Cổ ĐạiNgôn Tình

Mục Sắc Phi Ca 1

Mục Sắc Phi Ca 1Hán Việt: Mục sắc phi ca 1

Đây là một cái về Mục thị truyền kỳ bi ca, mở ra thiên cơ chi môn, không chỉ có là sinh cũng là kiếp.

Cả đời này một cục đá mang đến kỳ ngộ, khiến nàng có thể vấn đỉnh sao trời, nhưng khắc cốt tình yêu lại không chiếm được thiên địa phù hộ, “Thiên cơ dị biến”, mà hết thảy này đều chỉ là một cái bắt đầu.

Nguồn: wikidth.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Mạch Trung Vân Phi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Táng thân biển rộng
 • #2: 2 quỷ dị xuyên qua
 • #3: 3 sao trời đại lục
 • #4: Sơ ngộ bái sư
 • #5: Thiên dã vô thường
 • #6: Tuyết cốc mười năm
 • #7: Nghèo hi đừng hề
 • #8: Sơ lâm dị thế ( 1 )
 • #9: Sơ lâm dị thế ( 2 )
 • #10: Sơ lâm dị thế ( 3 )
 • #11: Đấu giá hội ( 1 )
 • #12: Đấu giá hội ( 2 )
 • #13: Đấu giá hội ( 3 )
 • #14: Đấu giá hội ( 4 )
 • #15: Đấu giá hội ( 5 )
 • #16: Đấu giá hội ( 6 )
 • #17: Đấu giá hội ( 7 )
 • #18: Ngũ sắc chi hoa
 • #19: Địa ngục Càn hỏa long
 • #20: Rừng cây chi đấu
 • #21: Hỗn độn chi tâm ( 1 )
 • #22: Hỗn độn chi tâm ( 2 )
 • #23: Lang nguyệt các ( 1 )
 • #24: Lang nguyệt các ( 2 )
 • #25: Lang nguyệt các ( 3 )
 • #26: Lang nguyệt các ( 4 )
 • #27: Lang nguyệt các ( 5 )
 • #28: Lang nguyệt các ( 6 )
 • #29: Hồng vũ thanh tôn ( 10
 • #30: Hồng vũ thanh tôn ( 2 )
 • #31: Hồng vũ thanh tôn ( 3 )
 • #32: Hồng vũ thanh tôn ( 4 )
 • #33: Hồng vũ thanh tôn ( 5 )
 • #34: Long thị khách khanh ( 1 )
 • #35: Long thị khách khanh ( 2 )
 • #36: Long thị khách khanh ( 3 )
 • #37: Long thị khách khanh ( 4 )
 • #38: Long thị khách khanh ( 5 )
 • #39: Mời tầm bảo
 • #40: Cửa thành thịnh hội
 • #41: Thanh diễm hỏa điểu
 • #42: Rừng rậm chỗ sâu trong ( 1 )
 • #43: Rừng rậm chỗ sâu trong ( 2 )
 • #44: Rừng rậm chỗ sâu trong ( 3 )
 • #45: Bạc thủy chi hà
 • #46: Ngân long nhận chủ ( 1 )
 • #47: Ngân long nhận chủ ( 2 )
 • #48: Ngân long người chủ ( 3 )
 • #49: Ngân long nhận chủ ( 4 )
 • #50: Ngân long nhận chủ ( 5 )
 • #51: Ngân long nhận chủ ( 6 )
 • #52: Một đường đồng hành
 • #53: Một đóa kiều hoa ( 1 )
 • #54: Một đóa kiều hoa ( 2 )
 • #55: Chí cường yêu thú
 • #56: Thủy gia minh nhung
 • #57: Bị tập kích hỏa rống thú
 • #58: Quỷ dị ngân hà
 • #59: Nguy hiểm tiến đến
 • #60: Một kích nháy mắt hạ gục
 • #61: Tấn giai võ tiên
 • #62: Tu luyện giả doanh địa
 • #63: Chợt hiện xấu hổ
 • #64: Lực lượng tạm thất
 • #65: Báo thù tới
 • #66: Ngân long trúng độc
 • #67: Giải độc chi duyên
 • #68: Thù cũ nợ mới ( 1 )
 • #69: Thù cũ nợ mới ( 2 )
 • #70: Thù cũ nợ mới ( 3 )
