Lịch Sử

Triệu Thị Hổ Tử

Triệu Thị Hổ Tử

Ngày đó, hổ con mất ổ, bất đắc dĩ ma luyện nanh vuốt, tìm kiếm chỗ ẩn thân.

Ngày đó, hổ con hơi lớn, cắn chết Lang Vương, chiếm lang huyệt, trở thành đàn sói đứng đầu.

Ngày đó…

Nguồn: tangthuvien.vn


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đi tới2021-10-05 09:57
 • #2: Mẫu thân Chu thị2021-10-05 09:57
 • #3: Lỗ Dương Hương Hầu2021-10-05 09:57
 • #4: Tĩnh Nữ2021-10-05 09:57
 • #5: Vấn an2021-10-05 09:57
 • #6: Bà cốt2021-10-05 09:57
 • #7: Thấp thỏm2021-10-05 09:57
 • #8: Lạ lẫm niên đại2021-10-05 09:57
 • #9: Công Dương tiên sinh2021-10-05 09:58
 • #10: Lạ lẫm niên đại (hai)2021-10-05 09:58
 • #11: Nạn dân?2021-10-05 09:58
 • #12: Nạn dân!2021-10-05 09:58
 • #13: Phụ tử giao lưu2021-10-05 09:58
 • #14: Phụ tử giao lưu (hai)2021-10-05 09:58
 • #15: Phụ tử giao lưu (ba)2021-10-05 09:58
 • #16: Lỗ Dương huyện lệnh Lưu Trực2021-10-05 09:58
 • #17: Lỗ Dương huyện lệnh Lưu Trực (hai)2021-10-05 09:58
 • #18: Trò chơi ở trên đường2021-10-05 09:58
 • #19: Trò chơi ở trên đường (2)2021-10-05 09:58
 • #20: Tình hình tai nạn phía sau2021-10-05 09:58
 • #21: Trở về nhà2021-10-05 09:58
 • #22: Ngây thơ đại nhân2021-10-05 09:58
 • #23: Bộc vệ ngày xưa2021-10-05 09:58
 • #24: Bộc vệ ngày xưa(2)2021-10-05 09:58
 • #25: Công điểm kiến thức2021-10-05 09:58
 • #26: Bạo động2021-10-05 09:58
 • #27: Bạo động (2)2021-10-05 09:59
 • #28: Gặp lại2021-10-05 09:59
 • #29: Gặp lại (hai)2021-10-05 09:59
 • #30: Công điểm phát thóc2021-10-05 09:59
 • #31: Phẫn nộ2021-10-05 09:59
 • #32: Ẩu đấu2021-10-05 09:59
 • #33: Trịnh hương trưởng kinh ngạc2021-10-05 09:59
 • #34: Hiến kế2021-10-05 09:59
 • #35: Ủy nhiệm2021-10-05 09:59
 • #36: Tỏ thái độ2021-10-05 09:59
 • #37: Đài đất nhiếp chúng2021-10-05 09:59
 • #38: Chỉnh đốn nạn dân2021-10-05 09:59
 • #39: Chỉnh đốn nạn dân(2)2021-10-05 09:59
 • #40: Chỉnh đốn nạn dân (3)2021-10-05 09:59
 • #41: Nam quận phản loạn tin tức2021-10-05 09:59
 • #42: Dần dần tụ lại lòng người2021-10-05 09:59
 • #43: Quy phủ2021-10-05 09:59
 • #44: Căn bản nhất đề nghị2021-10-05 09:59
 • #45: Bất thiện chi khách2021-10-05 09:59
 • #46: Bất thiện chi khách (2)2021-10-05 10:00
 • #47: Uy hiếp2021-10-05 10:00
 • #48: Trao đổi đối sách2021-10-05 10:00
 • #49: Lơ đãng chấn kinh2021-10-05 10:00
 • #50: Diệp Huyện chi hành2021-10-05 10:00
 • #51: Bất ngờ tới nguy cơ2021-10-05 10:00
 • #52: Bất ngờ tới nguy cơ (2)2021-10-05 10:00
 • #53: Bất ngờ tới nguy cơ (3)2021-10-05 10:00
 • #54: Vương Thượng Đức2021-10-05 10:00
 • #55: Vương Thượng Đức (2)2021-10-05 10:00
 • #56: Tụ tài kế sách2021-10-05 10:00
 • #57: Tụ lương kế sách2021-10-05 10:00
 • #58: Trả thù2021-10-05 10:00
 • #59: Nói một chút2021-10-05 10:01
 • #60: Hết thảy đều kết thúc2021-10-05 10:01
 • #61: Bắt đầu mùa đông2021-10-05 10:01
 • #62: Nhữ Dương Hầu thế tử2021-10-05 10:01
 • #63: Nhữ Dương Hầu thế tử(2)2021-10-05 10:01
 • #64: Thiếp mời2021-10-05 10:01
 • #65: Ác yến2021-10-05 10:01
 • #66: Ác yến (2)2021-10-05 10:01
 • #67: Nghĩ đối sách khác2021-10-05 10:01
 • #68: Lại phó Uyển thành2021-10-05 10:01
 • #69: Lực lượng tới tay2021-10-05 10:01
 • #70: Diệp Huyện Huyện lệnh2021-10-05 10:01
 • #71: Du thuyết2021-10-05 10:02
 • #72: Du thuyết (2)2021-10-05 10:02
 • #73: Lỗ Diệp Cộng Tế2021-10-05 10:02
 • #74: Quân thị thử nghiệm2021-10-05 10:02
 • #75: Quân thị thử nghiệm (2)2021-10-05 10:02
 • #76: Quân thị thử nghiệm (3)2021-10-05 10:02
 • #77: Vương Thượng Đức trợ công2021-10-05 10:02
 • #78: Yển thành Chu thị2021-10-05 10:02
 • #79: Yển thành Chu thị (hai)2021-10-05 10:02
 • #80: Tháng mười một2021-10-05 10:02
 • #81: Nhị lão đến2021-10-05 10:02
 • #82: Toàn gia đoàn tụ2021-10-05 10:02
 • #83: Toàn gia đoàn tụ (3)2021-10-05 10:02
 • #84: Trịnh Hương tiểu tự2021-10-05 10:02
 • #85: Mở tiệc chiêu đãi mọi người2021-10-05 10:02
 • #86: Hai người – nhị giả2021-10-05 10:02
 • #87: Hai người – nhị giả(2)2021-10-05 10:02
 • #88: Chúc tuổi lễ vật2021-10-05 10:02
 • #89: Giao thừa2021-10-05 10:02
 • #90: Tháng giêng2021-10-05 10:03
 • #91: Bắt đầu tháng hai2021-10-05 10:03
 • #92: Chống lại2021-10-05 10:03
 • #93: Chống lại (2)2021-10-05 10:03
 • #94: Yên lặng theo dõi kỳ biến2021-10-05 10:03
 • #95: Quyết định2021-10-05 10:03
 • #96: Đứng đội2021-10-05 10:03
 • #97: Đánh đến tận cửa2021-10-05 10:03
