tiệc cá2019-12-21 17:02
 • #782: Ăn sạch cả gian khổ nhân gian2019-12-22 17:26
 • #783: Chỗ thiếu hụt của Chuột tộc2019-12-23 17:30
 • #784: Tiềm Long lĩnh2019-12-27 07:08
 • #785: Rùa đen phát nổ2020-01-02 17:10
 • #786: Cướp bóc nhà hắn2020-01-03 16:54
 • #787: Ta là Quỷ Diện2020-01-04 17:59
 • #788: Quỷ Diện thật ngoan độc!2020-01-05 16:53
 • #789: Yêu vương Lôi Vũ (thượng)2020-01-06 17:43
 • #790: Yêu vương Lôi Vũ (hạ)2020-01-08 17:11
 • #791: Tiếng Rồng ngâm2020-01-08 17:11
 • #792: Giả Anh vô tâm2020-01-09 17:01
 • #793: Hồng Nguyệt và Tam tỷ2020-01-09 17:01
 • #794: Thủ Đoạn Của Quốc Sư2020-01-11 16:48
 • #795: Tử địa và sinh cơ2020-01-11 16:49
 • #796: Xích Nguyên khuyên bảo2020-01-12 17:01
 • #797: Đấu trăm yêu ( thượng)2020-01-12 17:01
 • #798: Đấu trăm yêu (trung)2020-01-13 17:19
 • #799: Nguyền rủa của Đại Yêu2020-01-13 17:19
 • #800: Nhìn sông mà than thở2020-01-14 17:15
 • #801: Cây cầu bằng cua2020-01-14 17:15
 • #802: Nghiệt duyên2020-01-17 07:17
 • #803: Cua biển quay về sông2020-01-17 07:17
 • #804: Quyết định của Tông chủ2020-01-17 07:17
 • #805: Học sư đệ ngươi một ít2020-01-17 07:17
 • #806: Dấu hiệu loạn thế dần hiện2020-01-17 16:34
 • #807: Hận ý như lang2020-01-18 17:02
 • #808: Dưới đám mây đen2020-01-19 16:33
 • #809: Mọi sự chuẩn bị xong2020-01-20 17:22
 • #810: Chờ ngươi quá lâu rồi2020-01-21 17:42
 • #811: Nhận ta làm chủ2020-01-22 16:40
 • #812: Thu phục vương xà2020-02-14 08:12
 • #813: Chia làm mười đường2020-02-14 08:12
 • #814: Từ gia của ta2020-02-14 08:13
 • #815: Rốt cuộc đã về rồi2020-02-14 08:13
 • #816: Quả nhiên lại không may2020-02-14 08:13
 • #817: Có muốn ăn cơm không?2020-02-14 08:13
 • #818: Thiên Quỷ2020-02-14 08:13
 • #819: Khương Đại Xuyên gào thét2020-02-14 08:13
 • #820: Chủ nhân của Hung điện2020-02-14 08:14
 • #821: Vận rủi liên tục2020-02-14 08:14
 • #822: Ta là Hắc Đan2020-02-14 08:14
 • #823: Bi ai của Thần Văn2020-02-14 08:14
 • #824: Ta tức chết thôi!2020-02-14 08:14
 • #825: Phía trước Lão Phần sơn2020-02-14 08:15
 • #826: Sư vô cốt2020-02-14 08:15
 • #827: Vô Thường năm đó2020-02-14 08:15
 • #828: Ta không phải ma...2020-02-14 08:15
 • #829: Đường chủ Lý Mục2020-02-14 08:16
 • #830: Ôm cây đợi thỏ2020-02-14 08:16
 • #831: Tra hỏi2020-02-14 08:16
 • #832: Tra hỏi2020-02-14 08:16
 • #833: Cửu Anh ly miêu2020-02-14 08:16
 • #834: Thủ đoạn của Lôi Lục2020-02-14 08:17
 • #835: Điệu hổ ly sơn2020-02-14 08:17
 • #836: Hiểu lầm2020-02-14 08:17
 • #837: Đại yêu đột kích2020-02-14 08:17
 • #838: Bạch Bào chiến hung hầu2020-02-14 08:18
 • #839: Món Nguyên Anh khai vị2020-02-14 08:18
 • #840: Quỷ Diện đã đến2020-02-14 08:18
 • #841: Huyết Sát châu biến mất2020-02-14 08:18
 • #842: Lực lượng nhân quả2020-02-14 08:19