 • #71: Thù cũ nợ mới ( 4 )
 • #72: Gắn bó keo sơn
 • #73: Hữu kinh vô hiểm ( 1 )
 • #74: Hữu kinh vô hiểm ( 2 )
 • #75: Hữu kinh vô hiểm ( 3 )
 • #76: Anh Hùng Liên Minh
 • #77: Thiên hạ chinh cáo lệnh
 • #78: Vạn thú tề minh ( 1 )
 • #79: Vạn thú tề minh ( 2 )
 • #80: Vạn thú tề minh ( 3 )
 • #81: Vạn thú tề minh ( 4 )
 • #82: Càn Lâu đạt thú
 • #83: Vương giả trở về
 • #84: Lang đương xong việc
 • #85: Khác tình tố
 • #86: Long gia thịnh yến ( 1 )
 • #87: Long gia thịnh yến ( 2 )
 • #88: Long gia thịnh yến ( 3 )
 • #89: Long gia thịnh yến ( 4 )
 • #90: Long gia thịnh yến ( 5 )
 • #91: Long gia thịnh yến ( 6 )
 • #92: Tấn giai, ngân long thần thú ( 1 )
 • #93: Tấn giai, ngân long thần thú ( 2 )
 • #94: Tấn giai, ngân long thần thú ( 3 )
 • #95: Tấn giai, ngân long thần thú ( 4 )
 • #96: Tấn giai, ngân long thần thú ( 5 )
 • #97: Thổ mộc thôn hoang vắng
 • #98: Vũ trụ hỗn độn bão lốc ( 1 )
 • #99: Vũ trụ hỗn độn bão lốc ( 2 )
 • #100: Kinh hiện! Biến dị ngũ sắc liên ( 1 )
 • #101: Kinh hiện! Biến dị ngũ sắc liền ( 2 )
 • #102: Kinh hiện! Biến dị ngũ sắc liên ( 3 )
 • #103: Kinh hiện! Biến dị ngũ sắc liên ( 4 )
 • #104: Nạp linh! Tự nhiên pháp tắc chi môn
 • #105: Tiểu trúc kỳ khách ( 1 )
 • #106: Tiểu trúc kỳ khách (2)
 • #107: Tiểu trúc kỳ khách ( 3 )
 • #108: Tiểu trúc kỳ khách ( 4 )
 • #109: Long Linh nhi ( 1 )
 • #110: Long Linh nhi ( 2 )
 • #111: Lại nói thanh mai trúc mã
 • #112: Bạc linh thủy
 • #113: Hung hiểm tấn thánh
 • #114: Diệu hoàng ra đời
 • #115: Sơ hiển linh uy
 • #116: Lập công chuộc tội
 • #117: Thị huyết ô lạp
 • #118: Kỳ ba Long gia
 • #119: Quản ngươi là ai
 • #120: Tới vô về chỗ đi cũng không
 • #121: Kinh hiện thây khô ( 1 )
 • #122: Kinh hiện thây khô ( 2 )
 • #123: Xuất phát đế đô ( 1 )
 • #124: Xuất phát đế đô ( 2 )
 • #125: Xuất phát đế đô ( 3 )
 • #126: Xuất phát đế đô ( 4 )
 • #127: Xuất phát đế đô ( 5 )
 • #128: Thiên dã một đều ( 1 )
 • #129: Thiên dã một đều ( 2 )
 • #130: Thiên dã một đều ( 2 )
 • #131: Thiên dã học viện ( 1 )
 • #132: Thiên dã học viện ( 2 )
 • #133: Thần mộc các
 • #134: Tiểu lang ( 1 )
 • #135: Tiểu lang ( 2 )
 • #136: Tiểu lang ( 3 )
 • #137: Tiểu lang ( 4 )
 • #138: Tiểu lang ( 5 )
 • #139: Tiểu lang ( 6 )
 • #140: Tiểu lang ( 7 )
 • #141: Tiểu lang ( 8 )
 • #142: Tiểu lang ( 9 )
 • #143: Bỏ mạng đồ đệ ( 1 )
 • #144: Bỏ mạng đồ đệ ( 2 )
 • #145: Bỏ mạng đồ đệ ( 3 )
 • #146: Bỏ mạng đồ đệ ( 4 )
 • #147: Bỏ mạng đồ đệ ( 5 )
 • #148: Bỏ mạng đồ đệ ( 6 )
 • #149: Đến tiên đằng
 • #150: Kế trở về
 • #151: Quỷ dị xong việc
 • #152: Vấn tâm không nghĩ tới