 • #98: Trực diện2021-10-05 10:03
 • #99: Lương đến, chiến khởi2021-10-05 10:03
 • #100: Triệu Trịnh chi chiến2021-10-05 10:03
 • #101: Triệu Trịnh chi chiến (2)2021-10-05 10:03
 • #102: Nộ phụ - Cha giận.2021-10-05 10:03
 • #103: Trong toa xe nói chuyện2021-10-05 10:03
 • #104: An bài2021-10-05 10:03
 • #105: Hiệp 2!2021-10-05 10:03
 • #106: Trịnh gia thái độ2021-10-05 10:03
 • #107: Giao phong2021-10-05 10:03
 • #108: Tháng tư2021-10-05 10:03
 • #109: Chung cuộc2021-10-05 10:04
 • #110: Trịnh Châu, Trịnh Tử Tượng2021-10-05 10:04
 • #111: Giảng hòa thương lượng2021-10-05 10:04
 • #112: Dư ba2021-10-05 10:04
 • #113: Nhập thu2021-10-05 10:04
 • #114: Không hiểu khách tới2021-10-05 10:04
 • #115: Đêm hôm ấy, hổ con không có ổ2021-10-05 10:04
 • #116: Dày vò ba ngày2021-10-05 10:04
 • #117: Xuống núi2021-10-05 10:04
 • #118: Xuống núi (2)2021-10-05 10:04
 • #119: Diệp Huyện biến cố2021-10-05 10:04
 • #120: Ấm lạnh2021-10-05 10:04
 • #121: Côn Dương gặp khấu2021-10-05 10:04
 • #122: Ứng sơn tặc2021-10-05 10:04
 • #123: Thân cư ổ trộm cướp2021-10-05 10:04
 • #124: Thân cư ổ trộm cướp (2)2021-10-05 10:05
 • #125: Thân cư ổ trộm cướp (3)2021-10-05 10:05
 • #126: Thân cư ổ trộm cướp (4)2021-10-05 10:05
 • #127: Nhị trại chủ Trần Mạch2021-10-05 10:05
 • #128: Lại gặp ngày 30 tết2021-10-05 10:05
 • #129: Năm sau2021-10-05 10:05
 • #130: Quan binh đến phạt2021-10-05 10:05
 • #131: Quan binh thất bại2021-10-05 10:05
 • #132: Lo xa2021-10-05 10:05
 • #133: Xuống núi ăn cướp2021-10-05 10:05
 • #134: Giải vây giả mạo người quen2021-10-05 10:05
 • #135: Hiến kế2021-10-05 10:05
 • #136: Sói cùng dê thương lượng2021-10-05 10:05
 • #137: Kẽ nứt2021-10-05 10:05
 • #138: Cuối cùng được một mình2021-10-05 10:05
 • #139: Thật cùng ác2021-10-05 10:05
 • #140: Bánh nướng2021-10-05 10:05
 • #141: Dã tâm2021-10-05 10:06
 • #142: Nghe tin bất ngờ2021-10-05 10:06
 • #143: Phân liệt! Lỗ Diệp Cộng Tế Hội!2021-10-05 10:06
 • #144: Trung tuần tháng tư2021-10-05 10:06
 • #145: Hội minh bầy khấu2021-10-05 10:06
 • #146: Bầy khấu hội minh2021-10-05 10:06
 • #147: Chín trại tương viện2021-10-05 10:06
 • #148: Tấn công núi2021-10-05 10:06
 • #149: Tấn công núi (2)2021-10-05 10:06
 • #150: Côn Dương Huyện úy Mã Cái2021-10-05 10:06
 • #151: Thương nghị truy kích2021-10-05 10:06
 • #152: Tập doanh2021-10-05 10:06
 • #153: Bức hiếp2021-10-05 10:06
 • #154: Dương Thông tàn nhẫn2021-10-05 10:06
 • #155: Riêng phần mình về doanh2021-10-05 10:06
 • #156: Vui mừng phía sau ám lưu2021-10-05 10:06
 • #157: Thảo sát phản đồ2021-10-05 10:06
 • #158: Sinh khe hở2021-10-05 10:06
 • #159: Bị quản chế2021-10-05 10:06
 • #160: Ly gián2021-10-05 10:07
 • #161: Ly gián (2)2021-10-05 10:07
 • #162: Ly gián (3)2021-10-05 10:07
 • #163: Ly gián (4)2021-10-05 10:07
 • #164: Quách Đạt tin tức tốt2021-10-05 10:07
 • #165: Tháng sáu2021-10-05 10:07
 • #166: Chất vấn2021-10-05 10:07
 • #167: Ba phạt Hắc Hổ Trại2021-10-05 10:07
 • #168: Giãy dụa2021-10-05 10:07
 • #169: Sai lầm2021-10-05 10:07
 • #170: Sai lầm (hai)2021-10-05 10:07
 • #171: Sát nhập, thôn tính tám trại2021-10-05 10:07
 • #172: Sát nhập, thôn tính tám trại (2)2021-10-05 10:07
 • #173: Sát nhập, thôn tính tám trại (3)2021-10-05 10:07
 • #174: Sát nhập, thôn tính tám trại (bốn)2021-10-05 10:07
 • #175: Khe hở hạt giống2021-10-05 10:08
 • #176: Cuối tháng 72021-10-05 10:08
 • #177: Không có kết quả truy kích2021-10-05 10:08
 • #178: Giằng co không xong2021-10-05 10:08
 • #179: Mưu Trần Tổ2021-10-05 10:08
 • #180: Mưu Trần Tổ (2)2021-10-05 10:08
 • #181: Bất tỉnh chiêu2021-10-05 10:08
 • #182: Bất tỉnh chiêu (hai)2021-10-05 10:08
 • #183: Ngăn cách2021-10-05 10:08
 • #184: Sang năm2021-10-05 10:08
 • #185: Trần Tổ bị lật đổ2021-10-05 10:08
 • #186: Đêm loạn2021-10-05 10:08
 • #187: Đêm loạn (2)2021-10-05 10:08
 • #188: Đêm loạn (3)2021-10-05 10:08
 • #189: Đêm loạn đến tiếp sau2021-10-05 10:08
 • #190: Quyết tâm2021-10-05 10:08
 • #191: Dẫn chiến2021-10-05 10:08
 • #192: Chương Tĩnh2021-10-05 10:08
 • #193: Chương Tĩnh (2)2021-10-05 10:09
 • #194: Ngoài ý liệu2021-10-05 10:09
 • #195: Ngoài ý liệu (2)2021-10-05 10:09
 • #196: Tương hỗ suy tính2021-10-05 10:09
 • #197: Công thủ2021-10-05 10:09
 • #198: Uy không thể đỡ2021-10-05 10:09
 • #199: Hoài nghi2021-10-05 10:09
 • #200: Hoài nghi (2)2021-10-05 10:09
