Cổ ĐạiHiện ĐạiKhoa HuyễnNgôn TìnhXuyên KhôngXuyên Nhanh

Mau Xuyên Hệ Thống: Nam Thần Công Lược Sổ Tay

Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống: Nam thần công lược thủ sách

Tuần trăng mật bị trượng phu khuê mật liên thủ hại chết! Có lẽ là oán niệm quá sâu, ở Tần Hoan Hoan tử vong cuối cùng một giây, trong đầu đột nhiên:

“Tất —— nam thần công lược hệ thống chính thức khởi động, thỉnh ký chủ ngồi ổn đỡ hảo.”

Kết quả là, Tần Hoan Hoan cứ như vậy bắt đầu rồi xuyên qua đến bất đồng vị diện công lược nam chủ chi lộ.

Trúc mã tổng tài / đa tình giáo thảo / thô hán tướng quân / nhược kê thư sinh / đoạn bối Vương gia / ma quỷ Hoàng Thượng / lãnh khốc quỷ hút máu / mạt thế cương thi vương / võng du đại thần / nguyên thủy thủ lĩnh……

Chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được, ngươi, chuẩn bị tốt sao?

Nguồn: wikidich.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hoán Sở
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 tử vong
 • #2: Chương 2 C cấp nhiệm vụ
 • #3: Chương 3 trúc mã tổng tài cầu yêu ta 1
 • #4: Chương 4 trúc mã tổng tài cầu yêu ta 2
 • #5: Chương 5 trúc mã tổng tài yêu ta 3
 • #6: Chương 6 trúc mã tổng tài yêu ta 4
 • #7: Chương 7 trúc mã tổng tài yêu ta 5
 • #8: Chương 8 trúc mã tổng tài yêu ta 6
 • #9: Chương 9 trúc mã tổng tài yêu ta 7
 • #10: Chương 10 trúc mã tổng tài yêu ta 8
 • #11: Chương 11 trúc mã tổng tài yêu ta 9
 • #12: Chương 12 trúc mã tổng tài yêu ta 10
 • #13: Chương 13 trúc mã tổng tài yêu ta 11
 • #14: Chương 14 trúc mã tổng tài yêu ta 12
 • #15: Chương 15 trúc mã tổng tài yêu ta 13
 • #16: Chương 16 trúc mã tổng tài yêu ta 14
 • #17: Chương 17 trúc mã tổng tài yêu ta 15
 • #18: Chương 18 trúc mã tổng tài yêu ta 16
 • #19: Chương 19 trúc mã tổng tài yêu ta 17
 • #20: Chương 20 trúc mã tổng tài yêu ta 18
 • #21: Chương 21 trúc mã tổng tài yêu ta 19
 • #22: Chương 22 trúc mã tổng tài yêu ta 20
 • #23: Chương 23 trúc mã tổng tài yêu ta 21
 • #24: Chương 24 trúc mã tổng tài yêu ta 22
 • #25: Chương 25 trúc mã tổng tài yêu ta 23
 • #26: Chương 26 trúc mã tổng tài yêu ta 24
 • #27: Chương 27 trúc mã tổng tài yêu ta 25
 • #28: Chương 28 trúc mã tổng tài yêu ta 26
 • #29: Chương 29 trúc mã tổng tài yêu ta 27
 • #30: Chương 30 trúc mã tổng tài yêu ta ( xong )
 • #31: Chương 31 trúc mã tổng tài yêu ta ( phiên ngoại 1 )
 • #32: Chương 32 trúc mã tổng tài yêu ta ( phiên ngoại 2 )
 • #33: Chương 33 thợ săn sủng thê chi lộ 1
 • #34: Chương 34 thợ săn sủng thê chi lộ 2
 • #35: Chương 35 thợ săn sủng thê chi lộ 3 ( thêm càng )
 • #36: Chương 36 thợ săn sủng thê chi lộ 4
 • #37: Chương 37 thợ săn sủng thê chi lộ 5
 • #38: Chương 38 thợ săn sủng thê chi lộ 6 ( canh bốn )
 • #39: Chương 39 thợ săn sủng thê chi lộ 7 ( thêm càng )
 • #40: Chương 40 thợ săn sủng thê chi lộ 8
 • #41: Chương 41 thợ săn sủng thê chi lộ 9
 • #42: Chương 42 thợ săn sủng thê chi lộ 10
 • #43: Chương 43 thợ săn sủng thê chi lộ 11
 • #44: Chương 44 thợ săn sủng thê chi lộ 12
 • #45: Chương 45 thợ săn sủng thê chi lộ 13
 • #46: Chương 46 thợ săn sủng thê chi lộ 14
 • #47: Chương 47 thợ săn sủng thê chi lộ 15
 • #48: Chương 48 thợ săn sủng thê chi lộ 16
 • #49: Chương 49 thợ săn sủng thê chi lộ 17
 • #50: Chương 50 thợ săn sủng thê chi lộ 18
 • #51: Chương 51 thợ săn sủng thê chi lộ 19
 • #52: Chương 52 thợ săn sủng thê chi lộ 20
 • #53: Chương 53 thợ săn sủng thê chi lộ 21
 • #54: Chương 54 thợ săn sủng thê chi lộ 22
 • #55: Chương 55 thợ săn sủng thê chi lộ 23
 • #56: Chương 56 thợ săn sủng thê chi lộ 24
 • #57: Chương 57 thợ săn sủng thê chi lộ 25
 • #58: Chương 58 thợ săn sủng thê chi lộ 26
 • #59: Chương 59 thợ săn sủng thê chi lộ 27
 • #60: Chương 60 thợ săn sủng thê chi lộ 28
 • #61: Chương 61 thợ săn sủng thê chi lộ 29
 • #62: Chương 62 thợ săn sủng thê chi lộ 30
 • #63: Chương 63 thợ săn sủng thê chi lộ 31
 • #64: Chương 64 thợ săn sủng thê chi lộ 32
 • #65: Chương 65 thợ săn sủng thê chi lộ 33
 • #66: Chương 66 thợ săn sủng thê chi lộ 34
 • #67: Chương 67 thợ săn sủng thê chi lộ 35
 • #68: Chương 68 thợ săn sủng thê chi lộ 36
 • #69: Chương 69 thợ săn sủng thê chi lộ 37
 • #70: Chương 70 thợ săn sủng thê chi lộ 38
 • #71: Chương 71 thợ săn sủng thê chi lộ 39
 • #72: Chương 72 thợ săn sủng thê chi lộ 40
 • #73: Chương 73 thợ săn sủng thê chi lộ 41
 • #74: Chương 74 thợ săn sủng thê chi lộ 42
 • #75: Chương 75 thợ săn sủng thê chi lộ 43
 • #76: Chương 76 thợ săn sủng thê chi lộ 44
 • #77: Chương 77 thợ săn sủng thê chi lộ ( xong )
 • #78: Chương 78 thợ săn sủng thê chi lộ ( phiên ngoại )
 • #79: Chương 79 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 1
 • #80: Chương 80 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 2
 • #81: Chương 81 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 3
 • #82: Chương 82 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 4
 • #83: Chương 83 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 5
 • #84: Chương 84 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 6
 • #85: Chương 85 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 7
 • #86: Chương 86 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 8
 • #87: Chương 87 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 9
 • #88: Chương 88 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 10
 • #89: Chương 89 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 11
 • #90: Chương 90 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 12
 • #91: Chương 91 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 13
 • #92: Chương 92 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 14
 • #93: Chương 93 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 15
 • #94: Chương 94 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 16
 • #95: Chương 95 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 17
 • #96: Chương 96 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 18
 • #97: Chương 97 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 19
 • #98: Chương 98 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 20
 • #99: Chương 99 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 21
 • #100: Chương 100 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 22
 • #101: Chương 101 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 23
 • #102: Chương 102 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 24
 • #103: Chương 103 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 25
 • #104: Chương 104 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 26
 • #105: Chương 105 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 27
 • #106: Chương 106 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 28
 • #107: Chương 107 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 29
 • #108: Chương 108 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 30
 • #109: Chương 109 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 31
 • #110: Chương 110 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 32
 • #111: Chương 111 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 33
 • #112: Chương 112 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 34
 • #113: Chương 113 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 35
 • #114: Chương 114 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 36
 • #115: Chương 115 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 37
 • #116: Chương 116 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 38
 • #117: Chương 117 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 39
 • #118: Chương 118 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 40
 • #119: Chương 119 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 41
 • #120: Chương 120 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 42
 • #121: Chương 121 ảnh đế diễn viên hạng ba thê 43
 • #122: Chương 122 ảnh đế diễn viên hạng ba thê ( xong )
 • #123: Chương 123 ảnh đế diễn viên hạng ba thê ( phiên ngoại )
 • #124: Chương 124 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 1
 • #125: Chương 125 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 2
 • #126: Chương 126 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 3
 • #127: Chương 127 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 4
 • #128: Chương 128 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 5
 • #129: Chương 129 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 6
 • #130: Chương 130 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 7
 • #131: Chương 131 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 8
 • #132: Chương 132 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 9
 • #133: Chương 133 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 10
 • #134: Chương 134 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 11
 • #135: Chương 135 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 12
 • #136: Chương 136 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 13
 • #137: Chương 137 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 14
 • #138: Chương 138 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 15
 • #139: Chương 139 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 16
 • #140: Chương 140 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 17
 • #141: Chương 141 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 18
 • #142: Chương 142 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 19
 • #143: Chương 143 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 20
 • #144: Chương 144 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 21
 • #145: Chương 145 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 22
 • #146: Chương 146 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 23
 • #147: Chương 147 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 24
 • #148: Chương 148 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 25
 • #149: Chương 149 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 26
 • #150: Chương 150 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 27
 • #151: Chương 151 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 28
 • #152: Chương 152 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 29
 • #153: Chương 153 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 30
 • #154: Chương 154 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 31
 • #155: Chương 155 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 32
 • #156: Chương 156 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 33
 • #157: Chương 157 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 34
 • #158: Chương 158 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 35
 • #159: Chương 159 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 36
 • #160: Chương 160 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 37
 • #161: Chương 161 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê 38
 • #162: Chương 162 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê ( xong )
 • #163: Chương 163 võng du đại thần tiểu bạch xuẩn manh thê ( phiên ngoại )
 • #164: Chương 164 đến từ cổ đại sát thủ lão công 1
 • #165: Chương 165 đến từ cổ đại sát thủ lão công 2
 • #166: Chương 166 đến từ cổ đại sát thủ lão công 3
 • #167: Chương 167 đến từ cổ đại sát thủ lão công 4
 • #168: Chương 168 đến từ cổ đại sát thủ lão công 5
 • #169: Chương 169 đến từ cổ đại sát thủ lão công 6
 • #170: Chương 170 đến từ cổ đại sát thủ lão công 7
 • #171: Chương 171 đến từ cổ đại sát thủ lão công 8
 • #172: Chương 172 đến từ cổ đại sát thủ lão công 9
 • #173: Chương 173 đến từ cổ đại sát thủ lão công 10
 • #174: Chương 174 đến từ cổ đại sát thủ lão công 11
 • #175: Chương 175 đến từ cổ đại sát thủ lão công 12
 • #176: Chương 176 đến từ cổ đại sát thủ lão công 13
 • #177: Chương 177 đến từ cổ đại sát thủ lão công 14
 • #178: Chương 178 đến từ cổ đại sát thủ lão công 15
 • #179: Chương 179 đến từ cổ đại sát thủ lão công 16
 • #180: Chương 180 đến từ cổ đại sát thủ lão công 17
 • #181: Chương 181 đến từ cổ đại sát thủ lão công 18
 • #182: Chương 182 đến từ cổ đại sát thủ lão công 19
 • #183: Chương 183 đến từ cổ đại sát thủ lão công 20
 • #184: Chương 184 đến từ cổ đại sát thủ lão công 21
 • #185: Chương 185 đến từ cổ đại sát thủ lão công 22
 • #186: Chương 186 đến từ cổ đại sát thủ lão công 23
 • #187: Chương 187 đến từ cổ đại sát thủ lão công 24
 • #188: Chương 188 đến từ cổ đại sát thủ lão công 25
 • #189: Chương 189 đến từ cổ đại sát thủ lão công 26
 • #190: Chương 190 đến từ cổ đại sát thủ lão công 27
 • #191: Chương 191 đến từ cổ đại sát thủ lão công 28
 • #192: Chương 192 đến từ cổ đại sát thủ lão công 29
 • #193: Chương 193 đến từ cổ đại sát thủ lão công 30
 • #194: Chương 194 đến từ cổ đại sát thủ lão công 31
 • #195: Chương 195 đến từ cổ đại sát thủ lão công 32
 • #196: Chương 196 đến từ cổ đại sát thủ lão công 33
 • #197: Chương 197 đến từ cổ đại sát thủ lão công 34
 • #198: Chương 198 đến từ cổ đại sát thủ lão công 35
 • #199: Chương 199 đến từ cổ đại sát thủ lão công 36
 • #200: Chương 200 đến từ cổ đại sát thủ lão công 37
 • #201: Chương 201 đến từ cổ đại sát thủ lão công 38
 • #202: Chương 202 đến từ cổ đại sát thủ lão công 39
 • #203: Chương 203 đến từ cổ đại sát thủ lão công 40 ( thêm càng )
 • #204: Chương 204 đến từ cổ đại sát thủ lão công 41
 • #205: Chương 205 đến từ cổ đại sát thủ lão công 42
 • #206: Chương 206 đến từ cổ đại sát thủ lão công 43
 • #207: Chương 207 đến từ cổ đại sát thủ lão công 44
 • #208: Chương 208 đến từ cổ đại sát thủ lão công 45
 • #209: Chương 209 đến từ cổ đại sát thủ lão công 46
 • #210: Chương 210 đến từ cổ đại sát thủ lão công 47
 • #211: Chương 211 đến từ cổ đại sát thủ lão công 48
 • #212: Chương 212 đến từ cổ đại sát thủ lão công 49
 • #213: Chương 213 đến từ cổ đại sát thủ lão công 50
 • #214: Chương 214 đến từ cổ đại sát thủ lão công 51
 • #215: Chương 215 đến từ cổ đại sát thủ lão công 52
 • #216: Chương 216 đến từ cổ đại sát thủ lão công 53
 • #217: Chương 217 đến từ cổ đại sát thủ lão công 54
 • #218: Chương 218 đến từ cổ đại sát thủ lão công 55 ( bổ càng )
 • #219: Chương 219 đến từ cổ đại sát thủ lão công 56
 • #220: Chương 220 đến từ cổ đại sát thủ lão công 57
 • #221: Chương 221 đến từ cổ đại sát thủ lão công 58
 • #222: Chương 222 đến từ cổ đại sát thủ lão công ( xong )
 • #223: Chương 223 đến từ cổ đại sát thủ lão công ( phiên ngoại )
 • #224: Chương 224 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 1
 • #225: Chương 225 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 2
 • #226: Chương 226 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 3
 • #227: Chương 227 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 4
 • #228: Chương 228 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 5
 • #229: Chương 229 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 6
 • #230: Chương 230 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 7
 • #231: Chương 231 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 8 ( đánh thưởng thêm càng )
 • #232: Chương 232 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 9
 • #233: Chương 233 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 10
 • #234: Chương 234 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 11
 • #235: Chương 235 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 12
 • #236: Chương 236 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 13
 • #237: Chương 237 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 14
 • #238: Chương 238 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 15
 • #239: Chương 239 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 16
 • #240: Chương 240 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 17
 • #241: Chương 241 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 18
 • #242: Chương 242 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 19
 • #243: Chương 243 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 20
 • #244: Chương 244 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 21
 • #245: Chương 245 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 22
 • #246: Chương 246 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 23
 • #247: Chương 247 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 24
 • #248: Chương 248 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 25 ( cầu đề cử phiếu )
 • #249: Chương 249 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 26
 • #250: Chương 250 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 27
 • #251: Chương 251 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 28
 • #252: Chương 252 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 29
 • #253: Chương 253 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 30
 • #254: Chương 254 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 31
 • #255: Chương 255 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 32 ( đánh thưởng thêm càng )
 • #256: Chương 256 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 33 ( đề cử phiếu thêm càng )
 • #257: Chương 257 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 34
 • #258: Chương 258 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 35
 • #259: Chương 259 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 36
 • #260: Chương 260 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 37
 • #261: Chương 261 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 38
 • #262: Chương 262 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 39
 • #263: Chương 263 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 40
 • #264: Chương 264 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 41
 • #265: Chương 265 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 42
 • #266: Chương 266 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 43
 • #267: Chương 267 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 44
 • #268: Chương 268 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 45
 • #269: Chương 269 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 46 ( thêm càng )
 • #270: Chương 270 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 47
 • #271: Chương 271 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 48
 • #272: Chương 272 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 49
 • #273: Chương 273 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 50
 • #274: Chương 274 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê 51
 • #275: Chương 275 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê ( xong )
 • #276: Chương 276 nguyên thủy thủ lĩnh điêu ngoa thê ( phiên ngoại )
 • #277: Chương 277 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 1
 • #278: Chương 278 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 2
 • #279: Chương 279 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 3 ( thêm càng )
 • #280: Chương 280 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 4
 • #281: Chương 281 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 5
 • #282: Chương 282 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 6
 • #283: Chương 283 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 7
 • #284: Chương 284 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 8
 • #285: Chương 285 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 9
 • #286: Chương 286 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 10
 • #287: Chương 287 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 11
 • #288: Chương 288 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 12
 • #289: Chương 289 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 13
 • #290: Chương 290 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 14
 • #291: Chương 291 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 15
 • #292: Chương 292 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 16
 • #293: Chương 293 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 17
 • #294: Chương 294 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 18
 • #295: Chương 295 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 19
 • #296: Chương 296 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 20
 • #297: Chương 297 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 21
 • #298: Chương 298 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 22
 • #299: Chương 299 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 23
 • #300: Chương 300 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 24
 • #301: Chương 301 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 25
 • #302: Chương 302 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 26
 • #303: Chương 303 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 27
 • #304: Chương 304 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 28
 • #305: Chương 305 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 29
 • #306: Chương 306 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 30
 • #307: Chương 307 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 31
 • #308: Chương 308 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 32
 • #309: Chương 309 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 33
 • #310: Chương 310 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 34
 • #311: Chương 311 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 35
 • #312: Chương 312 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 36
 • #313: Chương 313 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 37
 • #314: Chương 314 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 38
 • #315: Chương 315 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 39
 • #316: Chương 316 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 40
 • #317: Chương 317 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 41
 • #318: Chương 318 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 42
 • #319: Chương 319 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 43
 • #320: Chương 320 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 44
 • #321: Chương 321 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 45
 • #322: Chương 322 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 46
 • #323: Chương 323 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 47
 • #324: Chương 324 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 48
 • #325: Chương 325 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 49
 • #326: Chương 326 giáo thảo nghịch tập vai hề thê 50
 • #327: Chương 327 giáo thảo nghịch tập vai hề thê ( xong )
 • #328: Chương 328 giáo thảo nghịch tập vai hề thê ( phiên ngoại )
 • #329: Chương 329 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 1
 • #330: Chương 330 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 2
 • #331: Chương 331 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 3
 • #332: Chương 332 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 4
 • #333: Chương 333 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 5
 • #334: Chương 334 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 6
 • #335: Chương 335 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 7
 • #336: Chương 336 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 8
 • #337: Chương 337 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 9
 • #338: Chương 338 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 10
 • #339: Chương 339 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 11
 • #340: Chương 340 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 12
 • #341: Chương 341 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 13
 • #342: Chương 342 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 14
 • #343: Chương 343 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 15
 • #344: Chương 344 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 16
 • #345: Chương 345 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 17
 • #346: Chương 346 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 18 ( cầu đề cử phiếu )
 • #347: Chương 347 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 19
 • #348: Chương 348 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 20
 • #349: Chương 349 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 21
 • #350: Chương 350 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 22
 • #351: Chương 351 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 23
 • #352: Chương 352 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 24
 • #353: Chương 353 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 25
 • #354: Chương 354 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 26
 • #355: Chương 355 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 27
 • #356: Chương 356 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 28
 • #357: Chương 357 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 29
 • #358: Chương 358 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 30
 • #359: Chương 359 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 31
 • #360: Chương 360 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 32
 • #361: Chương 361 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 33
 • #362: Chương 362 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 34
 • #363: Chương 363 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 35
 • #364: Chương 364 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 36
 • #365: Chương 365 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 37
 • #366: Chương 366 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 38
 • #367: Chương 367 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 39
 • #368: Chương 368 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 40
 • #369: Chương 369 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 41
 • #370: Chương 370 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 42
 • #371: Chương 371 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 43
 • #372: Chương 372 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 44
 • #373: Chương 373 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 45
 • #374: Chương 374 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 46
 • #375: Chương 375 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 47
 • #376: Chương 376 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 48
 • #377: Chương 377 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 49
 • #378: Chương 378 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 50
 • #379: Chương 379 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 51
 • #380: Chương 380 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 52
 • #381: Chương 381 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 53
 • #382: Chương 382 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 54
 • #383: Chương 383 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 55
 • #384: Chương 384 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 56
 • #385: Chương 385 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 57
 • #386: Chương 386 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 58
 • #387: Chương 387 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 59
 • #388: Chương 388 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 60
 • #389: Chương 389 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 61
 • #390: Chương 390 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 62
 • #391: Chương 391 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng 63
 • #392: Chương 392 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng ( xong )
 • #393: Chương 393 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng ( phiên ngoại 1 )
 • #394: Chương 394 huyết tộc thân vương chuyên chúc tiểu sơ ủng ( phiên ngoại 2 )
 • #395: Chương 395 thô hán tướng quân hạ đường thê 1
 • #396: Chương 396 thô hán tướng quân hạ đường thê 2
 • #397: Chương 397 thô hán tướng quân hạ đường thê 3
 • #398: Chương 398 thô hán tướng quân hạ đường thê 4
 • #399: Chương 399 thô hán tướng quân hạ đường thê 5
 • #400: Chương 400 thô hán tướng quân hạ đường thê 6
 • #401: Chương 401 thô hán tướng quân hạ đường thê 7
 • #402: Chương 402 thô hán tướng quân hạ đường thê 8
 • #403: Chương 403 thô hán tướng quân hạ đường thê 9
 • #404: Chương 404 thô hán tướng quân hạ đường thê 10
 • #405: Chương 405 thô hán tướng quân hạ đường thê 11
 • #406: Chương 406 thô hán tướng quân hạ đường thê 12
 • #407: Chương 407 thô hán tướng quân hạ đường thê 13
 • #408: Chương 408 thô hán tướng quân hạ đường thê 14
 • #409: Chương 409 thô hán tướng quân hạ đường thê 15
 • #410: Chương 410 thô hán tướng quân hạ đường thê 16
 • #411: Chương 411 thô hán tướng quân hạ đường thê 17
 • #412: Chương 412 thô hán tướng quân hạ đường thê 18
 • #413: Chương 413 thô hán tướng quân hạ đường thê 19
 • #414: Chương 414 thô hán tướng quân hạ đường thê 20
 • #415: Chương 415 thô hán tướng quân hạ đường thê 21
 • #416: Chương 416 thô hán tướng quân hạ đường thê 22
 • #417: Chương 417 thô hán tướng quân hạ đường thê 23
 • #418: Chương 418 thô hán tướng quân hạ đường thê 24
 • #419: Chương 419 thô hán tướng quân hạ đường thê 25
 • #420: Chương 420 thô hán tướng quân hạ đường thê 26
 • #421: Chương 421 thô hán tướng quân hạ đường thê 27
 • #422: Chương 422 thô hán tướng quân hạ đường thê 28
 • #423: Chương 423 thô hán tướng quân hạ đường thê 29
 • #424: Chương 424 thô hán tướng quân hạ đường thê 30
 • #425: Chương 425 thô hán tướng quân hạ đường thê 31
 • #426: Chương 426 thô hán tướng quân hạ đường thê 32
 • #427: Chương 427 thô hán tướng quân hạ đường thê 33
 • #428: Chương 428 thô hán tướng quân hạ đường thê 34
 • #429: Chương 429 thô hán tướng quân hạ đường thê 35
 • #430: Chương 430 thô hán tướng quân hạ đường thê 36
 • #431: Chương 431 thô hán tướng quân hạ đường thê 37
 • #432: Chương 432 thô hán tướng quân hạ đường thê 38
 • #433: Chương 433 thô hán tướng quân hạ đường thê 39
 • #434: Chương 434 thô hán tướng quân hạ đường thê 40
 • #435: Chương 435 thô hán tướng quân hạ đường thê 41
 • #436: Chương 436 thô hán tướng quân hạ đường thê 42
 • #437: Chương 437 thô hán tướng quân hạ đường thê 43
 • #438: Chương 438 thô hán tướng quân hạ đường thê 44
 • #439: Chương 439 thô hán tướng quân hạ đường thê 45
 • #440: Chương 440 thô hán tướng quân hạ đường thê 46
 • #441: Chương 441 thô hán tướng quân hạ đường thê 47
 • #442: Chương 442 thô hán tướng quân hạ đường thê 48
 • #443: Chương 443 thô hán tướng quân hạ đường thê ( xong )
 • #444: Chương 444 thô hán tướng quân hạ đường thê ( phiên ngoại )
 • #445: Chương 445 CV đại thần tiểu mê muội 1
 • #446: Chương 446 CV đại thần tiểu mê muội 2
 • #447: Chương 447 CV đại thần tiểu mê muội 3
 • #448: Chương 448 CV đại thần tiểu mê muội 4
 • #449: Chương 449 CV đại thần tiểu mê muội 5
 • #450: Chương 450 CV đại thần tiểu mê muội 6
 • #451: Chương 451 CV đại thần tiểu mê muội 7
 • #452: Chương 452 CV đại thần tiểu mê muội 8
 • #453: Chương 453 CV đại thần tiểu mê muội 9
 • #454: Chương 454 CV đại thần tiểu mê muội 10
 • #455: Chương 455 CV đại thần tiểu mê muội 11
 • #456: Chương 456 CV đại thần tiểu mê muội 12
 • #457: Chương 457 CV đại thần tiểu mê muội 13
 • #458: Chương 458 CV đại thần tiểu mê muội 14
 • #459: Chương 459 CV đại thần tiểu mê muội 15
 • #460: Chương 460 CV đại thần tiểu mê muội 16
 • #461: Chương 461 CV đại thần tiểu mê muội 17
 • #462: Chương 462 CV đại thần tiểu mê muội 18
 • #463: Chương 463 CV đại thần tiểu mê muội 19
 • #464: Chương 464 CV đại thần tiểu mê muội 20
 • #465: Chương 465 CV đại thần tiểu mê muội 21
 • #466: Chương 466 CV đại thần tiểu mê muội 22
 • #467: Chương 467 CV đại thần tiểu mê muội 23
 • #468: Chương 468 CV đại thần tiểu mê muội 24
 • #469: Chương 469 CV đại thần tiểu mê muội 25
 • #470: Chương 470 CV đại thần tiểu mê muội 26
 • #471: Chương 471 CV đại thần tiểu mê muội 27
 • #472: Chương 472 CV đại thần tiểu mê muội 28
 • #473: Chương 473 CV đại thần tiểu mê muội 29
 • #474: Chương 474 CV đại thần tiểu mê muội 30
 • #475: Chương 475 CV đại thần tiểu mê muội 31
 • #476: Chương 476 CV đại thần tiểu mê muội 32
 • #477: Chương 477 CV đại thần tiểu mê muội 33
 • #478: Chương 478 CV đại thần tiểu mê muội 34
 • #479: Chương 479 CV đại thần tiểu mê muội 35
 • #480: Chương 480 CV đại thần tiểu mê muội 36
 • #481: Chương 481 CV đại thần tiểu mê muội 37
 • #482: Chương 482 CV đại thần tiểu mê muội 38
 • #483: Chương 483 CV đại thần tiểu mê muội 39
 • #484: Chương 484 CV đại thần tiểu mê muội 40
 • #485: Chương 485 CV đại thần tiểu mê muội 41
 • #486: Chương 486 CV đại thần tiểu mê muội 42
 • #487: Chương 487 CV đại thần tiểu mê muội 43
 • #488: Chương 488 CV đại thần tiểu mê muội 44
 • #489: Chương 489 CV đại thần tiểu mê muội 45
 • #490: Chương 490 CV đại thần tiểu mê muội 46
 • #491: Chương 491 CV đại thần tiểu mê muội ( xong )
 • #492: Chương 492 CV đại thần tiểu mê muội ( phiên ngoại )
 • #493: Chương 493 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 1
 • #494: Chương 494 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 2
 • #495: Chương 495 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 3
 • #496: Chương 496 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 4
 • #497: Chương 497 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 5
 • #498: Chương 498 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 6
 • #499: Chương 499 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 7
 • #500: Chương 500 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 8
 • #501: Chương 501 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 9
 • #502: Chương 502 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 10
 • #503: Chương 503 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 11
 • #504: Chương 504 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 12
 • #505: Chương 505 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 13
 • #506: Chương 506 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 14
 • #507: Chương 507 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 15
 • #508: Chương 508 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 16
 • #509: Chương 509 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 17
 • #510: Chương 510 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 18
 • #511: Chương 511 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 19
 • #512: Chương 512 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 20
 • #513: Chương 513 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 21