 • #153: Học viện bắt đầu ( 1 )
 • #154: Học viện bắt đầu ( 2 )
 • #155: Học viện bắt đầu ( 3 )
 • #156: Học viện bắt đầu ( 4 )
 • #157: Học viện bắt đầu ( 5 )
 • #158: Học viện bắt đầu ( 6 )
 • #159: Tu hành chi sơ ( 1 )
 • #160: Tu hành chi sơ ( 2 )
 • #161: Tu hành chi sơ ( 3 )
 • #162: Tu hành chi sơ ( 4 )
 • #163: Tu hành chi sơ ( 5 )
 • #164: Tu hành chi sơ ( 6 )
 • #165: Tu hành chi sơ ( 7 )
 • #166: Tu hành chi sơ ( 8 )
 • #167: Tỷ thí, mới lộ đường kiếm ( 1 )
 • #168: Tỷ thí, mới lộ đường kiếm ( 2 )
 • #169: Tỷ thí, mới lộ đường kiếm ( 3 )
 • #170: Tỷ thí, kiếm khí hạo thần ( 1 )
 • #171: Tỷ thí, kiếm khí hạo thần ( 2 )
 • #172: Tỷ thí, kiếm khí hạo thần ( 3 )
 • #173: Tỷ thí, kiếm khí hạo thần ( 4 )
 • #174: Tỷ thí, kiếm khí hạo thần ( 5 )
 • #175: Tổ trưởng chi vị
 • #176: Trấn ma tháp
 • #177: Lão tử kêu phương đông hoành
 • #178: Che giấu bút ký
 • #179: Vạn ác chi thạch
 • #180: Tổ trưởng trách nhiệm ( 1 )
 • #181: Tổ trưởng trách nhiệm ( 2 )
 • #182: Tổ trưởng trách nhiệm ( 3 )
 • #183: Cao cấp nhiệm vụ ( 1 )
 • #184: Cao cấp nhiệm vụ ( 2 )
 • #185: Cao cấp nhiệm vụ ( 3 )
 • #186: Cao cấp nhiệm vụ ( 4 )
 • #187: Nguy cơ! Năm màu đốm hoàng nhện ( 1 )
 • #188: Nguy cơ! Năm màu đốm hoàng nhện ( 2 )
 • #189: Nguy cơ! Năm màu đốm hoàng nhện ( 3 )
 • #190: Nguy cơ! Năm màu đốm hoàng nhện ( 4 )
 • #191: Nguy cơ! Năm màu đốm hoàng nhện ( 5 )
 • #192: Nguy cơ! Năm màu đốm hoàng nhện ( 6 )
 • #193: Nguy cơ! Năm màu đốm hoàng nhện ( 7 )
 • #194: Nguy cơ! Năm màu đốm hoàng nhện ( 8 )
 • #195: Nguy cơ! Hồng vũ thanh tôn ( 1 )
 • #196: Nguy cơ! Hồng vũ thanh tôn ( 2 )
 • #197: Nguy cơ! Hồng vũ thanh tôn ( 3 )
 • #198: Tiên thú thú hạch
 • #199: Cô đọng đan ( 1 )
 • #200: Cô đọng đan ( 2 )
 • #201: Tái kiến Lạc Thần
 • #202: Hồng ma phương đông hoành
 • #203: Tân nhân nhập bọn
 • #204: Tiểu viện dật sự ( 1 )
 • #205: Tiểu viện dật sự ( 2 )
 • #206: Cướp bóc
 • #207: Uyên thanh trưởng lão
 • #208: Tái kiến ăn chơi trác táng cao phong
 • #209: Săn thú ngày ( 1 )
 • #210: Săn thú ngày ( 2 )
 • #211: Săn thú ngày ( 3 )
 • #212: Săn thú ngày ( 4 )
 • #213: Săn thú ngày ( 5 )
 • #214: Tinh bạo thú triều ( 1 )
 • #215: Tinh bạo thú triều ( 2 )
 • #216: Tinh bạo thú triều ( 3 )
 • #217: Hợp tác đi săn ( 1 )
 • #218: Hợp tác đi săn ( 2 )
 • #219: Cướp bóc là môn kỹ thuật sống
 • #220: Xích viêm đằng giao ( 1 )
 • #221: Xích viêm đằng giao ( 2 )
 • #222: Xích viêm đằng giao ( 3 )
 • #223: Xích viêm đằng giao ( 4 )
 • #224: Xích viêm đằng giao ( 5 )
 • #225: Xích viêm đằng giao ( 6 )
 • #226: Xích viêm đằng giao ( 7 )