 • #201: Minh - Ám2021-10-05 10:09
 • #202: Minh - Ám (2)2021-10-05 10:09
 • #203: Minh - Ám (3)2021-10-05 10:09
 • #204: Minh - Ám (4)2021-10-05 10:09
 • #205: Săn cùng bị săn2021-10-05 10:09
 • #206: Săn cùng bị săn (2)2021-10-05 10:09
 • #207: Tính toán2021-10-05 10:10
 • #208: Tính toán (2)2021-10-05 10:10
 • #209: Mưu tru2021-10-05 10:10
 • #210: Rút dây động rừng2021-10-05 10:10
 • #211: Rút dây động rừng (2)2021-10-05 10:10
 • #212: Lang huyệt hổ chiếm2021-10-05 10:10
 • #213: Nói Quách Đạt2021-10-05 10:10
 • #214: Lung lạc2021-10-05 10:10
 • #215: Phá vây2021-10-05 10:10
 • #216: Minh hỏa kế sách2021-10-05 10:10
 • #217: Trở lại Lỗ Dương2021-10-05 10:10
 • #218: Lại hướng Trịnh Hương2021-10-05 10:10
 • #219: Lại hướng Trịnh Hương (2)2021-10-05 10:10
 • #220: Huyện úy Đinh Vũ2021-10-05 10:10
 • #221: Hù dọa cùng manh mối2021-10-05 10:11
 • #222: Hai bên thả tuyến2021-10-05 10:11
 • #223: Gặp lại Lưu Trực2021-10-05 10:11
 • #224: Gặp lại Lưu Trực (2)2021-10-05 10:11
 • #225: Chỉnh đốn trại chúng2021-10-05 10:11
 • #226: Chỉnh đốn trại chúng (2)2021-10-05 10:11
 • #227: Từ Phấn đưa tin tức2021-10-05 10:11
 • #228: Gặp lại Mã Cái2021-10-05 10:11
 • #229: Bách Lưu Bì2021-10-05 10:11
 • #230: Ngóc đầu trở lại2021-10-05 10:11
 • #231: Ngóc đầu trở lại (2)2021-10-05 10:11
 • #232: Hắc Hổ Nghĩa Xá2021-10-05 10:11
 • #233: Khuất phục bắt đầu2021-10-05 10:11
 • #234: Hai bút cùng vẽ2021-10-05 10:11
 • #235: Tháng tư2021-10-05 10:12
 • #236: Thạch Nguyên trở về2021-10-05 10:12
 • #237: Kỳ quặc2021-10-05 10:12
 • #238: Sờ tuyến2021-10-05 10:12
 • #239: Thăm dò cùng thẩm thấu2021-10-05 10:12
 • #240: Từng bước thẩm thấu2021-10-05 10:12
 • #241: Từng bước thẩm thấu (2)2021-10-05 10:12
 • #242: Lòng bàn tay mu bàn tay2021-10-05 10:12
 • #243: Hoàng thị huynh đệ2021-10-05 10:12
 • #244: Luân hãm2021-10-05 10:12
 • #245: Tháng sáu2021-10-05 10:12
 • #246: Hai tên Đốc Bưu2021-10-05 10:12
 • #247: Hai tên Đốc Bưu (2)2021-10-05 10:12
 • #248: Hai tên Đốc Bưu (3)2021-10-05 10:12
 • #249: Hai tên Đốc Bưu (bốn)2021-10-05 10:12
 • #250: Hai tên Đốc Bưu (5)2021-10-05 10:12
 • #251: Thuận thế mà làm2021-10-05 10:13
 • #252: Côn Diệp Hỗ Lợi Hội (Hội Côn Diệp cùng có lợi)2021-10-05 10:13
 • #253: Côn Diệp Hỗ Lợi Hội (2)2021-10-05 10:13
 • #254: Uyển Thành tin tức2021-10-05 10:13
 • #255: Phòng ngừa chu đáo2021-10-05 10:13
 • #256: Băng cục2021-10-05 10:13
 • #257: Áp chế2021-10-05 10:13
 • #258: Hoàng Thiệu sơ giao liên quan2021-10-05 10:13
 • #259: Trí mạng sai tính2021-10-05 10:13
 • #260: Thiên tướng Kỷ Vinh2021-10-05 10:13
 • #261: Thiên tướng Kỷ Vinh (2)2021-10-05 10:13
 • #262: Châm ngòi dân ý2021-10-05 10:13
 • #263: Quận bên trong can thiệp2021-10-05 10:13
 • #264: Bắt đầu trước thắng2021-10-05 10:13
 • #265: Cùng Nam Dương Quân sơ đọ sức2021-10-05 10:13
 • #266: Mạng nhện đường hẹp2021-10-05 10:13
 • #267: Hai lần tập doanh2021-10-05 10:14
 • #268: Hai lần dạ tập (2)2021-10-05 10:14
 • #269: Khốn cục cùng chuyển cơ2021-10-05 10:14
 • #270: Cừ sứ Trương Địch2021-10-05 10:14
 • #271: Thấy Trương Địch2021-10-05 10:14
 • #272: Thương lượng2021-10-05 10:14
 • #273: Tháng mười2021-10-05 10:14
 • #274: Tháng mười (2)2021-10-05 10:14
 • #275: Tháng mười (ba)2021-10-05 10:14
 • #276: Suy đoán cùng lẫn vào2021-10-05 10:14
 • #277: Ngẫu nhiên gặp2021-10-05 10:14
 • #278: Dương Định2021-10-05 10:14
 • #279: Dương Định (2)2021-10-05 10:14
 • #280: Bắt đầu mùa đông2021-10-05 10:15
 • #281: Nhàn rỗi2021-10-05 10:15
 • #282: Nhàn rỗi (2)2021-10-05 10:15
 • #283: Tháng giêng2021-10-05 10:15
 • #284: Tình thế gấp gáp2021-10-05 10:15
 • #285: Thăm dò2021-10-05 10:15
 • #286: Về trại chủ trì2021-10-05 10:15
 • #287: Công tâm2021-10-05 10:15
 • #288: Trận chiến mở màn2021-10-05 10:15
 • #289: Trận chiến mở màn (2)2021-10-05 10:15
 • #290: Toánh Xuyên Quận quân2021-10-05 10:15
 • #291: Ổn định lòng người2021-10-05 10:15
 • #292: Gió nổi2021-10-05 10:15
 • #293: Gió nổi (2)2021-10-05 10:15
 • #294: Phản bội2021-10-05 10:15
 • #295: Cải biến2021-10-05 10:15
 • #296: Cải biến (2)2021-10-05 10:16
 • #297: Trung tuần tháng ba2021-10-05 10:16
 • #298: Sách nói2021-10-05 10:16
 • #299: Thương lượng2021-10-05 10:16
 • #300: Kéo dài cùng biến cố2021-10-05 10:16
 • #301: Mật báo2021-10-05 10:16
 • #302: Mật báo (2)2021-10-05 10:16