 • #514: Chương 514 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 22
 • #515: Chương 515 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 23
 • #516: Chương 516 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 24
 • #517: Chương 517 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 25
 • #518: Chương 518 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 26
 • #519: Chương 519 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 27
 • #520: Chương 520 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 28
 • #521: Chương 521 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 29
 • #522: Chương 522 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 30
 • #523: Chương 523 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 31
 • #524: Chương 524 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 32
 • #525: Chương 525 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 33
 • #526: Chương 526 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 34
 • #527: Chương 527 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 35
 • #528: Chương 528 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 36
 • #529: Chương 529 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 37
 • #530: Chương 530 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 38
 • #531: Chương 531 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 39
 • #532: Chương 532 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 40
 • #533: Chương 533 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 41
 • #534: Chương 534 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 42
 • #535: Chương 535 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 43
 • #536: Chương 536 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 44
 • #537: Chương 537 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 45
 • #538: Chương 538 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 46
 • #539: Chương 539 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 47
 • #540: Chương 540 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 48
 • #541: Chương 541 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 49
 • #542: Chương 542 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 50
 • #543: Chương 543 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 51
 • #544: Chương 544 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 52
 • #545: Chương 545 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 53
 • #546: Chương 546 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 54
 • #547: Chương 547 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 55
 • #548: Chương 548 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 56
 • #549: Chương 549 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 57
 • #550: Chương 550 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 58
 • #551: Chương 551 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 59
 • #552: Chương 552 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 60
 • #553: Chương 553 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 61
 • #554: Chương 554 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 62
 • #555: Chương 555 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 63
 • #556: Chương 556 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 64
 • #557: Chương 557 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 65
 • #558: Chương 558 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 67
 • #559: Chương 559 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 66
 • #560: Chương 560 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 66
 • #561: Chương 561 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 68
 • #562: Chương 562 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 69
 • #563: Chương 563 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 70
 • #564: Chương 564 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê 71
 • #565: Chương 565 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê ( xong )
 • #566: Chương 566 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê ( phiên ngoại 1 )
 • #567: Chương 567 chính đạo chưởng môn yêu nữ thê ( phiên ngoại 2 )
 • #568: Chương 568 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 1
 • #569: Chương 569 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 2
 • #570: Chương 570 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 3
 • #571: Chương 571 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 4
 • #572: Chương 572 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 6
 • #573: Chương 573 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 7
 • #574: Chương 574 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 8
 • #575: Chương 575 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 9
 • #576: Chương 576 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 10
 • #577: Chương 577 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 11
 • #578: Chương 578 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 12
 • #579: Chương 579 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 13
 • #580: Chương 580 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 14
 • #581: Chương 581 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 15
 • #582: Chương 582 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 16
 • #583: Chương 583 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 17
 • #584: Chương 584 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 18
 • #585: Chương 585 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 19 ( thêm càng )
 • #586: Chương 586 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 20
 • #587: Chương 587 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 21
 • #588: Chương 588 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 22
 • #589: Chương 589 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 23
 • #590: Chương 590 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 24
 • #591: Chương 591 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 25
 • #592: Chương 592 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 26
 • #593: Chương 593 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 27
 • #594: Chương 594 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 28
 • #595: Chương 595 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 29
 • #596: Chương 596 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 30
 • #597: Chương 597 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 31
 • #598: Chương 598 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 32
 • #599: Chương 599 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 33
 • #600: Chương 600 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 33
 • #601: Chương 601 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 34
 • #602: Chương 602 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 35
 • #603: Chương 603 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 36
 • #604: Chương 604 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 37
 • #605: Chương 605 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 38
 • #606: Chương 606 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 39
 • #607: Chương 607 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 40
 • #608: Chương 608 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 41
 • #609: Chương 609 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 42
 • #610: Chương 610 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 43
 • #611: Chương 611 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 44
 • #612: Chương 612 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 45
 • #613: Chương 613 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 46
 • #614: Chương 614 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 47
 • #615: Chương 615 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 48
 • #616: Chương 616 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 49
 • #617: Chương 617 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 50
 • #618: Chương 618 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 51
 • #619: Chương 619 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 52
 • #620: Chương 620 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê 53
 • #621: Chương 621 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê ( xong )
 • #622: Chương 622 bắt quỷ sư mất trí nhớ tiểu manh thê ( phiên ngoại )
 • #623: Chương 623 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 1
 • #624: Chương 624 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 2
 • #625: Chương 625 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 3
 • #626: Chương 626 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 6
 • #627: Chương 627 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 5
 • #628: Chương 628 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 6
 • #629: Chương 629 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 7
 • #630: Chương 630 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 8
 • #631: Chương 631 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 9
 • #632: Chương 632 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 10
 • #633: Chương 633 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 11
 • #634: Chương 634 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 12
 • #635: Chương 635 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 13
 • #636: Chương 636 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 14
 • #637: Chương 637 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 15
 • #638: Chương 638 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 16
 • #639: Chương 639 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 17
 • #640: Chương 640 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 18
 • #641: Chương 641 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 19
 • #642: Chương 642 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 20
 • #643: Chương 643 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 21
 • #644: Chương 644 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 22
 • #645: Chương 645 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 23
 • #646: Chương 646 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 24
 • #647: Chương 647 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 25
 • #648: Chương 648 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 26
 • #649: Chương 649 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 27
 • #650: Chương 650 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 28
 • #651: Chương 651 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 29
 • #652: Chương 652 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 30
 • #653: Chương 653 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 31
 • #654: Chương 654 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 32
 • #655: Chương 655 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 33
 • #656: Chương 656 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 34
 • #657: Chương 657 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 35
 • #658: Chương 658 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 36
 • #659: Chương 659 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 37
 • #660: Chương 660 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 38
 • #661: Chương 661 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 39
 • #662: Chương 662 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 40
 • #663: Chương 663 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 41
 • #664: Chương 664 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 42
 • #665: Chương 665 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 43
 • #666: Chương 666 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 44
 • #667: Chương 667 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 45
 • #668: Chương 668 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 46
 • #669: Chương 669 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 47
 • #670: Chương 670 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 48
 • #671: Chương 671 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 49
 • #672: Chương 672 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 50
 • #673: Chương 673 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 51
 • #674: Chương 674 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 52
 • #675: Chương 675 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 53
 • #676: Chương 676 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 54
 • #677: Chương 677 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê 55
 • #678: Chương 678 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê ( xong )
 • #679: Chương 679 nội dốc lòng cầu học bá lưu manh thê ( phiên ngoại )
 • #680: Chương 680 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 1
 • #681: Chương 681 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 2
 • #682: Chương 682 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 3
 • #683: Chương 683 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 4
 • #684: Chương 684 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 5
 • #685: Chương 685 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 6
 • #686: Chương 686 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 7
 • #687: Chương 687 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 8
 • #688: Chương 688 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 9
 • #689: Chương 689 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 10
 • #690: Chương 690 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 11
 • #691: Chương 691 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 12
 • #692: Chương 692 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 13
 • #693: Chương 693 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 14
 • #694: Chương 694 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 15
 • #695: Chương 695 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 16
 • #696: Chương 696 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 17
 • #697: Chương 697 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 18
 • #698: Chương 698 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 19
 • #699: Chương 699 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 20
 • #700: Chương 700 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 21
 • #701: Chương 701 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 22
 • #702: Chương 702 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 23
 • #703: Chương 703 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 24
 • #704: Chương 704 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 25
 • #705: Chương 705 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 26
 • #706: Chương 706 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 27
 • #707: Chương 707 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 28
 • #708: Chương 708 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 29
 • #709: Chương 709 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 30
 • #710: Chương 710 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 31
 • #711: Chương 711 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 32
 • #712: Chương 712 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 33
 • #713: Chương 713 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 34
 • #714: Chương 714 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 35
 • #715: Chương 715 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 36
 • #716: Chương 716 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 37
 • #717: Chương 717 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 38
 • #718: Chương 718 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 39
 • #719: Chương 719 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 40
 • #720: Chương 720 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 41
 • #721: Chương 721 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 42
 • #722: Chương 722 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 43
 • #723: Chương 723 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 44
 • #724: Chương 724 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 45
 • #725: Chương 725 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 46
 • #726: Chương 726 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 47
 • #727: Chương 727 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 48
 • #728: Chương 728 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 49
 • #729: Chương 729 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 50
 • #730: Chương 730 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 51
 • #731: Chương 731 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 52
 • #732: Chương 732 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 53
 • #733: Chương 733 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 54
 • #734: Chương 734 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 55
 • #735: Chương 735 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 56
 • #736: Chương 736 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 57
 • #737: Chương 737 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 58
 • #738: Chương 738 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê 59
 • #739: Chương 739 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê ( xong )
 • #740: Chương 740 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê ( phiên ngoại 1 )
 • #741: Chương 741 tinh phân hoàng đế xuyên qua thê ( phiên ngoại 2 )
 • #742: Chương 742 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 1
 • #743: Chương 743 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 2
 • #744: Chương 744 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 3
 • #745: Chương 745 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 4
 • #746: Chương 746 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 5
 • #747: Chương 747 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 6
 • #748: Chương 748 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 7
 • #749: Chương 749 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 8
 • #750: Chương 750 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 9
 • #751: Chương 751 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 10
 • #752: Chương 752 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 11
 • #753: Chương 753 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 12
 • #754: Chương 754 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 13
 • #755: Chương 755 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 14
 • #756: Chương 756 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 15
 • #757: Chương 757 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 16
 • #758: Chương 758 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 17
 • #759: Chương 759 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 18
 • #760: Chương 760 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 19
 • #761: Chương 761 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 20
 • #762: Chương 762 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 21
 • #763: Chương 763 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 22
 • #764: Chương 764 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 23
 • #765: Chương 765 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 24
 • #766: Chương 766 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 25
 • #767: Chương 767 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 26
 • #768: Chương 768 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 27
 • #769: Chương 769 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 28
 • #770: Chương 770 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 29
 • #771: Chương 771 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 30
 • #772: Chương 772 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 31
 • #773: Chương 773 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 32
 • #774: Chương 774 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 33
 • #775: Chương 775 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 34
 • #776: Chương 776 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 35
 • #777: Chương 777 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 36
 • #778: Chương 778 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 37
 • #779: Chương 779 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 38
 • #780: Chương 780 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 39
 • #781: Chương 781 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 40
 • #782: Chương 782 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 41
 • #783: Chương 783 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 42
 • #784: Chương 784 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 43
 • #785: Chương 785 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 44
 • #786: Chương 786 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 45
 • #787: Chương 787 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 46
 • #788: Chương 788 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 47
 • #789: Chương 789 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 48
 • #790: Chương 790 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 49
 • #791: Chương 791 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 50
 • #792: Chương 792 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 51
 • #793: Chương 793 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 52
 • #794: Chương 794 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 53
 • #795: Chương 795 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 54
 • #796: Chương 796 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 55
 • #797: Chương 797 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 56
 • #798: Chương 798 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 57
 • #799: Chương 799 độc thân tổng tài đại dựng thê tử 58
 • #800: Chương 800 độc thân tổng tài đại dựng thê tử ( phiên ngoại )
 • #801: Chương 801 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn thê 1
 • #802: Chương 802 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn thê 2
 • #803: Chương 803 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn thê 3
 • #804: Chương 804 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn thê 4
 • #805: Chương 805 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 5
 • #806: Chương 806 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 6
 • #807: Chương 807 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 7
 • #808: Chương 808 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 8
 • #809: Chương 809 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 9
 • #810: Chương 810 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 10
 • #811: Chương 811 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 11
 • #812: Chương 812 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 12
 • #813: Chương 813 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 13
 • #814: Chương 814 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 14
 • #815: Chương 815 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 15
 • #816: Chương 816 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 16
 • #817: Chương 817 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 17
 • #818: Chương 818 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 18
 • #819: Chương 819 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 19
 • #820: Chương 820 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 20
 • #821: Chương 821 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 21
 • #822: Chương 822 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 22
 • #823: Chương 823 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 23
 • #824: Chương 824 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 24
 • #825: Chương 825 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 25
 • #826: Chương 826 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 26
 • #827: Chương 827 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 27
 • #828: Chương 828 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 28
 • #829: Chương 829 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 29
 • #830: Chương 830 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 30
 • #831: Chương 831 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 31
 • #832: Chương 832 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 32
 • #833: Chương 833 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 33
 • #834: Chương 834 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 34
 • #835: Chương 835 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 35
 • #836: Chương 836 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 36
 • #837: Chương 837 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 37
 • #838: Chương 838 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 38
 • #839: Chương 839 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 39
 • #840: Chương 840 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 40
 • #841: Chương 841 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 41
 • #842: Chương 842 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 42
 • #843: Chương 843 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 43
 • #844: Chương 844 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 44
 • #845: Chương 845 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 45
 • #846: Chương 846 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 46
 • #847: Chương 847 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 47
 • #848: Chương 848 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 48
 • #849: Chương 849 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 49
 • #850: Chương 850 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 50
 • #851: Chương 851 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 51
 • #852: Chương 852 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 52
 • #853: Chương 853 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 53
 • #854: Chương 854 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 54
 • #855: Chương 855 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 55
 • #856: Chương 856 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 56
 • #857: Chương 857 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 57
 • #858: Chương 858 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 58
 • #859: Chương 859 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 59
 • #860: Chương 860 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 60
 • #861: Chương 861 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 61
 • #862: Chương 862 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 62
 • #863: Chương 863 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 63
 • #864: Chương 864 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 64
 • #865: Chương 865 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 65
 • #866: Chương 866 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 66
 • #867: Chương 867 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 67
 • #868: Chương 868 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 68
 • #869: Chương 869 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 69
 • #870: Chương 870 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 70
 • #871: Chương 871 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 71
 • #872: Chương 872 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 72
 • #873: Chương 873 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 73
 • #874: Chương 874 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức 74
 • #875: Chương 875 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức ( xong )
 • #876: Chương 876 ngay thẳng thủ trưởng nông thôn tức ( phiên ngoại )
 • #877: Chương 877 hệ thống tư tâm 1
 • #878: Chương 878 hệ thống tư tâm 2
 • #879: Chương 879 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 1
 • #880: Chương 880 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 2
 • #881: Chương 881 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 3
 • #882: Chương 882 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 4
 • #883: Chương 883 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 5
 • #884: Chương 884 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 6
 • #885: Chương 885 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 7
 • #886: Chương 886 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 8
 • #887: Chương 887 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 9
 • #888: Chương 888 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 10
 • #889: Chương 889 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 11
 • #890: Chương 890 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 12
 • #891: Chương 891 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 13
 • #892: Chương 892 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 14
 • #893: Chương 893 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 15
 • #894: Chương 894 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 16
 • #895: Chương 895 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 17
 • #896: Chương 896 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 18
 • #897: Chương 897 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 19
 • #898: Chương 898 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 20
 • #899: Chương 899 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 21
 • #900: Chương 900 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 22
 • #901: Chương 901 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 23
 • #902: Chương 902 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 25
 • #903: Chương 903 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 25
 • #904: Chương 904 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 26
 • #905: Chương 905 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 27
 • #906: Chương 906 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 28
 • #907: Chương 907 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 29
 • #908: Chương 908 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 30
 • #909: Chương 909 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 31
 • #910: Chương 910 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 32
 • #911: Chương 911 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 33
 • #912: Chương 912 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 34
 • #913: Chương 913 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 35
 • #914: Chương 914 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 36
 • #915: Chương 915 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 37
 • #916: Chương 916 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 38
 • #917: Chương 917 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 39
 • #918: Chương 918 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 40
 • #919: Chương 919 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 41
 • #920: Chương 920 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 42
 • #921: Chương 921 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 43
 • #922: Chương 922 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 44
 • #923: Chương 923 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 45
 • #924: Chương 924 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 46
 • #925: Chương 925 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 47
 • #926: Chương 926 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 48
 • #927: Chương 927 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 49
 • #928: Chương 928 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 50
 • #929: Chương 929 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 51
 • #930: Chương 930 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 52
 • #931: Chương 931 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 53
 • #932: Chương 932 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 54
 • #933: Chương 933 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 55
 • #934: Chương 934 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 56
 • #935: Chương 935 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 57
 • #936: Chương 936 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 58
 • #937: Chương 937 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 59
 • #938: Chương 938 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 60
 • #939: Chương 939 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 61
 • #940: Chương 940 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 62
 • #941: Chương 941 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 63
 • #942: Chương 942 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 64
 • #943: Chương 943 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 65
 • #944: Chương 944 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 66
 • #945: Chương 945 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 67
 • #946: Chương 946 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 68
 • #947: Chương 947 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 69
 • #948: Chương 948 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 70
 • #949: Chương 949 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 71
 • #950: Chương 950 ảnh đế ba ba tiểu manh thê 72
 • #951: Chương 951 ảnh đế ba ba tiểu manh thê ( xong )
 • #952: Chương 952 ảnh đế ba ba tiểu manh thê ( phiên ngoại )
 • #953: Chương 953 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 1
 • #954: Chương 954 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 2
 • #955: Chương 955 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 3
 • #956: Chương 956 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 4
 • #957: Chương 957 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 5
 • #958: Chương 958 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 6
