Lịch Sử

Tam Quốc Chi Từ Tiểu Binh Bắt Đầu Vô Địch

Chương Minh thu được giết địch có thể làm rơi đồ hệ thống, từ một tên lính quèn trưởng thành trở thành một Quân thống soái, tung hoành Tam Quốc, chiến Điển Vi, tiếc Lữ Bố, cưới Đại Tiểu Kiều. . .

Tam Quốc hệ thống lưu

Quân sự chém giết main làm tướng

Nguồn: metruyenchu


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Đông Lăng Ly Hỏa
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Ta hệ thống bắt đầu vô địch2021-05-20 20:03
 • #2: Liệp sát Ô Hoàn Kỵ Binh2021-05-20 20:04
 • #3: Lẻn vào quân doanh giết người phóng hỏa2021-05-20 20:04
 • #4: Lại dò xét quân doanh2021-05-20 20:04
 • #5: Hỏa thiêu quân doanh2021-05-20 20:04
 • #6: Thăng liền level 22021-05-20 20:04
 • #7: Chương Minh muốn giàu to2021-05-20 20:04
 • #8: Giết Ô Hoàn tướng quân2021-05-20 20:04
 • #9: Trên đường đi gặp sơn tặc2021-05-20 20:04
 • #10: Dựng nên uy vọng2021-05-20 20:04
 • #11: Lần thứ hai hỏa thiêu đại doanh2021-05-20 20:04
 • #12: Chống lại Ô Hoàn trùng kích2021-05-20 20:04
 • #13: Lại giết Ô Hoàn tướng lĩnh2021-05-20 20:05
 • #14: Thái thú cái chết, kiếm cái đại tiện nghi2021-05-20 20:05
 • #15: Lạc Dương mua quan viên2021-05-20 20:05
 • #16: Khoa trương Từ gia2021-05-20 20:05
 • #17: Đánh cướp Từ gia2021-05-20 20:05
 • #18: Lý Thán diệt phỉ2021-05-20 20:05
 • #19: Giết lùi quan binh2021-05-20 20:05
 • #20: Quyết định Trương Nhượng2021-05-20 20:05
 • #21: Thái thú tới tay2021-05-20 20:05
 • #22: Cướp bóc Liêu Đông2021-05-20 20:05
 • #23: Bảo hộ phí2021-05-20 20:05
 • #24: Bắt bí Tả Phong2021-05-20 20:05
 • #25: Đánh mọi người2021-05-20 20:05
 • #26: Trương Phi, Quan Vũ2021-05-20 20:06
 • #27: Đào Viên 3 kết nghĩa2021-05-20 20:06
 • #28: Trương Phi đại bại2021-05-20 20:06
 • #29: Đại thanh tẩy2021-05-20 20:06
 • #30: Chưởng khống Liêu Đông2021-05-20 20:06
 • #31: Ô Hoàn đột kích2021-05-20 20:06
 • #32: Xuất binh cứu viện2021-05-20 20:06
 • #33: Giết lùi Liêu Tây địch nhân2021-05-20 20:06
 • #34: Chạm vào quân doanh2021-05-20 20:06
 • #35: Hỏa thiêu đại doanh, diệt sạch địch quân2021-05-20 20:06
 • #36: Triệu Vân hiện thân2021-05-20 20:06
 • #37: Thu Triệu Vân2021-05-20 20:06
 • #38: Liên tục tấn công2021-05-20 20:06
 • #39: Tái xuất kế sách2021-05-20 20:07
 • #40: Giết Ô Hoàn Vương2021-05-20 20:07
 • #41: Đông Lăng Ly Hỏa2021-05-20 20:07
 • #42: Cảm động Quan Trương Triệu2021-05-20 20:07
 • #43: Trịnh Huyền2021-05-20 20:07
 • #44: Chân Dật, Chân Mật2021-05-20 20:07
 • #45: Điền Phong đầu nhập2021-05-20 20:07
 • #46: Trên đường đi gặp Trương Giác2021-05-20 20:07
 • #47: Bắt cóc Trương Ninh2021-05-20 20:07
 • #48: Trương Giác chắc chắn2021-05-20 20:07
 • #49: Phong Hầu2021-05-20 20:07
 • #50: Hoàng Cân chi loạn2021-05-20 20:08
 • #51: Đến Toánh Xuyên2021-05-20 20:08
 • #52: Liên sát võ tướng2021-05-20 20:08
 • #53: Chương Minh kế sách2021-05-20 20:08