 • #303: Chú định thất bại dạ tập2021-10-05 10:16
 • #304: Tháng sáu2021-10-05 10:16
 • #305: Tiếp cận uy hiếp2021-10-05 10:16
 • #306: Nhập chủ Côn Dương2021-10-05 10:16
 • #307: Chiêu mộ nạn dân2021-10-05 10:16
 • #308: Thượng tuần tháng bảy2021-10-05 10:16
 • #309: Côn Dương đặc sản2021-10-05 10:16
 • #310: Côn Dương đặc sản (2)2021-10-05 10:16
 • #311: Côn Dương đặc sản (3)2021-10-05 10:17
 • #312: Tiểu thắng cùng uy hiếp2021-10-05 10:17
 • #313: Trường Sa Cừ soái2021-10-05 10:17
 • #314: Côn Dương chi chiến2021-10-05 10:17
 • #315: Suy nhược tiên phong2021-10-05 10:17
 • #316: Tiến công uy hiếp2021-10-05 10:17
 • #317: Ác chiến2021-10-05 10:17
 • #318: Ác chiến (2)2021-10-05 10:17
 • #319: Ác chiến (3)2021-10-05 10:17
 • #320: Ác chiến (4)2021-10-05 10:17
 • #321: Diệp Huyện viện quân2021-10-05 10:17
 • #322: Chu Hổ cùng Dương Định2021-10-05 10:17
 • #323: Chu Hổ cùng Dương Định (2)2021-10-05 10:17
 • #324: Tập hợp lại2021-10-05 10:17
 • #325: Làm tròn lời hứa2021-10-05 10:17
 • #326: Ban thưởng2021-10-05 10:17
 • #327: Ban thưởng (2)2021-10-05 10:18
 • #328: Trong trại biến đổi2021-10-05 10:18
 • #329: Thời gian gián đoạn2021-10-05 10:18
 • #330: Thời gian gián đoạn (2)2021-10-05 10:18
 • #331: Đàn sói ẩn hiện2021-10-05 10:18
 • #332: Đàn sói ẩn hiện (2)2021-10-05 10:18
 • #333: Đàn sói ẩn hiện (3)2021-10-05 10:18
 • #334: Lục lâm, khăn đen2021-10-05 10:18
 • #335: Trung tuần tháng tám2021-10-05 10:18
 • #336: Phản quân bắc tiến2021-10-05 10:18
 • #337: Phản quân bắc tiến (2)2021-10-05 10:18
 • #338: Chu Hổ cùng Quan Sóc2021-10-05 10:18
 • #339: Chu Hổ cùng Quan Sóc (2)2021-10-05 10:18
 • #340: Hướng dẫn2021-10-05 10:18
 • #341: Dạ phục2021-10-05 10:18
 • #342: Hỗn loạn2021-10-05 10:18
 • #343: Tháng chín2021-10-05 10:18
 • #344: Lần thứ hai Côn Dương chi chiến2021-10-05 10:19
 • #345: Lần thứ hai Côn Dương chi chiến (2)2021-10-05 10:19
 • #346: Ác chiến2021-10-05 10:19
 • #347: Ác chiến (2)2021-10-05 10:19
 • #348: Ngăn cửa2021-10-05 10:19
 • #349: Quỷ kế2021-10-05 10:19
 • #350: Nghỉ ngơi trong lúc thủ thành2021-10-05 10:19
 • #351: Ngày đầu tiểu thắng2021-10-05 10:19
 • #352: Thăm hỏi tổn thương quân tốt2021-10-05 10:19
 • #353: Dạ tập kế sách2021-10-05 10:19
 • #354: Dương tập2021-10-05 10:19
 • #355: Dương tập (2)2021-10-05 10:19
 • #356: Thực tập2021-10-05 10:19
 • #357: Thực tập (2)2021-10-05 10:19
 • #358: Kẻ quấy rối2021-10-05 10:19
 • #359: Nội ứng ngoại hợp2021-10-05 10:19
 • #360: Về thành2021-10-05 10:19
 • #361: Reo hò2021-10-05 10:19
 • #362: Lung lạc2021-10-05 10:20
 • #363: Lung lạc (2)2021-10-05 10:20
 • #364: Công thành đêm trước2021-10-05 10:20
 • #365: Công thành đêm trước (2)2021-10-05 10:20
 • #366: Giằng co2021-10-05 10:20
 • #367: Giằng co (2)2021-10-05 10:20
 • #368: Giằng co (3)2021-10-05 10:20
 • #369: Giang Hạ Cừ soái2021-10-05 10:20
 • #370: Giang Hạ Cừ soái (2)2021-10-05 10:20
 • #371: Xúi giục2021-10-05 10:20
 • #372: Dạ tập Côn Dương2021-10-05 10:20
 • #373: Dạ tập Côn Dương (2)2021-10-05 10:21
 • #374: Dạ tập Côn Dương (3)2021-10-05 10:21
 • #375: Thẩm vấn2021-10-05 10:21
 • #376: Công tâm2021-10-05 10:21
 • #377: Một cục đá hạ ba con chim2021-10-05 10:21
 • #378: Hàng tướng2021-10-05 10:21
 • #379: Hàng tướng (2)2021-10-05 10:21
 • #380: Lập kế hoạch2021-10-05 10:21
 • #381: Lập lại chiêu cũ2021-10-05 10:21
 • #382: Cổ động xúi giục2021-10-05 10:21
 • #383: Cổ động xúi giục (2)2021-10-05 10:21
 • #384: Ác chiến2021-10-05 10:21
 • #385: Ác chiến (2)2021-10-05 10:21
 • #386: Ác chiến (3)2021-10-05 10:21
 • #387: Ác chiến (4)2021-10-05 10:21
 • #388: Khí thủ tường thành2021-10-05 10:21
 • #389: Dương Định kinh lo2021-10-05 10:21
 • #390: Chiến đấu trên đường phố2021-10-05 10:21
 • #391: Chiến đấu trên đường phố (2)2021-10-05 10:22
 • #392: Chiến đấu trên đường phố (3)2021-10-05 10:22
 • #393: Chiến đấu trên đường phố (4)2021-10-05 10:22
 • #394: Chiến đấu trên đường phố (5)2021-10-05 10:22
 • #395: Chiến đấu trên đường phố (6)2021-10-05 10:22
 • #396: Phòng ngừa chu đáo2021-10-05 10:22
 • #397: Phòng ngừa chu đáo (2)2021-10-05 10:22
 • #398: Ngày thủ đêm công2021-10-05 10:22
 • #399: Ngày thủ đêm công (2)2021-10-05 10:22
 • #400: Ngày thủ đêm công (3)2021-10-05 10:22
 • #401: Tương kế tựu kế?2021-10-05 10:22
 • #402: Tương kế tựu kế!2021-10-05 10:22