 • #959: Chương 959 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 7
 • #960: Chương 960 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 9
 • #961: Chương 961 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 8
 • #962: Chương 962 lãnh tình quốc sư tri kỷ tiểu thái giám 10
 • #963: Chương 963 lãnh tình quốc sư tri kỷ tiểu thái giám 11
 • #964: Chương 964 lãnh tình quốc sư tri kỷ tiểu thái giám 12
 • #965: Chương 965 lãnh tình quốc sư tri kỷ tiểu thái giám 13
 • #966: Chương 966 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 14
 • #967: Chương 967 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 15
 • #968: Chương 968 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 16
 • #969: Chương 969 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 17
 • #970: Chương 970 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 18
 • #971: Chương 971 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 19
 • #972: Chương 972 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 20
 • #973: Chương 973 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 21
 • #974: Chương 974 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 22
 • #975: Chương 975 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 23
 • #976: Chương 976 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 24
 • #977: Chương 977 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 25
 • #978: Chương 978 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 26
 • #979: Chương 979 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 27
 • #980: Chương 980 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 28
 • #981: Chương 981 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 29
 • #982: Chương 982 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 30
 • #983: Chương 983 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 31
 • #984: Chương 984 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 32
 • #985: Chương 985 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 33
 • #986: Chương 986 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 34
 • #987: Chương 987 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 35
 • #988: Chương 988 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 36
 • #989: Chương 989 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 37
 • #990: Chương 990 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 38
 • #991: Chương 991 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 39
 • #992: Chương 992 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 40
 • #993: Chương 993 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 41
 • #994: Chương 994 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 42
 • #995: Chương 995 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 43
 • #996: Chương 996 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 44
 • #997: Chương 997 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 45
 • #998: Chương 998 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 46
 • #999: Chương 999 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 47
 • #1000: Chương 1000 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 48
 • #1001: Chương 1001 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 49
 • #1002: Chương 1002 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 50
 • #1003: Chương 1003 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 51
 • #1004: Chương 1004 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 52
 • #1005: Chương 1005 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 53
 • #1006: Chương 1006 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 54
 • #1007: Chương 1007 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 55
 • #1008: Chương 1008 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 56
 • #1009: Chương 1009 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 57
 • #1010: Chương 1010 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 58
 • #1011: Chương 1011 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 59
 • #1012: Chương 1012 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 60
 • #1013: Chương 1013 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 61
 • #1014: Chương 1014 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 62
 • #1015: Chương 1015 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 63
 • #1016: Chương 1016 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám 64
 • #1017: Chương 1017 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám ( xong )
 • #1018: Chương 1018 lãnh tình quốc sư bên người tiểu thái giám ( phiên ngoại )
 • #1019: Chương 1019 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 1
 • #1020: Chương 1020 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 2
 • #1021: Chương 1021 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 3
 • #1022: Chương 1022 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 4
 • #1023: Chương 1023 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 5
 • #1024: Chương 1024 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 6
 • #1025: Chương 1025 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 7
 • #1026: Chương 1026 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 8
 • #1027: Chương 1027 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 9
 • #1028: Chương 1028 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 10
 • #1029: Chương 1029 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 11
 • #1030: Chương 1030 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 12
 • #1031: Chương 1031 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 13
 • #1032: Chương 1032 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 14
 • #1033: Chương 1033 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 15
 • #1034: Chương 1034 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 16
 • #1035: Chương 1035 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 17
 • #1036: Chương 1036 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 18
 • #1037: Chương 1037 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 19
 • #1038: Chương 1038 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 20
 • #1039: Chương 1039 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 21
 • #1040: Chương 1040 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 22
 • #1041: Chương 1041 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 23
 • #1042: Chương 1042 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 24 ( khảo thí thêm càng )
 • #1043: Chương 1043 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 25
 • #1044: Chương 1044 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 26
 • #1045: Chương 1045 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 27
 • #1046: Chương 1046 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 28
 • #1047: Chương 1047 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 29
 • #1048: Chương 1048 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 30
 • #1049: Chương 1049 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 31
 • #1050: Chương 1050 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 32
 • #1051: Chương 1051 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 33
 • #1052: Chương 1052 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 34
 • #1053: Chương 1053 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 35
 • #1054: Chương 1054 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 36
 • #1055: Chương 1055 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 37
 • #1056: Chương 1056 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 38
 • #1057: Chương 1057 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 39
 • #1058: Chương 1058 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 40
 • #1059: Chương 1059 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 41
 • #1060: Chương 1060 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 42
 • #1061: Chương 1061 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 43
 • #1062: Chương 1062 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 44
 • #1063: Chương 1063 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 45
 • #1064: Chương 1064 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 46
 • #1065: Chương 1065 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 47
 • #1066: Chương 1066 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 48
 • #1067: Chương 1067 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 49
 • #1068: Chương 1068 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 50
 • #1069: Chương 1069 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 51
 • #1070: Chương 1070 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 52
 • #1071: Chương 1071 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 53
 • #1072: Chương 1072 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 54
 • #1073: Chương 1073 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 55
 • #1074: Chương 1074 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 56
 • #1075: Chương 1075 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 57
 • #1076: Chương 1076 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 58
 • #1077: Chương 1077 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 59
 • #1078: Chương 1078 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 60
 • #1079: Chương 1079 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 61
 • #1080: Chương 1080 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng 62
 • #1081: Chương 1081 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng ( xong )
 • #1082: Chương 1082 bá đạo giáo thảo tự bế tiểu tuỳ tùng ( phiên ngoại )
 • #1083: Chương 1083 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 1
 • #1084: Chương 1084 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 2
 • #1085: Chương 1085 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 3
 • #1086: Chương 1086 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 4
 • #1087: Chương 1087 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 5
 • #1088: Chương 1088 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 6
 • #1089: Chương 1089 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 7
 • #1090: Chương 1090 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 8
 • #1091: Chương 1091 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 9
 • #1092: Chương 1092 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 10
 • #1093: Chương 1093 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 11
 • #1094: Chương 1094 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 12
 • #1095: Chương 1095 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 13
 • #1096: Chương 1096 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 14
 • #1097: Chương 1097 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 15
 • #1098: Chương 1098 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 16
 • #1099: Chương 1099 bạo ngược nữ vương sủng phu nhớ 17
 • #1100: Chương 1100 bạo ngược nữ vương sủng phu nhớ 18
 • #1101: Chương 1101 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 19
 • #1102: Chương 1102 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 20
 • #1103: Chương 1103 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 21
 • #1104: Chương 1104 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 22
 • #1105: Chương 1105 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 23
 • #1106: Chương 1106 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 24
 • #1107: Chương 1107 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 25
 • #1108: Chương 1108 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 26
 • #1109: Chương 1109 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 27
 • #1110: Chương 1110 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 28
 • #1111: Chương 1111 bạo ngược nữ vương sủng phu nhớ 29
 • #1112: Chương 1112 bạo ngược nữ vương sủng phu nhớ 30
 • #1113: Chương 1113 bạo ngược nữ vương sủng phu nhớ 31
 • #1114: Chương 1114 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 32
 • #1115: Chương 1115 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 33
 • #1116: Chương 1116 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 34
 • #1117: Chương 1117 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 35
 • #1118: Chương 1118 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 36
 • #1119: Chương 1119 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 37
 • #1120: Chương 1120 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 38
 • #1121: Chương 1121 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 39
 • #1122: Chương 1122 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 40
 • #1123: Chương 1123 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 41
 • #1124: Chương 1124 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 42
 • #1125: Chương 1125 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ 43
 • #1126: Chương 1126 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ ( xong )
 • #1127: Chương 1127 bạo ngược nữ hoàng sủng phu nhớ ( phiên ngoại )
 • #1128: Chương 1128 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 1
 • #1129: Chương 1129 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 2
 • #1130: Chương 1130 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 3
 • #1131: Chương 1131 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 4
 • #1132: Chương 1132 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 5
 • #1133: Chương 1133 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 6
 • #1134: Chương 1134 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 7
 • #1135: Chương 1135 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 8
 • #1136: Chương 1136 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 9
 • #1137: Chương 1137 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 10
 • #1138: Chương 1138 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 11
 • #1139: Chương 1139 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 12
 • #1140: Chương 1140 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 13
 • #1141: Chương 1141 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 14
 • #1142: Chương 1142 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 15
 • #1143: Chương 1143 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 16
 • #1144: Chương 1144 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 17
 • #1145: Chương 1145 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 18
 • #1146: Chương 1146 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 19
 • #1147: Chương 1147 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 20
 • #1148: Chương 1148 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 21
 • #1149: Chương 1149 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 22
 • #1150: Chương 1150 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 23
 • #1151: Chương 1151 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 24
 • #1152: Chương 1152 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 25
 • #1153: Chương 1153 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 26
 • #1154: Chương 1154 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 27
 • #1155: Chương 1155 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 28
 • #1156: Chương 1156 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 29
 • #1157: Chương 1157 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 30
 • #1158: Chương 1158 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 31
 • #1159: Chương 1159 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 32
 • #1160: Chương 1160 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 33
 • #1161: Chương 1161 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 34
 • #1162: Chương 1162 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 35
 • #1163: Chương 1163 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 36
 • #1164: Chương 1164 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 37
 • #1165: Chương 1165 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 38
 • #1166: Chương 1166 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 39
 • #1167: Chương 1167 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 40
 • #1168: Chương 1168 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 41
 • #1169: Chương 1169 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 42
 • #1170: Chương 1170 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 43
 • #1171: Chương 1171 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 44 ( chín càng )
 • #1172: Chương 1172 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 45
 • #1173: Chương 1173 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 46 ( mười một càng )
 • #1174: Chương 1174 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 47
 • #1175: Chương 1175 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 48
 • #1176: Chương 1176 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 49 ( mười bốn càng )
 • #1177: Chương 1177 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 50 ( mười lăm càng )
 • #1178: Chương 1178 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 51 ( mười sáu càng )
 • #1179: Chương 1179 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 52
 • #1180: Chương 1180 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 53
 • #1181: Chương 1181 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 54
 • #1182: Chương 1182 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 55
 • #1183: Chương 1183 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 56
 • #1184: Chương 1184 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 57
 • #1185: Chương 1185 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 58
 • #1186: Chương 1186 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 59
 • #1187: Chương 1187 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 60
 • #1188: Chương 1188 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 61
 • #1189: Chương 1189 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 62
 • #1190: Chương 1190 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 63 ( mười hai càng )
 • #1191: Chương 1191 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 64
 • #1192: Chương 1192 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 65
 • #1193: Chương 1193 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 66
 • #1194: Chương 1194 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 67
 • #1195: Chương 1195 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 68
 • #1196: Chương 1196 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 69
 • #1197: Chương 1197 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 70
 • #1198: Chương 1198 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá 71
 • #1199: Chương 1199 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá ( xong )
 • #1200: Chương 1200 võng du đại thần pk trò chơi nữ chủ bá ( phiên ngoại )
 • #1201: Chương 1201 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 1
 • #1202: Chương 1202 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 2
 • #1203: Chương 1203 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 3
 • #1204: Chương 1204 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 4
 • #1205: Chương 1205 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 5
 • #1206: Chương 1206 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 6
 • #1207: Chương 1207 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 7
 • #1208: Chương 1208 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 8
 • #1209: Chương 1209 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 9
 • #1210: Chương 1210 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 10
 • #1211: Chương 1211 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 11
 • #1212: Chương 1212 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 12
 • #1213: Chương 1213 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 13
 • #1214: Chương 1214 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 14
 • #1215: Chương 1215 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 15
 • #1216: Chương 1216 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 16
 • #1217: Chương 1217 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 17
 • #1218: Chương 1218 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 18
 • #1219: Chương 1219 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 19
 • #1220: Chương 1220 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 20
 • #1221: Chương 1221 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 21
 • #1222: Chương 1222 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 22
 • #1223: Chương 1223 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 23
 • #1224: Chương 1224 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 24
 • #1225: Chương 1225 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 26
 • #1226: Chương 1226 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 25
 • #1227: Chương 1227 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 27
 • #1228: Chương 1228 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 28
 • #1229: Chương 1229 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 29
 • #1230: Chương 1230 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 30
 • #1231: Chương 1231 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 31
 • #1232: Chương 1232 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 32
 • #1233: Chương 1233 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 33
 • #1234: Chương 1234 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 34
 • #1235: Chương 1235 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 35
 • #1236: Chương 1236 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 36
 • #1237: Chương 1237 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 37
 • #1238: Chương 1238 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 38
 • #1239: Chương 1239 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 39
 • #1240: Chương 1240 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 40
 • #1241: Chương 1241 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 41
 • #1242: Chương 1242 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 42
 • #1243: Chương 1243 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 43
 • #1244: Chương 1244 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 44
 • #1245: Chương 1245 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 45
 • #1246: Chương 1246 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 46
 • #1247: Chương 1247 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 47
 • #1248: Chương 1248 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 48
 • #1249: Chương 1249 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 49
 • #1250: Chương 1250 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 50
 • #1251: Chương 1251 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 51
 • #1252: Chương 1252 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 52
 • #1253: Chương 1253 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 53
 • #1254: Chương 1254 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 54
 • #1255: Chương 1255 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 55
 • #1256: Chương 1256 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 56
 • #1257: Chương 1257 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 57
 • #1258: Chương 1258 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 58
 • #1259: Đệ 1259 chương lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 59
 • #1260: Chương 1260 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 60
 • #1261: Chương 1261 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 61
 • #1262: Chương 1262 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 62
 • #1263: Chương 1263 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 63
 • #1264: Chương 1264 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 64
 • #1265: Chương 1265 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 65
 • #1266: Chương 1266 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 66
 • #1267: Chương 1267 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 67
 • #1268: Chương 1268 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 68
 • #1269: Chương 1269 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 69
 • #1270: Chương 1270 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 70
 • #1271: Chương 1271 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 71
 • #1272: Chương 1272 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 72
 • #1273: Chương 1273 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 73
 • #1274: Chương 1274 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 74
 • #1275: Chương 1275 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 75
 • #1276: Chương 1276 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 76
 • #1277: Chương 1277 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 77
 • #1278: Chương 1278 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân 78
 • #1279: Chương 1279 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân ( xong )
 • #1280: Chương 1280 lợi hại, ta thượng giáo đại nhân ( phiên ngoại )
 • #1281: Chương 1281 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 1
 • #1282: Chương 1282 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 2
 • #1283: Chương 1283 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 3
 • #1284: Chương 1284 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 4
 • #1285: Chương 1285 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 5
 • #1286: Chương 1286 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 6
 • #1287: Chương 1287 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 7
 • #1288: Chương 1288 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 8
 • #1289: Chương 1289 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 9
 • #1290: Chương 1290 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 10
 • #1291: Chương 1291 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 11
 • #1292: Chương 1292 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 12
 • #1293: Chương 1293 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 13
 • #1294: Chương 1294 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 14
 • #1295: Chương 1295 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 15
 • #1296: Chương 1296 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 16
 • #1297: Chương 1297 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 17
 • #1298: Chương 1298 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 18
 • #1299: Chương 1299 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 19
 • #1300: Chương 1300 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 20
 • #1301: Chương 1301 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 21
 • #1302: Chương 1302 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 22
 • #1303: Chương 1303 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 23
 • #1304: Chương 1304 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 24
 • #1305: Chương 1305 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 25
 • #1306: Chương 1306 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 26
 • #1307: Chương 1307 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 27
 • #1308: Chương 1308 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 28
 • #1309: Chương 1309 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 29
 • #1310: Chương 1310 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 30
 • #1311: Chương 1311 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 31
 • #1312: Chương 1312 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 32
 • #1313: Chương 1313 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 33
 • #1314: Chương 1314 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 34
 • #1315: Chương 1315 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 35
 • #1316: Chương 1316 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 36
 • #1317: Chương 1317 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 37
 • #1318: Chương 1318 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 38
 • #1319: Chương 1319 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 39
 • #1320: Chương 1320 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 40
 • #1321: Chương 1321 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 41
 • #1322: Chương 1322 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 42
 • #1323: Chương 1323 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 43
 • #1324: Chương 1324 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 44
 • #1325: Chương 1325 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 45
 • #1326: Chương 1326 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 46
 • #1327: Chương 1327 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 47
 • #1328: Chương 1328 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 48
 • #1329: Chương 1329 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 49
 • #1330: Chương 1330 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 50
 • #1331: Chương 1331 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 51
 • #1332: Chương 1332 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 52
 • #1333: Chương 1333 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 53
 • #1334: Chương 1334 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 54
 • #1335: Chương 1335 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 55
 • #1336: Chương 1336 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 56
 • #1337: Chương 1337 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 57
 • #1338: Chương 1338 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 58
 • #1339: Chương 1339 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 59
 • #1340: Chương 1340 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 60
 • #1341: Chương 1341 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 61
 • #1342: Chương 1342 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 62
 • #1343: Chương 1343 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 63
 • #1344: Chương 1344 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 64
 • #1345: Chương 1345 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 65
 • #1346: Chương 1346 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 66
 • #1347: Chương 1347 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 67
 • #1348: Chương 1348 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 68
 • #1349: Chương 1349 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 69
 • #1350: Chương 1350 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 70
 • #1351: Chương 1351 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 71
 • #1352: Chương 1352 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 72
 • #1353: Chương 1353 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 73
 • #1354: Chương 1354 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 74
 • #1355: Chương 1355 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 75
 • #1356: Chương 1356 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 76
 • #1357: Chương 1357 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 77
 • #1358: Chương 1358 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 78
 • #1359: Chương 1359 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 79
 • #1360: Chương 1360 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 80
 • #1361: Chương 1361 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 81
 • #1362: Chương 1362 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 82
 • #1363: Chương 1363 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 83
 • #1364: Chương 1364 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 84
 • #1365: Chương 1365 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 85
 • #1366: Chương 1366 tàn nhẫn hoàng tử đầu quả tim sủng hồ 86
 • #1367: Chương 1367 đi vào giấc mộng 1
 • #1368: Chương 1368 đi vào giấc mộng 2
 • #1369: Chương 1369 đi vào giấc mộng 3
 • #1370: Chương 1370 đi vào giấc mộng 4
 • #1371: Chương 1371 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 1
 • #1372: Chương 1372 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 2
 • #1373: Chương 1373 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 3
 • #1374: Chương 1374 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 4
 • #1375: Chương 1375 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 5
 • #1376: Chương 1376 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 6
 • #1377: Chương 1377 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 7
 • #1378: Chương 1378 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 8
 • #1379: Chương 1379 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 9
 • #1380: Chương 1380 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 10
 • #1381: Chương 1381 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 11
 • #1382: Chương 1382 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 12
 • #1383: Chương 1383 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 13
 • #1384: Chương 1384 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 14
 • #1385: Chương 1385 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 15
 • #1386: Chương 1386 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 16
 • #1387: Chương 1387 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 17
 • #1388: Chương 1388 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 18
 • #1389: Chương 1389 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 19
 • #1390: Chương 1390 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 20
 • #1391: Chương 1391 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 21
 • #1392: Chương 1392 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 22
 • #1393: Chương 1393 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 23
 • #1394: Chương 1394 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 24
 • #1395: Chương 1395 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 25
