Lịch Sử Quân Sự

Đại Đường Đại Đô Đốc Đến Hoàng Đế

Xuyên việt Đại Đường, thành Sơ Đường lịch sử nhất làm cho người tiếc nuối Hiền Vương Lý Khác!

Từ đây Thịnh Đường vận mệnh hoàn toàn khác biệt!

Bị xa lánh đến Xuyên Thục Ích Châu, nhậm chức không thực quyền đại đô đốc .

Trong vòng một ngày, chém kẻ nịnh thần chi thần, ngồi vững vàng đại đô đốc ngai vàng, từ đây trở thành Ích Châu thiên!

Đổi thu thuế, tạo đội quân thiện chiến, cách quân chính, sự tình Nông Tang, sáng tạo trước nay chưa từng có phồn vinh nhất nơi!

Lý Thừa Càn: “Lý Khác công lao gấp trăm lần cho ta, Thái tử vị trí khó giữ được rồi!”

Võ Chiếu: “Khác ca ca Ích Châu là toàn thiên hạ hạnh phúc nhất địa phương, ta muốn gả cho khác ca ca!”

Lý Thế Dân: “Khác con a, Ích Châu chi phồn vinh đã có thể so với toàn bộ Đại Đường chi phồn vinh, ngươi liền khổ cực chút tiếp nhận trẫm hoàng vị đi!” (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Converter: ♰ܨ๖ۣۜLạc ๖ۣۜTử ᴸᵉᵍᵉᶯᵈ ♰