 • #54: Hí Chí Tài2021-05-20 20:08
 • #55: Triều đình tranh chấp2021-05-20 20:08
 • #56: Lại giết Bành Thoát2021-05-20 20:08
 • #57: Gặp Tào Tháo2021-05-20 20:08
 • #58: Gặp lại Trương Giác2021-05-20 20:08
 • #59: Giết Trương Nhiêu2021-05-20 20:08
 • #60: Cùng Trương Phi đánh cược2021-05-20 20:08
 • #61: Lừa gạt khăn vàng2021-05-20 20:08
 • #62: Chờ ta ca ca đến2021-05-20 20:08
 • #63: Giết Quản Hợi, đấu Từ Hoảng2021-05-20 20:08
 • #64: Từ Hoảng ngừng chạy2021-05-20 20:09
 • #65: Hàng Từ Hoảng2021-05-20 20:09
 • #66: Từ Hoảng quy tâm2021-05-20 20:09
 • #67: Nộ đỗi mọi người2021-05-20 20:09
 • #68: Lưu Bị Sơn Trại Bản Quan Trương2021-05-20 20:09
 • #69: Quan Trương vs Sơn Trại Bản Quan Trương2021-05-20 20:09
 • #70: Lô Thực bị tóm2021-05-20 20:09
 • #71: Phản Đổng Trác2021-05-20 20:09
 • #72: Chương Minh tấn công2021-05-20 20:09
 • #73: Giết Bùi Nguyên Thiệu2021-05-20 20:09
 • #74: Cứu ra quan quân2021-05-20 20:09
 • #75: Giết Trương Giác2021-05-20 20:09
 • #76: Giết Trương Lương2021-05-20 20:10
 • #77: Viên Thiệu Viên Thuật Vệ Trọng Đạo2021-05-20 20:10
 • #78: Vệ Trọng Đạo khiêu khích2021-05-20 20:10
 • #79: Hốt du Trương Nhượng2021-05-20 20:10
 • #80: Người mẫu bộ sưu tập ảnh2021-05-20 20:10
 • #81: Ngoặt Lô Thực2021-05-20 20:10
 • #82: Bọn các ngươi đều là cặn bã2021-05-20 20:10
 • #83: Mọi người dâng tặng lễ vật2021-05-20 20:10
 • #84: Chương Minh 3 dạng lễ vật2021-05-20 20:10
 • #85: Hành Thư kinh hãi 5 lão2021-05-20 20:10
 • #86: Thiên hạ thứ nhất Hành Thư2021-05-20 20:10
 • #87: Được Thái Diễm2021-05-20 20:10
 • #88: Hiền chất2021-05-20 20:10
 • #89: U Châu thuế má quản lý quyền2021-05-20 20:11
 • #90: Đông Lăng tửu lâu Kỳ Hạm Điếm khai trương2021-05-20 20:11
 • #91: Ai hơn thổ .2021-05-20 20:11
 • #92: Tửu lâu xung đột2021-05-20 20:11
 • #93: Về Liêu Đông, nguy cơ bao phủ2021-05-20 20:11
 • #94: Địch nhân xuất hiện2021-05-20 20:11
 • #95: Không hề có một tiếng động liệp sát2021-05-20 20:11
 • #96: Diệt sạch địch tới đánh2021-05-20 20:11
 • #97: Quá 5 cửa ải, chém 6 tặc2021-05-20 20:11
 • #98: Quá 5 cửa ải chém 6 tặc (hạ)2021-05-20 20:11
 • #99: Hứa Du tái xuất kế2021-05-20 20:11
 • #100: Viên Phủ bị tập kích2021-05-20 20:11
 • #101: Thời khắc nguy cấp2021-05-20 20:11
 • #102: Hí Chí Tài đầu nhập2021-05-20 20:11
 • #103: Mã Tặc càn quấy2021-05-20 20:12
 • #104: Thiên Hỏa lăng không2021-05-20 20:12
 • #105: Lôi kéo Chân Dật2021-05-20 20:12
 • #106: Làm mất mặt Viên gia2021-05-20 20:12
 • #107: Đối lập song phương2021-05-20 20:12
 • #108: . Thế gia thuế ta đến thu2021-05-20 20:12
 • #109: . Đối với Chương Minh ra tay2021-05-20 20:12
 • #110: . Trở lại Liêu Đông2021-05-20 20:12
 • #111: . Tăng cường quân bị2021-05-20 20:12
 • #112: . Bạo lực thu thuế2021-05-20 20:12
 • #113: . Tổ kiến đội bóng đá2021-05-20 20:12
 • #114: . Đại quân bức cảnh2021-05-20 20:12