 • #1396: Chương 1396 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 26
 • #1397: Chương 1397 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 27
 • #1398: Chương 1398 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 28
 • #1399: Chương 1399 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 29
 • #1400: Chương 1400 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 30
 • #1401: Chương 1401 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 31
 • #1402: Chương 1402 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 32
 • #1403: Chương 1403 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 33
 • #1404: Chương 1404 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 34
 • #1405: Chương 1405 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 35
 • #1406: Chương 1406 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 36
 • #1407: Chương 1407 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 37
 • #1408: Chương 1408 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 38
 • #1409: Chương 1409 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 39
 • #1410: Chương 1410 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 40
 • #1411: Chương 1411 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 41
 • #1412: Chương 1412 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 42
 • #1413: Chương 1413 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 43
 • #1414: Chương 1414 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 44
 • #1415: Chương 1415 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 45
 • #1416: Chương 1416 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 46
 • #1417: Chương 1417 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 47
 • #1418: Chương 1418 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 48
 • #1419: Chương 1419 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 49
 • #1420: Chương 1420 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 50
 • #1421: Chương 1421 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 51
 • #1422: Chương 1422 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 52
 • #1423: Chương 1423 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 53
 • #1424: Chương 1424 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 54
 • #1425: Chương 1425 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 55
 • #1426: Chương 1426 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 56
 • #1427: Chương 1427 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 57
 • #1428: Chương 1428 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 58
 • #1429: Chương 1429 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 59
 • #1430: Chương 1430 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 60
 • #1431: Chương 1431 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 61
 • #1432: Chương 1432 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 62
 • #1433: Chương 1433 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 63
 • #1434: Chương 1434 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 64
 • #1435: Chương 1435 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 65
 • #1436: Chương 1436 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 66
 • #1437: Chương 1437 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 67
 • #1438: Chương 1438 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 68
 • #1439: Chương 1439 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 69
 • #1440: Chương 1440 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 70
 • #1441: Chương 1441 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 71
 • #1442: Chương 1442 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 72
 • #1443: Chương 1443 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 73
 • #1444: Đệ 1444 chương chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 74
 • #1445: Chương 1445 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 75
 • #1446: Chương 1446 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 76
 • #1447: Chương 1447 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 77
 • #1448: Chương 1448 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 78
 • #1449: Chương 1449 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 79
 • #1450: Chương 1450 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 80
 • #1451: Chương 1451 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư 81
 • #1452: Chương 1452 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư ( xong )
 • #1453: Chương 1453 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư ( phiên ngoại một )
 • #1454: Chương 1454 chỗ rẽ gặp được mỹ nhân ngư ( phiên ngoại nhị )
 • #1455: Chương 1455 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 1
 • #1456: Chương 1456 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 2
 • #1457: Chương 1457 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 3
 • #1458: Chương 1458 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 4
 • #1459: Chương 1459 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 5
 • #1460: Chương 1460 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 6
 • #1461: Chương 1461 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 7
 • #1462: Chương 1462 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 8
 • #1463: Chương 1463 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 9
 • #1464: Chương 1464 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 10
 • #1465: Chương 1465 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 11
 • #1466: Chương 1466 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 12
 • #1467: Chương 1467 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 13
 • #1468: Chương 1468 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 14
 • #1469: Chương 1469 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 15
 • #1470: Chương 1470 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 16
 • #1471: Chương 1471 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 17
 • #1472: Chương 1472 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 18
 • #1473: Chương 1473 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 19
 • #1474: Chương 1474 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 20
 • #1475: Chương 1475 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 21
 • #1476: Chương 1476 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 22
 • #1477: Chương 1477 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 23
 • #1478: Chương 1478 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 24
 • #1479: Chương 1479 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 25
 • #1480: Chương 1480 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 26
 • #1481: Chương 1481 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 27
 • #1482: Chương 1482 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 28
 • #1483: Chương 1483 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 29
 • #1484: Chương 1484 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 30
 • #1485: Chương 1485 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 31
 • #1486: Chương 1486 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 32
 • #1487: Chương 1487 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 33
 • #1488: Chương 1488 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 34
 • #1489: Chương 1489 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 35
 • #1490: Chương 1490 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 36
 • #1491: Chương 1491 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 37
 • #1492: Chương 1492 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 38
 • #1493: Chương 1493 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 39
 • #1494: Chương 1494 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 40
 • #1495: Chương 1495 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 41
 • #1496: Chương 1496 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 42
 • #1497: Chương 1497 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 43
 • #1498: Chương 1498 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 44 ( mười càng )
 • #1499: Chương 1499 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 45
 • #1500: Chương 1500 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 46
 • #1501: Chương 1501 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 47
 • #1502: Chương 1502 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 48
 • #1503: Chương 1503 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 49
 • #1504: Chương 1504 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 50
 • #1505: Chương 1505 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 51
 • #1506: Chương 1506 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 52
 • #1507: Chương 1507 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 53
 • #1508: Chương 1508 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 54 ( mười càng )
 • #1509: Chương 1509 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 55
 • #1510: Chương 1510 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 56
 • #1511: Chương 1511 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 57
 • #1512: Chương 1512 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 58
 • #1513: Chương 1513 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 59
 • #1514: Chương 1514 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 60
 • #1515: Chương 1515 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 61
 • #1516: Chương 1516 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 62
 • #1517: Chương 1517 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 63
 • #1518: Chương 1518 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 64
 • #1519: Chương 1519 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 65
 • #1520: Chương 1520 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 66
 • #1521: Chương 1521 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 67
 • #1522: Chương 1522 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 68
 • #1523: Chương 1523 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 69
 • #1524: Chương 1524 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 70
 • #1525: Chương 1525 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 71
 • #1526: Chương 1526 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 72
 • #1527: Chương 1527 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 73
 • #1528: Chương 1528 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 74
 • #1529: Chương 1529 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 75
 • #1530: Chương 1530 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 76
 • #1531: Chương 1531 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 77
 • #1532: Chương 1532 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 78
 • #1533: Chương 1533 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 79
 • #1534: Chương 1534 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 80
 • #1535: Chương 1535 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 81
 • #1536: Chương 1536 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 82
 • #1537: Chương 1537 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 83
 • #1538: Chương 1538 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 84
 • #1539: Chương 1539 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 85
 • #1540: Chương 1540 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 86
 • #1541: Chương 1541 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 87
 • #1542: Chương 1542 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 88
 • #1543: Chương 1543 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 89
 • #1544: Chương 1544 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 90
 • #1545: Chương 1545 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 91
 • #1546: Chương 1546 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 92
 • #1547: Chương 1547 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 93
 • #1548: Chương 1548 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 94
 • #1549: Chương 1549 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 95
 • #1550: Chương 1550 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi 96
 • #1551: Chương 1551 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi ( xong )
 • #1552: Chương 1552 trấn trạch lão tổ phế sài tiểu thịt tươi ( phiên ngoại )
 • #1553: Chương 1553 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 1
 • #1554: Chương 1554 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 2
 • #1555: Chương 1555 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 3
 • #1556: Chương 1556 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 4
 • #1557: Chương 1557 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 5
 • #1558: Chương 1558 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 6
 • #1559: Chương 1559 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 7
 • #1560: Chương 1560 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 8
 • #1561: Chương 1561 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 9
 • #1562: Chương 1562 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 10
 • #1563: Chương 1563 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 11
 • #1564: Chương 1564 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 12
 • #1565: Chương 1565 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 13
 • #1566: Chương 1566 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 14
 • #1567: Chương 1567 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 15
 • #1568: Chương 1568 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 16
 • #1569: Chương 1569 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 17
 • #1570: Chương 1570 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 18
 • #1571: Chương 1571 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 19
 • #1572: Chương 1572 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 20
 • #1573: Chương 1573 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 21
 • #1574: Chương 1574 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 22
 • #1575: Chương 1575 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 23
 • #1576: Chương 1576 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 24
 • #1577: Chương 1577 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 25
 • #1578: Chương 1578 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 26
 • #1579: Chương 1579 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 27
 • #1580: Chương 1580 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 28
 • #1581: Chương 1581 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 29
 • #1582: Chương 1582 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 30
 • #1583: Chương 1583 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 31
 • #1584: Chương 1584 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 32
 • #1585: Chương 1585 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 33
 • #1586: Chương 1586 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 34
 • #1587: Chương 1587 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 35
 • #1588: Chương 1588 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 36
 • #1589: Chương 1589 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 37
 • #1590: Chương 1590 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 38
 • #1591: Chương 1591 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 39
 • #1592: Chương 1592 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 40
 • #1593: Chương 1593 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 41
 • #1594: Chương 1594 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 42
 • #1595: Chương 1595 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 43
 • #1596: Chương 1596 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 44
 • #1597: Chương 1597 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 45
 • #1598: Chương 1598 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 46
 • #1599: Chương 1599 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 47
 • #1600: Chương 1600 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 48
 • #1601: Chương 1601 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 49
 • #1602: Chương 1602 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 50
 • #1603: Chương 1603 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 51
 • #1604: Chương 1604 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 52
 • #1605: Chương 1605 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 53
 • #1606: Chương 1606 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 54
 • #1607: Chương 1607 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 55
 • #1608: Chương 1608 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 56
 • #1609: Chương 1609 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 57
 • #1610: Chương 1610 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 58
 • #1611: Chương 1611 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 59
 • #1612: Chương 1612 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 60
 • #1613: Chương 1613 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 61
 • #1614: Chương 1614 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 62
 • #1615: Chương 1615 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 63
 • #1616: Chương 1616 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 64
 • #1617: Chương 1617 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 65
 • #1618: Chương 1618 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 66
 • #1619: Chương 1619 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 67
 • #1620: Chương 1620 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 68
 • #1621: Chương 1621 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 69
 • #1622: Chương 1622 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn 70
 • #1623: Chương 1623 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn ( xong )
 • #1624: Chương 1624 mỹ trang bác chủ độc miệng tổng tài tiểu hắc phấn ( phiên ngoại )
 • #1625: Chương 1625 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 1
 • #1626: Chương 1626 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 2
 • #1627: Chương 1627 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 3
 • #1628: Chương 1628 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 4
 • #1629: Chương 1629 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 5
 • #1630: Chương 1630 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 6
 • #1631: Chương 1631 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 7
 • #1632: Chương 1632 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 8
 • #1633: Chương 1633 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 9
 • #1634: Chương 1634 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 10
 • #1635: Chương 1635 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 11
 • #1636: Chương 1636 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 12
 • #1637: Chương 1637 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 13
 • #1638: Chương 1638 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 14
 • #1639: Chương 1639 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 15
 • #1640: Chương 1640 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 16
 • #1641: Chương 1641 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 17
 • #1642: Chương 1642 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 18
 • #1643: Chương 1643 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 19
 • #1644: Chương 1644 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 20
 • #1645: Chương 1645 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 21
 • #1646: Chương 1646 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 22
 • #1647: Chương 1647 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 23
 • #1648: Chương 1648 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 24
 • #1649: Chương 1649 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 25
 • #1650: Chương 1650 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 26
 • #1651: Chương 1651 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 27
 • #1652: Chương 1652 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 28 ( 80 càng! )
 • #1653: Chương 1653 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 29
 • #1654: Chương 1654 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 30
 • #1655: Chương 1655 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 31
 • #1656: Chương 1656 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 32
 • #1657: Chương 1657 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 33
 • #1658: Chương 1658 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 34
 • #1659: Chương 1659 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 35
 • #1660: Chương 1660 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 36
 • #1661: Chương 1661 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 37
 • #1662: Chương 1662 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 38 ( 90 càng! )
 • #1663: Chương 1663 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 39
 • #1664: Chương 1664 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 40
 • #1665: Chương 1665 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 41
 • #1666: Chương 1666 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 42
 • #1667: Chương 1667 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 43
 • #1668: Chương 1668 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 44
 • #1669: Chương 1669 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 45
 • #1670: Chương 1670 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 46
 • #1671: Chương 1671 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 47
 • #1672: Chương 1672 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 48 ( một trăm càng!!! )
 • #1673: Chương 1673 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 49
 • #1674: Chương 1674 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 50
 • #1675: Chương 1675 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 51
 • #1676: Chương 1676 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 52
 • #1677: Chương 1677 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 53
 • #1678: Chương 1678 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 54
 • #1679: Chương 1679 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 55
 • #1680: Chương 1680 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 56
 • #1681: Chương 1681 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 57
 • #1682: Chương 1682 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 58
 • #1683: Chương 1683 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 59
 • #1684: Chương 1684 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 60
 • #1685: Chương 1685 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 61
 • #1686: Chương 1686 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 62
 • #1687: Chương 1687 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 63
 • #1688: Chương 1688 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 64
 • #1689: Chương 1689 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 65
 • #1690: Chương 1690 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 66
 • #1691: Chương 1691 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 67
 • #1692: Chương 1692 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 68
 • #1693: Chương 1693 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 69
 • #1694: Chương 1694 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 70
 • #1695: Chương 1695 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương 71
 • #1696: Chương 1696 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương ( xong )
 • #1697: Chương 1697 bị dược tề tiến sĩ chăn nuôi tang thi vương ( phiên ngoại )
 • #1698: Chương 1698 đi vào giấc mộng · Thẩm Quân Du 1
 • #1699: Chương 1699 đi vào giấc mộng · Thẩm Quân Du 2
 • #1700: Chương 1700 đi vào giấc mộng · Thẩm Quân Du 3
 • #1701: Chương 1701 đi vào giấc mộng · Thẩm Quân Du 4
 • #1702: Chương 1702 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 1
 • #1703: Chương 1703 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 2
 • #1704: Chương 1704 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 3
 • #1705: Chương 1705 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 4
 • #1706: Chương 1706 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 5
 • #1707: Chương 1707 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 6
 • #1708: Chương 1708 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 7
 • #1709: Chương 1709 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 8
 • #1710: Chương 1710 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 9
 • #1711: Chương 1711 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 10
 • #1712: Chương 1712 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 11
 • #1713: Chương 1713 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 12
 • #1714: Chương 1714 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 13
 • #1715: Chương 1715 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 14
 • #1716: Chương 1716 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 15
 • #1717: Chương 1717 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 16
 • #1718: Chương 1718 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 17
 • #1719: Chương 1719 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 18
 • #1720: Chương 1720 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 19
 • #1721: Chương 1721 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 20
 • #1722: Chương 1722 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 21
 • #1723: Chương 1723 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 22
 • #1724: Chương 1724 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 23
 • #1725: Chương 1725 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 24
 • #1726: Chương 1726 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 25
 • #1727: Chương 1727 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 26
 • #1728: Chương 1728 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 27
 • #1729: Chương 1729 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 28
 • #1730: Chương 1730 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 29
 • #1731: Chương 1731 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 30
 • #1732: Chương 1732 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 31
 • #1733: Chương 1733 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 32
 • #1734: Chương 1734 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 33
 • #1735: Chương 1735 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 34
 • #1736: Chương 1736 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 35
 • #1737: Chương 1737 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 36
 • #1738: Chương 1738 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 37 ( bổ càng )
 • #1739: Chương 1739 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 38
 • #1740: Chương 1740 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 39
 • #1741: Chương 1741 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 40
 • #1742: Chương 1742 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 41
 • #1743: Chương 1743 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 42
 • #1744: Chương 1744 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 43
 • #1745: Chương 1745 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 44
 • #1746: Chương 1746 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 45
 • #1747: Chương 1747 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 46
 • #1748: Chương 1748 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 47
 • #1749: Chương 1749 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 48
 • #1750: Chương 1750 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 49
 • #1751: Chương 1751 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 50
 • #1752: Chương 1752 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 51
 • #1753: Chương 1753 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 52
 • #1754: Chương 1754 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 53
 • #1755: Chương 1755 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 54
 • #1756: Chương 1756 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 55
 • #1757: Chương 1757 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 56
 • #1758: Chương 1758 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 57
 • #1759: Chương 1759 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 58
 • #1760: Chương 1760 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 59
 • #1761: Chương 1761 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 60
 • #1762: Chương 1762 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 61
 • #1763: Chương 1763 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 62
 • #1764: Chương 1764 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 63
 • #1765: Chương 1765 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 64
 • #1766: Chương 1766 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 65
 • #1767: Chương 1767 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 66
 • #1768: Chương 1768 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 67
 • #1769: Chương 1769 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 68
 • #1770: Chương 1770 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 69
 • #1771: Chương 1771 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 70
 • #1772: Chương 1772 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 71
 • #1773: Chương 1773 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 72
 • #1774: Chương 1774 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 73
 • #1775: Chương 1775 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 74
 • #1776: Chương 1776 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 75
 • #1777: Chương 1777 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 76
 • #1778: Chương 1778 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 77
 • #1779: Chương 1779 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 78
 • #1780: Chương 1780 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 79
 • #1781: Chương 1781 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 80
 • #1782: Chương 1782 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 81
 • #1783: Chương 1783 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 82
 • #1784: Chương 1784 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 83
 • #1785: Chương 1785 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca 84
 • #1786: Chương 1786 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca ( xong )
 • #1787: Chương 1787 ta muộn tao huấn luyện viên tiểu ca ca ( phiên ngoại )
 • #1788: Chương 1788 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 1
 • #1789: Chương 1789 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 2
 • #1790: Chương 1790 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 3
 • #1791: Chương 1791 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 4
 • #1792: Chương 1792 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 5
 • #1793: Chương 1793 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 6
 • #1794: Chương 1794 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 7
 • #1795: Chương 1795 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 8
 • #1796: Chương 1796 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 9
 • #1797: Chương 1797 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 10
 • #1798: Chương 1798 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 11
 • #1799: Chương 1799 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 12
 • #1800: Chương 1800 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 13
 • #1801: Chương 1801 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 14
 • #1802: Chương 1802 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 15
 • #1803: Chương 1803 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 16
 • #1804: Chương 1804 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 17
 • #1805: Chương 1805 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 18
 • #1806: Chương 1806 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 19
 • #1807: Chương 1807 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 20
 • #1808: Chương 1808 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 21
 • #1809: Chương 1809 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 22
 • #1810: Chương 1810 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 23
 • #1811: Chương 1811 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 24
 • #1812: Chương 1812 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 25
 • #1813: Chương 1813 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 26
 • #1814: Chương 1814 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 27
 • #1815: Chương 1815 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 28
 • #1816: Chương 1816 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 29
 • #1817: Chương 1817 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 30
 • #1818: Chương 1818 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 31
 • #1819: Chương 1819 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 32
 • #1820: Chương 1820 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 33
 • #1821: Chương 1821 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 34
 • #1822: Chương 1822 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 35
 • #1823: Chương 1823 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 36
 • #1824: Chương 1824 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 37
 • #1825: Chương 1825 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 38
 • #1826: Chương 1826 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 39
 • #1827: Chương 1827 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 40