 • #227: Xích viêm đằng giao ( 8 )
 • #228: Thái dương đại thác nước
 • #229: Âm hiểm phó thanh huyền ( 1 )
 • #230: Âm hiểm phó thanh huyền ( 2 )
 • #231: Âm hiểm phó thanh huyền ( 3 )
 • #232: Âm hiểm phó thanh huyền ( 4 )
 • #233: Thần thánh quang sư ( 1 )
 • #234: Thần thánh quang sư ( 2 )
 • #235: Bình nguyên đại càn quét
 • #236: Phản hồi học viện
 • #237: Một năm
 • #238: Nhị hoàng tử điện hạ ( 1 )
 • #239: Nhị hoàng tử điện hạ ( 2 )
 • #240: Nhị hoàng tử điện hạ ( 3 )
 • #241: Nhị hoàng tử điện hạ ( 4 )
 • #242: Nhị hoàng tử điện hạ ( 5 )
 • #243: Nhị hoàng tử điện hạ ( 6 )
 • #244: Nhị hoàng tử điện hạ ( 7 )
 • #245: Phân viện tu hành ( 1 )
 • #246: Phân viện tu hành ( 2 )
 • #247: f phân viện tu hành ( 3 )
 • #248: Phân viện tu hành ( 4 )
 • #249: Phong vân tái ( 1 )
 • #250: Phong vân tái ( 2 )
 • #251: Phong vân tái ( 3 )
 • #252: Phong vân tái ( 4 )
 • #253: Phong vân tái ( 5 )
 • #254: Phong vân tái ( 6 )
 • #255: Phong vân tái ( 7 )
 • #256: Phong vân tái ( 8 )
 • #257: Phong vân tái ( 9 )
 • #258: Phong vân tái ( 10 )
 • #259: Phong vân tái ( 11 )
 • #260: Phong vân tái ( 12 )
 • #261: Phong vân tái ( 13 )
 • #262: Phong vân tái ( 14 )
 • #263: Tình bất tri sở khởi ( 1 )
 • #264: Tình bất tri sở khởi ( 2 )
 • #265: Khảo hạch thăng cấp ( 1 )
 • #266: Khảo hạch thăng cấp ( 2 )
 • #267: Khảo hạch thăng cấp ( 3 )
 • #268: Xuất phát đều đạc ( 1 )
 • #269: Xuất phát đều đạc ( 2 )
 • #270: Thần mộc các cùng lang nguyệt các
 • #271: Đều đạc Lạc thành ( 1 )
 • #272: Đều đạc Lạc thành ( 2 )
 • #273: Đều đạc Lạc thành ( 3 )
 • #274: Chiến tôn giai ( 1 )
 • #275: Chiến tôn giai ( 2 )
 • #276: Kẻ thần bí xuất hiện
 • #277: Thịnh yến trước đấu giá hội ( 1 )
 • #278: Thịnh yến trước đấu giá hội ( 2 )
 • #279: Thịnh yến trước đấu giá hội ( 3 )
 • #280: Thịnh yến trước đấu giá hội ( 4 )
 • #281: Thịnh yến trước đấu giá hội ( 5 )
 • #282: Thịnh yến trước đấu giá hội ( 6 )
 • #283: Thần bí thiếu niên ( 1 )
 • #284: Thần bí thiếu niên ( 2 )
 • #285: Bách hoa thịnh yến ( 1 )
 • #286: Bách hoa thịnh yến ( 1 )
 • #287: Bách hoa thịnh yến ( 2 )
 • #288: Bách hoa thịnh yến ( 3 )
 • #289: Bách hoa thịnh yến ( 4 )
 • #290: Bách hoa thịnh yến ( 5 )
 • #291: Bách hoa thịnh yến ( 6 )
 • #292: Bách hoa thịnh yến ( 7 )
 • #293: Bách hoa thịnh yến ( 8 )
 • #294: Chiến! Kim mao sư rống thú ( 1 )
 • #295: Chiến! Kim mao sư rống thú ( 2 )
 • #296: Chiến! Kim mao sư rống thú ( 3 )
 • #297: Bói toán chi tâm khó tự biết ( 1 )
 • #298: Bói toán chi ý khó phân minh ( 2 )
 • #299: Càn khôn đại trận ( 1 )