 • #115: . Tỷ thí2021-05-20 20:13
 • #116: Họa phong bất đối chiến đấu2021-05-20 20:13
 • #117: Tổ kiến2021-05-20 20:13
 • #118: Quốc Túc không ra mặt ngày2021-05-20 20:13
 • #119: Ô Hoàn đột kích2021-05-20 20:13
 • #120: . Bị nhốt lại Ô Hoàn quân đội2021-05-20 20:13
 • #121: . Ô Hoàn vây thành2021-05-20 20:13
 • #122: . Lần thứ hai nhảy dù2021-05-20 20:13
 • #123: . Bắt đầu quyết chiến2021-05-20 20:13
 • #124: . Trư đồng đội nguy hại2021-05-20 20:13
 • #125: . Uất ức Ô Hoàn tướng lĩnh2021-05-20 20:13
 • #126: Chém giết ba làm mở đất2021-05-20 20:13
 • #127: Thành hôn2021-05-20 20:13
 • #128: Bộ đội đặc chủng tấn công2021-05-20 20:14
 • #129: Không thể độ khó khăn trận đầu2021-05-20 20:14
 • #130: Lại xuất kích2021-05-20 20:14
 • #131: Lần đầu gặp gỡ hiệu quả2021-05-20 20:14
 • #132: Bọ ngựa ở phía sau2021-05-20 20:14
 • #133: Đại Kiều tiểu Kiều2021-05-20 20:14
 • #134: Đại Kiều tiểu Kiều mặc đồng phục2021-05-20 20:14
 • #135: Thấy Tôn Kiên2021-05-20 20:14
 • #136: Triệu Vân thu đồ đệ2021-05-20 20:14
 • #137: Đến Từ Châu, thấy Mi Trúc2021-05-20 20:14
 • #138: Lật tung tiệc rượu2021-05-20 20:14
 • #139: Cá muối là siêu cấp bom .2021-05-20 20:14
 • #140: Hắc Sơn tặc đột kích2021-05-20 20:14
 • #141: Cùng Trương Yến đánh cược2021-05-20 20:15
 • #142: Trà trộn vào doanh đánh chết Vương Đương2021-05-20 20:15
 • #143: Đe dọa Trương Yến2021-05-20 20:15
 • #144: Thương chiến mở ra2021-05-20 20:15
 • #145: Đỡ không nổi Quốc Túc2021-05-20 20:15
 • #146: Cho đại Kiều tiểu Kiều danh phận2021-05-20 20:15
 • #147: Lưu Ngu mục đích2021-05-20 20:15
 • #148: Dám để cho Lão Tử giải trừ quân bị .2021-05-20 20:15
 • #149: Đào Khiêm muốn tạo phản .2021-05-20 20:15
 • #150: Gấp đỏ mắt thương nhân buôn muối2021-05-20 20:15
 • #151: Vây quanh huyện nha2021-05-20 20:15
 • #152: Không thoái nhượng2021-05-20 20:15
 • #153: Chương Minh công nhiên giết huyện lệnh2021-05-20 20:15
 • #154: Đội tàu đến2021-05-20 20:16
 • #155: 7 muối thương lượng phản công2021-05-20 20:16
 • #156: Bắt cóc2021-05-20 20:16
 • #157: Đào Khiêm thăng Châu Mục2021-05-20 20:16
 • #158: Từ Châu đồng ý điều kiện2021-05-20 20:16
 • #159: Thái Diễm Trương Ninh cũng mặc đồng phục2021-05-20 20:16
 • #160: Đại quân đột kích2021-05-20 20:16
 • #161: Cùng Công Tôn Toản hợp tác2021-05-20 20:16
 • #162: Tiêu diệt Kế Huyền địch nhân2021-05-20 20:16
 • #163: Chiến thuật mới2021-05-20 20:16
 • #164: San bằng quân doanh2021-05-20 20:16
 • #165: Giết Trương Thuần2021-05-20 20:16
 • #166: Đơn đấu2021-05-20 20:16
 • #167: Kỳ quái mai phục2021-05-20 20:17
 • #168: Tức giận đến muốn thổ huyết Khâu Lực Cư2021-05-20 20:17
 • #169: Cùng Công Tôn Toản hợp tác2021-05-20 20:17
 • #170: Công Tôn Toản gởi thư2021-05-20 20:17
 • #171: Đại chiến Ô Hoàn2021-05-20 20:17
 • #172: Chặn thông đạo2021-05-20 20:17
 • #173: Đại bại Ô Hoàn2021-05-20 20:17
