Hiện ĐạiHuyền HuyễnNữ Cường

Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Ta Là Chúa Cứu Thế

Một thế hệ đại ma đầu Lâm Vân Lạc ở xử lý nửa cái đại lục lớn nhỏ tông môn sau, bị Thiên đạo ra tay tiêu diệt.

Nàng bị bắt thành một người chủ bá, mỗi ngày phát sóng trực tiếp nội dung đó là cứu người cứu người cứu người……

……

Đương Lâm Vân Lạc cửu tử nhất sinh đem bị nhốt giả từ cô đảo trung cứu ra khi, phát sóng trực tiếp gian phong cách là cái dạng này ↓

Người xem A: Ta sẽ nói ta vừa mới nhìn đến cái kia mãng xà nuốt một người sao?

Người xem B: Trên lầu ngươi không có nhìn lầm, đang ở ăn cơm ta thấy như vậy một màn cách đêm cơm đều phải nhổ ra!

Người xem C: 23333 này đặc hiệu quả thực, cùng thật sự giống nhau.

Mà đương trên mạng càng ngày càng nhiều bị cứu giả hiện thân thuyết pháp sau, phát sóng trực tiếp gian phong cách lại là cái dạng này ↓

Người xem D: Chủ bá nhà của ta miêu chạy đến trên cây không xuống, anh anh anh.

Người xem E: Chủ bá ta bị nhốt ở thang máy, cứu mạng.