 • #300: Càn khôn đại trận ( 2 )
 • #301: Càn khôn đại trận ( 3 )
 • #302: Càn khôn đại trận ( 4 )
 • #303: Càn khôn đại trận ( 5 )
 • #304: Sống sót sau tai nạn ( 1 )
 • #305: Sống sót sau tai nạn ( 2 )
 • #306: Sống sót sau tai nạn ( 3 )
 • #307: Sống sót sau tai nạn ( 4 )
 • #308: Bóng đè chi môn
 • #309: Xuất cốc
 • #310: Thượng cổ bí cảnh ( 1 )
 • #311: Thượng cổ bí cảnh ( 2 )
 • #312: Viễn cổ giao long ( 1 )
 • #313: Viễn cổ giao long ( 2 )
 • #314: Giả cấp tôn giả
 • #315: Viễn cổ phủ đệ
 • #316: Tam kiện lễ vật
 • #317: Đan dược tranh phong ( 1 )
 • #318: Đan dược tranh phong ( 2 )
 • #319: Đan dược tranh phong ( 3 )
 • #320: Tấn giai võ tôn ( 1 )
 • #321: Tấn giai võ tôn ( 2 )
 • #322: Hỗn độn chi linh ( 1 )
 • #323: Hỗn độn chi linh ( 2 )
 • #324: Cự thạch thần binh trận huyền diệu ( 1 )
 • #325: Cự thạch thần binh trận huyền diệu ( 2 )
 • #326: Cự thạch thần binh trận huyền diệu ( 3 )
 • #327: Tụ Hồn Châu
 • #328: Bí cảnh sụp đổ ( 1 )
 • #329: Bí cảnh sụp đổ ( 2 )
 • #330: Vô tình chi duyên
 • #331: Tần gia diệt ( 1 )
 • #332: Tần gia diệt ( 2 )
 • #333: Trở về
 • #334: Sơ ngộ đông lạnh dung
 • #335: Tái kiến phó thanh huyền
 • #336: Đánh đố
 • #337: Tái chiến thần điểu ( 1 )
 • #338: Tái chiến thần điểu ( 2 )
 • #339: Chim đại bàng
 • #340: Thương đừng chi hối
 • #341: Không thể ngôn nói hai người
 • #342: Tái hiện thây khô ( 1 )
 • #343: Tái hiện thây khô ( 2 )
 • #344: Gần chết chi chiến
 • #345: Tím mặt bí mật ( 1 )
 • #346: Tím mặt bí mật ( 2 )
 • #347: Giao nhiệm vụ
 • #348: Phong vân tổ tái ( 1 )
 • #349: Phong vân tổ tái ( 2 )
 • #350: Phong vân tổ tái ( 3 )
 • #351: Phong vân tổ tái ( 4 ) lôi hỏa!
 • #352: Phong vân tổ tái ( 5 ) lôi hỏa!
 • #353: Phong vân tổ tái ( 6 )
 • #354: Phong vân tổ tái ( 7 ) trăm người đại chiến!
 • #355: Phong vân tổ tái ( 8 ) trăm người đại chiến!
 • #356: Toàn bộ tiến giai ( 1 )
 • #357: Toàn bộ tiến giai ( 2 )
 • #358: Toàn bộ tiến giai ( 3 )
 • #359: Toàn bộ tiến giai ( 4 )
 • #360: Đối chiến cơ vô song ( 1 )
 • #361: Đối chiến cơ vô song ( 2 )
 • #362: Tinh thần lực, nhiếp hồn thuật?
 • #363: Cuối cùng một trận chiến ( 1 )
 • #364: Cuối cùng một trận chiến ( 2 )
 • #365: Cuối cùng một trận chiến ( 3 )
 • #366: Cuối cùng một trận chiến ( 4 )
 • #367: Chỉ cần có ngươi
 • #368: Tái kiến đại thụ
 • #369: Thân thế
 • #370: Tình thủy chôn thạch
 • #371: Đan đạo
 • #372: Xui xẻo luyện dược sư
 • #373: Lại mê mẩn sương mù rừng rậm
 • #374: Bị tập kích
 • #375: Ngoài ý muốn liên tục
 • #376: Quỷ dị
 • #377: Lôi hỏa gia nhập
 • #378: Phát hiện ngầm đảo
 • #379: Ngoài ý muốn đột phát