 • #403: Tương kế tựu kế! (2)2021-10-05 10:22
 • #404: Chiến lược chi thắng2021-10-05 10:22
 • #405: Đánh giằng co2021-10-05 10:22
 • #406: Đánh giằng co (2)2021-10-05 10:22
 • #407: Các phương thái độ2021-10-05 10:22
 • #408: Các phương thái độ (2)2021-10-05 10:22
 • #409: Đạt được ước muốn2021-10-05 10:23
 • #410: Đạt được ước muốn (2)2021-10-05 10:23
 • #411: Tuyết đầu mùa2021-10-05 10:23
 • #412: Tuyết đầu mùa (2)2021-10-05 10:23
 • #413: Đánh cờ2021-10-05 10:23
 • #414: Đánh cờ (2)2021-10-05 10:23
 • #415: Đánh cờ (3)2021-10-05 10:23
 • #416: Đánh cờ (4)2021-10-05 10:23
 • #417: Một góc chiến trường2021-10-05 10:23
 • #418: Lúc tiến hành rút lui2021-10-05 10:23
 • #419: Con cờ thí2021-10-05 10:23
 • #420: Truy kích thế triều2021-10-05 10:23
 • #421: Đầu hàng2021-10-05 10:23
 • #422: Xúi giục2021-10-05 10:23
 • #423: Đạt thành nhất trí2021-10-05 10:23
 • #424: Truy kích bắt đầu!2021-10-05 10:23
 • #425: Chuyển binh một chỗ2021-10-05 10:23
 • #426: Hợp tác liên hợp2021-10-05 10:23
 • #427: Binh bại như núi đổ2021-10-05 10:23
 • #428: Thu binh2021-10-05 10:24
 • #429: Chiến hậu chỉnh đốn2021-10-05 10:24
 • #430: Chiến hậu chỉnh đốn (2)2021-10-05 10:24
 • #431: Cuối tháng mười2021-10-05 10:24
 • #432: Chuyển biến2021-10-05 10:24
 • #433: Cự tuyệt2021-10-05 10:24
 • #434: Thay đổi thế cục2021-10-05 10:24
 • #435: Thay đổi thế cục (2)2021-10-05 10:24
 • #436: Thay đổi thế cục (3)2021-10-05 10:24
 • #437: Quy hoạch năm sau2021-10-05 10:24
 • #438: Hàng tướng cùng lệ khẩn quân2021-10-05 10:24
 • #439: Hàng tướng cùng Lệ Khẩn quân (2)2021-10-05 10:24
 • #440: Hàng tướng cùng Lệ Khẩn quân (3)2021-10-05 10:24
 • #441: Tháng hai2021-10-05 10:24
 • #442: Xuân đến2021-10-05 10:24
 • #443: Quận đông tình hình chiến đấu2021-10-05 10:24
 • #444: Quận đông tình hình chiến đấu (2)2021-10-05 10:24
 • #445: Tâm nghi2021-10-05 10:24
 • #446: Ứng đối2021-10-05 10:25
 • #447: Quỷ dị đích bình tĩnh2021-10-05 10:25
 • #448: Bình tĩnh hạ đích quỷ dị2021-10-05 10:25
 • #449: Tần Thực do dự2021-10-05 10:25
 • #450: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã hung ác kế2021-10-05 10:25
 • #451: Sứ giả2021-10-05 10:25
 • #452: Sứ giả (2)2021-10-05 10:25
 • #453: Sứ giả (3)2021-10-05 10:25
 • #454: Trùng phùng2021-10-05 10:25
 • #455: Đàm phán2021-10-05 10:25
 • #456: Quay về quê cũ Trương Quý2021-10-05 10:25
 • #457: Trốn lệ giao nhận2021-10-05 10:25
 • #458: Trốn lệ giao nhận (2)2021-10-05 10:25
 • #459: Chủ tớ nhận nhau2021-10-05 10:25
 • #460: Chủ tớ nhận nhau (2)2021-10-05 10:25
 • #461: Chủ tớ nhận nhau (3)2021-10-05 10:25
 • #462: Tháng năm2021-10-05 10:26
 • #463: Tháng năm (2)2021-10-05 10:26
 • #464: Trưởng sử Trần Lãng2021-10-05 10:26
 • #465: Xuất binh!2021-10-05 10:26
 • #466: Xuất binh! (hai)2021-10-05 10:26
 • #467: Cá cùng tay gấu2021-10-05 10:26
 • #468: Đầu tháng sáu2021-10-05 10:26
 • #469: Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con2021-10-05 10:26
 • #470: Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con (2)2021-10-05 10:26
 • #471: Hai bộ kế sách2021-10-05 10:26
 • #472: Đô úy Tào Tác2021-10-05 10:26
 • #473: Tranh phong tương đối2021-10-05 10:26
 • #474: Tranh phong tương đối (2)2021-10-05 10:26
 • #475: Đe dọa2021-10-05 10:26
 • #476: Phản chiến?2021-10-05 10:27
 • #477: Bàn lại2021-10-05 10:27
 • #478: Sợ hãi2021-10-05 10:27
 • #479: Đô úy Chu Hổ2021-10-05 10:27
 • #480: Đô úy Chu Hổ (2)2021-10-05 10:27
 • #481: Đô úy Chu Hổ (3)2021-10-05 10:27
 • #482: Buổi chiều trước trận chiến Hứa Xương2021-10-05 10:27
 • #483: Buổi chiều trước trận chiến Hứa Xương (2)2021-10-05 10:27
 • #484: Chu Hổ cùng Hạng Tuyên2021-10-05 10:27
 • #485: Đấu pháp2021-10-05 10:27
 • #486: Đấu tướng2021-10-05 10:27
 • #487: Thời gian gián đoạn2021-10-05 10:27
 • #488: Thời gian gián đoạn (2)2021-10-05 10:27
 • #489: Hứa Xương chi chiến2021-10-05 10:27
 • #490: Hứa Xương chi chiến (2)2021-10-05 10:28
 • #491: Hứa Xương chi chiến (3)2021-10-05 10:28
 • #492: Hứa Xương chi chiến (4)2021-10-05 10:28
 • #493: Im bặt mà dừng thế công2021-10-05 10:28
 • #494: Lấy lui làm tiến2021-10-05 10:28
 • #495: Định ngày hẹn Trần Tổ2021-10-05 10:28
 • #496: Dĩnh Âm báo tin2021-10-05 10:28
 • #497: Chất vấn2021-10-05 10:28
 • #498: Chất vấn (2)2021-10-05 10:28
 • #499: Chất vấn (3)2021-10-05 10:28