 • #1828: Chương 1828 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 41
 • #1829: Chương 1829 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 42
 • #1830: Chương 1830 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 43
 • #1831: Chương 1831 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 44
 • #1832: Chương 1832 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 45
 • #1833: Chương 1833 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 46
 • #1834: Chương 1834 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 47
 • #1835: Chương 1835 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 48
 • #1836: Chương 1836 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 49
 • #1837: Chương 1837 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 50
 • #1838: Chương 1838 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 51
 • #1839: Chương 1839 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 52
 • #1840: Chương 1840 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 53
 • #1841: Chương 1841 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 54
 • #1842: Chương 1842 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 55
 • #1843: Chương 1843 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 56
 • #1844: Chương 1844 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 57
 • #1845: Chương 1845 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 58
 • #1846: Chương 1846 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 59
 • #1847: Chương 1847 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 60
 • #1848: Chương 1848 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 61
 • #1849: Chương 1849 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 62
 • #1850: Chương 1850 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 63
 • #1851: Chương 1851 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 64
 • #1852: Chương 1852 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 65
 • #1853: Chương 1853 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 66
 • #1854: Chương 1854 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 67
 • #1855: Chương 1855 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 68
 • #1856: Chương 1856 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 69
 • #1857: Chương 1857 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 70
 • #1858: Chương 1858 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 71
 • #1859: Chương 1859 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 72
 • #1860: Chương 1860 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 73
 • #1861: Chương 1861 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích 74
 • #1862: Chương 1862 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích ( xong )
 • #1863: Chương 1863 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích ( phiên ngoại 1 )
 • #1864: Chương 1864 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích ( phiên ngoại 2 )
 • #1865: Chương 1865 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích ( phiên ngoại 3 )
 • #1866: Chương 1866 điện cạnh tuyển thủ X mỹ nữ giải thích ( phiên ngoại 4 )
 • #1867: Chương 1867 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 1
 • #1868: Chương 1868 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 2
 • #1869: Chương 1869 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 3
 • #1870: Chương 1870 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 4
 • #1871: Chương 1871 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 5
 • #1872: Chương 1872 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 6
 • #1873: Chương 1873 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 7
 • #1874: Chương 1874 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 8
 • #1875: Chương 1875 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 9
 • #1876: Chương 1876 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 10
 • #1877: Chương 1877 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 11
 • #1878: Chương 1878 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 12
 • #1879: Chương 1879 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 13
 • #1880: Chương 1880 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 14
 • #1881: Chương 1881 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 15
 • #1882: Chương 1882 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 16
 • #1883: Chương 1883 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 17
 • #1884: Chương 1884 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 18
 • #1885: Chương 1885 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 19
 • #1886: Chương 1886 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 20
 • #1887: Chương 1887 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 21
 • #1888: Chương 1888 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 22
 • #1889: Chương 1889 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 23
 • #1890: Chương 1890 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 24
 • #1891: Chương 1891 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 25
 • #1892: Chương 1892 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 26
 • #1893: Chương 1893 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 27
 • #1894: Chương 1894 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 28
 • #1895: Chương 1895 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 29
 • #1896: Chương 1896 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 30
 • #1897: Chương 1897 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 31
 • #1898: Chương 1898 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 32
 • #1899: Chương 1899 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 33
 • #1900: Chương 1900 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 34
 • #1901: Chương 1901 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 35
 • #1902: Chương 1902 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 36
 • #1903: Chương 1903 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 37
 • #1904: Chương 1904 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 38
 • #1905: Chương 1905 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 39
 • #1906: Chương 1906 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 40
 • #1907: Chương 1907 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 41
 • #1908: Chương 1908 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 42
 • #1909: Chương 1909 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 43
 • #1910: Chương 1910 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 44
 • #1911: Chương 1911 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 45
 • #1912: Chương 1912 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 46
 • #1913: Chương 1913 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 47
 • #1914: Chương 1914 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 48
 • #1915: Chương 1915 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 49
 • #1916: Chương 1916 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 50
 • #1917: Chương 1917 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 51
 • #1918: Chương 1918 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 52
 • #1919: Chương 1919 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 53
 • #1920: Chương 1920 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 54
 • #1921: Chương 1921 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 55
 • #1922: Chương 1922 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 56
 • #1923: Chương 1923 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 57
 • #1924: Chương 1924 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 58
 • #1925: Chương 1925 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 59
 • #1926: Chương 1926 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 60
 • #1927: Chương 1927 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 61
 • #1928: Chương 1928 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 62
 • #1929: Chương 1929 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 63
 • #1930: Chương 1930 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 64
 • #1931: Chương 1931 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 65
 • #1932: Chương 1932 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 66
 • #1933: Chương 1933 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 67
 • #1934: Chương 1934 Hoàng Thượng tiểu kiều phi 68
 • #1935: Chương 1935 Hoàng Thượng tiểu kiều phi ( xong )
 • #1936: Chương 1936 Hoàng Thượng tiểu kiều phi ( phiên ngoại )
 • #1937: Chương 1937 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 1
 • #1938: Chương 1938 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 2
 • #1939: Chương 1939 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 3
 • #1940: Chương 1940 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 4
 • #1941: Chương 1941 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 5
 • #1942: Chương 1942 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 6
 • #1943: Chương 1943 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 7
 • #1944: Chương 1944 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 8
 • #1945: Chương 1945 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 10
 • #1946: Chương 1946 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 11
 • #1947: Chương 1947 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 12
 • #1948: Chương 1948 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 13
 • #1949: Chương 1949 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 14
 • #1950: Chương 1950 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 15
 • #1951: Chương 1951 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 16
 • #1952: Chương 1952 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 17
 • #1953: Chương 1953 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 18
 • #1954: Chương 1954 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 19
 • #1955: Chương 1955 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 20
 • #1956: Chương 1956 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 21
 • #1957: Chương 1957 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 22
 • #1958: Chương 1958 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 23
 • #1959: Chương 1959 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 24
 • #1960: Chương 1960 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 25
 • #1961: Chương 1961 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 26
 • #1962: Chương 1962 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 27
 • #1963: Chương 1963 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 28
 • #1964: Chương 1964 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 29
 • #1965: Chương 1965 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 30
 • #1966: Chương 1966 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 31
 • #1967: Chương 1967 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 32
 • #1968: Chương 1968 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 33
 • #1969: Chương 1969 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 34
 • #1970: Chương 1970 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 35
 • #1971: Chương 1971 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 36
 • #1972: Chương 1972 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 37
 • #1973: Chương 1973 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 38
 • #1974: Chương 1974 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 39
 • #1975: Chương 1975 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 40
 • #1976: Chương 1976 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 41
 • #1977: Chương 1977 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 42
 • #1978: Chương 1978 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 43
 • #1979: Chương 1979 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 44
 • #1980: Chương 1980 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 45
 • #1981: Chương 1981 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 46
 • #1982: Chương 1982 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 47
 • #1983: Chương 1983 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 48
 • #1984: Chương 1984 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 49
 • #1985: Chương 1985 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 50
 • #1986: Chương 1986 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 51
 • #1987: Chương 1987 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 52
 • #1988: Chương 1988 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 53
 • #1989: Chương 1989 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 54
 • #1990: Chương 1990 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 55
 • #1991: Chương 1991 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 56
 • #1992: Chương 1992 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 57
 • #1993: Chương 1993 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 58
 • #1994: Chương 1994 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 59
 • #1995: Chương 1995 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 60
 • #1996: Chương 1996 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 61
 • #1997: Chương 1997 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 62
 • #1998: Chương 1998 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 63
 • #1999: Chương 1999 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 64
 • #2000: Chương 2000 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 65
 • #2001: Chương 2001 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 66
 • #2002: Chương 2002 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma 67
 • #2003: Chương 2003 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma ( xong )
 • #2004: Chương 2004 đương thám hiểm gia gặp gỡ du lịch cuồng ma ( phiên ngoại )
 • #2005: Chương 2005 nhặt cái giống cái làm lang hậu 1
 • #2006: Chương 2006 nhặt cái giống cái làm lang hậu 2
 • #2007: Chương 2007 nhặt cái giống cái làm lang hậu 3
 • #2008: Chương 2008 nhặt cái giống cái làm lang hậu 4
 • #2009: Chương 2009 nhặt cái giống cái làm lang hậu 5
 • #2010: Chương 2010 nhặt cái giống cái làm lang hậu 6
 • #2011: Chương 2011 nhặt cái giống cái làm lang hậu 7
 • #2012: Chương 2012 nhặt cái giống cái làm lang hậu 8
 • #2013: Chương 2013 nhặt cái giống cái làm lang hậu 9
 • #2014: Chương 2014 nhặt cái giống cái làm lang hậu 10
 • #2015: Chương 2015 nhặt cái giống cái làm lang hậu 11
 • #2016: Chương 2016 nhặt cái giống cái làm lang hậu 12
 • #2017: Chương 2017 nhặt cái giống cái làm lang hậu 13
 • #2018: Chương 2018 nhặt cái giống cái làm lang hậu 14
 • #2019: Chương 2019 nhặt cái giống cái làm lang hậu 15
 • #2020: Chương 2020 nhặt cái giống cái làm lang hậu 16
 • #2021: Chương 2021 nhặt cái giống cái làm lang hậu 17
 • #2022: Chương 2022 nhặt cái giống cái làm lang hậu 18
 • #2023: Chương 2023 nhặt cái giống cái làm lang hậu 19
 • #2024: Chương 2024 nhặt cái giống cái làm lang hậu 20
 • #2025: Chương 2025 nhặt cái giống cái làm lang hậu 21
 • #2026: Chương 2026 nhặt cái giống cái làm lang hậu 22
 • #2027: Chương 2027 nhặt cái giống cái làm lang hậu 23
 • #2028: Chương 2028 nhặt cái giống cái làm lang hậu 24
 • #2029: Chương 2029 nhặt cái giống cái làm lang hậu 25
 • #2030: Chương 2030 nhặt cái giống cái làm lang hậu 26
 • #2031: Chương 2031 nhặt cái giống cái làm lang hậu 27
 • #2032: Chương 2032 nhặt cái giống cái làm lang hậu 28
 • #2033: Chương 2033 nhặt cái giống cái làm lang hậu 29
 • #2034: Chương 2034 nhặt cái giống cái làm lang hậu 30
 • #2035: Chương 2035 nhặt cái giống cái làm lang hậu 31
 • #2036: Chương 2036 nhặt cái giống cái làm lang hậu 32
 • #2037: Chương 2037 nhặt cái giống cái làm lang hậu 33
 • #2038: Chương 2038 nhặt cái giống cái làm lang hậu 34
 • #2039: Chương 2039 nhặt cái giống cái làm lang hậu 35
 • #2040: Chương 2040 nhặt cái giống cái làm lang hậu 36
 • #2041: Chương 2041 nhặt cái giống cái làm lang hậu 37
 • #2042: Chương 2042 nhặt cái giống cái làm lang hậu 38
 • #2043: Chương 2043 nhặt cái giống cái làm lang hậu 39
 • #2044: Chương 2044 nhặt cái giống cái làm lang hậu 40
 • #2045: Chương 2045 nhặt cái giống cái làm lang hậu 41
 • #2046: Chương 2046 nhặt cái giống cái làm lang hậu 42
 • #2047: Chương 2047 nhặt cái giống cái làm lang hậu 43
 • #2048: Chương 2048 nhặt cái giống cái làm lang hậu 44
 • #2049: Chương 2049 nhặt cái giống cái làm lang hậu 45
 • #2050: Chương 2050 nhặt cái giống cái làm lang hậu 46
 • #2051: Chương 2051 nhặt cái giống cái làm lang hậu 47
 • #2052: Chương 2052 nhặt cái giống cái làm lang hậu 48
 • #2053: Chương 2053 nhặt cái giống cái làm lang hậu 49
 • #2054: Chương 2054 nhặt cái giống cái làm lang hậu 50
 • #2055: Chương 2055 nhặt cái giống cái làm lang hậu 51
 • #2056: Chương 2056 nhặt cái giống cái làm lang hậu 52
 • #2057: Chương 2057 nhặt cái giống cái làm lang hậu 53
 • #2058: Chương 2058 nhặt cái giống cái làm lang hậu 54
 • #2059: Chương 2059 nhặt cái giống cái làm lang hậu 55
 • #2060: Chương 2060 nhặt cái giống cái làm lang hậu 56
 • #2061: Chương 2061 nhặt cái giống cái làm lang hậu 57
 • #2062: Chương 2062 nhặt cái giống cái làm lang hậu 58
 • #2063: Chương 2063 nhặt cái giống cái làm lang hậu 59
 • #2064: Chương 2064 nhặt cái giống cái làm lang hậu 60
 • #2065: Chương 2065 nhặt cái giống cái làm lang hậu 61
 • #2066: Chương 2066 nhặt cái giống cái làm lang hậu 62
 • #2067: Chương 2067 nhặt cái giống cái làm lang hậu 63
 • #2068: Chương 2068 nhặt cái giống cái làm lang hậu 64
 • #2069: Chương 2069 nhặt cái giống cái làm lang hậu 65
 • #2070: Chương 2070 nhặt cái giống cái làm lang hậu 66
 • #2071: Chương 2071 nhặt cái giống cái làm lang hậu 67
 • #2072: Chương 2072 nhặt cái giống cái làm lang hậu ( xong )
 • #2073: Chương 2073 nhặt cái giống cái làm lang hậu ( phiên ngoại )
 • #2074: Chương 2074 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 1
 • #2075: Chương 2075 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 2
 • #2076: Chương 2076 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 3
 • #2077: Chương 2077 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 4
 • #2078: Chương 2078 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 5
 • #2079: Chương 2079 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 6
 • #2080: Chương 2080 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 7
 • #2081: Chương 2081 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 8
 • #2082: Chương 2082 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 9
 • #2083: Chương 2083 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 10
 • #2084: Chương 2084 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 11
 • #2085: Chương 2085 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 12
 • #2086: Chương 2086 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 13
 • #2087: Chương 2087 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 14
 • #2088: Chương 2088 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 15
 • #2089: Chương 2089 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 16
 • #2090: Chương 2090 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 17
 • #2091: Chương 2091 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 18
 • #2092: Chương 2092 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 19
 • #2093: Chương 2093 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 20
 • #2094: Chương 2094 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 21
 • #2095: Chương 2095 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 22
 • #2096: Chương 2096 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 23
 • #2097: Chương 2097 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 24
 • #2098: Chương 2098 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 25
 • #2099: Chương 2099 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 26
 • #2100: Chương 2100 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 27
 • #2101: Chương 2101 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 28
 • #2102: Chương 2102 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 29
 • #2103: Chương 2103 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 30
 • #2104: Chương 2104 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 31
 • #2105: Chương 2105 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 32
 • #2106: Chương 2106 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 33
 • #2107: Chương 2107 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 34
 • #2108: Chương 2108 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 35
 • #2109: Chương 2109 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 36
 • #2110: Chương 2110 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 37
 • #2111: Chương 2111 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 38
 • #2112: Chương 2112 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 39
 • #2113: Chương 2113 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 40
 • #2114: Chương 2114 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 41
 • #2115: Chương 2115 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 42
 • #2116: Chương 2116 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 43
 • #2117: Chương 2117 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 44 ( một trăm càng )
 • #2118: Chương 2118 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 45
 • #2119: Chương 2119 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 46
 • #2120: Chương 2120 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 47
 • #2121: Chương 2121 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 48
 • #2122: Chương 2122 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 49
 • #2123: Chương 2123 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 50
 • #2124: Chương 2124 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 51
 • #2125: Chương 2125 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 52
 • #2126: Chương 2126 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 53
 • #2127: Chương 2127 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 54
 • #2128: Chương 2128 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 55
 • #2129: Chương 2129 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 56
 • #2130: Chương 2130 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 57
 • #2131: Chương 2131 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 58
 • #2132: Chương 2132 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 59
 • #2133: Chương 2133 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 60
 • #2134: Chương 2134 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 61
 • #2135: Chương 2135 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 62
 • #2136: Chương 2136 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê 63
 • #2137: Chương 2137 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê ( xong )
 • #2138: Chương 2138 ôn nhuận hiệp khách nam trang tiểu kiều thê ( phiên ngoại )
 • #2139: Chương 2139 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 1
 • #2140: Chương 2140 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 2
 • #2141: Chương 2141 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 3
 • #2142: Chương 2142 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 4
 • #2143: Chương 2143 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 5
 • #2144: Chương 2144 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 6
 • #2145: Chương 2145 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 7
 • #2146: Chương 2146 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 8
 • #2147: Chương 2147 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 9
 • #2148: Chương 2148 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 10
 • #2149: Chương 2149 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 11
 • #2150: Chương 2150 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 12
 • #2151: Chương 2151 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 13
 • #2152: Chương 2152 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 14
 • #2153: Chương 2153 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 15
 • #2154: Chương 2154 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 16
 • #2155: Chương 2155 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 17
 • #2156: Chương 2156 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 18
 • #2157: Chương 2157 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 19
 • #2158: Chương 2158 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 20
 • #2159: Chương 2159 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 21
 • #2160: Chương 2160 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 22
 • #2161: Chương 2161 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 23
 • #2162: Chương 2162 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 24
 • #2163: Chương 2163 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 25
 • #2164: Chương 2164 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 26
 • #2165: Chương 2165 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 27
 • #2166: Chương 2166 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 28
 • #2167: Chương 2167 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 29
 • #2168: Chương 2168 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 30
 • #2169: Chương 2169 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 31
 • #2170: Chương 2170 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 32
 • #2171: Chương 2171 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 33
 • #2172: Chương 2172 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 34
 • #2173: Chương 2173 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 35
 • #2174: Chương 2174 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 36
 • #2175: Chương 2175 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 37
 • #2176: Chương 2176 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 38
 • #2177: Chương 2177 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 39
 • #2178: Chương 2178 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 40
 • #2179: Chương 2179 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 41
 • #2180: Chương 2180 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 42
 • #2181: Chương 2181 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 43
 • #2182: Chương 2182 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 44
 • #2183: Chương 2183 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 45
 • #2184: Chương 2184 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 46
 • #2185: Chương 2185 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 47
 • #2186: Chương 2186 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 48
 • #2187: Chương 2187 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 49
 • #2188: Chương 2188 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 50
 • #2189: Chương 2189 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 51
 • #2190: Chương 2190 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 52
 • #2191: Chương 2191 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 53
 • #2192: Chương 2192 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 54
 • #2193: Chương 2193 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 55
 • #2194: Chương 2194 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 56
 • #2195: Chương 2195 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 57
 • #2196: Chương 2196 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 58
 • #2197: Chương 2197 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 59
 • #2198: Chương 2198 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 60
 • #2199: Chương 2199 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 61
 • #2200: Chương 2200 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 62
 • #2201: Chương 2201 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 63
 • #2202: Chương 2202 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 64
 • #2203: Chương 2203 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 65
 • #2204: Chương 2204 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 66
 • #2205: Chương 2205 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 67
 • #2206: Chương 2206 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu 68
 • #2207: Chương 2207 bác sĩ đại thúc, cầu trị liệu ( phiên ngoại )
 • #2208: Chương 2208 chiến thần tướng quân nông gia tiểu nương tử 1
 • #2209: Chương 2209 hôn mê
 • #2210: Chương 2210 kỳ quái cảnh trong mơ
 • #2211: Chương 2211 ta có thể làm ngươi nhìn thấy nàng
 • #2212: Chương 2212 chỉ cầu có thể làm ta thấy đến nàng
 • #2213: Chương 2213 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 2
 • #2214: Chương 2214 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 3
 • #2215: Chương 2215 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 4
 • #2216: Chương 2216 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 5
 • #2217: Chương 2217 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 6
 • #2218: Chương 2218 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 7
 • #2219: Chương 2219 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 8
 • #2220: Chương 2220 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 9
 • #2221: Chương 2221 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 10
 • #2222: Chương 2222 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 11
 • #2223: Chương 2223 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 12
 • #2224: Chương 2224 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 13
 • #2225: Chương 2225 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 14
 • #2226: Chương 2226 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 15
 • #2227: Chương 2227 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 16
 • #2228: Chương 2228 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 17
 • #2229: Chương 2229 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 18
 • #2230: Chương 2230 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 19
 • #2231: Chương 2231 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 20
 • #2232: Chương 2232 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 21
 • #2233: Chương 2233 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 22
 • #2234: Chương 2234 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 23
 • #2235: Chương 2235 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 24
 • #2236: Chương 2236 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 25
 • #2237: Chương 2237 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 26
 • #2238: Chương 2238 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 27
 • #2239: Chương 2239 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 28
 • #2240: Chương 2240 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 29
 • #2241: Chương 2241 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 30
 • #2242: Chương 2242 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 31
 • #2243: Chương 2243 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 32
 • #2244: Chương 2244 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 33
 • #2245: Chương 2245 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 34
 • #2246: Chương 2246 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 35
 • #2247: Chương 2247 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 36
 • #2248: Chương 2248 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 37
 • #2249: Chương 2249 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 38
 • #2250: Chương 2250 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 39
 • #2251: Chương 2251 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 40
 • #2252: Chương 2252 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 41
 • #2253: Chương 2253 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 42
 • #2254: Chương 2254 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 43
 • #2255: Chương 2255 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 44
 • #2256: Chương 2256 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 45
 • #2257: Chương 2257 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 46
 • #2258: Chương 2258 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử 47
 • #2259: Chương 2259 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử ( xong )
 • #2260: Chương 2260 chiến thần tướng quân gia tiểu nương tử ( phiên ngoại )
 • #2261: Chương 2261 ta nguyện ý
 • #2262: Chương 2262 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 1
 • #2263: Chương 2263 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 2
 • #2264: Chương 2264 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 3
 • #2265: Chương 2265 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 4
 • #2266: Chương 2266 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 5
 • #2267: Chương 2267 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 6
 • #2268: Chương 2268 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 7
 • #2269: Chương 2269 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 8
 • #2270: Chương 2270 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 9
 • #2271: Chương 2271 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 10
 • #2272: Chương 2272 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 11
 • #2273: Chương 2273 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 12
 • #2274: Chương 2274 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 13
 • #2275: Chương 2275 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 14
 • #2276: Chương 2276 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 15
 • #2277: Chương 2277 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 16
 • #2278: Chương 2278 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 17
 • #2279: Chương 2279 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 18
 • #2280: Chương 2280 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 19
 • #2281: Chương 2281 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 20
