Hiện ĐạiHuyền HuyễnNữ Cường

Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Ta Là Chúa Cứu Thế

Một thế hệ đại ma đầu Lâm Vân Lạc ở xử lý nửa cái đại lục lớn nhỏ tông môn sau, bị Thiên đạo ra tay tiêu diệt.

Nàng bị bắt thành một người chủ bá, mỗi ngày phát sóng trực tiếp nội dung đó là cứu người cứu người cứu người……

……

Đương Lâm Vân Lạc cửu tử nhất sinh đem bị nhốt giả từ cô đảo trung cứu ra khi, phát sóng trực tiếp gian phong cách là cái dạng này ↓

Người xem A: Ta sẽ nói ta vừa mới nhìn đến cái kia mãng xà nuốt một người sao?

Người xem B: Trên lầu ngươi không có nhìn lầm, đang ở ăn cơm ta thấy như vậy một màn cách đêm cơm đều phải nhổ ra!

Người xem C: 23333 này đặc hiệu quả thực, cùng thật sự giống nhau.

Mà đương trên mạng càng ngày càng nhiều bị cứu giả hiện thân thuyết pháp sau, phát sóng trực tiếp gian phong cách lại là cái dạng này ↓

Người xem D: Chủ bá nhà của ta miêu chạy đến trên cây không xuống, anh anh anh.

Người xem E: Chủ bá ta bị nhốt ở thang máy, cứu mạng.