 • #500: Xếp vào tâm phúc2021-10-05 10:28
 • #501: Ám lưu2021-10-05 10:28
 • #502: Ám lưu (2)2021-10-05 10:28
 • #503: Ngăn không được người muốn chịu chết2021-10-05 10:28
 • #504: Xuất binh Dĩnh Âm2021-10-05 10:28
 • #505: Dương bại dụ địch2021-10-05 10:28
 • #506: Dương bại dụ địch (2)2021-10-05 10:28
 • #507: Vây quanh2021-10-05 10:29
 • #508: Thôi Tống Soạn2021-10-05 10:29
 • #509: Cách đối phó2021-10-05 10:29
 • #510: Tuyệt vọng phá vây2021-10-05 10:29
 • #511: Xúi giục2021-10-05 10:29
 • #512: Phản loạn2021-10-05 10:29
 • #513: Phản loạn (2)2021-10-05 10:29
 • #514: Lừa dối vào thành2021-10-05 10:29
 • #515: Lừa dối vào thành (2)2021-10-05 10:29
 • #516: Dừng loạn2021-10-05 10:29
 • #517: Dừng loạn (2)2021-10-05 10:29
 • #518: Dừng loạn (3)2021-10-05 10:29
 • #519: Tháng bảy bố trí2021-10-05 10:29
 • #520: Thương lượng trao đổi tù binh2021-10-05 10:29
 • #521: Dĩnh Xuyên chiến dịch cuối cùng2021-10-05 10:29
 • #522: Dĩnh Xuyên chiến dịch cuối cùng(2)2021-10-05 10:29
 • #523: Hứa Xương không còn phản quân2021-10-05 10:29
 • #524: Hứa Xương không còn phản quân (2)2021-10-05 10:29
 • #525: Hứa Xương không còn phản quân (3)2021-10-05 10:29
 • #526: Hứa Xương không còn phản quân (4)2021-10-05 10:30
 • #527: Hứa Xương không còn phản quân (5)2021-10-05 10:30
 • #528: Đô úy Chu phủ phu nhân2021-10-05 10:30
 • #529: Đô úy Chu phủ phu nhân (2)2021-10-05 10:30
 • #530: Đô úy Chu phủ phu nhân (3)2021-10-05 10:30
 • #531: Đô úy Chu phủ phu nhân (4)2021-10-05 10:30
 • #532: Đô úy Chu phủ phu nhân (5)2021-10-05 10:30
 • #533: Cuối tháng 72021-10-05 10:30
 • #534: Tháng 8, tháng 92021-10-05 10:30
 • #535: Trương Quý trở về2021-10-05 10:30
 • #536: Tháng 102021-10-05 10:30
 • #537: Xuất binh Lương quận2021-10-05 10:30
 • #538: Lương quận đô úy2021-10-05 10:30
 • #539: Triệu Bá Hổ2021-10-05 10:30
 • #540: Triệu Bá Hổ (2)2021-10-05 10:30
 • #541: Tiết Ngao2021-10-05 10:30
 • #542: Tiết Ngao (2)2021-10-05 10:31
 • #543: Tiết Ngao (3)2021-10-05 10:31
 • #544: Tiết Ngao (4)2021-10-05 10:31
 • #545: Thị sát quân đội2021-10-05 10:31
 • #546: Quân nghị2021-10-05 10:31
 • #547: Khó bề phân biệt2021-10-05 10:31
 • #548: Lo nghĩ2021-10-05 10:31
 • #549: Giằng co2021-10-05 10:31
 • #550: Giằng co (2)2021-10-05 10:31
 • #551: Mắc câu2021-10-05 10:31
 • #552: Hành thích2021-10-05 10:31
 • #553: Tháng mười hai2021-10-05 10:31
 • #554: Xuất kích!2021-10-05 10:31
 • #555: Khốn cục2021-10-05 10:31
 • #556: Khốn cục (2)2021-10-05 10:31
 • #557: Kỳ huynh, kỳ đệ - Huynh nào, đệ nấy2021-10-05 10:31
 • #558: Kỳ huynh, kỳ đệ - Huynh nào, đệ nấy (2)2021-10-05 10:32
 • #559: Chuẩn bị2021-10-05 10:32
 • #560: Chuẩn bị (2)2021-10-05 10:32
 • #561: Tập doanh2021-10-05 10:32
 • #562: Tập doanh (2)2021-10-05 10:32
 • #563: Tập doanh (3)2021-10-05 10:32
 • #564: Tập doanh (4)2021-10-05 10:32
 • #565: Bại trận triệt thoái phía sau2021-10-05 10:32
 • #566: Trước khi chiến đấu bình tĩnh2021-10-05 10:32
 • #567: Lương thành chiến dịch2021-10-05 10:32
 • #568: Lương thành chiến dịch (2)2021-10-05 10:32
 • #569: Lương thành chiến dịch (3)2021-10-05 10:32
 • #570: Nghĩ lui2021-10-05 10:32
 • #571: Rút lui cùng truy kích2021-10-05 10:32
 • #572: Trợ công2021-10-05 10:32
 • #573: Hỏa trung thủ lật - Lấy hạt dẻ trong lò lửa2021-10-05 10:32
 • #574: Lấy hạt dẻ trong lò lửa (2)2021-10-05 10:33
 • #575: Lấy hạt dẻ trong lò lửa (3)2021-10-05 10:33
 • #576: Phá vây cùng truy kích và tiêu diệt2021-10-05 10:33
 • #577: Đương thời có một không hai2021-10-05 10:33
 • #578: Đánh tan2021-10-05 10:33
 • #579: Đánh tan (2)2021-10-05 10:33
 • #580: Tạm dừng truy kích2021-10-05 10:33
 • #581: Thái sư Trần Trọng2021-10-05 10:33
 • #582: Đường về cùng khảo vấn2021-10-05 10:33
 • #583: Đồng Ngạn cái chết2021-10-05 10:33
 • #584: Nhị Hổ gặp gỡ2021-10-05 10:33
 • #585: Giữa huynh đệ thỏa hiệp2021-10-05 10:33
 • #586: Thăm dò2021-10-05 10:34
 • #587: Hăng quá hoá dở2021-10-05 10:34
 • #588: Hăng quá hoá dở (2)2021-10-05 10:34
 • #589: Tên chữ2021-10-05 10:35
 • #590: Diệp Huyện chi hành2021-10-05 10:35
 • #591: Cuối tháng 032021-10-05 10:35
 • #592: Tháng bốn, tháng năm2021-10-05 10:35
 • #593: Tháng sáu, tháng bảy2021-10-05 10:35
 • #594: Tán tụ2021-10-05 10:35
 • #595: Tán tụ (2)2021-10-05 10:35
 • #596: Ngự Sử Điền Quán2021-10-05 10:35
 • #597: Thu đông2021-10-05 10:35