 • #174: Tắm suối nước nóng2021-05-20 20:17
 • #175: Tây Viên 8 Giáo Úy2021-05-20 20:17
 • #176: Địch nhân .2021-05-20 20:17
 • #177: Phản đánh lén2021-05-20 20:17
 • #178: Tiến quân doanh bắt cái tù binh2021-05-20 20:17
 • #179: Đến Lạc Dương, hốt du Lưu Hoành2021-05-20 20:17
 • #180: Hoàng Đế trả thù lao2021-05-20 20:18
 • #181: Hà Tiến âm mưu, Hoàng Đế trọng thưởng2021-05-20 20:18
 • #182: Lại thu được bút lớn tiền tài2021-05-20 20:18
 • #183: Chương Minh bố trí2021-05-20 20:18
 • #184: Chuẩn bị xong xuôi, hoàng hậu thăm dò2021-05-20 20:18
 • #185: Cùng hoàng hậu xảy ra bất trắc2021-05-20 20:18
 • #186: Thành bên ngoài bị tập kích2021-05-20 20:18
 • #187: Giết Tả Giáo Úy Hạ Mưu2021-05-20 20:18
 • #188: Phong Hộ Quốc Tướng Quân2021-05-20 20:18
 • #189: Được Điêu Thuyền2021-05-20 20:18
 • #190: Đổng Trác đến2021-05-20 20:18
 • #191: Cứu ra hoàng hậu2021-05-20 20:18
 • #192: Hoàng hậu mang thai2021-05-20 20:19
 • #193: Đổng Trác muốn giết người2021-05-20 20:19
 • #194: Bên đường ám sát Đổng Trác2021-05-20 20:19
 • #195: Chủ động xông trận2021-05-20 20:19
 • #196: Kế ly gián2021-05-20 20:19
 • #197: Lữ Bố giết cha2021-05-20 20:19
 • #198: Đổng Trác đánh tới2021-05-20 20:19
 • #199: Hỏa thiêu đại quân2021-05-20 20:19
 • #200: Cướp Tào Tháo cảnh2021-05-20 20:19
 • #201: Nhục nhã Lữ Bố2021-05-20 20:19
 • #202: Lưu Biện chết, Đổng Trác đến2021-05-20 20:20
 • #203: Điều kiện2021-05-20 20:20
 • #204: Khởi binh thảo Đổng2021-05-20 20:20
 • #205: Viên Thuật làm khó dễ2021-05-20 20:20
 • #206: Cao khoảng không điều tra2021-05-20 20:20
 • #207: Song phương mai phục2021-05-20 20:20
 • #208: Phục binh lại phục binh2021-05-20 20:20
 • #209: Kiếm trang bị2021-05-20 20:20
 • #210: Thời cơ xuất hiện2021-05-20 20:20
 • #211: Mai phục mai phục lại mai phục2021-05-20 20:20
 • #212: Sớm tấn công2021-05-20 20:20
 • #213: Liên sát mấy đem2021-05-20 20:20
 • #214: Thương Từ Vinh, phá đại trận2021-05-20 20:21
 • #215: Đến đánh ta a2021-05-20 20:21
 • #216: Hù dọa minh quân2021-05-20 20:21
 • #217: Đêm khuya diễn tập, dọa sợ Viên Thiệu2021-05-20 20:21
 • #218: Đi tới Hổ Lao quan2021-05-20 20:21
 • #219: Thám báo dạ yến2021-05-20 20:21
 • #220: Lương thảo bị hủy2021-05-20 20:21
 • #221: Tôn Kiên tan tác2021-05-20 20:21
 • #222: Tôn Kiên chuyển biến2021-05-20 20:21
 • #223: Đến Hổ Lao quan2021-05-20 20:21
 • #224: Ác miệng Chương Minh2021-05-20 20:21
 • #225: Chém Hoa Hùng2021-05-20 20:21
 • #226: Lữ Bố oai2021-05-20 20:21
 • #227: Chiến Lữ Bố2021-05-20 20:22
 • #228: Bộ đội đặc chủng mục tiêu2021-05-20 20:22
 • #229: Ám sát Lý Nho Phiền Trù2021-05-20 20:22
 • #230: Thu hoạch tràn đầy2021-05-20 20:22
 • #231: Đổng Trác tây trốn2021-05-20 20:22
 • #232: Trương Phi Quan Vũ chặn giết Từ Vinh2021-05-20 20:22
 • #233: Ám sát Đổng Trác2021-05-20 20:22
 • #234: Đánh cướp Đổng Trác2021-05-20 20:22