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.
 •  Ngô nãi hoàng đế bệ hạ
 •  Chương: /?
 • CV
 •  
 •  
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0001.mp32019-02-18 03:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0002.mp32019-02-18 03:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0003.mp32019-02-18 03:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0004.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0005.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0006.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0007.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0008.mp32019-02-18 03:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0009.mp32019-02-18 03:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0010.mp32019-02-18 03:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0011.mp32019-02-18 03:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0012.mp32019-02-18 03:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0013.mp32019-02-18 03:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0014.mp32019-02-18 03:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0015.mp32019-02-18 03:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0016.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0017.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0018.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0019.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0020.mp32019-02-18 03:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0021.mp32019-02-18 03:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0022.mp32019-02-18 03:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0023.mp32019-02-18 03:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0024.mp32019-02-18 03:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0025.mp32019-02-18 03:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0026.mp32019-02-18 03:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0027.mp32019-02-18 03:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0028.mp32019-02-18 03:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0029.mp32019-02-18 03:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0030.mp32019-02-18 03:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0031.mp32019-02-18 03:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0032.mp32019-02-18 03:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0033.mp32019-02-18 03:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0034.mp32019-02-18 03:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0035.mp32019-02-18 03:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0036.mp32019-02-18 03:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0037.mp32019-02-18 03:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0038.mp32019-02-18 03:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0039.mp32019-02-18 03:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0040.mp32019-02-18 03:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0041.mp32019-02-18 03:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0042.mp32019-02-18 03:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0043.mp32019-02-18 03:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0044.mp32019-02-18 03:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0045.mp32019-02-18 03:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0046.mp32019-02-18 03:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0047.mp32019-02-18 03:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0048.mp32019-02-18 03:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0049.mp32019-02-18 03:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0050.mp32019-02-18 03:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0051.mp32019-02-18 03:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0052.mp32019-02-18 03:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0053.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0054.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0055.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0056.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0057.mp32019-02-18 03:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0058.mp32019-02-18 03:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0059.mp32019-02-18 03:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0060.mp32019-02-18 03:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0061.mp32019-02-18 03:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0062.mp32019-02-18 03:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0063.mp32019-02-18 03:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0064.mp32019-02-18 03:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0065.mp32019-02-18 03:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0066.mp32019-02-18 03:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0067.mp32019-02-18 03:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0068.mp32019-02-18 03:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0069.mp32019-02-18 03:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0070.mp32019-02-18 03:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0071.mp32019-02-18 03:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0072.mp32019-02-18 03:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0073.mp32019-02-18 03:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0074.mp32019-02-18 03:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0075.mp32019-02-18 03:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0076.mp32019-02-18 03:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0077.mp32019-02-18 03:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0078.mp32019-02-18 03:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0079.mp32019-02-18 03:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0080.mp32019-02-18 03:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0081.mp32019-02-18 03:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0082.mp32019-02-18 03:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0083.mp32019-02-18 03:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0084.mp32019-02-18 03:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0085.mp32019-02-18 03:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0086.mp32019-02-18 03:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0087.mp32019-02-18 03:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0088.mp32019-02-18 03:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0089.mp32019-02-18 03:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0090.mp32019-02-18 03:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0091.mp32019-02-18 03:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0092.mp32019-02-18 03:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0093.mp32019-02-18 03:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0094.mp32019-02-18 03:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0095.mp32019-02-18 03:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0096.mp32019-02-18 03:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0097.mp32019-02-18 03:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0098.mp32019-02-18 03:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0099.mp32019-02-18 03:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0100.mp32019-02-18 03:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0101.mp32019-02-18 03:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0102.mp32019-02-18 03:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0103.mp32019-02-18 03:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0104.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0105.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0106.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0107.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0108.mp32019-02-18 03:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0109.mp32019-02-18 03:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0110.mp32019-02-18 03:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0111.mp32019-02-18 03:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0112.mp32019-02-18 03:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0113.mp32019-02-18 03:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0114.mp32019-02-18 03:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0115.mp32019-02-18 03:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0116.mp32019-02-18 03:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0117.mp32019-02-18 03:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0118.mp32019-02-18 03:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0119.mp32019-02-18 03:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0120.mp32019-02-18 03:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0121.mp32019-02-18 03:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0122.mp32019-02-18 03:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0123.mp32019-02-18 03:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0124.mp32019-02-18 03:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0125.mp32019-02-18 03:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0126.mp32019-02-18 03:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0127.mp32019-02-18 03:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0128.mp32019-02-18 03:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0129.mp32019-02-18 03:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0130.mp32019-02-18 03:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0131.mp32019-02-18 03:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0132.mp32019-02-18 03:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0133.mp32019-02-18 03:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0134.mp32019-02-18 03:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0135.mp32019-02-18 03:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0136.mp32019-02-18 03:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0137.mp32019-02-18 03:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0138.mp32019-02-18 03:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0139.mp32019-02-18 03:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0140.mp32019-02-18 03:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0141.mp32019-02-18 03:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0142.mp32019-02-18 03:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0143.mp32019-02-18 03:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0144.mp32019-02-18 03:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0145.mp32019-02-18 03:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0146.mp32019-02-18 03:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0147.mp32019-02-18 03:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0148.mp32019-02-18 03:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0149.mp32019-02-18 03:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0150.mp32019-02-18 03:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0151.mp32019-02-18 03:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0152.mp32019-02-18 03:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0153.mp32019-02-18 03:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0154.mp32019-02-18 03:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0155.mp32019-02-18 03:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0156.mp32019-02-18 03:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0157.mp32019-02-18 03:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0158.mp32019-02-18 03:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0159.mp32019-02-18 03:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0160.mp32019-02-18 03:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0161.mp32019-02-18 03:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0162.mp32019-02-18 04:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0163.mp32019-02-18 04:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0164.mp32019-02-18 04:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0165.mp32019-02-18 04:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0166.mp32019-02-18 04:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0167.mp32019-02-18 04:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0168.mp32019-02-18 04:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0169.mp32019-02-18 04:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0170.mp32019-02-18 04:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0171.mp32019-02-18 04:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0172.mp32019-02-18 04:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0173.mp32019-02-18 04:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0174.mp32019-02-18 04:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0175.mp32019-02-18 04:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0176.mp32019-02-18 04:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0177.mp32019-02-18 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0178.mp32019-02-18 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0179.mp32019-02-18 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0180.mp32019-02-18 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0181.mp32019-02-18 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0182.mp32019-02-18 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0183.mp32019-02-18 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0184.mp32019-02-18 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0185.mp32019-02-18 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0186.mp32019-02-18 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0187.mp32019-02-18 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0188.mp32019-02-18 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0189.mp32019-02-18 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0190.mp32019-02-18 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0191.mp32019-02-18 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0192.mp32019-02-18 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0193.mp32019-02-18 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0194.mp32019-02-18 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0195.mp32019-02-18 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0196.mp32019-02-18 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0197.mp32019-02-18 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0198.mp32019-02-18 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0199.mp32019-02-18 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0200.mp32019-02-18 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0201.mp32019-02-18 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0202.mp32019-02-18 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0203.mp32019-02-18 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0204.mp32019-02-18 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0205.mp32019-02-18 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0206.mp32019-02-18 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0207.mp32019-02-18 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0208.mp32019-02-18 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0209.mp32019-02-18 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0210.mp32019-02-18 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0211.mp32019-02-18 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0212.mp32019-02-18 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0213.mp32019-02-18 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0214.mp32019-02-18 04:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0215.mp32019-02-18 04:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0216.mp32019-02-18 04:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0217.mp32019-02-18 04:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0218.mp32019-02-18 04:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0219.mp32019-02-18 04:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0220.mp32019-02-18 04:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0221.mp32019-02-18 04:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0222.mp32019-02-18 04:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0223.mp32019-02-18 04:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0224.mp32019-02-18 04:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0225.mp32019-02-18 04:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0226.mp32019-02-18 04:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0227.mp32019-02-18 04:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0228.mp32019-02-18 04:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0229.mp32019-02-18 04:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0230.mp32019-02-18 04:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0231.mp32019-02-18 04:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0232.mp32019-02-18 04:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0233.mp32019-02-18 04:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0234.mp32019-02-18 04:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0235.mp32019-02-18 04:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0236.mp32019-02-18 04:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0237.mp32019-02-18 04:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0238.mp32019-02-18 04:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0239.mp32019-02-18 04:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0240.mp32019-02-18 04:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0241.mp32019-02-18 04:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0242.mp32019-02-18 04:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0243.mp32019-02-18 04:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0244.mp32019-02-18 04:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0245.mp32019-02-18 04:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0246.mp32019-02-18 04:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0247.mp32019-02-18 04:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0248.mp32019-02-18 04:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0249.mp32019-02-18 04:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0250.mp32019-02-18 04:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0251.mp32019-02-18 04:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0252.mp32019-02-18 04:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0253.mp32019-02-18 04:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0254.mp32019-02-18 04:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0255.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0256.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0257.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0258.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0259.mp32019-02-18 04:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0260.mp32019-02-18 04:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0261.mp32019-02-18 04:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0262.mp32019-02-18 04:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0263.mp32019-02-18 04:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0264.mp32019-02-18 04:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0265.mp32019-02-18 04:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0266.mp32019-02-18 04:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0267.mp32019-02-18 04:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0268.mp32019-02-18 04:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0269.mp32019-02-18 04:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0270.mp32019-02-18 04:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0271.mp32019-02-18 04:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0272.mp32019-02-18 04:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0273.mp32019-02-18 04:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0274.mp32019-02-18 04:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0275.mp32019-02-18 04:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0276.mp32019-02-18 04:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0277.mp32019-02-18 04:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0278.mp32019-02-18 04:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0279.mp32019-02-18 04:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0280.mp32019-02-18 04:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0281.mp32019-02-18 04:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0282.mp32019-02-18 04:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0283.mp32019-02-18 04:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0284.mp32019-02-18 04:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0285.mp32019-02-18 04:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0286.mp32019-02-18 04:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0287.mp32019-02-18 04:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0288.mp32019-02-18 04:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0289.mp32019-02-18 04:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0290.mp32019-02-18 04:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0291.mp32019-02-18 04:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0292.mp32019-02-18 04:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0293.mp32019-02-18 04:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0294.mp32019-02-18 04:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0295.mp32019-02-18 04:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0296.mp32019-02-18 04:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0297.mp32019-02-18 04:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0298.mp32019-02-18 04:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0299.mp32019-02-18 04:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0300.mp32019-02-18 04:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0301.mp32019-02-18 04:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0302.mp32019-02-18 04:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0303.mp32019-02-18 04:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0304.mp32019-02-18 04:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0305.mp32019-02-18 04:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0306.mp32019-02-18 04:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0307.mp32019-02-18 04:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0308.mp32019-02-18 04:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0309.mp32019-02-18 04:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0310.mp32019-02-18 04:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0311.mp32019-02-18 04:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0312.mp32019-02-18 04:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0313.mp32019-02-18 04:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0314.mp32019-02-18 04:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0315.mp32019-02-18 04:46