 • #598: Năm mới tháng giêng2021-10-05 10:35
 • #599: Quan điền nuôi quân2021-10-05 10:35
 • #600: Quan điền nuôi quân (2)2021-10-05 10:36
 • #601: Kiến thiết bắt đầu2021-10-05 10:36
 • #602: Lỗ Dương chi hành2021-10-05 10:36
 • #603: Ngoài ý muốn nắm đằng chuôi2021-10-05 10:36
 • #604: Ăn cướp trắng trợn2021-10-05 10:36
 • #605: Cậy vào2021-10-05 10:36
 • #606: Gặp lại Ngụy Phổ2021-10-05 10:36
 • #607: Giao phong2021-10-05 10:36
 • #608: Giao phong (2)2021-10-05 10:36
 • #609: Tháng 3 trung tuần2021-10-05 10:36
 • #610: Cuồn cuộn sóng ngầm2021-10-05 10:36
 • #611: Cuồn cuộn sóng ngầm (2)2021-10-05 10:36
 • #612: Tháng 72021-10-05 10:36
 • #613: Tường Thụy công chúa2021-10-05 10:36
 • #614: Thăm dò2021-10-05 10:36
 • #615: Thăm dò (2)2021-10-05 10:36
 • #616: Tường Thụy công chúa (2)2021-10-05 10:37
 • #617: Tường Thụy công chúa (3)2021-10-05 10:37
 • #618: Quỷ dị2021-10-05 10:37
 • #619: Quỷ dị (2)2021-10-05 10:37
 • #620: Dẫn lửa thiêu thân2021-10-05 10:37
 • #621: Va chạm2021-10-05 10:37
 • #622: Âm mưu tháng 82021-10-05 10:37
 • #623: Âm mưu tháng 8 (2)2021-10-05 10:37
 • #624: Âm mưu tháng 8 (3)2021-10-05 10:37
 • #625: Sóng ngầm mãnh liệt2021-10-05 10:37
 • #626: Trong đêm rối loạn2021-10-05 10:37
 • #627: Mỗi người đều có mưu đồ riêng2021-10-05 10:37
 • #628: Nhân vật mấu chốt2021-10-05 10:37
 • #629: Thêm chút trừng trị2021-10-05 10:37
 • #630: Đồ ăn thơm quá2021-10-05 10:38
 • #631: Trải nghiệm trong sơn trại của công chúa2021-10-05 10:38
 • #632: Mưu định2021-10-05 10:38
 • #633: Tính toán chi biến2021-10-05 10:38
 • #634: Tính toán chi biến (2)2021-10-05 10:38
 • #635: Tính toán chi biến (3)2021-10-05 10:38
 • #636: Xoắn xuýt2021-10-05 10:38
 • #637: Đổ thêm dầu vào lửa2021-10-05 10:38
 • #638: Cân nhắc2021-10-05 10:38
 • #639: Chủ cùng bộc2021-10-05 10:38
 • #640: Chủ cùng bộc (2)2021-10-05 10:38
 • #641: Đầu tháng chín2021-10-05 10:38
 • #642: Nghiệp Thành hầu thế tử2021-10-05 10:38
 • #643: Nghiệp Thành hầu thế tử (2)2021-10-05 10:38
 • #644: Ngờ vực vô căn cứ2021-10-05 10:39
 • #645: Ngờ vực vô căn cứ (2)2021-10-05 10:39
 • #646: Hổ Bí trung lang2021-10-05 10:39
 • #647: Yếu đuối2021-10-05 10:39
 • #648: Ngự Sử Trương Duy2021-10-05 10:39
 • #649: Gặp lại Trương Địch2021-10-05 10:39
 • #650: Cờ nhàn2021-10-05 10:39
 • #651: Tháng 9 trung tuần2021-10-05 10:39
 • #652: Náo động tái khởi2021-10-05 10:39
 • #653: Tế Âm chi loạn2021-10-05 10:39
 • #654: Tế Âm chi loạn (2)2021-10-05 10:39
 • #655: Sơn Đông chiến dịch2021-10-05 10:40
 • #656: Sơn Đông chiến dịch (2)2021-10-05 10:40
 • #657: Sơn Đông chiến dịch (3)2021-10-05 10:40
 • #658: Sơn Đông chiến dịch (4)2021-10-05 10:40
 • #659: Sơn Đông chiến dịch (5)2021-10-05 10:40
 • #660: Nghĩa quân diệt vong2021-10-05 10:40
 • #661: Sang năm2021-10-05 10:40
 • #662: Năm sau nhàn rỗi2021-10-05 10:40
 • #663: Lên đường2021-10-05 10:40
 • #664: Xuất chinh2021-10-05 10:40
 • #665: Minh cùng ám2021-10-05 10:40
 • #666: Minh cùng ám (2)2021-10-05 10:40
 • #667: Minh cùng ám (3)2021-10-05 10:40
 • #668: Minh cùng ám (4)2021-10-05 10:40
 • #669: Tháng 32021-10-05 10:40
 • #670: Tháng tư2021-10-05 10:41
 • #671: Đoàn tụ2021-10-05 10:41
 • #672: Tháng 52021-10-05 10:41
 • #673: Một chuyến đi Nghiệp thành2021-10-05 10:41
 • #674: Yến2021-10-05 10:41
 • #675: Yến (2)2021-10-05 10:41
 • #676: Trở về2021-10-05 10:41
 • #677: Trở về (2)2021-10-05 10:41
 • #678: Thịnh tình2021-10-05 10:41
 • #679: Qua phủ2021-10-05 10:41
 • #680: Lý Yên2021-10-05 10:41
 • #681: Lý Yên (2)2021-10-05 10:41
 • #682: Thăm dò2021-10-05 10:41
 • #683: Gặp lại Lý Cần2021-10-05 10:41
 • #684: Tháng sáu2021-10-05 10:41
 • #685: Hôn ước2021-10-05 10:41
 • #686: Thái Sơn ngũ tặc2021-10-05 10:42
 • #687: Thái Sơn ngũ tặc (2)2021-10-05 10:42
 • #688: Tặc tung2021-10-05 10:42
 • #689: Tặc họa Lâm Truy2021-10-05 10:42
 • #690: Trông bầu vẽ gáo2021-10-05 10:42
 • #691: Chuộc tù binh2021-10-05 10:42
 • #692: Giống như đã từng quen biết2021-10-05 10:42
 • #693: Tặc thế phát triển an toàn2021-10-05 10:42
 • #694: Tháng chín tin dữ2021-10-05 10:42
 • #695: Tháng chín tin dữ (2)2021-10-05 10:42
 • #696: Tháng mười hạ tuần2021-10-05 10:42
 • #697: Thành hôn2021-10-05 10:42
 • #698: Tiệc cưới2021-10-05 10:42
 • #699: Châm ngòi2021-10-05 10:42
 • #700: Châm ngòi (2)2021-10-05 10:43
 • #701: Tháng 112021-10-05 10:43