 • #235: Vơ vét Đổng Trác2021-05-20 20:22
 • #236: Đổng Trác khuất phục2021-05-20 20:22
 • #237: Về Liêu Đông, danh vọng tăng mạnh2021-05-20 20:22
 • #238: Trước tiên tắm ôn tuyền2021-05-20 20:22
 • #239: Tấn công U Châu Thanh Châu2021-05-20 20:22
 • #240: Uy hiếp Công Tôn Toản, thu được Lâm Truy thành2021-05-20 20:23
 • #241: Cho thế gia điều kiện2021-05-20 20:23
 • #242: Công Tôn Toản muốn tập kích bất ngờ Liêu Đông2021-05-20 20:23
 • #243: Tập kích bất ngờ Liêu Đông2021-05-20 20:23
 • #244: Trộm gà không xong còn mất đi nắm gạo2021-05-20 20:23
 • #245: Chiếm lĩnh 10 dư thị trấn2021-05-20 20:23
 • #246: Sinh hầu tử2021-05-20 20:23
 • #247: Vây nhốt Lâm Truy2021-05-20 20:23
 • #248: Trêu chọc Công Tôn Toản2021-05-20 20:23
 • #249: Phu quân nhiều bồi bổ2021-05-20 20:23
 • #250: Bất chấp Công Tôn Toản2021-05-20 20:23
 • #251: Thành tường sụp .2021-05-20 20:23
 • #252: Công Tôn Toản lần thứ hai kéo tới2021-05-20 20:24
 • #253: Ngoan cường tường thấp2021-05-20 20:24
 • #254: Ban đêm cực nhanh tiến tới2021-05-20 20:24
 • #255: Hoảng loạn Công Tôn Việt2021-05-20 20:24
 • #256: Chiếm lĩnh Kế Huyền2021-05-20 20:24
 • #257: Phá vòng vây mà ra2021-05-20 20:24
 • #258: Quản lý Kế Huyền2021-05-20 20:24
 • #259: Chương Minh kế hoạch2021-05-20 20:24
 • #260: Lưu Ngu bị giết2021-05-20 20:24
 • #261: Thu nạp Lưu Ngu bộ hạ cũ, thực lực tăng trưởng2021-05-20 20:24
 • #262: Đại chiến Công Tôn Toản2021-05-20 20:24
 • #263: Truy trốn, giết Công Tôn Việt2021-05-20 20:24
 • #264: Tiền nhiệm U Châu châu mục2021-05-20 20:24
 • #265: Chương viên liên minh2021-05-20 20:25
 • #266: 1 cắt đều là giả tượng2021-05-20 20:25
 • #267: Xuất binh2021-05-20 20:25
 • #268: Đại bại Công Tôn Toản2021-05-20 20:25
 • #269: Chém giết Công Tôn Phạm2021-05-20 20:25
 • #270: Chém giết Nghiêm Cương2021-05-20 20:25
 • #271: Kiêu Hùng mạt lộ, Công Tôn Toản tự sát2021-05-20 20:25
 • #272: Cùng Viên Thiệu tranh đấu manh mối2021-05-20 20:25
 • #273: Chiến lược sắp xếp2021-05-20 20:25
 • #274: Chiến lược hốt du2021-05-20 20:25
 • #275: Đàm phán2021-05-20 20:25
 • #276: Tiếp theo chiến lược hốt du, 2 một bên muốn chỗ tốt2021-05-20 20:26
 • #277: 1 nổi bóng suối nước nóng2021-05-20 20:26
 • #278: Sinh hầu tử á!2021-05-20 20:26
 • #279: Liên quân xuất chinh2021-05-20 20:26
 • #280: Đến chiến trường, ước chiến Hứa Chử2021-05-20 20:26
 • #281: Tào Tháo thời cơ2021-05-20 20:26
 • #282: Tào Tháo ra mà tính, Chương Minh hiến kế2021-05-20 20:26
 • #283: Kế hoạch bắt đầu, Tào quân nhường2021-05-20 20:26
 • #284: Đưa xăng2021-05-20 20:26
 • #285: Hỏa thiêu đại doanh2021-05-20 20:26
 • #286: Tào quân đại thắng2021-05-20 20:26
 • #287: Đại quyết chiến đêm trước2021-05-20 20:26
 • #288: Điển Vi Hứa Chử tập kích sơn cốc2021-05-20 20:26
 • #289: Thiêu hủy lương thảo2021-05-20 20:27
 • #290: Bắt đầu quyết chiến2021-05-20 20:27