 • #843: Sóng lớn ngập trời2020-02-14 08:19
 • #844: Quyết định của Long Tước2020-02-14 08:19
 • #845: Man tộc dị biến2020-02-14 08:19
 • #846: Nhân tâm khác biệt2020-02-14 08:19
 • #847: Tính trên đầu ta2020-02-15 23:22
 • #848: Nhân tâm là gì?2020-02-17 20:07
 • #849: Man binh bơi đến2020-02-17 20:08
 • #850: Song đồng Man tướng2020-02-18 19:15
 • #851: Đi hay ở lại?2020-02-28 00:26
 • #852: Trò vui kinh người2020-02-28 00:26
 • #853: Chém liên tục mười Đại yêu2020-02-28 07:28
 • #854: Cơn sóng dữ thứ ba2020-02-28 07:28
 • #855: Đến chiến2020-02-28 18:41
 • #856: Long Phá Bát Phương2020-02-29 19:30
 • #857: Cùng nhau vượt qua2020-02-29 19:30
 • #858: Tiếng ca quỷ dị2020-02-29 19:30
 • #859: Cuộc chiến Thần Văn( thượng)2020-02-29 19:31
 • #860: Cuộc chiến Thần Văn (hạ)2020-02-29 19:31
 • #861: Thần Văn trọng thương2020-02-29 19:31
 • #862: Yêu vương kêu gọi2020-02-29 19:31
 • #863: Ác chiến lại đến2020-03-08 20:29
 • #864: Hà mẫu2020-03-08 20:29
 • #865: Nghênh chiến hạo kiếp (thượng)2020-03-08 20:29
 • #866: Nghênh chiến hạo kiếp (trung)2020-03-08 20:29
 • #867: Nghênh chiến hạo kiếp (hạ)2020-03-08 20:29
 • #868: Thắng thảm2020-03-08 20:30
 • #869: Kiếp sau tái chiến2020-03-08 20:30
 • #870: Yêu vương tiến đến2020-03-11 20:16
 • #871: Chín con ác thú2020-03-12 19:23
 • #872: Đột phá Nguyên Anh2020-03-18 14:11
 • #873: Đáng!2020-03-30 10:14
 • #874: Bản thể hà mẫu2020-04-06 07:09
 • #875: Váy Linh Phong2020-04-06 07:10
 • #876: Chiến một trận cho đã!2020-04-06 07:10
 • #877: Hắc Long hiện2020-04-06 07:10
 • #878: Chiến đến cùng2020-04-06 07:10
 • #879: Hắc Long hóa châu2020-04-23 20:40
 • #880: Linh Nhi Trở Về2020-04-23 20:40
 • #881: Hình ảnh Bạch Long2020-04-23 20:40
 • #882: Đúc lại Nguyên Anh2020-04-23 20:40
 • #883: Sinh cơ và tuyệt cảnh2020-04-23 20:40
 • #884: Chủ nhân của Tuyết Sơn2020-04-23 20:40
 • #885: Vợ vô hồn2020-04-23 20:41
 • #886: Giúp ngươi tính một lần2020-04-23 20:41
 • #887: Thiên cơ khó dò2020-04-23 20:41
 • #888: Yêu tộc có hiền giả2020-04-23 20:41
 • #889: Hải Tiểu Kiềm2020-04-23 20:41
 • #890: Không trêu chọc đến ai cả2020-04-23 20:41
 • #891: Yêu vương bái phỏng2020-04-23 20:41
 • #892: thiên phú của tộc Bò cạp2020-04-23 20:42
 • #893: Mộc độc2020-04-23 20:42
 • #894: Huyết Nguyệt thoáng hiện2020-04-25 21:45
 • #895: Lực lượng bản nguyên2020-04-25 21:46
 • #896: Thần Văn gặp nhau (thượng)2020-04-26 16:03
 • #897: Thần Văn gặp nhau (hạ)2020-04-27 16:47
 • #898: Vị của nước biển2020-04-28 17:29
 • #899: Phần cuối thế giới2020-04-29 17:31
 • #900: Yêu Vương Kim Uế2020-05-11 16:48
 • #901: Đấu Kim Ưng2020-05-12 20:01
 • #902: Cổ thụ chọc trời2020-05-14 20:10
 • #903: Thuật bùa chú2020-05-16 18:20