 • #702: Phụ tử tướng nghị2021-10-05 10:43
 • #703: Một kế khắc một kế2021-10-05 10:43
 • #704: Cuối năm2021-10-05 10:43
 • #705: Cuối năm (2)2021-10-05 10:43
 • #706: Hướng dẫn2021-10-05 10:43
 • #707: Làm rõ2021-10-05 10:43
 • #708: Mưu đồ bí mật2021-10-05 10:43
 • #709: Ngàn dặm thụ kế2021-10-05 10:43
 • #710: Phục kích cùng phản phục kích2021-10-05 10:43
 • #711: Trước giờ đại chiến2021-10-05 10:43
 • #712: Đánh đêm2021-10-05 10:43
 • #713: Khốn chiến2021-10-05 10:43
 • #714: Giữa năm2021-10-05 10:44
 • #715: Hàm Đan biến cố bắt đầu2021-10-05 10:44
 • #716: Thái tử Lý Kỳ2021-10-05 10:44
 • #717: Tam hoàng tử Lý Kiền2021-10-05 10:44
 • #718: Giang Đông biến động2021-10-05 10:44
 • #719: Tích cực diệt tặc2021-10-05 10:44
 • #720: Giằng co Nhữ Nam2021-10-05 10:44
 • #721: Giằng co Nhữ Nam (2)2021-10-05 10:44
 • #722: Đầu mùa đông2021-10-05 10:44
 • #723: Công chúa Hàm Đan chi hành2021-10-05 10:44
 • #724: Công chúa chi lợi2021-10-05 10:44
 • #725: Quan bái Tả Tướng quân2021-10-05 10:44
 • #726: Năm mới2021-10-05 10:44
 • #727: Tháng hai2021-10-05 10:44
 • #728: Nghĩa quân chuyển sư?2021-10-05 10:45
 • #729: Dương tập Trần quận2021-10-05 10:45
 • #730: Trói hổ kế sách2021-10-05 10:45
 • #731: Chưởng khống toàn cục2021-10-05 10:45
 • #732: Hạng Tuyên rung động2021-10-05 10:45
 • #733: Quỷ dị hòa bình2021-10-05 10:45
 • #734: Vây quanh2021-10-05 10:45
 • #735: Hai hổ đánh nhau2021-10-05 10:45
 • #736: Dạ tập2021-10-05 10:45
 • #737: Dạ tập (2)2021-10-05 10:45
 • #738: Phá vây2021-10-05 10:45
 • #739: Lấy chiến luyện binh2021-10-05 10:45
 • #740: Tháng năm2021-10-05 10:45
 • #741: Hạ Bi chung chiến2021-10-05 10:45
 • #742: Hạ Bi chung chiến (2)2021-10-05 10:46
 • #743: Hổ tướng vẫn lạc2021-10-05 10:46
 • #744: Thẳng tiến Đông Hải2021-10-05 10:46
 • #745: Giằng co Đông Hải quận2021-10-05 10:46
 • #746: Khiêu chiến2021-10-05 10:46
 • #747: Nam rút2021-10-05 10:46
 • #748: Tháng sáu2021-10-05 10:46
 • #749: Thôi thủ2021-10-05 10:46
 • #750: Vận lương giải vây2021-10-05 10:46
 • #751: Đại sự2021-10-05 10:46
 • #752: Hàm Đan ứng đối2021-10-05 10:46
 • #753: Tiếp chiếu2021-10-05 10:46
 • #754: Vào kinh thành2021-10-05 10:46
 • #755: Tiến cung diện thánh2021-10-05 10:46
 • #756: Trò chuyện với nhau2021-10-05 10:46
 • #757: Tiếp chưởng dũng tướng2021-10-05 10:49
 • #758: Lương Châu Dương thị2021-10-05 10:49
 • #759: Thế tử Lương hầu2021-10-05 10:49
 • #760: Trần môn Ngũ Hổ cùng Dương thị Ngũ Hổ2021-10-05 10:49
 • #761: Năm mới2021-10-05 10:49
 • #762: Đều có trù tính2021-10-05 10:49
 • #763: Công thành2021-10-05 10:49
 • #764: Một đá bốn con chim2021-10-05 10:49
 • #765: Âm thầm liên thủ2021-10-05 10:49
 • #766: Quỷ quyệt tháng năm2021-10-05 10:49
 • #767: Tập kích2021-10-05 10:49
 • #768: Tập kích (2)2021-10-05 10:49
 • #769: Binh biến2021-10-05 10:49
 • #770: Công thành2021-10-05 10:49
 • #771: Công thành (2)2021-10-05 10:50
 • #772: Đêm2021-10-05 10:50
 • #773: Cần vương .chi danh2021-10-05 10:50
 • #774: Biến thiên2021-10-05 10:50
 • #775: Hối quân Quán Đào2021-10-05 10:50
 • #776: Tháng 72021-10-05 10:50
 • #777: Binh lâm Hàm Đan2021-10-05 10:50
 • #778: Tháng 92021-10-05 10:50
 • #779: Chu Hổ vs Dương Chương2021-10-05 10:50
 • #780: Ác chiến2021-10-05 10:50
 • #781: Phá thành2021-10-05 10:50
 • #782: Thản lộ2021-10-05 10:50
 • #783: Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi2021-10-05 10:50
 • #784: Mưu hổ2021-10-05 10:50
 • #785: Mưu hổ (2)2021-10-05 10:50
 • #786: Mưu hổ (3)2021-10-05 10:51
 • #787: Mưu hổ (4)2021-10-05 10:51
 • #788: Mưu hổ (5)2021-10-05 10:51
 • #789: Giang Đông quân chi biến2021-10-05 10:51
 • #790: Sinh nghi2021-10-05 10:51
 • #791: Chất vấn2021-10-05 10:51
 • #792: Thản lộ2021-10-05 10:51
 • #793: Thản lộ (2) + Nói lời trong lòng2021-10-05 10:51
 • #794: Rời đô2021-10-05 10:51
 • #795: Cuối năm cách cục2021-10-05 10:51
 • #796: Nghĩa quân đại soái mới Triệu Trọng Hổ2021-10-05 10:51
 • #797: Tân vương hai năm2021-10-05 10:51
 • #798: Chi phối thiên hạ2021-10-05 10:51
 • #799: Triệu đại Lý thị2021-10-05 10:51
 • #800: Hậu cảm:2021-10-05 10:51

Related posts

Nhặt Được Một Quyển Tam Quốc Chí

TiKay

Trở Lại Cổ Đại Làm Tượng Thần

TiKay

Điều Giáo Đại Tống

TiKay

Chuế Tế

TiKay

Tam Quốc Đại Tần Phục Khởi

TiKay

Đại Đường Cuồng Sĩ

TiKay

Leave a Reply