Người xem F: Lão bà, ta không có tiền ăn cơm QAQ

Tỉnh Trầm nhìn phát sóng trực tiếp gian lão bà, tức phụ nhi các loại kêu, yên lặng mà bóp nát con chuột.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Xuẩn Manh Đích Miêu Nhi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0001.mp32019-04-29 08:25
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0002.mp32019-04-29 08:27
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0003.mp32019-04-29 08:28
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0004.mp32019-04-29 08:28
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0005.mp32019-04-29 08:28
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0006.mp32019-04-29 08:29
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0007.mp32019-04-29 08:29
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0008.mp32019-04-29 08:29
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0009.mp32019-04-29 08:30
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0010.mp32019-04-29 08:30
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0011.mp32019-04-29 08:31
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0012.mp32019-04-29 08:31
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0013.mp32019-04-29 08:31
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0014.mp32019-04-29 08:32
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0015.mp32019-04-29 08:32
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0016.mp32019-04-29 08:32
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0017.mp32019-04-29 08:33
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0018.mp32019-04-29 08:33
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0019.mp32019-04-29 08:33
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0020.mp32019-04-29 08:34
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0021.mp32019-04-29 08:34
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0022.mp32019-04-29 08:35
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0023.mp32019-04-29 08:35
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0024.mp32019-04-29 08:35
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0025.mp32019-04-29 08:35
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0026.mp32019-04-29 08:36
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0027.mp32019-04-29 08:36
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0028.mp32019-04-29 08:36
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0029.mp32019-04-29 08:36
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0030.mp32019-04-29 08:37
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0031.mp32019-04-29 08:37
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0032.mp32019-04-29 08:38
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0033.mp32019-04-29 08:38
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0034.mp32019-04-29 08:38
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0035.mp32019-04-29 08:38
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0036.mp32019-04-29 08:39
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0037.mp32019-04-29 08:39
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0038.mp32019-04-29 08:39
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0039.mp32019-04-29 08:40
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0040.mp32019-04-29 08:40
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0041.mp32019-04-29 08:40
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0042.mp32019-04-29 08:40
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0043.mp32019-04-29 08:41
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0044.mp32019-04-29 08:41
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0045.mp32019-04-29 08:41
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0046.mp32019-04-29 08:42
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0047.mp32019-04-29 08:42
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0048.mp32019-04-29 08:42
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0049.mp32019-04-29 08:44
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0050.mp32019-04-29 08:44
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0051.mp32019-04-29 08:44
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0052.mp32019-04-29 08:45
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0053.mp32019-04-29 08:45
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0054.mp32019-04-29 08:45
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0055.mp32019-04-29 08:46
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0056.mp32019-04-29 08:46
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0057.mp32019-04-29 08:47
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0058.mp32019-04-29 08:47
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0059.mp32019-04-29 08:47
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0060.mp32019-04-29 08:47
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0061.mp32019-04-29 08:48
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0062.mp32019-04-29 08:48
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0063.mp32019-04-29 08:49
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0064.mp32019-04-29 08:49
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0065.mp32019-04-29 08:50
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0066.mp32019-04-29 08:50
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0067.mp32019-04-29 08:50
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0068.mp32019-04-29 08:51
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0069.mp32019-04-29 08:51
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0070.mp32019-04-29 08:52
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0071.mp32019-04-29 08:52
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0072.mp32019-04-29 08:52
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0073.mp32019-04-29 08:52
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0074.mp32019-04-29 08:53
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0075.mp32019-04-29 08:53
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0076.mp32019-04-29 08:53
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0077.mp32019-04-29 08:53
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0078.mp32019-04-29 08:54
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0079.mp32019-04-29 08:54
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0080.mp32019-04-29 08:55
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0081.mp32019-04-29 08:55
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0082.mp32019-04-29 08:55
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0083.mp32019-04-29 08:56
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0084.mp32019-04-29 08:56
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0085.mp32019-04-29 08:56
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0086.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0087.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0088.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0089.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0090.mp32019-04-29 08:57
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0091.mp32019-04-29 08:58
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0092.mp32019-04-29 08:58
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0093.mp32019-04-29 08:58
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0094.mp32019-04-29 08:58
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0095.mp32019-04-29 08:59
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0096.mp32019-04-29 08:59
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0097.mp32019-04-29 08:59
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0098.mp32019-04-29 08:59
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0099.mp32019-04-29 09:00
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0100.mp32019-04-29 09:00
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0101.mp32019-04-29 09:00
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0102.mp32019-04-29 09:01
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0103.mp32019-04-29 09:01
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0104.mp32019-04-29 09:01
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0105.mp32019-04-29 09:02
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0106.mp32019-04-29 09:02
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0107.mp32019-04-29 09:02
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0108.mp32019-04-29 09:03
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0109.mp32019-04-29 09:03
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0110.mp32019-04-29 09:04
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0111.mp32019-04-29 09:04
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0112.mp32019-04-29 09:04
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0113.mp32019-04-29 09:05
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0114.mp32019-04-29 09:06
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0115.mp32019-04-29 09:06
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0116.mp32019-04-29 09:07
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0117.mp32019-04-29 09:07
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0118.mp32019-04-29 09:07
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0119.mp32019-04-29 09:08
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0120.mp32019-04-29 09:08
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0121.mp32019-04-29 09:08
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0122.mp32019-04-29 09:09
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0123.mp32019-04-29 09:09
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0124.mp32019-04-29 09:09
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0125.mp32019-04-29 09:09
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0126.mp32019-04-29 09:10
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0127.mp32019-04-29 09:10
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0128.mp32019-04-29 09:10
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0129.mp32019-04-29 09:10
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0130.mp32019-04-29 09:11
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0131.mp32019-04-29 09:11
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0132.mp32019-04-29 09:11
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0133.mp32019-04-29 09:12
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0134.mp32019-04-29 09:12
 • toan-the-gioi-deu-cho-rang-ta-la-chua-cuu-the-chuong-0135.mp32019-04-29 09:12
Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 4.8]

Related posts

Ta Tại Nhân Gian Lập Tiên Triều

TiKay

Nói Yêu Em 99 Lần

TiKay

Quỷ Bí Thế Giới Hành Trình

TiKay

Thần Y Cuồng Phi: Thiên Tài Triệu Hoán Sư

TiKay

Hào Môn Mật Hôn Chi Kiều Thê Ở Thượng

TiKay

Kiếm Khư

TiKay

Leave a Reply