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0316.mp32019-02-18 04:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0317.mp32019-02-18 04:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0318.mp32019-02-18 04:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0319.mp32019-02-18 04:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0320.mp32019-02-18 04:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0321.mp32019-02-18 04:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0322.mp32019-02-18 04:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0323.mp32019-02-18 04:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0324.mp32019-02-18 04:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0325.mp32019-02-18 04:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0326.mp32019-02-18 04:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0327.mp32019-02-18 04:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0328.mp32019-02-18 04:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0329.mp32019-02-18 04:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0330.mp32019-02-18 04:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0331.mp32019-02-18 04:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0332.mp32019-02-18 04:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0333.mp32019-02-18 04:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0334.mp32019-02-18 04:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0335.mp32019-02-18 04:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0336.mp32019-02-18 04:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0337.mp32019-02-18 04:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0338.mp32019-02-18 04:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0339.mp32019-02-18 04:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0340.mp32019-02-18 04:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0341.mp32019-02-18 04:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0342.mp32019-02-18 04:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0343.mp32019-02-18 04:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0344.mp32019-02-18 04:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0345.mp32019-02-18 04:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0346.mp32019-02-18 04:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0347.mp32019-02-18 04:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0348.mp32019-02-18 04:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0349.mp32019-02-18 04:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0350.mp32019-02-18 04:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0351.mp32019-02-18 04:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0352.mp32019-02-18 05:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0353.mp32019-02-18 05:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0354.mp32019-02-18 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0355.mp32019-02-18 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0356.mp32019-02-18 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0357.mp32019-02-18 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0358.mp32019-02-18 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0359.mp32019-02-18 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0360.mp32019-02-18 05:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0361.mp32019-02-18 05:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0362.mp32019-02-18 05:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0363.mp32019-02-18 05:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0364.mp32019-02-18 05:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0365.mp32019-02-18 05:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0366.mp32019-02-18 05:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0367.mp32019-02-18 05:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0368.mp32019-02-18 05:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0369.mp32019-02-18 05:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0370.mp32019-02-18 05:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0371.mp32019-02-18 05:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0372.mp32019-02-18 05:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0373.mp32019-02-18 05:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0374.mp32019-02-18 05:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0375.mp32019-02-18 05:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0376.mp32019-02-18 05:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0377.mp32019-02-18 05:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0378.mp32019-02-18 05:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0379.mp32019-02-18 05:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0380.mp32019-02-18 05:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0381.mp32019-02-18 05:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0382.mp32019-02-18 05:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0383.mp32019-02-18 05:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0384.mp32019-02-18 05:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0385.mp32019-02-18 05:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0386.mp32019-02-18 05:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0387.mp32019-02-18 05:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0388.mp32019-02-18 05:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0389.mp32019-02-18 05:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0390.mp32019-02-18 05:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0391.mp32019-02-18 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0392.mp32019-02-18 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0393.mp32019-02-18 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0394.mp32019-02-18 05:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0395.mp32019-02-18 05:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0396.mp32019-02-18 05:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0397.mp32019-02-18 05:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0398.mp32019-02-18 05:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0399.mp32019-02-18 05:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0400.mp32019-02-18 05:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0401.mp32019-02-18 05:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0402.mp32019-02-18 05:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0403.mp32019-02-18 05:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0404.mp32019-02-18 05:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0405.mp32019-02-18 05:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0406.mp32019-02-18 05:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0407.mp32019-02-18 05:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0408.mp32019-02-18 05:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0409.mp32019-02-18 05:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0410.mp32019-02-18 05:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0411.mp32019-02-18 05:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0412.mp32019-02-18 05:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0413.mp32019-02-18 05:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0414.mp32019-02-18 05:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0415.mp32019-02-18 05:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0416.mp32019-02-18 05:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0417.mp32019-02-18 05:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0418.mp32019-02-18 05:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0419.mp32019-02-18 05:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0420.mp32019-02-18 05:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0421.mp32019-02-18 05:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0422.mp32019-02-18 05:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0423.mp32019-02-18 05:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0424.mp32019-02-18 05:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0425.mp32019-02-18 05:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0426.mp32019-02-18 05:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0427.mp32019-02-18 05:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0428.mp32019-02-18 05:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0429.mp32019-02-18 05:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0430.mp32019-02-18 05:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0431.mp32019-02-18 05:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0432.mp32019-02-18 05:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0433.mp32019-02-18 05:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0434.mp32019-02-18 05:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0435.mp32019-02-18 13:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0436.mp32019-02-18 13:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0437.mp32019-02-18 13:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0438.mp32019-02-18 13:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0439.mp32019-02-18 13:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0440.mp32019-02-18 13:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0441.mp32019-02-18 13:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0442.mp32019-02-19 00:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0443.mp32019-02-19 00:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0444.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0445.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0446.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0447.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0448.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0449.mp32019-02-19 00:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0450.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0451.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0452.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0453.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0454.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0455.mp32019-02-19 00:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0456.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0457.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0458.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0459.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0460.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0461.mp32019-02-19 00:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0462.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0463.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0464.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0465.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0466.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0467.mp32019-02-19 00:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0468.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0469.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0470.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0471.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0472.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0473.mp32019-02-19 00:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0474.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0475.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0476.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0477.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0478.mp32019-02-19 00:21