Người xem F: Lão bà, ta không có tiền ăn cơm QAQ

Tỉnh Trầm nhìn phát sóng trực tiếp gian lão bà, tức phụ nhi các loại kêu, yên lặng mà bóp nát con chuột.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Xuẩn Manh Đích Miêu Nhi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0001.mp32019-04-29 08:25
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0002.mp32019-04-29 08:27
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0003.mp32019-04-29 08:28
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0004.mp32019-04-29 08:28
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0005.mp32019-04-29 08:28
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0006.mp32019-04-29 08:29
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0007.mp32019-04-29 08:29
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0008.mp32019-04-29 08:29
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0009.mp32019-04-29 08:30
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0010.mp32019-04-29 08:30
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0011.mp32019-04-29 08:31
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0012.mp32019-04-29 08:31
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0013.mp32019-04-29 08:31
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0014.mp32019-04-29 08:32
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0015.mp32019-04-29 08:32
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0016.mp32019-04-29 08:32
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0017.mp32019-04-29 08:33
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0018.mp32019-04-29 08:33
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0019.mp32019-04-29 08:33
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0020.mp32019-04-29 08:34
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0021.mp32019-04-29 08:34
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0022.mp32019-04-29 08:35
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0023.mp32019-04-29 08:35
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0024.mp32019-04-29 08:35
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0025.mp32019-04-29 08:35
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0026.mp32019-04-29 08:36
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0027.mp32019-04-29 08:36
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0028.mp32019-04-29 08:36
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0029.mp32019-04-29 08:36
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0030.mp32019-04-29 08:37
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0031.mp32019-04-29 08:37
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0032.mp32019-04-29 08:38
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0033.mp32019-04-29 08:38
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0034.mp32019-04-29 08:38
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0035.mp32019-04-29 08:38
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0036.mp32019-04-29 08:39
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0037.mp32019-04-29 08:39
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0038.mp32019-04-29 08:39
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0039.mp32019-04-29 08:40
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0040.mp32019-04-29 08:40
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0041.mp32019-04-29 08:40
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0042.mp32019-04-29 08:40
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0043.mp32019-04-29 08:41
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0044.mp32019-04-29 08:41
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0045.mp32019-04-29 08:41
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0046.mp32019-04-29 08:42
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0047.mp32019-04-29 08:42
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0048.mp32019-04-29 08:42
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0049.mp32019-04-29 08:44
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0050.mp32019-04-29 08:44
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0051.mp32019-04-29 08:44
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0052.mp32019-04-29 08:45
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0053.mp32019-04-29 08:45
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0054.mp32019-04-29 08:45
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0055.mp32019-04-29 08:46
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0056.mp32019-04-29 08:46
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0057.mp32019-04-29 08:47
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0058.mp32019-04-29 08:47
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0059.mp32019-04-29 08:47
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0060.mp32019-04-29 08:47
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0061.mp32019-04-29 08:48
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0062.mp32019-04-29 08:48
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0063.mp32019-04-29 08:49
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0064.mp32019-04-29 08:49
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0065.mp32019-04-29 08:50
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0066.mp32019-04-29 08:50
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0067.mp32019-04-29 08:50
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0068.mp32019-04-29 08:51
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0069.mp32019-04-29 08:51
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0070.mp32019-04-29 08:52
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0071.mp32019-04-29 08:52
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0072.mp32019-04-29 08:52
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0073.mp32019-04-29 08:52
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0074.mp32019-04-29 08:53
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0075.mp32019-04-29 08:53
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0076.mp32019-04-29 08:53
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0077.mp32019-04-29 08:53
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0078.mp32019-04-29 08:54
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0079.mp32019-04-29 08:54
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0080.mp32019-04-29 08:55
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0081.mp32019-04-29 08:55
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0082.mp32019-04-29 08:55
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0083.mp32019-04-29 08:56
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0084.mp32019-04-29 08:56
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0085.mp32019-04-29 08:56
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0086.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0087.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0088.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0089.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0090.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0091.mp32019-04-29 08:58
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0092.mp32019-04-29 08:58
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0093.mp32019-04-29 08:58
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0094.mp32019-04-29 08:58
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0095.mp32019-04-29 08:59
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0096.mp32019-04-29 08:59
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0097.mp32019-04-29 08:59
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0098.mp32019-04-29 08:59
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0099.mp32019-04-29 09:00
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0100.mp32019-04-29 09:00
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0101.mp32019-04-29 09:00
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0102.mp32019-04-29 09:01
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0103.mp32019-04-29 09:01
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0104.mp32019-04-29 09:01
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0105.mp32019-04-29 09:02
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0106.mp32019-04-29 09:02
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0107.mp32019-04-29 09:02
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0108.mp32019-04-29 09:03
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0109.mp32019-04-29 09:03
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0110.mp32019-04-29 09:04
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0111.mp32019-04-29 09:04
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0112.mp32019-04-29 09:04
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0113.mp32019-04-29 09:05
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0114.mp32019-04-29 09:06
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0115.mp32019-04-29 09:06
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0116.mp32019-04-29 09:07
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0117.mp32019-04-29 09:07
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0118.mp32019-04-29 09:07
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0119.mp32019-04-29 09:08
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0120.mp32019-04-29 09:08
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0121.mp32019-04-29 09:08
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0122.mp32019-04-29 09:09
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0123.mp32019-04-29 09:09
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0124.mp32019-04-29 09:09
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0125.mp32019-04-29 09:09
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0126.mp32019-04-29 09:10
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0127.mp32019-04-29 09:10
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0128.mp32019-04-29 09:10
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0129.mp32019-04-29 09:10
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0130.mp32019-04-29 09:11
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0131.mp32019-04-29 09:11
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0132.mp32019-04-29 09:11
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0133.mp32019-04-29 09:12
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0134.mp32019-04-29 09:12
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0135.mp32019-04-29 09:12
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 4.8]

Related posts

Võ Nghịch Cửu Thiên

TiKay

Thanh Việt Quan ( Sư Đồ )

TiKay

Vô Thượng Thần Đế

TiKay

Ta Ở Tuyệt Địa Cầu Sinh Nhặt Bao Lì Xì

TiKay

Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Trường

TiKay

Tướng Quân Luôn Bị Khi Dễ Khóc

TiKay

Leave a Reply