 • #2282: Chương 2282 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 21
 • #2283: Chương 2283 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 22
 • #2284: Chương 2284 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 23
 • #2285: Chương 2285 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 24
 • #2286: Chương 2286 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 25
 • #2287: Chương 2287 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 26
 • #2288: Chương 2288 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 27
 • #2289: Chương 2289 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 28
 • #2290: Chương 2290 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 29
 • #2291: Chương 2291 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 30
 • #2292: Chương 2292 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 31
 • #2293: Chương 2293 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 32
 • #2294: Chương 2294 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 33
 • #2295: Chương 2295 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 34
 • #2296: Chương 2296 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 35
 • #2297: Chương 2297 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 36
 • #2298: Chương 2298 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 37
 • #2299: Chương 2299 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 38
 • #2300: Chương 2300 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 39
 • #2301: Chương 2301 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 40
 • #2302: Chương 2302 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 41
 • #2303: Chương 2303 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 42
 • #2304: Chương 2304 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 43
 • #2305: Chương 2305 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 44
 • #2306: Chương 2306 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 45
 • #2307: Chương 2307 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 46
 • #2308: Chương 2308 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 47
 • #2309: Chương 2309 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 48
 • #2310: Chương 2310 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 49
 • #2311: Chương 2311 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 50
 • #2312: Chương 2312 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 51
 • #2313: Chương 2313 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 52
 • #2314: Chương 2314 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 53
 • #2315: Chương 2315 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 54
 • #2316: Chương 2316 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 55
 • #2317: Chương 2317 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 56
 • #2318: Chương 2318 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 57
 • #2319: Chương 2319 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 58
 • #2320: Chương 2320 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 59
 • #2321: Chương 2321 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 60
 • #2322: Chương 2322 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 61
 • #2323: Chương 2323 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 62
 • #2324: Chương 2324 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 63
 • #2325: Chương 2325 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 64
 • #2326: Chương 2326 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 65
 • #2327: Chương 2327 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 66
 • #2328: Chương 2328 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 67
 • #2329: Chương 2329 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 68
 • #2330: Chương 2330 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 69
 • #2331: Chương 2331 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 70
 • #2332: Chương 2332 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 71
 • #2333: Chương 2333 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 72
 • #2334: Chương 2334 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 73
 • #2335: Chương 2335 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 74
 • #2336: Chương 2336 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 75
 • #2337: Chương 2337 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 76
 • #2338: Chương 2338 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 77
 • #2339: Chương 2339 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 78
 • #2340: Chương 2340 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện 79
 • #2341: Chương 2341 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện ( xong )
 • #2342: Chương 2342 quá khí ảnh đế độc miệng người đại diện ( phiên ngoại )
 • #2343: Chương 2343 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 1
 • #2344: Chương 2344 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 2
 • #2345: Chương 2345 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 3
 • #2346: Chương 2346 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 4
 • #2347: Chương 2347 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 5
 • #2348: Chương 2348 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 6
 • #2349: Chương 2349 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 7
 • #2350: Chương 2350 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 8
 • #2351: Chương 2351 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 9
 • #2352: Chương 2352 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 10
 • #2353: Chương 2353 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 11
 • #2354: Chương 2354 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 12
 • #2355: Chương 2355 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 13
 • #2356: Chương 2356 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 14
 • #2357: Chương 2357 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 15
 • #2358: Chương 2358 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 16
 • #2359: Chương 2359 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 17
 • #2360: Chương 2360 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 18
 • #2361: Chương 2361 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 19
 • #2362: Chương 2362 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 20
 • #2363: Chương 2363 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 21
 • #2364: Chương 2364 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 22
 • #2365: Chương 2365 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 23
 • #2366: Chương 2366 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 24
 • #2367: Chương 2367 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 25
 • #2368: Chương 2368 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 26
 • #2369: Chương 2369 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 27
 • #2370: Chương 2370 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 28
 • #2371: Chương 2371 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 29
 • #2372: Chương 2372 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 30
 • #2373: Chương 2373 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 31
 • #2374: Chương 2374 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 32
 • #2375: Chương 2375 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 33
 • #2376: Chương 2376 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 34
 • #2377: Chương 2377 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 35
 • #2378: Chương 2378 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 36
 • #2379: Chương 2379 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 37
 • #2380: Chương 2380 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 38
 • #2381: Chương 2381 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 39
 • #2382: Chương 2382 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 40
 • #2383: Chương 2383 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 41
 • #2384: Chương 2384 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 42
 • #2385: Chương 2385 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 43
 • #2386: Chương 2386 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 44 ( mười lăm càng )
 • #2387: Chương 2387 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 45
 • #2388: Chương 2388 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 46
 • #2389: Chương 2389 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 47
 • #2390: Chương 2390 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 48
 • #2391: Chương 2391 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 49
 • #2392: Chương 2392 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 50
 • #2393: Chương 2393 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 51
 • #2394: Chương 2394 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 52
 • #2395: Chương 2395 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 53
 • #2396: Chương 2396 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 54
 • #2397: Chương 2397 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 55 ( mười một càng )
 • #2398: Chương 2398 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 56
 • #2399: Chương 2399 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 57
 • #2400: Chương 2400 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 58
 • #2401: Chương 2401 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 59
 • #2402: Chương 2402 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 60
 • #2403: Chương 2403 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 61
 • #2404: Chương 2404 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 62
 • #2405: Chương 2405 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 63
 • #2406: Chương 2406 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 64
 • #2407: Chương 2407 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 65
 • #2408: Chương 2408 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 66
 • #2409: Chương 2409 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 67
 • #2410: Chương 2410 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái 68
 • #2411: Chương 2411 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái ( xong )
 • #2412: Chương 2412 xuẩn long phu quân, cầu ôm một cái ( phiên ngoại )
 • #2413: Chương 2413 Phàm Phàm
 • #2414: Chương 2414 ta chờ ngươi trở về
 • #2415: Chương 2415 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 1
 • #2416: Chương 2416 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 2
 • #2417: Chương 2417 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 3
 • #2418: Chương 2418 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 4
 • #2419: Chương 2419 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 5
 • #2420: Chương 2420 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 6
 • #2421: Chương 2421 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 7
 • #2422: Chương 2422 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 8
 • #2423: Chương 2423 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 9
 • #2424: Chương 2424 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 10
 • #2425: Chương 2425 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 11
 • #2426: Chương 2426 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 12
 • #2427: Chương 2427 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 13
 • #2428: Chương 2428 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 14
 • #2429: Chương 2429 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 15
 • #2430: Chương 2430 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 16
 • #2431: Chương 2431 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 17
 • #2432: Chương 2432 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 18
 • #2433: Chương 2433 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 19
 • #2434: Chương 2434 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 20
 • #2435: Chương 2435 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 21
 • #2436: Chương 2436 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 22
 • #2437: Chương 2437 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 23
 • #2438: Chương 2438 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 24
 • #2439: Chương 2439 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 25
 • #2440: Chương 2440 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 26
 • #2441: Chương 2441 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 27
 • #2442: Chương 2442 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 28
 • #2443: Chương 2443 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 29
 • #2444: Chương 2444 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 30
 • #2445: Chương 2445 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 31
 • #2446: Chương 2446 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 32
 • #2447: Chương 2447 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 33
 • #2448: Chương 2448 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 34
 • #2449: Chương 2449 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 35
 • #2450: Chương 2450 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 36
 • #2451: Chương 2451 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 37
 • #2452: Chương 2452 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 38
 • #2453: Chương 2453 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 39
 • #2454: Chương 2454 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 40
 • #2455: Chương 2455 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 41
 • #2456: Chương 2456 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 42
 • #2457: Chương 2457 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 43
 • #2458: Chương 2458 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 44
 • #2459: Chương 2459 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 45
 • #2460: Chương 2460 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 46
 • #2461: Chương 2461 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 47
 • #2462: Chương 2462 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 48
 • #2463: Chương 2463 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 49
 • #2464: Chương 2464 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 50
 • #2465: Chương 2465 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 51
 • #2466: Chương 2466 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 52
 • #2467: Chương 2467 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 53
 • #2468: Chương 2468 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 54
 • #2469: Chương 2469 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 55
 • #2470: Chương 2470 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 56
 • #2471: Chương 2471 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 57
 • #2472: Chương 2472 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 58
 • #2473: Chương 2473 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 59
 • #2474: Chương 2474 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 60
 • #2475: Chương 2475 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 61
 • #2476: Chương 2476 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 62
 • #2477: Chương 2477 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 63
 • #2478: Chương 2478 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 64
 • #2479: Chương 2479 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 65
 • #2480: Chương 2480 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ 66
 • #2481: Chương 2481 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ ( xong )
 • #2482: Chương 2482 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ ( phiên ngoại một )
 • #2483: Chương 2483 hai nhân cách ca ca sủng muội nhớ ( phiên ngoại nhị )
 • #2484: Chương 2484 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 1
 • #2485: Chương 2485 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 2
 • #2486: Chương 2486 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 3
 • #2487: Chương 2487 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 4
 • #2488: Chương 2488 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 5
 • #2489: Chương 2489 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 6
 • #2490: Chương 2490 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 7
 • #2491: Chương 2491 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 8
 • #2492: Chương 2492 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 9
 • #2493: Chương 2493 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 10
 • #2494: Chương 2494 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 11
 • #2495: Chương 2495 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 12
 • #2496: Chương 2496 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 13
 • #2497: Chương 2497 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 14
 • #2498: Chương 2498 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 15
 • #2499: Chương 2499 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 16
 • #2500: Chương 2500 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 17
 • #2501: Chương 2501 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 18
 • #2502: Chương 2502 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 19
 • #2503: Chương 2503 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 20
 • #2504: Chương 2504 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 21
 • #2505: Chương 2505 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 22
 • #2506: Chương 2506 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 23
 • #2507: Chương 2507 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 24
 • #2508: Chương 2508 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 25
 • #2509: Chương 2509 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 26
 • #2510: Chương 2510 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 27
 • #2511: Chương 2511 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 28
 • #2512: Chương 2512 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 29
 • #2513: Chương 2513 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 30
 • #2514: Chương 2514 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 31
 • #2515: Chương 2515 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 32
 • #2516: Chương 2516 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 33
 • #2517: Chương 2517 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 34
 • #2518: Chương 2518 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 35
 • #2519: Chương 2519 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 36
 • #2520: Chương 2520 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 37
 • #2521: Chương 2521 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 38
 • #2522: Chương 2522 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 39
 • #2523: Chương 2523 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 40
 • #2524: Chương 2524 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 41
 • #2525: Chương 2525 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 42
 • #2526: Chương 2526 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 43
 • #2527: Chương 2527 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 44
 • #2528: Chương 2528 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 45
 • #2529: Chương 2529 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 46
 • #2530: Chương 2530 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 47
 • #2531: Chương 2531 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 48
 • #2532: Chương 2532 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 49
 • #2533: Chương 2533 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 50
 • #2534: Chương 2534 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 51
 • #2535: Chương 2535 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 52
 • #2536: Chương 2536 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 53
 • #2537: Chương 2537 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 54
 • #2538: Chương 2538 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 55
 • #2539: Chương 2539 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 56
 • #2540: Chương 2540 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 57
 • #2541: Chương 2541 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 58
 • #2542: Chương 2542 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 59
 • #2543: Chương 2543 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 60
 • #2544: Chương 2544 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 61
 • #2545: Chương 2545 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu 62
 • #2546: Chương 2546 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu ( xong )
 • #2547: Chương 2547 ốm yếu thiếu gia xung hỉ nha đầu ( phiên ngoại )
 • #2548: Chương 2548 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 1
 • #2549: Chương 2549 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 2
 • #2550: Chương 2550 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 3
 • #2551: Chương 2551 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 4
 • #2552: Chương 2552 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 5
 • #2553: Chương 2553 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 6
 • #2554: Chương 2554 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 7
 • #2555: Chương 2555 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 8
 • #2556: Chương 2556 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 9
 • #2557: Chương 2557 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 10
 • #2558: Chương 2558 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 11
 • #2559: Chương 2559 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 12
 • #2560: Chương 2560 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 13
 • #2561: Chương 2561 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 14
 • #2562: Chương 2562 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 15
 • #2563: Chương 2563 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 16
 • #2564: Chương 2564 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 17
 • #2565: Chương 2565 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 18
 • #2566: Chương 2566 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 19
 • #2567: Chương 2567 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 20
 • #2568: Chương 2568 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 21
 • #2569: Chương 2569 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 22
 • #2570: Chương 2570 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 23
 • #2571: Chương 2571 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 24
 • #2572: Chương 2572 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 25
 • #2573: Chương 2573 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 26
 • #2574: Chương 2574 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 27
 • #2575: Chương 2575 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 28
 • #2576: Chương 2576 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 29
 • #2577: Chương 2577 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 30
 • #2578: Chương 2578 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 31
 • #2579: Chương 2579 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 32
 • #2580: Chương 2580 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 33
 • #2581: Chương 2581 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 34
 • #2582: Chương 2582 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 35
 • #2583: Chương 2583 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 36
 • #2584: Chương 2584 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 37
 • #2585: Chương 2585 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 38
 • #2586: Chương 2586 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 39
 • #2587: Chương 2587 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 40
 • #2588: Chương 2588 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 41
 • #2589: Chương 2589 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 42
 • #2590: Chương 2590 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 43
 • #2591: Chương 2591 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 44
 • #2592: Chương 2592 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 45
 • #2593: Chương 2593 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 46
 • #2594: Chương 2594 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 47
 • #2595: Chương 2595 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 48
 • #2596: Chương 2596 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 49
 • #2597: Chương 2597 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 50
 • #2598: Chương 2598 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 51
 • #2599: Chương 2599 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 52
 • #2600: Chương 2600 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 53
 • #2601: Chương 2601 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 54
 • #2602: Chương 2602 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 55
 • #2603: Chương 2603 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 56
 • #2604: Chương 2604 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 57
 • #2605: Chương 2605 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 58
 • #2606: Chương 2606 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 59
 • #2607: Chương 2607 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 60
 • #2608: Chương 2608 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 61
 • #2609: Chương 2609 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 62
 • #2610: Chương 2610 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 63
 • #2611: Chương 2611 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 64
 • #2612: Chương 2612 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 65
 • #2613: Chương 2613 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 66
 • #2614: Chương 2614 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 67
 • #2615: Chương 2615 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 68
 • #2616: Chương 2616 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 69
 • #2617: Chương 2617 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê 70
 • #2618: Chương 2618 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê ( xong )
 • #2619: Chương 2619 hảo tâm tổng tài nghèo túng thê ( phiên ngoại )
 • #2620: Chương 2620 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 1
 • #2621: Chương 2621 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 2
 • #2622: Chương 2622 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 3
 • #2623: Chương 2623 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 4
 • #2624: Chương 2624 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 5
 • #2625: Chương 2625 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 6
 • #2626: Chương 2626 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 7
 • #2627: Chương 2627 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 8
 • #2628: Chương 2628 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 9
 • #2629: Chương 2629 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 10
 • #2630: Chương 2630 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 11
 • #2631: Chương 2631 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 12
 • #2632: Chương 2632 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 13
 • #2633: Chương 2633 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 14
 • #2634: Chương 2634 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 15
 • #2635: Chương 2635 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 16
 • #2636: Chương 2636 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 17
 • #2637: Chương 2637 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 18
 • #2638: Chương 2638 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 19
 • #2639: Chương 2639 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 20
 • #2640: Chương 2640 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 21
 • #2641: Chương 2641 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 22
 • #2642: Chương 2642 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 23
 • #2643: Chương 2643 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 24
 • #2644: Chương 2644 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 25
 • #2645: Chương 2645 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 26
 • #2646: Đệ 2646 chương quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 27
 • #2647: Chương 2647 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 28
 • #2648: Chương 2648 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 29
 • #2649: Chương 2649 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 30
 • #2650: Chương 2650 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 31
 • #2651: Đệ 2651 chương quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 32
 • #2652: Chương 2652 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 33
 • #2653: Chương 2653 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 34
 • #2654: Chương 2654 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 35
 • #2655: Chương 2655 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 36
 • #2656: Chương 2656 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 37
 • #2657: Chương 2657 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 38
 • #2658: Chương 2658 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 39
 • #2659: Chương 2659 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 40
 • #2660: Chương 2660 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 41
 • #2661: Chương 2661 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 42
 • #2662: Chương 2662 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 43
 • #2663: Chương 2663 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 44
 • #2664: Chương 2664 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 45
 • #2665: Chương 2665 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 46
 • #2666: Chương 2666 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 47
 • #2667: Chương 2667 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 48
 • #2668: Chương 2668 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 49
 • #2669: Chương 2669 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 50
 • #2670: Đệ 2670 chương quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 51
 • #2671: Chương 2671 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 52
 • #2672: Chương 2672 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 53
 • #2673: Chương 2673 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 54
 • #2674: Chương 2674 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 55
 • #2675: Chương 2675 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 56
 • #2676: Chương 2676 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 57
 • #2677: Chương 2677 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 58
 • #2678: Chương 2678 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 59
 • #2679: Đệ 2679 chương quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 60
 • #2680: Chương 2680 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến 61
 • #2681: Chương 2681 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến ( xong )
 • #2682: Chương 2682 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến ( phiên ngoại một )
 • #2683: Chương 2683 quỷ hút máu nữ vương cấm luyến ( phiên ngoại nhị )
 • #2684: Chương 2684 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 1
 • #2685: Chương 2685 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 2
 • #2686: Đệ 2686 chương tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 3
 • #2687: Chương 2687 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 4
 • #2688: Chương 2688 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 5
 • #2689: Chương 2689 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 6
 • #2690: Chương 2690 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 7
 • #2691: Chương 2691 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 8
 • #2692: Chương 2692 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 9
 • #2693: Chương 2693 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 10
 • #2694: Đệ 2694 chương tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 11
 • #2695: Chương 2695 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 12
 • #2696: Chương 2696 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 13
 • #2697: Chương 2697 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 14
 • #2698: Chương 2698 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 15
 • #2699: Chương 2699 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 16
 • #2700: Chương 2700 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 17
 • #2701: Chương 2701 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 18
 • #2702: Chương 2702 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 19
 • #2703: Chương 2703 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 20
 • #2704: Chương 2704 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 21
 • #2705: Chương 2705 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 22
 • #2706: Chương 2706 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 23
 • #2707: Chương 2707 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 24
 • #2708: Chương 2708 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 25
 • #2709: Chương 2709 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 26
 • #2710: Chương 2710 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 27
 • #2711: Chương 2711 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 28
 • #2712: Chương 2712 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 29
 • #2713: Chương 2713 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 30
 • #2714: Chương 2714 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 31