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0479.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0480.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0481.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0482.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0483.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0484.mp32019-02-19 00:22
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0485.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0486.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0487.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0488.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0489.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0490.mp32019-02-19 00:23
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0491.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0492.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0493.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0494.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0495.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0496.mp32019-02-19 00:24
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0497.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0498.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0499.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0500.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0501.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0502.mp32019-02-19 00:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0503.mp32019-02-19 00:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0504.mp32019-02-19 16:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0505.mp32019-02-19 16:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0506.mp32019-02-19 16:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0507.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0508.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0509.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0510.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0511.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0512.mp32019-02-19 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0513.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0514.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0515.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0516.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0517.mp32019-02-19 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0518.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0519.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0520.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0521.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0522.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0523.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0524.mp32019-02-19 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0525.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0526.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0527.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0528.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0529.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0530.mp32019-02-19 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0531.mp32019-02-22 17:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0532.mp32019-02-22 17:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0533.mp32019-02-22 17:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0534.mp32019-02-22 17:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0535.mp32019-02-22 17:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0536.mp32019-02-22 17:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0537.mp32019-02-22 17:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0538.mp32019-02-22 17:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0539.mp32019-02-22 17:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0540.mp32019-02-22 17:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0541.mp32019-02-22 17:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0542.mp32019-02-22 17:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0543.mp32019-02-22 17:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0544.mp32019-02-22 17:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0545.mp32019-02-23 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0546.mp32019-02-23 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0547.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0548.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0549.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0550.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0551.mp32019-02-23 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0552.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0553.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0554.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0555.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0556.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0557.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0558.mp32019-02-23 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0559.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0560.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0561.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0562.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0563.mp32019-02-23 16:41
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0564.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0565.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0566.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0567.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0568.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0569.mp32019-02-23 16:42
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0570.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0571.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0572.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0573.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0574.mp32019-02-23 16:43
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0575.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0576.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0577.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0578.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0579.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0580.mp32019-02-23 16:44
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0581.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0582.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0583.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0584.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0585.mp32019-02-23 16:45
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0586.mp32019-03-02 17:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0587.mp32019-03-02 17:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0588.mp32019-03-02 17:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0589.mp32019-03-02 17:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0590.mp32019-03-02 17:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0591.mp32019-03-02 17:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0592.mp32019-03-02 17:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0593.mp32019-03-02 17:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0594.mp32019-03-02 17:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0595.mp32019-03-02 17:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0596.mp32019-03-02 17:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0597.mp32019-03-02 17:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0598.mp32019-03-02 17:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0599.mp32019-03-02 17:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0600.mp32019-03-02 17:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0601.mp32019-03-02 17:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0602.mp32019-03-02 17:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0603.mp32019-03-02 17:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0604.mp32019-03-02 17:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0605.mp32019-03-02 17:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0606.mp32019-03-02 17:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0607.mp32019-03-02 17:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0608.mp32019-03-02 17:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0609.mp32019-03-02 17:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0610.mp32019-03-02 17:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0611.mp32019-03-02 17:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0612.mp32019-03-02 17:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0613.mp32019-03-02 17:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0614.mp32019-03-02 17:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0615.mp32019-03-02 17:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0616.mp32019-03-02 17:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0617.mp32019-03-02 18:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0618.mp32019-03-02 18:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0619.mp32019-03-02 18:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0620.mp32019-03-02 18:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0621.mp32019-03-02 18:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0622.mp32019-03-02 18:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0623.mp32019-03-02 18:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0624.mp32019-03-02 18:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0625.mp32019-03-02 18:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0626.mp32019-03-02 18:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0627.mp32019-03-02 18:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0628.mp32019-03-02 18:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0629.mp32019-03-02 18:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0630.mp32019-03-02 18:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0631.mp32019-03-02 18:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0632.mp32019-03-02 18:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0633.mp32019-03-02 18:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0634.mp32019-03-02 18:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0635.mp32019-03-02 18:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0636.mp32019-03-02 18:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0637.mp32019-03-02 18:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0638.mp32019-03-02 18:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0639.mp32019-03-02 18:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0640.mp32019-03-02 18:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0641.mp32019-03-02 18:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0642.mp32019-03-02 18:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0643.mp32019-03-02 18:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0644.mp32019-03-02 18:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0645.mp32019-03-02 18:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0646.mp32019-03-02 18:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0647.mp32019-03-02 18:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0648.mp32019-03-02 18:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0649.mp32019-03-02 18:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0650.mp32019-03-02 18:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0651.mp32019-03-02 18:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0652.mp32019-03-02 18:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0653.mp32019-03-02 18:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0654.mp32019-03-02 18:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0655.mp32019-03-02 18:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0656.mp32019-03-02 18:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0657.mp32019-03-02 18:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0658.mp32019-03-02 18:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0659.mp32019-03-02 18:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0660.mp32019-03-02 18:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0661.mp32019-03-02 18:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0662.mp32019-03-02 18:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0663.mp32019-03-02 18:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0664.mp32019-03-02 18:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0665.mp32019-03-02 18:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0666.mp32019-03-02 18:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0667.mp32019-03-02 18:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0668.mp32019-03-02 18:15
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0669.mp32019-03-02 18:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0670.mp32019-03-02 18:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0671.mp32019-03-03 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0672.mp32019-03-03 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0673.mp32019-03-03 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0674.mp32019-03-03 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0675.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0676.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0677.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0678.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0679.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0680.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0681.mp32019-03-03 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0682.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0683.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0684.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0685.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0686.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0687.mp32019-03-03 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0688.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0689.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0690.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0691.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0692.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0693.mp32019-03-03 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0694.mp32019-03-04 18:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0695.mp32019-03-04 18:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0696.mp32019-03-04 18:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0697.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0698.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0699.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0700.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0701.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0702.mp32019-03-04 18:26
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0703.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0704.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0705.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0706.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0707.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0708.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0709.mp32019-03-04 18:27
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0710.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0711.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0712.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0713.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0714.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0715.mp32019-03-04 18:28
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0716.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0717.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0718.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0719.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0720.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0721.mp32019-03-04 18:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0722.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0723.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0724.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0725.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0726.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0727.mp32019-03-04 18:30
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0728.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0729.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0730.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0731.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0732.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0733.mp32019-03-04 18:31
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0734.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0735.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0736.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0737.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0738.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0739.mp32019-03-04 18:32
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0740.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0741.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0742.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0743.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0744.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0745.mp32019-03-04 18:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0746.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0747.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0748.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0749.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0750.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0751.mp32019-03-04 18:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0752.mp32019-03-05 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0753.mp32019-03-05 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0754.mp32019-03-05 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0755.mp32019-03-05 16:40
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0756.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0757.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0758.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0759.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0760.mp32019-03-14 01:47
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0761.mp32019-03-14 01:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0762.mp32019-03-14 01:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0763.mp32019-03-14 01:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0764.mp32019-03-14 01:48
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0765.mp32019-03-14 01:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0766.mp32019-03-14 01:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0767.mp32019-03-14 01:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0768.mp32019-03-14 01:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0769.mp32019-03-15 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0770.mp32019-03-15 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0771.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0772.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0773.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0774.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0775.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0776.mp32019-03-15 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0777.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0778.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0779.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0780.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0781.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0782.mp32019-03-15 15:58
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0783.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0784.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0785.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0786.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0787.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0788.mp32019-03-15 15:59
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0789.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0790.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0791.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0792.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0793.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0794.mp32019-03-15 16:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0795.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0796.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0797.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0798.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0799.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0800.mp32019-03-15 16:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0801.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0802.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0803.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0804.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0805.mp32019-03-15 16:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0806.mp32019-03-15 16:03
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0807.mp32019-03-26 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0808.mp32019-03-26 04:04
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0809.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0810.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0811.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0812.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0813.mp32019-03-26 04:05