 • #380: Mà ma thú
 • #381: Đan đạo tổng tuyển cử ( 1 )
 • #382: Đan đạo tổng tuyển cử ( 2 )
 • #383: Đặt cửa
 • #384: Tụ Hồn Châu
 • #385: Lại một kẻ thần bí
 • #386: Huyết Ma lão tổ
 • #387: Xin thuốc
 • #388: Lỗ Tích ý đồ đến
 • #389: Lỗ Tích gây xích mích
 • #390: Quyết liệt chi dạ
 • #391: Đông lạnh dung trào phúng
 • #392: Tái kiến nghèo hi
 • #393: Bảo hổ lột da
 • #394: Kéo na nhi điên cuồng
 • #395: Nghèo hi chi tử
 • #396: Tái kiến cũng không thấy
 • #397: Tử vong giao dịch
 • #398: Rốt cuộc tìm được nàng
 • #399: Cùng Thạch Nguyên đối chất
 • #400: Tái kiến đông lạnh dung “湚 linh bị bắt đi!”
 • #401: Lại đoạn tình thầy trò
 • #402: Xá tâm nhập thạch, moi tim chi tử
 • #403: Ma tộc xuất thế
 • #404: Kỳ ba lại lần nữa tương ngộ
 • #405: Niết bàn trở về
 • #406: Kỳ ba vật cách điện
 • #407: Số mệnh chỉ dẫn
 • #408: Lâm thời nhập đội
 • #409: Tiến vào Ma giới
 • #410: Tùy tâm không gian
 • #411: Quỷ dị hoa sen sơ uy
 • #412: Cảnh còn người mất
 • #413: “Lão thái thái”?
 • #414: Hắc ám lực lượng
 • #415: Lại lần nữa đánh cướp
 • #416: Cùng tiểu lang lại lần nữa đoàn tụ
 • #417: Cứu người
 • #418: Lại đấu lão giả
 • #419: Tù người tù tâm chỗ nào nhân
 • #420: Nhân yêu lên sân khấu
 • #421: Thâm nhập Ma giới
 • #422: Ma cung sơ kiến
 • #423: Ma khải xuất thế
 • #424: Kim sắc nguyên linh
 • #425: Phóng không khai tay
 • #426: Đuốc giới chi thương
 • #427: Kim đao lột xác
 • #428: Bi thảm quá khứ
 • #429: Vĩnh viễn ý nghĩa
 • #430: Hiểm ác rắn độc
 • #431: Minh Dạ
 • #432: Đáp ứng, song sinh tử
 • #433: Âm dương hai sinh tuyền
 • #434: Điển lễ bắt đầu
 • #435: Lỗ Tích làm rối
 • #436: Thề
 • #437: Muộn tới tâm ý
 • #438: Chín ly thượng thần
 • #439: Vương giả trở về
 • #440: Lỗ Tích kết cục ( 1 )
 • #441: Lỗ Tích kết cục ( 2 )
 • #442: Nhất sẽ chấp niệm
 • #443: Kéo na nhi hắc ám
 • #444: Tông sư, thánh nhân
 • #445: Lại đồ! Tiên đằng tiến hóa
 • #446: Thiên dã vô thường, cuối cùng nguyên linh
 • #447: Cuối cùng thời khắc
 • #448: Tẩy thần lôi! Thiên Đạo quỷ dị!
 • #449: Vinh đăng thành thần! Muôn đời đệ nhất nhân 1
 • #450: Diệt thần lôi! Phật tử mở ra luân hồi chi đạo
 • #451: Phạt thiên! Thiên Đạo bí mật
 • #452: Ta sẽ trở về, chờ ta
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

Related posts

Tà Đế Cuồng Hậu: Phế Tài Cửu Tiểu Thư

TiKay

Học Thần Chế Bá Giới Giải Trí

THUYS♥️

Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Cửa Hàng Của Ta Thông Địa Phủ

THUYS♥️

Lệ Thiếu Ta Chờ Kế Thừa Ngươi Di Sản

THUYS♥️

Trọng Sinh Ở Mạt Thế Làm Ruộng Nhật Tử

TiKay

Leave a Reply