 • #291: Nói tốt điều kiện chuẩn bị xuất chiến2021-05-20 20:27
 • #292: Viên quân tan vỡ2021-05-20 20:27
 • #293: Lui lại, từng người liếm vết thương2021-05-20 20:27
 • #294: Tào Ngang muốn tới2021-05-20 20:27
 • #295: Tuân Úc khiếp sợ2021-05-20 20:27
 • #296: Đàm luận bút đại đan2021-05-20 20:27
 • #297: Tào cha bị giết2021-05-20 20:27
 • #298: Thu gặt nhân khẩu2021-05-20 20:27
 • #299: Giấy báo nhắc Tào Tháo đồ thành hắn liền đồ thành2021-05-20 20:27
 • #300: Viên Thiệu cũng phải làm báo giấy2021-05-20 20:27
 • #301: Đồ họa trùng kích2021-05-20 20:27
 • #302: Mi Trúc chi lo lắng2021-05-20 20:28
 • #303: Chiến trường ký giả2021-05-20 20:28
 • #304: Hình ảnh uy lực2021-05-20 20:28
 • #305: Thiếu tiền2021-05-20 20:28
 • #306: Tào Tháo bắt 0 họ2021-05-20 20:28
 • #307: Bắc Bình xây thành thành2021-05-20 20:28
 • #308: Xuất binh Từ Châu2021-05-20 20:28
 • #309: Ẩn núp vào thành2021-05-20 20:28
 • #310: Bắt cóc Mi Lan2021-05-20 20:28
 • #311: Đề thân2021-05-20 20:28
 • #312: Trần Cung làm khó dễ2021-05-20 20:28
 • #313: Lừa dối 500 vạn2021-05-20 20:29
 • #314: Chặn đường vơ vét2021-05-20 20:29
 • #315: Lưu Bị mắc lừa, lại cản Tào Tháo2021-05-20 20:29
 • #316: Quách Gia Điển Vi làm con tin2021-05-20 20:29
 • #317: Nhìn chằm chằm Mi Trúc2021-05-20 20:29
 • #318: 1 Luffy trướng đồ cưới2021-05-20 20:29
 • #319: Ôn Hầu đến Từ Châu2021-05-20 20:29
 • #320: Đại chiến Lữ Bố2021-05-20 20:29
 • #321: Triệu Vân thương Lữ Bố2021-05-20 20:29
 • #322: Lưu Bị cảnh khốn khó2021-05-20 20:29
 • #323: Không thể đồng ý2021-05-20 20:29
 • #324: Tào Ngang tiền chuộc2021-05-20 20:29
 • #325: Tiền chuộc, nói chuyện làm ăn2021-05-20 20:30
 • #326: Viên Thiệu xuất binh tấn công2021-05-20 20:30
 • #327: 5 đại tướng, 4 lộ ra binh2021-05-20 20:30
 • #328: 4 đường phục binh2021-05-20 20:30
 • #329: Trọng thương địch quân2021-05-20 20:30
 • #330: Cao Lãm đầu hàng2021-05-20 20:30
 • #331: Thuần Vu Quỳnh binh bại2021-05-20 20:30
 • #332: Hứa Du uy hiếp2021-05-20 20:30
 • #333: Viên Thiệu còn muốn làm phá hoại2021-05-20 20:30
 • #334: Ăn đại khổ Thuần Vu Quỳnh2021-05-20 20:30
 • #335: Cao Lãm 1 nhà bị giam cầm2021-05-20 20:30
 • #336: Mời chào Cao Lãm thời cơ2021-05-20 20:30
 • #337: Viên quân lại tới2021-05-20 20:31
 • #338: Khai chiến2021-05-20 20:31
 • #339: Không bắt được2021-05-20 20:31
 • #340: Đại hôn2021-05-20 20:31
 • #341: Khoa cử bắt đầu2021-05-20 20:31
 • #342: Trương Hợp công thành2021-05-20 20:31
 • #343: Viên quân lần thứ hai phân binh2021-05-20 20:31
 • #344: Tấn công, đánh mạnh Viên quân2021-05-20 20:31
 • #345: Viên quân tan tác2021-05-20 20:31
 • #346: Chạy trốn2021-05-20 20:31
 • #347: Yết bảng2021-05-20 20:31
 • #348: Mới cử động2021-05-20 20:31
 • #349: Tào Tháo tấn công Trương Tú2021-05-20 20:32
 • #350: Viên Thuật xưng đế2021-05-20 20:32
 • #351: Tào Tháo tấn công Lữ Bố2021-05-20 20:32