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0814.mp32019-03-26 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0815.mp32019-03-26 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0816.mp32019-03-26 04:06
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0817.mp32019-03-26 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0818.mp32019-03-26 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0819.mp32019-03-26 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0820.mp32019-03-26 04:07
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0821.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0822.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0823.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0824.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0825.mp32019-03-26 04:08
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0826.mp32019-03-26 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0827.mp32019-03-26 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0828.mp32019-03-26 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0829.mp32019-03-26 04:09
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0830.mp32019-03-26 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0831.mp32019-03-26 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0832.mp32019-03-26 04:10
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0833.mp32019-03-26 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0834.mp32019-03-26 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0835.mp32019-03-26 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0836.mp32019-03-26 04:11
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0837.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0838.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0839.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0840.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0841.mp32019-03-26 04:12
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0842.mp32019-03-26 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0843.mp32019-03-26 04:13
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0844.mp32019-03-26 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0845.mp32019-03-26 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0846.mp32019-03-26 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0847.mp32019-03-26 04:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0848.mp32019-04-08 15:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0849.mp32019-04-08 15:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0850.mp32019-04-08 15:49
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0851.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0852.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0853.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0854.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0855.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0856.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0857.mp32019-04-08 15:50
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0858.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0859.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0860.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0861.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0862.mp32019-04-08 15:51
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0863.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0864.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0865.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0866.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0867.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0868.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0869.mp32019-04-08 15:52
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0870.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0871.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0872.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0873.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0874.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0875.mp32019-04-08 15:53
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0876.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0877.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0878.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0879.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0880.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0881.mp32019-04-08 15:54
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0882.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0883.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0884.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0885.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0886.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0887.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0888.mp32019-04-08 15:55
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0889.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0890.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0891.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0892.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0893.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0894.mp32019-04-08 15:56
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0895.mp32019-04-08 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0896.mp32019-04-08 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0897.mp32019-04-08 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0898.mp32019-04-08 15:57
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0899.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0900.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0901.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0902.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0903.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0904.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0905.mp32019-06-20 15:18
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0906.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0907.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0908.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0909.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0910.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0911.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0912.mp32019-06-20 15:19
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0913.mp32019-06-20 15:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0914.mp32019-06-20 15:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0915.mp32019-06-20 15:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0916.mp32019-06-20 15:20
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0917.mp32019-06-27 16:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0918.mp32019-06-27 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0919.mp32019-06-27 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0920.mp32019-06-27 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0921.mp32019-06-27 16:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0922.mp32019-06-27 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0923.mp32019-06-27 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0924.mp32019-06-27 16:36
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0925.mp32019-06-27 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0926.mp32019-06-27 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0927.mp32019-06-27 16:37
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0928.mp32019-06-27 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0929.mp32019-06-27 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0930.mp32019-06-27 16:38
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0931.mp32019-06-27 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0932.mp32019-06-27 16:39
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0933.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0934.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0935.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0936.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0937.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0938.mp32019-07-08 05:01
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0939.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0940.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0941.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0942.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0943.mp32019-07-08 05:02
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0944.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0945.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0946.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0947.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0948.mp32019-07-11 15:00
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0949.mp32019-07-17 15:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0950.mp32019-07-17 15:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0951.mp32019-07-17 15:29
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0952.mp32019-07-21 15:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0953.mp32019-07-21 15:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0954.mp32019-07-21 15:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0955.mp32019-07-21 15:25
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0956.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0957.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0958.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0959.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0960.mp32019-07-26 05:14
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0961.mp32019-07-31 15:33
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0962.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0963.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0964.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0965.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0966.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0967.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0968.mp32019-07-31 15:34
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0969.mp32019-07-31 15:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0970.mp32019-07-31 15:35
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0971.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0972.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0973.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0974.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0975.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0976.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0977.mp32019-08-10 15:16
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0978.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0979.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0980.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0981.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0982.mp32019-08-10 15:17
 • dai-duong-dai-do-doc-den-hoang-de-chuong-0983.mp32019-08-10 15:17