 • #904: Có Yêu vương thật2020-05-16 18:20
 • #905: Bù nhìn chuyển động2020-05-17 17:04
 • #906: Thiếu mất một đóa hoa2020-05-18 17:51
 • #907: Hàng rào kỳ lạ2020-05-22 16:38
 • #908: Hình dạng giống một chiếc bình2020-06-05 12:06
 • #909: Từ Ngôn và Khương Đại Xuyên2020-06-05 12:06
 • #910: Họa Lý Giang Sơn2020-06-05 12:06
 • #911: Một người tới trăm yêu kinh2020-06-05 12:07
 • #912: Kẻ nguyện mắc câu2020-06-05 12:07
 • #913: Thuyền hải tặc2020-06-05 12:07
 • #914: Trăm năm2020-06-05 12:07
 • #915: Mây bên ngoài2020-06-05 12:07
 • #916: Người đạp thiên2020-06-05 12:07
 • #917: Mộc lão2020-06-05 12:08
 • #918: Thành Lâm Uyên2020-06-05 12:08
 • #919: Đạo Môn chi tổ2020-06-05 12:08
 • #920: Phong Xuy liễu2020-06-05 12:08
 • #921: Kỳ chưởng quỹ2020-06-05 12:08
 • #922: Xuôi chèo, mát mái2020-06-05 12:09
 • #923: Tam công tử2020-06-05 12:09
 • #924: Từ sư đệ2020-06-05 12:09
 • #925: Luyện Khí đỉnh phong2020-06-05 12:09
 • #926: Thương Hải chi Tiên2020-06-05 12:09
 • #927: Đông Thiên Đạo Chủ2020-06-05 12:09
 • #928: Túi trữ vật hạ phẩm2020-06-05 12:09
 • #929: Đảo chủ trở về2020-06-05 12:10
 • #930: Một tấm da cá2020-06-07 16:44
 • #931: Hai loại linh đan2020-06-16 02:55
 • #932: Đảo Bát Lan khó ưa2020-06-16 02:56
 • #933: Tiên chủ cũng rảnh thật đấy!2020-06-16 02:56
 • #934: Vực sâu nơi bờ biển2020-06-16 02:56
 • #935: Linh mạch sau núi2020-06-29 17:00
 • #936: Kẻ trêu khỉ2020-06-29 17:00
 • #937: Trông không giống người xấu2020-06-29 17:00
 • #938: Mạng của ta rất quý giá2020-06-29 17:00
 • #939: Mấu chốt của phá cấm2020-06-30 16:39
 • #940: Thay xà đổi cột2020-06-30 16:39
 • #941: Lấy bùa đập mặt2020-06-30 16:40
 • #942: Cục diện bách đảo2020-06-30 16:40
 • #943: Hải triều (thượng)2020-06-30 16:40
 • #944: Hải triều (hạ)2020-07-02 17:25
 • #945: Sâm La Địa Kiếm trận2020-07-04 17:04
 • #946: Trời sinh Thần lực2020-07-04 17:04
 • #947: Giấc mơ kỳ quái2020-07-06 16:05
 • #948: Đương nhiên muốn đi2020-07-13 16:58
 • #949: Cổ Bách đảo2020-07-13 16:58
 • #950: Nhiệm vụ cổ quái2020-07-14 17:42
 • #951: Truy nã con chim ăn trộm2020-07-15 16:06
 • #952: Nha hoàn Tiểu Sương2020-07-16 17:23
 • #953: Vảy cá trong pho tượng2020-07-19 17:30
 • #954: Vực sâu bí ẩn2020-07-19 17:31
 • #955: Đoàn rước dâu2020-07-21 17:21
 • #956: Tự rước nhục nhã2020-07-21 17:21
 • #957: Ý tưởng xấu xa của Từ Ngôn2020-07-21 17:22
 • #958: Kẻ mạnh trong thiên hạ2020-07-23 17:03
 • #959: Cua Đại Vương - Bá chủ biển sâu2020-07-24 16:32
 • #960: Hành trình Vực biển (thượng)2020-07-26 16:15
 • #961: Hành trình vực biển (trung)2020-07-27 16:47
[Total: 2   Average: 5/5]

Related posts

Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

TiKay

Thần Khống Thiên Hạ

TiKay

Kiếm Trung Tiên

TiKay

Leave a Reply