 • #352: Khen thưởng tiểu thuyết2021-05-20 20:32
 • #353: Đánh vào thành bên trong2021-05-20 20:32
 • #354: Được Cao Thuận2021-05-20 20:32
 • #355: Tào Tháo được Từ Châu, Chương Minh rút đi2021-05-20 20:32
 • #356: Trần Cung hiệu lực2021-05-20 20:32
 • #357: Viên Thiệu đừng làm ta2021-05-20 20:32
 • #358: Bắt cóc Chân Mật2021-05-20 20:32
 • #359: Mang theo Chân Mật về U Châu2021-05-20 20:33
 • #360: Quan Độ chi chiến mở ra2021-05-20 20:33
 • #361: Chân Dật trốn đi2021-05-20 20:33
 • #362: Chân gia cha và con gái gặp lại2021-05-20 20:33
 • #363: Đến chiến trường2021-05-20 20:33
 • #364: Viên Tào quyết chiến2021-05-20 20:33
 • #365: Hỏa thiêu Ô Sào, Trương Hợp đầu hàng2021-05-20 20:33
 • #366: Chém Nhan Lương Văn Sửu2021-05-20 20:33
 • #367: Được Thanh Châu2021-05-20 20:33
 • #368: Quách Gia vận mệnh2021-05-20 20:33
 • #369: Quách Gia Tự Thụ đến tiếp sau2021-05-20 20:33
 • #370: Lạc Thần2021-05-20 20:33
 • #371: Khoa cử bắt đầu, xuất binh Ký Châu2021-05-20 20:34
 • #372: Trung gian cắt ra2021-05-20 20:34
 • #373: Cầm xuống quận thành2021-05-20 20:34
 • #374: Cầm xuống 2 quận2021-05-20 20:34
 • #375: Xuất binh Hà Gian quận2021-05-20 20:34
 • #376: Tụ lại Nghiệp Thành2021-05-20 20:34
 • #377: 3 phương ai cũng có âm mưu2021-05-20 20:34
 • #378: Tào Tháo cảnh khốn khó2021-05-20 20:34
 • #379: Tiến vào Nghiệp Thành2021-05-20 20:34
 • #380: Được Tự Thụ2021-05-20 20:34
 • #381: Ký Châu cục thế2021-05-20 20:34
 • #382: Thành bên trong ác chiến2021-05-20 20:34
 • #383: Tái chiến Lữ Bố2021-05-20 20:34
 • #384: Hỏa thiêu Nghiệp Thành2021-05-20 20:35
 • #385: Mi Trúc trốn đi2021-05-20 20:35
 • #386: 500 vạn ngân tệ2021-05-20 20:35
 • #387: Hai đường tác chiến2021-05-20 20:35
 • #388: Xuất binh Từ Châu2021-05-20 20:35
 • #389: Đến thẳng Bành Thành2021-05-20 20:35
 • #390: Cao Thuận chiếm lĩnh Bành Thành2021-05-20 20:35
 • #391: Lại xuống 1 quận2021-05-20 20:35
 • #392: Trên biển đến binh2021-05-20 20:35
 • #393: Bao vây Trình Dục2021-05-20 20:35
 • #394: Giết Tào Hồng2021-05-20 20:35
 • #395: Cường công xuống bi thành2021-05-20 20:35
 • #396: Mê hoặc Trình Dục2021-05-20 20:36
 • #397: Trình Dục phán đoán sai lầm2021-05-20 20:36
 • #398: Thảm bại cùng thảm thắng2021-05-20 20:36
 • #399: Tìm kiếm quyết chiến2021-05-20 20:36
 • #400: Vây công đại doanh2021-05-20 20:36
 • #401: Cung tiễn thủ tấn công2021-05-20 20:36
 • #402: Ngoại vi chiến trường khai chiến2021-05-20 20:36
 • #403: Cuối cùng quyết chiến2021-05-20 20:36
 • #404: Kết quả2021-05-20 20:36
 • #405: An bài chiến lược2021-05-20 20:36
 • #406: Phát hành Quốc Trái2021-05-20 20:36
 • #407: Cướp ngân hàng (ngân hàng tư nhân ) .2021-05-20 20:37
 • #408: Tranh mua Quốc Trái2021-05-20 20:37
 • #409: Khiếp sợ mọi người2021-05-20 20:37
 • #410: Mang theo mỹ nữ du lịch2021-05-20 20:37
 • #411: Xuất binh Tịnh Châu2021-05-20 20:37