 • #2715: Chương 2715 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 32
 • #2716: Chương 2716 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 33
 • #2717: Chương 2717 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 34
 • #2718: Chương 2718 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 35
 • #2719: Chương 2719 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 36
 • #2720: Chương 2720 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 37
 • #2721: Chương 2721 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 38
 • #2722: Chương 2722 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 39
 • #2723: Chương 2723 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 40
 • #2724: Chương 2724 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 41
 • #2725: Chương 2725 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 42
 • #2726: Chương 2726 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 43
 • #2727: Chương 2727 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 44
 • #2728: Chương 2728 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 45
 • #2729: Chương 2729 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 46
 • #2730: Chương 2730 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 47
 • #2731: Chương 2731 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 48
 • #2732: Chương 2732 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 49
 • #2733: Chương 2733 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 50
 • #2734: Chương 2734 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 51
 • #2735: Chương 2735 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 52
 • #2736: Chương 2736 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 53
 • #2737: Chương 2737 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 54
 • #2738: Chương 2738 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 55
 • #2739: Chương 2739 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 56
 • #2740: Chương 2740 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 57
 • #2741: Chương 2741 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 58
 • #2742: Chương 2742 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 59
 • #2743: Chương 2743 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 60
 • #2744: Chương 2744 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê 61
 • #2745: Chương 2745 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê ( xong )
 • #2746: Chương 2746 tư lệnh đại nhân ca nữ kiều thê ( phiên ngoại )
 • #2747: Chương 2747 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 1
 • #2748: Chương 2748 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 2
 • #2749: Chương 2749 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 3
 • #2750: Chương 2750 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 4
 • #2751: Chương 2751 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 5
 • #2752: Chương 2752 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 6
 • #2753: Chương 2753 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 7
 • #2754: Chương 2754 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 8
 • #2755: Chương 2755 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 9
 • #2756: Chương 2756 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 10
 • #2757: Chương 2757 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 11
 • #2758: Chương 2758 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 12
 • #2759: Chương 2759 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 13
 • #2760: Chương 2760 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 14
 • #2761: Chương 2761 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 15
 • #2762: Chương 2762 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 16
 • #2763: Chương 2763 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 17
 • #2764: Chương 2764 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 18
 • #2765: Chương 2765 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 19
 • #2766: Chương 2766 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 20
 • #2767: Chương 2767 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 21
 • #2768: Chương 2768 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 22
 • #2769: Chương 2769 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 23
 • #2770: Chương 2770 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 24
 • #2771: Chương 2771 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 25
 • #2772: Chương 2772 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 26
 • #2773: Chương 2773 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 27
 • #2774: Chương 2774 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 28
 • #2775: Chương 2775 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 29
 • #2776: Chương 2776 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 30
 • #2777: Chương 2777 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 31
 • #2778: Chương 2778 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 32
 • #2779: Chương 2779 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 33
 • #2780: Chương 2780 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 34
 • #2781: Chương 2781 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 35
 • #2782: Chương 2782 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 36
 • #2783: Chương 2783 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 37
 • #2784: Chương 2784 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 38
 • #2785: Chương 2785 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 39
 • #2786: Chương 2786 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 40
 • #2787: Chương 2787 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 41
 • #2788: Chương 2788 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 42
 • #2789: Chương 2789 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 43
 • #2790: Chương 2790 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 44
 • #2791: Chương 2791 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 45
 • #2792: Chương 2792 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 46
 • #2793: Chương 2793 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 47
 • #2794: Chương 2794 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 48
 • #2795: Chương 2795 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 49
 • #2796: Chương 2796 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 50
 • #2797: Chương 2797 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 51
 • #2798: Chương 2798 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 52
 • #2799: Chương 2799 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 53
 • #2800: Chương 2800 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 54
 • #2801: Đệ 2801 chương nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 55
 • #2802: Chương 2802 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 56
 • #2803: Chương 2803 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 57
 • #2804: Chương 2804 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 58
 • #2805: Chương 2805 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 59
 • #2806: Chương 2806 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 60
 • #2807: Chương 2807 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 61
 • #2808: Chương 2808 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 62
 • #2809: Chương 2809 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 63
 • #2810: Chương 2810 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 64
 • #2811: Chương 2811 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 65
 • #2812: Chương 2812 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 66
 • #2813: Chương 2813 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 67
 • #2814: Chương 2814 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 68
 • #2815: Chương 2815 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa 69
 • #2816: Chương 2816 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa ( xong )
 • #2817: Chương 2817 nam chủ bá cùng mỹ nữ tay bút chi gian không thể không nói chuyện xưa ( phiên ngoại )
 • #2818: Chương 2818 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 1
 • #2819: Chương 2819 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 2
 • #2820: Chương 2820 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 3
 • #2821: Chương 2821 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 4
 • #2822: Chương 2822 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 5
 • #2823: Chương 2823 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 6
 • #2824: Chương 2824 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 7
 • #2825: Chương 2825 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 8
 • #2826: Chương 2826 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 9
 • #2827: Chương 2827 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 10
 • #2828: Chương 2828 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 11
 • #2829: Chương 2829 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 12
 • #2830: Chương 2830 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 13
 • #2831: Chương 2831 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 14
 • #2832: Chương 2832 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 15
 • #2833: Chương 2833 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 16
 • #2834: Chương 2834 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 17
 • #2835: Chương 2835 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 18
 • #2836: Chương 2836 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 19
 • #2837: Chương 2837 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 20
 • #2838: Chương 2838 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 21
 • #2839: Chương 2839 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 22
 • #2840: Chương 2840 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 23
 • #2841: Chương 2841 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 24
 • #2842: Chương 2842 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 25
 • #2843: Chương 2843 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 26
 • #2844: Chương 2844 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 27
 • #2845: Chương 2845 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 28
 • #2846: Chương 2846 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 29
 • #2847: Chương 2847 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 30
 • #2848: Chương 2848 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 31
 • #2849: Chương 2849 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 32
 • #2850: Chương 2850 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 33
 • #2851: Chương 2851 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 34
 • #2852: Chương 2852 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 35
 • #2853: Chương 2853 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 36
 • #2854: Chương 2854 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 37
 • #2855: Chương 2855 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 38
 • #2856: Chương 2856 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 39
 • #2857: Chương 2857 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 40
 • #2858: Chương 2858 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 41
 • #2859: Chương 2859 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 42
 • #2860: Chương 2860 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 43
 • #2861: Chương 2861 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 44
 • #2862: Chương 2862 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 45
 • #2863: Chương 2863 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 46
 • #2864: Chương 2864 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 47
 • #2865: Chương 2865 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 48
 • #2866: Chương 2866 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 49
 • #2867: Chương 2867 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 50
 • #2868: Chương 2868 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 51
 • #2869: Chương 2869 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 52
 • #2870: Chương 2870 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 53
 • #2871: Chương 2871 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 54
 • #2872: Chương 2872 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 55
 • #2873: Chương 2873 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 56
 • #2874: Chương 2874 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 57
 • #2875: Chương 2875 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 58
 • #2876: Chương 2876 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 59
 • #2877: Chương 2877 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 60
 • #2878: Chương 2878 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 61
 • #2879: Chương 2879 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 62
 • #2880: Chương 2880 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 63
 • #2881: Chương 2881 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 64
 • #2882: Chương 2882 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 65
 • #2883: Chương 2883 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê 66
 • #2884: Chương 2884 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê ( xong )
 • #2885: Chương 2885 sơn dã thợ săn quan gia tiểu thư thê ( phiên ngoại )
 • #2886: Chương 2886 nàng muốn nhập tra nam mộng
 • #2887: Chương 2887 nàng…… Tới ( 1 )
 • #2888: Chương 2888 nàng…… Tới ( 2 )
 • #2889: Chương 2889 nàng…… Tới ( 3 )
 • #2890: Chương 2890 nàng…… Tới ( 4 )
 • #2891: Chương 2891 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 1
 • #2892: Chương 2892 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 2
 • #2893: Chương 2893 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 3
 • #2894: Chương 2894 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 4
 • #2895: Chương 2895 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 5
 • #2896: Chương 2896 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 6
 • #2897: Chương 2897 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 7
 • #2898: Chương 2898 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 8
 • #2899: Chương 2899 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 9
 • #2900: Chương 2900 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 10
 • #2901: Chương 2901 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 11
 • #2902: Chương 2902 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 12
 • #2903: Chương 2903 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 13
 • #2904: Chương 2904 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 14
 • #2905: Chương 2905 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 15
 • #2906: Chương 2906 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 16
 • #2907: Chương 2907 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 17
 • #2908: Chương 2908 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 18
 • #2909: Chương 2909 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 19
 • #2910: Chương 2910 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 20
 • #2911: Chương 2911 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 21
 • #2912: Chương 2912 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 22
 • #2913: Chương 2913 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 23
 • #2914: Đệ 2914 chương đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 24
 • #2915: Chương 2915 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 25
 • #2916: Chương 2916 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 26
 • #2917: Chương 2917 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 27
 • #2918: Chương 2918 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 28
 • #2919: Chương 2919 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 29
 • #2920: Chương 2920 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 30
 • #2921: Chương 2921 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 31
 • #2922: Chương 2922 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 32
 • #2923: Chương 2923 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 33
 • #2924: Chương 2924 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 34
 • #2925: Chương 2925 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 35
 • #2926: Chương 2926 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 36
 • #2927: Chương 2927 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 37
 • #2928: Chương 2928 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 38
 • #2929: Chương 2929 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 39
 • #2930: Chương 2930 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 40
 • #2931: Chương 2931 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 41
 • #2932: Chương 2932 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 42
 • #2933: Chương 2933 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 43
 • #2934: Chương 2934 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 44
 • #2935: Chương 2935 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 45
 • #2936: Chương 2936 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 46
 • #2937: Chương 2937 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 47
 • #2938: Chương 2938 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 48
 • #2939: Chương 2939 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 49
 • #2940: Chương 2940 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 50
 • #2941: Chương 2941 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 51
 • #2942: Chương 2942 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 52
 • #2943: Chương 2943 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 53
 • #2944: Chương 2944 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 54
 • #2945: Chương 2945 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 55
 • #2946: Chương 2946 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 56
 • #2947: Chương 2947 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 57
 • #2948: Chương 2948 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 58
 • #2949: Chương 2949 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 59
 • #2950: Chương 2950 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 60
 • #2951: Chương 2951 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 61
 • #2952: Chương 2952 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 62
 • #2953: Chương 2953 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 63
 • #2954: Chương 2954 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 64
 • #2955: Chương 2955 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 65
 • #2956: Chương 2956 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 66
 • #2957: Chương 2957 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 67
 • #2958: Chương 2958 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 68
 • #2959: Chương 2959 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 69
 • #2960: Chương 2960 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 70
 • #2961: Chương 2961 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh 71
 • #2962: Chương 2962 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh ( xong )
 • #2963: Chương 2963 đương con người rắn rỏi thủ trưởng yêu cao lãnh nữ binh ( phiên ngoại )
 • #2964: Chương 2964 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 1
 • #2965: Chương 2965 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 2
 • #2966: Chương 2966 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 3
 • #2967: Chương 2967 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 4
 • #2968: Chương 2968 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 5
 • #2969: Chương 2969 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 6
 • #2970: Chương 2970 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 7
 • #2971: Chương 2971 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 8
 • #2972: Chương 2972 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 9
 • #2973: Chương 2973 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 10
 • #2974: Chương 2974 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 11
 • #2975: Chương 2975 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 12
 • #2976: Chương 2976 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 13
 • #2977: Chương 2977 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 14
 • #2978: Chương 2978 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 15
 • #2979: Chương 2979 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 16
 • #2980: Chương 2980 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 17
 • #2981: Chương 2981 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 18
 • #2982: Chương 2982 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 19
 • #2983: Chương 2983 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 20
 • #2984: Chương 2984 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 21
 • #2985: Chương 2985 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 22
 • #2986: Chương 2986 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 23
 • #2987: Chương 2987 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 24
 • #2988: Chương 2988 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 25
 • #2989: Chương 2989 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 26
 • #2990: Chương 2990 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 27
 • #2991: Chương 2991 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 28
 • #2992: Chương 2992 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 29
 • #2993: Chương 2993 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 30
 • #2994: Chương 2994 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 31
 • #2995: Chương 2995 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 32
 • #2996: Chương 2996 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 33
 • #2997: Chương 2997 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 34
 • #2998: Chương 2998 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 35
 • #2999: Chương 2999 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 36
 • #3000: Chương 3000 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 37
 • #3001: Chương 3001 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 38
 • #3002: Chương 3002 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 39
 • #3003: Chương 3003 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 40
 • #3004: Chương 3004 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 41
 • #3005: Chương 3005 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 42
 • #3006: Chương 3006 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 43
 • #3007: Chương 3007 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 44
 • #3008: Chương 3008 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 45
 • #3009: Chương 3009 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 46
 • #3010: Chương 3010 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 47
 • #3011: Chương 3011 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 48
 • #3012: Chương 3012 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 49
 • #3013: Đệ 3013 chương diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 50
 • #3014: Chương 3014 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 51
 • #3015: Chương 3015 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 52
 • #3016: Chương 3016 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 53
 • #3017: Chương 3017 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 54
 • #3018: Chương 3018 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 55
 • #3019: Chương 3019 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 56
 • #3020: Chương 3020 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 57
 • #3021: Chương 3021 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 58
 • #3022: Chương 3022 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 59
 • #3023: Chương 3023 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 60
 • #3024: Chương 3024 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 61
 • #3025: Chương 3025 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 62
 • #3026: Chương 3026 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 63
 • #3027: Chương 3027 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 64
 • #3028: Chương 3028 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 65
 • #3029: Chương 3029 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 66
 • #3030: Chương 3030 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 67
 • #3031: Chương 3031 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 68
 • #3032: Chương 3032 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 69
 • #3033: Chương 3033 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 70
 • #3034: Chương 3034 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 71
 • #3035: Chương 3035 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 72
 • #3036: Chương 3036 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 73
 • #3037: Chương 3037 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 74
 • #3038: Chương 3038 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 75
 • #3039: Chương 3039 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 76
 • #3040: Chương 3040 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 77
 • #3041: Chương 3041 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 78
 • #3042: Chương 3042 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 79
 • #3043: Chương 3043 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 80
 • #3044: Chương 3044 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 81
 • #3045: Chương 3045 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 82
 • #3046: Chương 3046 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi 83
 • #3047: Chương 3047 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi ( xong )
 • #3048: Chương 3048 diện than Vương gia đậu bỉ xuyên qua phi ( phiên ngoại )
 • #3049: Chương 3049 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 1
 • #3050: Chương 3050 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 2
 • #3051: Chương 3051 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 3
 • #3052: Chương 3052 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 4
 • #3053: 6
 • #3054: Chương 3054 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 7
 • #3055: Chương 3055 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 8
 • #3056: Chương 3056 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 9
 • #3057: Chương 3057 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 10
 • #3058: Chương 3058 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 11
 • #3059: Chương 3059 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 12
 • #3060: Chương 3060 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 13
 • #3061: Chương 3061 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 14
 • #3062: Chương 3062 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 15
 • #3063: Chương 3063 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 16
 • #3064: Chương 3064 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 17
 • #3065: Chương 3065 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 18
 • #3066: Chương 3066 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 19
 • #3067: Chương 3067 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 20
 • #3068: Chương 3068 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 21
 • #3069: Chương 3069 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 22
 • #3070: Chương 3070 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 23
 • #3071: Chương 3071 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 31
 • #3072: Chương 3072 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 32
 • #3073: Chương 3073 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 33
 • #3074: Chương 3074 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 34
 • #3075: Chương 3075 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 35
 • #3076: Chương 3076 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 36
 • #3077: Chương 3077 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 37
 • #3078: Chương 3078 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 38
 • #3079: Chương 3079 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 39
 • #3080: Chương 3080 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 40
 • #3081: Chương 3081 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 41
 • #3082: Chương 3082 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 42
 • #3083: Chương 3083 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 43
 • #3084: Chương 3084 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 44
 • #3085: Chương 3085 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 45
 • #3086: Chương 3086 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 46
 • #3087: Chương 3087 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 47
 • #3088: Chương 3088 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 48
 • #3089: Chương 3089 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 49
 • #3090: Chương 3090 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 50
 • #3091: Chương 3091 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 51
 • #3092: Chương 3092 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 52
 • #3093: Chương 3093 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 53
 • #3094: Chương 3094 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 54
 • #3095: Chương 3095 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 55
 • #3096: Chương 3096 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 56
 • #3097: Chương 3097 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 57
 • #3098: Chương 3098 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 58
 • #3099: Chương 3099 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 59
 • #3100: Chương 3100 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 60
 • #3101: Chương 3101 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 61
 • #3102: Chương 3102 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 62
 • #3103: Chương 3103 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 63
 • #3104: Chương 3104 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 64
 • #3105: Chương 3105 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 65
 • #3106: Chương 3106 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 66
 • #3107: Chương 3107 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 67
 • #3108: Chương 3108 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 68
 • #3109: Chương 3109 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 69
 • #3110: Chương 3110 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 70
 • #3111: Chương 3111 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 71
 • #3112: Chương 3112 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 72
 • #3113: Chương 3113 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 73
 • #3114: Chương 3114 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 74
 • #3115: Chương 3115 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 75
 • #3116: Chương 3116 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 76
 • #3117: Chương 3117 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 77
 • #3118: Chương 3118 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 78
 • #3119: Chương 3119 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 79
 • #3120: Chương 3120 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 80
 • #3121: Chương 3121 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão 81
 • #3122: Chương 3122 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão ( xong )
 • #3123: Chương 3123 đương hồng nam tinh tổng tài nữ đại lão ( phiên ngoại )
 • #3124: Chương 3124 ta nam thần là điều cẩu 1
 • #3125: Chương 3125 ta nam thần là điều cẩu 2
 • #3126: Chương 3126 ta nam thần là điều cẩu 3
 • #3127: Chương 3127 ta nam thần là điều cẩu 4
 • #3128: Chương 3128 ta nam thần là điều cẩu 5
 • #3129: Chương 3129 ta nam thần là điều cẩu 6
 • #3130: Chương 3130 ta nam thần là điều cẩu 7
 • #3131: Chương 3131 ta nam thần là điều cẩu 8
 • #3132: Chương 3132 ta nam thần là điều cẩu 9
 • #3133: Chương 3133 ta nam thần là điều cẩu 10
 • #3134: Chương 3134 ta nam thần là điều cẩu 11
 • #3135: Chương 3135 ta nam thần là điều cẩu 12
 • #3136: Chương 3136 ta nam thần là điều cẩu 13
 • #3137: Chương 3137 ta nam thần là điều cẩu 14
 • #3138: Chương 3138 ta nam thần là điều cẩu 15
 • #3139: Chương 3139 ta nam thần là điều cẩu 16
 • #3140: Chương 3140 ta nam thần là điều cẩu 17
 • #3141: Chương 3141 ta nam thần là điều cẩu 18
 • #3142: Chương 3142 ta nam thần là điều cẩu 19
 • #3143: Chương 3143 ta nam thần là điều cẩu 20
 • #3144: Chương 3144 ta nam thần là điều cẩu 21
 • #3145: Chương 3145 ta nam thần là điều cẩu 22
 • #3146: Chương 3146 ta nam thần là điều cẩu 23
 • #3147: Chương 3147 ta nam thần là điều cẩu 24
 • #3148: Chương 3148 ta nam thần là điều cẩu 25
 • #3149: Chương 3149 ta nam thần là điều cẩu 26
 • #3150: Chương 3150 ta nam thần là điều cẩu 27
 • #3151: Chương 3151 ta nam thần là điều cẩu 28
 • #3152: Chương 3152 ta nam thần là điều cẩu 29
 • #3153: Chương 3153 ta nam thần là điều cẩu 30
 • #3154: Chương 3154 ta nam thần là điều cẩu 31
 • #3155: Chương 3155 ta nam thần là điều cẩu 32
 • #3156: Chương 3156 ta nam thần là điều cẩu 33
 • #3157: Chương 3157 ta nam thần là điều cẩu 34
 • #3158: Chương 3158 ta nam thần là điều cẩu 35
 • #3159: Chương 3159 ta nam thần là điều cẩu 36
 • #3160: Chương 3160 ta nam thần là điều cẩu 37
 • #3161: Chương 3161 ta nam thần là điều cẩu 38
 • #3162: Chương 3162 ta nam thần là điều cẩu 39
 • #3163: Chương 3163 ta nam thần là điều cẩu 40
 • #3164: Chương 3164 ta nam thần là điều cẩu 41
 • #3165: Chương 3165 ta nam thần là điều cẩu 42