 • #984: Cái này thịnh thế, như các ngươi mong muốn! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:09
 • #985: Cải thiên hoán nhật, để Đại Đường thay mới nhan! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:09
 • #986: Đường hoàng yêu cầu, Lý Tĩnh đồng ý rõ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:09
 • #987: Cha con mật đàm, đường hoàng Lý Thế Dân! (1 càng,! Yêu cầu có đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:10
 • #988: Cuối cùng thiên, đại đồng cừu địch, Đột Quyết dị động! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-16 15:10
 • #989: Này liền vì Hoa Hạ tinh thần! Vĩnh viễn truyền thừa! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #990: Đột Quyết Công Chúa phải gả ta . Lý Khác choáng váng! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #991: Sứ Thần dĩ nhiên là công chúa! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #992: Hố nhi tử Hoàng Đế Lão Tử! Lý Thế Dân ngươi hại ta! (3 càng,! Yêu cầu có đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #993: Cẩm Y Vệ cơn giận! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-22 15:57
 • #994: Đánh cờ người! Số hai Lý Thừa Tông . (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-28 15:44
 • #995: Nữ tử hiếm thấy! Lần thứ nhất tiếp xúc! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-28 15:44
 • #996: Giao chiến, âm mưu cùng dương mưu đỉnh cấp thịnh yến! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-08-28 15:44
 • #997: Giao chiến, âm mưu cùng dương mưu đỉnh cấp thịnh yến! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #998: Lý Khác hạ cờ, toàn diện phản kích! ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #999: Trò chơi nguy hiểm! Hồng Môn Yến . (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #1000: Bảo vệ quốc gia, này cùng tuổi tác cùng đọc không thể từng đọc sách không liên quan! (3 càng,! Yêu cầu từ đ2019-09-11 01:43
 • #1001: Kế ly gián! Ta mời hắn là đầu hán tử! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #1002: Lại tới Trung Khoa Viện, vũ khí mới đột phá! ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:43
 • #1003: Đại Đường niềm vui! Trấn Quốc thần khí 0 login! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1004: Trên trời rơi xuống thần khí, ai có thể thắng ta Đại Đường! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1005: Kinh hỉ! Đại Đường Newton cùng Watt! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1006: Chịu tội tội . Quỳ Đông Cung! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1007: Lang Vương quỳ xuống xin lỗi, Đột Quyết Công Chúa thủ đoạn! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1008: Đường hoàng: Vì là Lý Khác kế vị đãng thanh con đường phía trước! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phi2019-09-11 01:44
 • #1009: Công chúa điện hạ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1010: Ám sát! Động chân tình! ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1011: Quốc Cừu Gia Hận, lấy nước làm chủ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:44
 • #1012: Thương thiên bất diệt người hữu tình! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1013: Đường hoàng bệnh nặng, đăng cơ chuẩn bị! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1014: Đế Lệnh, Thái tử đăng cơ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1015: Hoàng Đế, là có thể làm bất cứ chuyện gì! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1016: Thái Sơn Phong Thiện, chiếu cáo thiên hạ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1017: Xác định niên hiệu, Viêm Hoàng năm đầu! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1018: Đăng lâm Thái Sơn, Thái tử Phong Thiện! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1019: Tân Hoàng đăng cơ, Đại Đường đi vào Viêm Hoàng kỷ nguyên! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-11 01:45
 • #1020: Người nào nói Hoàng Đế tốt làm . Ngươi tới ta không đánh chết ngươi! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước )2019-09-11 01:45
 • #1021: Kinh thiên tình báo, người thứ nhất Nữ Đế sinh ra! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-15 15:35
 • #1022: Hắn muốn chiến ta liền chiến, Đại Đường không sợ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-19 16:32
 • #1023: Mượn trận chiến này, chấn Tân Đế oai! ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-24 15:08
 • #1024: Lấy lịch sử làm gương, đừng học Hán Vũ cực kì hiếu chiến! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-09-28 15:43
 • #1025: Ai dám ngỗ nghịch ngươi cái này Đại Đường Hoàng Đế mệnh lệnh . (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu!2019-10-08 16:50
 • #1026: Kịch liệt chống đỡ Trường An! Đột Quyết quy hàng! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:50
 • #1027: Nhất Thống Bắc Phương, thiên hạ quy nhất! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:50
 • #1028: Vũ Mị Nương đại nghiệp thực hiện được, Lý Khác muốn khóc! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:50
 • #1029: Quân vương không lâm triều, cái gọi là ai lại biết! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu )2019-10-08 16:50
 • #1030: Hài lòng Lý Khác! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:50
 • #1031: 1 môn song quốc sĩ, cả nhà là công huân! (! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:51
 • #1032: Chính thức thịnh thế, kéo dài màn che! (chương cuối )2019-10-08 16:51
 • #1033: Đế vương trọng tình, Đại Thiện hay là lớn ác . (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:51
 • #1034: Đế lâm Bắc Phương, đi dạo thiên hạ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:51
 • #1035: Thiên thọ! Bệ hạ đem Ngụy Chinh nói khóc! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1036: Lý Thế Dân: Ngươi đi sóng đi, giang sơn ta là ngươi bảo vệ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu )2019-10-08 16:52
 • #1037: Bệ hạ, không muốn làm ở rể a! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1038: Đế lâm Đột Quyết, gặp lại Tiết Nhân Quý! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1039: Nữ Đế đưa đại lễ, trẫm nhận được! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1040: Ức năm xưa, Lý Khác sự tích chấn kinh thiên hạ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1041: Quy hàng là sỉ nhục . Này cmn là cứu người! (3 càng!! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:52
 • #1042: Tây Vương quỳ xuống, thiên hạ quy tâm! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1043: Chìm suốt đêm gặp vua! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1044: Yêu đương bên trong người đều là bệnh tâm thần! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1045: Thổ lộ tiếng lòng, người hữu tình sẽ thành thân thuộc! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1046: Bệ hạ, nhìn ta nắm tay nhỏ đánh ngươi trong lòng! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-08 16:53
 • #1047: Đế vương trọng tình hậu quả, ta vô pháp vứt bỏ ta con dân! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước )2019-10-08 16:53
 • #1048: Hỏi thế gian tình là gì, thẳng dạy người ngược chó không ngừng! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu2019-10-08 16:53
 • #1049: Hộ vợ cuồng ma! Cẩm Y Vệ thành quả! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-14 15:18
 • #1050: Đường hoàng tức giận! Nhân tính đến tột cùng sẽ có nhiều ác! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-20 16:30
 • #1051: Thủ đoạn rất cay! Lý Khác Bá Quyền một mặt! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-24 18:50
 • #1052: Thiết huyết Lý Khác, cường thế ra tay! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-28 21:05
 • #1053: Hâm rượu chém đại công, đi một lát sẽ trở lại! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-10-28 21:05
 • #1054: Đế uy cuồn cuộn, này liền vì đế vương quyền lực! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:38
 • #1055: Chân tướng lộ rõ, nguyên lai chúng ta cũng hiểu nhầm Nữ Đế! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu )2019-11-12 18:39
 • #1056: Tại sao ai cũng muốn làm Hoàng Đế . Cái này chính là nguyên nhân! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phi2019-11-12 18:40
 • #1057: Lý Khác cảnh cáo, tái phạm người, tuyệt không tha! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:41
 • #1058: Đại Đường sở dĩ sẽ thắng lợi, cái này chính là nguyên do! ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:54
 • #1059: Đế vương người, làm trọng điển trị quần thần! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:54
 • #1060: Hoàn toàn mới manh mối, Uy quốc dấu vết! ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:56
 • #1061: Thật sự là người hiền bị bắt nạt a, ai cũng dám đến lội một hồi! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiế2019-11-12 18:56
 • #1062: Một người diệt một quốc gia, Kỳ Tích Tái Hiện! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:56
 • #1063: Lý Thế Dân cùng Vũ Mị Nương đến! ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:57
 • #1064: Lý Thế Dân: Khác nhi tuyệt đối sẽ không đi ta đường xưa!2019-11-12 18:57
 • #1065: Nhị Nữ gặp lại, Lý Khác nghi vấn! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:58
 • #1066: Tài chính vấn đề, trong Đại Đường hoạn! ! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:58
 • #1067: So với Lý Thế Dân càng có bá lực, còn lớn hơn đường ban ngày ban mặt đi! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước ngu2019-11-12 18:58
 • #1068: Nằm vùng kế hoạch! Lý Khác nội ứng! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:59
 • #1069: Vương Huyền Sách gởi thư, Uy quốc đáp lại! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 18:59
 • #1070: Đường hoàng đại hôn, khắp chốn mừng vui! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước toàn đặt trước! )2019-11-12 19:00
 • #1071: Thiên thọ! Hoàng phi muốn đánh Ngụy Chinh! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 19:01
 • #1072: Bệ hạ, không nên quên ngươi ái phi dung nhan! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 19:04
 • #1073: Nằm vùng có chuyện, đường hoàng tức giận! ! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 19:04
 • #1074: Đãng quan trường tà phong, từ đây sự tình bắt đầu! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 19:04
 • #1075: CIA lại ra tay, Vô Gian Đạo! ! (1 càng, yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 19:05
 • #1076: Cải trang vi hành, Lý Khác chính thức mục đích! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 19:05
 • #1077: Khuyên động Lý Thế Dân, đường hoàng muốn chuồn êm! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 19:05
 • #1078: Hơi nước cơ hội! Đại Đường trên biển Bá Quyền khởi nguồn! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-12 19:05
 • #1079: Dương Ngọc Hoàn, bị lựa chọn người! (2 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-17 07:20
 • #1080: Đế Tiềm Long uyên, lẻn vào Giang Nam Đạo! ! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-20 16:09
 • #1081: Phá miếu ngẫu nhiên gặp, ngược chó tiến hành lúc! (1 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-23 16:47
 • #1082: Gian tế! Chính thức Vô Gian Đạo! (2 càng, yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-26 18:15
 • #1083: Đêm giết chóc, bí hiểm đường hoàng Lý Khác! (3 càng,! Yêu cầu từ đặt trước nguyệt phiếu! )2019-11-29 16:45

Related posts

Như Ý Tiểu Lang Quân

TiKay

Đại Đường Hoàng Thất Cô Nhi

TiKay

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn

TiKay

Leave a Reply