 • #412: Tịnh Châu chiến lược2021-05-20 20:37
 • #413: Bom khói công thành2021-05-20 20:37
 • #414: Viên Hi, Chân Mật mang thai2021-05-20 20:37
 • #415: 3 phương nghi kỵ2021-05-20 20:37
 • #416: Giết Viên Hi2021-05-20 20:37
 • #417: Nội Các sắp xếp2021-05-20 20:37
 • #418: Đại lễ phong hầu2021-05-20 20:37
 • #419: Đòi tiền2021-05-20 20:38
 • #420: Tôn Sách Tào Ngang đến2021-05-20 20:38
 • #421: So sánh2021-05-20 20:38
 • #422: Tào Ngang khiếp sợ2021-05-20 20:38
 • #423: Chu Du nhận định2021-05-20 20:38
 • #424: Vi xưng đế chuẩn bị2021-05-20 20:38
 • #425: Dân tâm sở hướng2021-05-20 20:38
 • #426: Tôn Sách yêu cầu2021-05-20 20:38
 • #427: 1 năm về sau2021-05-20 20:38
 • #428: Phóng thích Điển Vi2021-05-20 20:38
 • #429: Tâm tính biến hóa Điển Vi2021-05-20 20:38
 • #430: Xâm lấn Duyện Châu2021-05-20 20:38
 • #431: Hướng về núi bên trên tiến công2021-05-20 20:39
 • #432: Giằng co2021-05-20 20:39
 • #433: (2 chương hợp nhất ) sờ lên soái trướng, dạ tập Hứa Chử Tào Nhân2021-05-20 20:39
 • #434: (2 chương hợp nhất ) giết Hứa Chử, bắt Vu Cấm, thương Tào Nhân2021-05-20 20:39
 • #435: (2 chương hợp nhất ) phía sau mai phục, liệp sát tướng lãnh2021-05-20 20:39
 • #436: Phía sau đột kích gây rối, Tuân Du muốn chạy2021-05-20 20:39
 • #437: Vào núi tìm tòi, trọng thương Tào quân2021-05-20 20:39
 • #438: Liên phá địch quân, giết tới Hứa Xương2021-05-20 20:39
 • #439: Cầm xuống Duyện Châu, hung bạo sợ Hí Chí Tài2021-05-20 20:39
 • #440: Đại Đầu Nhập, lớn cách tân, Điển Vi tân sinh hoạt2021-05-20 20:39
 • #441: Phóng thích Vu Cấm, Điển Vi cùng Vu Cấm song song biến thành mọt sách2021-05-20 20:39
 • #442: Bắt Tuân Úc , nâng cốc luận Trung Gian2021-05-20 20:39
 • #443: Vây nhốt Thọ Xuân, Lưu Bị bên trên2021-05-20 20:40
 • #444: Tuyệt lộ, Tào Tháo phong vương2021-05-20 20:40
 • #445: Tào Nhân mắc lừa, Lữ Bố phá vòng vây cuộc chiến2021-05-20 20:40
 • #446: Lữ Bố chết trận, Chương Minh võ lực giá trị thăng đến 1012021-05-20 20:40
 • #447: Lưu Bị kế sách, Chương Minh trù tính trọng kiến Nghiệp Thành2021-05-20 20:40
 • #448: Nhiều phải gả trang, sẽ vì Tôn Thượng Hương kiến lập cung điện2021-05-20 20:40
 • #449: Bán lầu hoa, Tôn Thượng Hương lên phía bắc2021-05-20 20:40
 • #450: Cưới Tôn Thượng Hương, khai sáng nữ học2021-05-20 20:40
 • #451: Cho tương lai quan viên giảng bài, Kinh Châu chiến lên2021-05-20 20:40
 • #452: Chinh phạt Kinh Châu, Tào Ngang Tôn Sách quyết định2021-05-20 20:40
 • #453: Giết Hoàng Cái, bắt Cam Ninh, Tôn Sách Tào Ngang đầu hàng2021-05-20 20:40
 • #454: Tôn Sách Tào Ngang hướng đi2021-05-20 20:40
 • #455: Cầm xuống Thục Xuyên, Di Dân Hải Ngoại (hết trọn bộ )2021-05-20 20:41

Related posts

Đại Tống Cấp Học Bá

TiKay

Hoàng Tộc

TiKay

Đế Tế

TiKay

Lười Nhác Sơ Đường

TiKay

Tam Quốc Chi Bạo Quân Nhan Lương

TiKay

Ta Là Một Cái Người Nguyên Thủy

TiKay

Leave a Reply