 • #3166: Chương 3166 ta nam thần là điều cẩu 43
 • #3167: Chương 3167 ta nam thần là điều cẩu 44
 • #3168: Chương 3168 ta nam thần là điều cẩu 45
 • #3169: Chương 3169 ta nam thần là điều cẩu 46
 • #3170: Chương 3170 ta nam thần là điều cẩu 47
 • #3171: Chương 3171 ta nam thần là điều cẩu 48
 • #3172: Chương 3172 ta nam thần là điều cẩu 49
 • #3173: Chương 3173 ta nam thần là điều cẩu 50
 • #3174: Chương 3174 ta nam thần là điều cẩu 51
 • #3175: Chương 3175 ta nam thần là điều cẩu 52
 • #3176: Chương 3176 ta nam thần là điều cẩu 53
 • #3177: Chương 3177 ta nam thần là điều cẩu 54
 • #3178: Chương 3178 ta nam thần là điều cẩu 55
 • #3179: Chương 3179 ta nam thần là điều cẩu 56
 • #3180: Chương 3180 ta nam thần là điều cẩu 57
 • #3181: Chương 3181 ta nam thần là điều cẩu 59
 • #3182: Chương 3182 ta nam thần là điều cẩu 58
 • #3183: Chương 3183 ta nam thần là điều cẩu 60
 • #3184: Chương 3184 ta nam thần là điều cẩu 61
 • #3185: Chương 3185 ta nam thần là điều cẩu 62
 • #3186: Chương 3186 ta nam thần là điều cẩu 63
 • #3187: Chương 3187 ta nam thần là điều cẩu 64
 • #3188: Chương 3188 ta nam thần là điều cẩu 65
 • #3189: Chương 3189 ta nam thần là điều cẩu 66
 • #3190: Chương 3190 ta nam thần là điều cẩu 67
 • #3191: Chương 3191 ta nam thần là điều cẩu 68
 • #3192: Chương 3192 ta nam thần là điều cẩu 69
 • #3193: Chương 3193 ta nam thần là điều cẩu 70
 • #3194: Chương 3194 ta nam thần là điều cẩu 71
 • #3195: Chương 3195 ta nam thần là điều cẩu 72
 • #3196: Chương 3196 ta nam thần là điều cẩu 73
 • #3197: Chương 3197 ta nam thần là điều cẩu 75
 • #3198: Chương 3198 ta nam thần là điều cẩu 76
 • #3199: Chương 3199 ta nam thần là điều cẩu 74
 • #3200: Chương 3200 ta nam thần là điều cẩu 77
 • #3201: Chương 3201 ta nam thần là điều cẩu 78
 • #3202: Chương 3202 ta nam thần là điều cẩu 79
 • #3203: Chương 3203 ta nam thần là điều cẩu 80
 • #3204: Chương 3204 ta nam thần là điều cẩu 81
 • #3205: Chương 3205 ta nam thần là điều cẩu ( xong )
 • #3206: Chương 3206 ta nam thần là điều cẩu ( phiên ngoại )
 • #3207: Chương 3207 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 1
 • #3208: Chương 3208 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 2
 • #3209: Chương 3209 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 3
 • #3210: Chương 3210 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 6
 • #3211: Chương 3211 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 7
 • #3212: Chương 3212 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 8
 • #3213: Chương 3213 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 9
 • #3214: Chương 3214 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 10
 • #3215: Chương 3215 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 11
 • #3216: Chương 3216 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 12
 • #3217: Chương 3217 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 13
 • #3218: Chương 3218 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 14
 • #3219: Chương 3219 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 15
 • #3220: Chương 3220 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 16
 • #3221: Chương 3221 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 17
 • #3222: Chương 3222 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 18
 • #3223: Chương 3223 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 19
 • #3224: Chương 3224 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 20
 • #3225: Chương 3225 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 21
 • #3226: Chương 3226 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 22
 • #3227: Chương 3227 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 23
 • #3228: Chương 3228 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 24
 • #3229: Chương 3229 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 25
 • #3230: Chương 3230 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 26
 • #3231: Chương 3231 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 27
 • #3232: Chương 3232 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 28
 • #3233: Chương 3233 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 29
 • #3234: Chương 3234 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 30
 • #3235: Chương 3235 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 31
 • #3236: Chương 3236 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 32
 • #3237: Chương 3237 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 33
 • #3238: Chương 3238 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 34
 • #3239: Chương 3239 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 35
 • #3240: Chương 3240 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 36
 • #3241: Chương 3241 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 37
 • #3242: Chương 3242 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 38
 • #3243: Chương 3243 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 39
 • #3244: Chương 3244 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 40
 • #3245: Chương 3245 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 41
 • #3246: Chương 3246 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 42
 • #3247: Chương 3247 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 43
 • #3248: Chương 3248 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 44
 • #3249: Chương 3249 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 45
 • #3250: Chương 3250 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 46
 • #3251: Chương 3251 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 47
 • #3252: Chương 3252 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 48
 • #3253: Chương 3253 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 49
 • #3254: Chương 3254 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 50
 • #3255: Chương 3255 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 51
 • #3256: Chương 3256 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 52
 • #3257: Chương 3257 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 53
 • #3258: Chương 3258 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 54
 • #3259: Chương 3259 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 55
 • #3260: Chương 3260 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 56
 • #3261: Chương 3261 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 57
 • #3262: Chương 3262 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 58
 • #3263: Chương 3263 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 59
 • #3264: Chương 3264 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 60
 • #3265: Chương 3265 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 61
 • #3266: Chương 3266 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 62
 • #3267: Chương 3267 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 63
 • #3268: Chương 3268 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 64
 • #3269: Chương 3269 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 65
 • #3270: Chương 3270 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 66
 • #3271: Chương 3271 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 67
 • #3272: Chương 3272 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 68
 • #3273: Chương 3273 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 69
 • #3274: Chương 3274 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 70
 • #3275: Chương 3275 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 71
 • #3276: Chương 3276 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 72
 • #3277: Chương 3277 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 73
 • #3278: Chương 3278 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 74
 • #3279: Chương 3279 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 75
 • #3280: Chương 3280 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 76
 • #3281: Chương 3281 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 77
 • #3282: Chương 3282 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 78
 • #3283: Chương 3283 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 79
 • #3284: Chương 3284 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 80
 • #3285: Chương 3285 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 81
 • #3286: Chương 3286 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 82
 • #3287: Chương 3287 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê 83
 • #3288: Chương 3288 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê ( xong )
 • #3289: Chương 3289 cao lãnh nam biên tập đại thần tay bút thê ( phiên ngoại )
 • #3290: Chương 3290 thượng cổ hung thú phế sài thê 1
 • #3291: Chương 3291 thượng cổ hung thú phế sài thê 2
 • #3292: Chương 3292 thượng cổ hung thú phế sài thê 3
 • #3293: Chương 3293 thượng cổ hung thú phế sài thê 4
 • #3294: Chương 3294 thượng cổ hung thú phế sài thê 5
 • #3295: Chương 3295 thượng cổ hung thú phế sài thê 6
 • #3296: Chương 3296 thượng cổ hung thú phế sài thê 7
 • #3297: Chương 3297 thượng cổ hung thú phế sài thê 8
 • #3298: Chương 3298 thượng cổ hung thú phế sài thê 9
 • #3299: Chương 3299 thượng cổ hung thú phế sài thê 10
 • #3300: Chương 3300 thượng cổ hung thú phế sài thê 11
 • #3301: Chương 3301 thượng cổ hung thú phế sài thê 12
 • #3302: Chương 3302 thượng cổ hung thú phế sài thê 13
 • #3303: Chương 3303 thượng cổ hung thú phế sài thê 14
 • #3304: Chương 3304 thượng cổ hung thú phế sài thê 15
 • #3305: Chương 3305 thượng cổ hung thú phế sài thê 16
 • #3306: Chương 3306 thượng cổ hung thú phế sài thê 17
 • #3307: Chương 3307 thượng cổ hung thú phế sài thê 18
 • #3308: Chương 3308 thượng cổ hung thú phế sài thê 19
 • #3309: Chương 3309 thượng cổ hung thú phế sài thê 20
 • #3310: Chương 3310 thượng cổ hung thú phế sài thê 21
 • #3311: Chương 3311 thượng cổ hung thú phế sài thê 22
 • #3312: Chương 3312 thượng cổ hung thú phế sài thê 23
 • #3313: Chương 3313 thượng cổ hung thú phế sài thê 24
 • #3314: Chương 3314 thượng cổ hung thú phế sài thê 25
 • #3315: Chương 3315 thượng cổ hung thú phế sài thê 26
 • #3316: Chương 3316 thượng cổ hung thú phế sài thê 27
 • #3317: Chương 3317 thượng cổ hung thú phế sài thê 28
 • #3318: Chương 3318 thượng cổ hung thú phế sài thê 29
 • #3319: Chương 3319 thượng cổ hung thú phế sài thê 30
 • #3320: Chương 3320 thượng cổ hung thú phế sài thê 31
 • #3321: Chương 3321 thượng cổ hung thú phế sài thê 32
 • #3322: Chương 3322 thượng cổ hung thú phế sài thê 33
 • #3323: Chương 3323 thượng cổ hung thú phế sài thê 34
 • #3324: Chương 3324 thượng cổ hung thú phế sài thê 35
 • #3325: Chương 3325 thượng cổ hung thú phế sài thê 36
 • #3326: Chương 3326 thượng cổ hung thú phế sài thê 37
 • #3327: Chương 3327 thượng cổ hung thú phế sài thê 38
 • #3328: Chương 3328 thượng cổ hung thú phế sài thê 39
 • #3329: Chương 3329 thượng cổ hung thú phế sài thê 40
 • #3330: Chương 3330 thượng cổ hung thú phế sài thê 41
 • #3331: Chương 3331 thượng cổ hung thú phế sài thê 42
 • #3332: Chương 3332 thượng cổ hung thú phế sài thê 43
 • #3333: Chương 3333 thượng cổ hung thú phế sài thê 44
 • #3334: Chương 3334 thượng cổ hung thú phế sài thê 45
 • #3335: Chương 3335 thượng cổ hung thú phế sài thê 46
 • #3336: Chương 3336 thượng cổ hung thú phế sài thê 47
 • #3337: Chương 3337 thượng cổ hung thú phế sài thê 48
 • #3338: Chương 3338 thượng cổ hung thú phế sài thê 49
 • #3339: Chương 3339 thượng cổ hung thú phế sài thê 50
 • #3340: Chương 3340 thượng cổ hung thú phế sài thê 51
 • #3341: Chương 3341 thượng cổ hung thú phế sài thê 52
 • #3342: Chương 3342 thượng cổ hung thú phế sài thê 53
 • #3343: Chương 3343 thượng cổ hung thú phế sài thê 54
 • #3344: Chương 3344 thượng cổ hung thú phế sài thê 55
 • #3345: Chương 3345 thượng cổ hung thú phế sài thê 56
 • #3346: Chương 3346 thượng cổ hung thú phế sài thê 57
 • #3347: Chương 3347 thượng cổ hung thú phế sài thê 58
 • #3348: Chương 3348 thượng cổ hung thú phế sài thê 59
 • #3349: Chương 3349 thượng cổ hung thú phế sài thê 60
 • #3350: Chương 3350 thượng cổ hung thú phế sài thê 61
 • #3351: Chương 3351 thượng cổ hung thú phế sài thê 62
 • #3352: Chương 3352 thượng cổ hung thú phế sài thê 63
 • #3353: Chương 3353 thượng cổ hung thú phế sài thê 64
 • #3354: Chương 3354 thượng cổ hung thú phế sài thê 65
 • #3355: Chương 3355 thượng cổ hung thú phế sài thê 66
 • #3356: Chương 3356 thượng cổ hung thú phế sài thê 67
 • #3357: Chương 3357 thượng cổ hung thú phế sài thê 68
 • #3358: Chương 3358 thượng cổ hung thú phế sài thê 69
 • #3359: Chương 3359 thượng cổ hung thú phế sài thê ( xong )
 • #3360: Chương 3360 thượng cổ hung thú phế sài thê ( phiên ngoại )
 • #3361: Chương 3361 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 1
 • #3362: Chương 3362 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 2
 • #3363: Chương 3363 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 3
 • #3364: Chương 3364 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 4
 • #3365: Chương 3365 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 5
 • #3366: Chương 3366 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 6
 • #3367: Chương 3367 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 7
 • #3368: Chương 3368 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 8
 • #3369: Chương 3369 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 9
 • #3370: Chương 3370 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 10
 • #3371: Chương 3371 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 11
 • #3372: Chương 3372 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 12
 • #3373: Chương 3373 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 13
 • #3374: Chương 3374 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 14
 • #3375: Chương 3375 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 15
 • #3376: Chương 3376 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 16
 • #3377: Chương 3377 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 17
 • #3378: Chương 3378 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 18
 • #3379: Chương 3379 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 19
 • #3380: Chương 3380 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 20
 • #3381: Chương 3381 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 21
 • #3382: Chương 3382 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 22
 • #3383: Chương 3383 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 23
 • #3384: Chương 3384 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 24
 • #3385: Chương 3385 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 25
 • #3386: Chương 3386 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 26
 • #3387: Chương 3387 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 27
 • #3388: Chương 3388 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 28
 • #3389: Chương 3389 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 29
 • #3390: Chương 3390 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 30
 • #3391: Chương 3391 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 31
 • #3392: Chương 3392 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 32
 • #3393: Chương 3393 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 33
 • #3394: Chương 3394 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 34
 • #3395: Đệ 3395 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 35
 • #3396: Đệ 3396 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 36
 • #3397: Đệ 3397 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 37
 • #3398: Đệ 3398 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 38
 • #3399: Đệ 3399 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 39
 • #3400: Chương 3400 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 40
 • #3401: Chương 3401 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 41
 • #3402: Chương 3402 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 42
 • #3403: Chương 3403 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 43
 • #3404: Chương 3404 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 44
 • #3405: Chương 3405 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 45
 • #3406: Chương 3406 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 46
 • #3407: Chương 3407 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 47
 • #3408: Chương 3408 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 48
 • #3409: Đệ 3409 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 49
 • #3410: Đệ 3410 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 50
 • #3411: Đệ 3411 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 51
 • #3412: Đệ 3412 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 52
 • #3413: Đệ 3413 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê 53
 • #3414: Đệ 3414 chương sống một mình tổng tài nho nhỏ thê ( xong )
 • #3415: Chương 3415 sống một mình tổng tài nho nhỏ thê ( phiên ngoại )
 • #3416: Chương 3416 Thẩm Quân Du đã xảy ra chuyện!
 • #3417: Chương 3417 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 1
 • #3418: Chương 3418 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 2
 • #3419: Chương 3419 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 3
 • #3420: Đệ 3420 chương đoạn tụ Vương gia số khổ thê 4
 • #3421: Đệ 3421 chương đoạn tụ Vương gia số khổ thê 5
 • #3422: Đệ 3422 chương đoạn tụ Vương gia số khổ thê 6
 • #3423: Đệ 3423 chương đoạn tụ Vương gia số khổ thê 7
 • #3424: Đệ 3424 chương đoạn tụ Vương gia số khổ thê 8
 • #3425: Đệ 3425 chương đoạn tụ Vương gia số khổ thê 9
 • #3426: Chương 3426 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 10
 • #3427: Chương 3427 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 11
 • #3428: Chương 3428 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 12
 • #3429: Chương 3429 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 13
 • #3430: Chương 3430 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 14
 • #3431: Chương 3431 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 15
 • #3432: Chương 3432 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 16
 • #3433: Chương 3433 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 17
 • #3434: Chương 3434 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 18
 • #3435: Chương 3435 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 19
 • #3436: Chương 3436 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 20
 • #3437: Chương 3445 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 29
 • #3438: Chương 3446 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 30
 • #3439: Chương 3447 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 31
 • #3440: Chương 3448 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 32
 • #3441: Chương 3449 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 33
 • #3442: Chương 3450 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 34
 • #3443: Chương 3451 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 35
 • #3444: Chương 3452 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 36
 • #3445: Chương 3453 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 37
 • #3446: Chương 3454 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 38
 • #3447: Chương 3455 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 39
 • #3448: Chương 3456 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 40
 • #3449: Chương 3457 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 41
 • #3450: Chương 3458 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 42
 • #3451: Chương 3459 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 43
 • #3452: Chương 3460 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 44
 • #3453: Chương 3461 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 45
 • #3454: Chương 3462 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 46
 • #3455: Chương 3463 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 47
 • #3456: Chương 3464 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 48
 • #3457: Chương 3465 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 49
 • #3458: Chương 3466 đoạn tụ Vương gia số khổ thê 50
 • #3459: Chương 3467 đoạn tụ Vương gia số khổ thê ( xong )
 • #3460: Chương 3468 đoạn tụ Vương gia số khổ thê ( phiên ngoại )
 • #3461: Chương 3469 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 1 ( Thẩm Quân Du! )
 • #3462: Chương 3470 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 2
 • #3463: Chương 3471 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 3
 • #3464: Chương 3472 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 4
 • #3465: Chương 3473 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 5
 • #3466: Chương 3474 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 6
 • #3467: Chương 3475 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 7
 • #3468: Chương 3476 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 8
 • #3469: Chương 3477 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 9
 • #3470: Chương 3478 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 10
 • #3471: Chương 3479 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 11
 • #3472: Chương 3480 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 12
 • #3473: Chương 3481 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 13
 • #3474: Chương 3482 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 14
 • #3475: Chương 3483 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 15
 • #3476: Chương 3484 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 16
 • #3477: Chương 3485 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 17
 • #3478: Chương 3486 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 18
 • #3479: Chương 3487 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 19
 • #3480: Chương 3488 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 20
 • #3481: Chương 3489 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 21
 • #3482: Chương 3490 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 22
 • #3483: Chương 3491 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 23
 • #3484: Chương 3492 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 24
 • #3485: Chương 3493 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 25
 • #3486: Chương 3494 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 26
 • #3487: Chương 3495 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 27
 • #3488: Chương 3496 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 28
 • #3489: Chương 3497 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 29
 • #3490: Chương 3498 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 30
 • #3491: Chương 3499 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 31
 • #3492: Chương 3500 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 32
 • #3493: Chương 3501 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 33
 • #3494: Chương 3502 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 34
 • #3495: Chương 3503 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 35
 • #3496: Chương 3504 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 36
 • #3497: Chương 3505 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 37
 • #3498: Chương 3506 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 38
 • #3499: Chương 3507 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 39
 • #3500: Chương 3508 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 40
 • #3501: Chương 3509 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 41
 • #3502: Chương 3510 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 42
 • #3503: Chương 3511 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 43
 • #3504: Chương 3512 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 44
 • #3505: Chương 3513 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 45
 • #3506: Chương 3514 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 46
 • #3507: Chương 3515 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 47
 • #3508: Chương 3516 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 48
 • #3509: Chương 3517 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 49
 • #3510: Chương 3518 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 50
 • #3511: Chương 3519 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 51
 • #3512: Chương 3520 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 52
 • #3513: Chương 3521 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 53
 • #3514: Chương 3522 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 54
 • #3515: Chương 3523 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 55
 • #3516: Chương 3524 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 56
 • #3517: Chương 3525 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 57
 • #3518: Chương 3526 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 58
 • #3519: Chương 3527 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 59
 • #3520: Chương 3528 thiên tài ca sĩ bình phàm kiều thê 60
 • #3521: Chương 3529 đệ 3546 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 2
 • #3522: Chương 3530 đệ 3547 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 3
 • #3523: Chương 3531 đệ 3548 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 4
 • #3524: Chương 3532 đệ 3549 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 5
 • #3525: Chương 3533 đệ 3550 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 6
 • #3526: Chương 3534 đệ 3551 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 7
 • #3527: Chương 3535 đệ 3552 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 8
 • #3528: Chương 3536 đệ 3553 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 9
 • #3529: Chương 3537 đệ 3554 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 10
 • #3530: Chương 3538 đệ 3555 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 11
 • #3531: Chương 3539 đệ 3556 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 12
 • #3532: Chương 3540 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 13
 • #3533: Chương 3541 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 14
 • #3534: Chương 3542 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 14
 • #3535: Chương 3543 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 15
 • #3536: Chương 3544 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 16
 • #3537: Chương 3545 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 17
 • #3538: Chương 3546 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 18
 • #3539: Chương 3547 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 19
 • #3540: Chương 3548 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 20
 • #3541: Chương 3549 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 21
 • #3542: Chương 3550 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 22
 • #3543: Chương 3551 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 23
 • #3544: Chương 3552 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 24
 • #3545: Chương 3553 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 25
 • #3546: Chương 3554 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 26
 • #3547: Chương 3555 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 27
 • #3548: Chương 3556 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 28
 • #3549: Chương 3557 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 29
 • #3550: Chương 3558 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 30
 • #3551: Chương 3559 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 31
 • #3552: Chương 3560 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 32
 • #3553: Chương 3561 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 33
 • #3554: Chương 3562 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 34
 • #3555: Chương 3563 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 36
 • #3556: Chương 3564 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 36
 • #3557: Chương 3565 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 37
 • #3558: Chương 3566 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 38
 • #3559: Chương 3567 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 39
 • #3560: Chương 3568 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 40
 • #3561: Chương 3569 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 41
 • #3562: Chương 3570 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 42
 • #3563: Chương 3571 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 43
 • #3564: Chương 3572 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 44
 • #3565: Chương 3573 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 45
 • #3566: Chương 3574 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 46
 • #3567: Chương 3575 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 47
 • #3568: Chương 3576 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 48
 • #3569: Chương 3577 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 49
 • #3570: Chương 3578 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 50
 • #3571: Chương 3579 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 51
 • #3572: Chương 3580 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 52
 • #3573: Chương 3581 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 53
 • #3574: Chương 3582 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 54
 • #3575: Chương 3583 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 55
 • #3576: Chương 3584 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 56
 • #3577: Chương 3585 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 57
 • #3578: Chương 3586 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 58
 • #3579: Chương 3587 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 59
 • #3580: Chương 3588 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 60
 • #3581: Chương 3589 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử 61
 • #3582: Chương 3590 tông phái trưởng lão lưu manh đệ tử ( xong )
 • #3583: Chương 3591 tiểu dưa hấu…… Còn sống?
 • #3584: Chương 3592 hôn mê Thẩm Quân Du
 • #3585: Chương 3593 tỉnh lại?
 • #3586: Chương 3594 khóc rống
 • #3587: Chương 3595 quen thuộc tươi cười
 • #3588: Chương 3596 tiêu điều vắng vẻ? Ân!
 • #3589: Chương 3597 chúng ta không phải đã sớm ở bên nhau sao?
 • #3590: Chương 3598 cho ta sinh cái hài tử đi
 • #3591: Chương 3599 đẹp nhất gặp được ngươi
 • #3592: Chương 3600 ngươi thật là ta mụ mụ sao?
 • #3593: Chương 3601 làm Thẩm thúc thúc làm ngươi ba ba được không?
 • #3594: Chương 3602 ba ba?
 • #3595: Chương 3603 ghen
 • #3596: Chương 3604 Thẩm tổng bạn gái!
 • #3597: Chương 3605 vị tiểu thư này?
 • #3598: Chương 3606 lão bằng hữu, không quen biết?
 • #3599: Chương 3607 chúng ta là thiệt tình yêu nhau
 • #3600: Chương 3608 bình thường người xa lạ
 • #3601: Chương 3609 mộng cùng hiện thực là tương phản
 • #3602: Chương 3610 quốc phục đệ nhất da mặt dày
 • #3603: Chương 3611 ta âm u?
 • #3604: Chương 3612 hòa hảo?
 • #3605: Chương 3613 ăn thịt thịt?
 • #3606: Chương 3614 thân thể trọng tố
 • #3607: Chương 3615 nàng nơi nào không bằng Tần Hoan Hoan?
 • #3608: Chương 3616 ta cũng muốn mụ mụ ngươi
 • #3609: Chương 3617 ngươi vẫn là như vậy thiện lương
 • #3610: Chương 3618 ta có thể cho ngươi thu tiền
 • #3611: Chương 3619 mâu thuẫn tích tụ
 • #3612: Chương 3620 nỗ lực nỗ lực
 • #3613: Chương 3621 Trịnh quan mậu
 • #3614: Chương 3622 nặc danh chuyển phát nhanh
 • #3615: Chương 3623 công ty tương ngộ
 • #3616: Chương 3624 không thể nhịn được nữa
 • #3617: Chương 3625 đánh nhau
 • #3618: Chương 3626 sinh non?
 • #3619: Chương 3627 vô pháp lại mang thai
 • #3620: Chương 3628 tâm cơ
 • #3621: Chương 3629 Thẩm phu nhân
 • #3622: Chương 3630 hợp tác thổi
 • #3623: Chương 3631 khắc khẩu
 • #3624: Chương 3632 đưa tới cửa tới?
 • #3625: Chương 3633 bởi vì ngươi quá mỹ lệ
 • #3626: Chương 3634 ta đây liền càng đến đi
 • #3627: Chương 3635 đương nhiên là làm chết ngươi a
 • #3628: Chương 3636 hài tử
 • #3629: Chương 3637 Trung Quốc hảo ‘ trượng phu ’
 • #3630: Chương 3638 nhận nuôi nhi tử
 • #3631: Chương 3639 Trịnh bí thư
 • #3632: Chương 3640 trong ngoài không đồng nhất chính là nàng
 • #3633: Chương 3641 ngươi cùng ta đi!
 • #3634: Chương 3642 tâm động
 • #3635: Chương 3643 thông báo
 • #3636: Chương 3644 ta đáp ứng ngươi
 • #3637: Chương 3645 bị phát hiện!
 • #3638: Chương 3646 mang thai? Sinh non?
 • #3639: Chương 3647 nga khoát, mang thai?
 • #3640: Chương 3648 hai cái cực đoan
 • #3641: Chương 3649 sự tình bại lộ
 • #3642: Chương 3650 kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục
 • #3643: Chương 3651 ở tù chung thân
 • #3644: Chương 3652 chính văn xong!
 • #3645: Chương 3653 phiên ngoại chi sinh sản
 • #3646: Chương 3654 phiên ngoại chi hệ thống VS tiểu nãi oa 1
 • #3647: Chương 3655 phiên ngoại chi hệ thống VS tiểu nãi oa 2
 • #3648: Chương 3656 phiên ngoại chi hệ thống VS tiểu nãi oa 3
 • #3649: Chương 3657 phiên ngoại chi hệ thống VS tiểu nãi oa 4
 • #3650: Chương 3658 phiên ngoại chi hệ thống VS tiểu nãi oa 5
 • #3651: Chương 3659 phiên ngoại chi hệ thống VS tiểu nãi oa 6
 • #3652: Chương 3660 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 1
 • #3653: Chương 3661 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 2
 • #3654: Chương 3662 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 3
 • #3655: Chương 3663 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 4
 • #3656: Chương 3664 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 5
 • #3657: Chương 3665 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 6
 • #3658: Chương 3666 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 7
 • #3659: Chương 3667 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 8
 • #3660: Chương 3668 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 9
 • #3661: Chương 3669 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 10
 • #3662: Chương 3670 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 11
 • #3663: Chương 3671 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 12
 • #3664: Chương 3672 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 13
 • #3665: Chương 3673 phiên ngoại chi người nam nhân này, lão bà của ta 14
 • #3666: Chương 3674 đại kết cục
Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 3.2]